spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Waarom is er nog steeds geen nieuwe brandweerkazerne op Groningen Airport Eelde?
Geschreven door Hilbrand Polman in Dagblad van het Noorden, 12-6-2019   
donderdag 13 juni 2019

Waarom is er nog steeds geen nieuwe brandweerkazerne op Groningen Airport Eelde?


nieuwe brandweerkazerne GAE alleen op papier.jpg

De nieuwe brandweerkazerne op Groningen Airport Eelde bestaat alleen nog op papier.


Aandeelhouders steggelen over geld voor een nieuwe kazerne en omwonenden procederen tegen de nieuwbouw. Intussen werken de brandweerlieden op Groningen Airport Eelde in een bar onveilige situatie.


Zo heeft de vereniging van omwonenden luchthaven Eelde (VOLE) bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan waarin de nieuwbouw is geregeld. Volgens VOLE is het nieuwbouwplan overbodig omdat er in de ogen van de vereniging geen toekomst is voor de noordelijke luchthaven.

Geschrokken van hogere kosten

Eerder dit jaar stelden de aandeelhouders van GAE de beslissing over de nieuwe kazerne uit omdat ze waren geschrokken van de gestegen bouwkosten. Het bleek dat geen enkele aannemer de nieuwe kazerne voor de beschikbare 3,4 miljoen euro wil bouwen. Daar moet minimaal 1,3 miljoen bij.

De aandeelhouders vroegen om een nieuw rapport over de noodzaak van de nieuwbouw. Dat ligt er nu. Veiligheidsdeskundige B. van Veen van Safety Company bevestigt wat een eerdere onderzoeker in 2014 al concludeerde: het huidige pand voldoet volstrekt niet aan de eisen. Opknappen kan wel, dat kost 1.116.649 euro, becijfert Van Veen.

‘Opknappen is niet genoeg’

Maar daarmee zijn we er niet, waarschuwen B en W van Tynaarlo in een begeleidende notitie. Het pand voldoet dan aan de huidige eisen, maar het is niet klaar voor de toekomst. Het brandweerwerk verandert en daar is het pand dan niet op aangepast, aldus B en W.

Burgemeester: zo kan het niet langer

De tijd dringt. Omdat het pand niet aan de arbo-eisen en eisen van brandveiligheid voldoet, moet het nieuwe pand op 1 januari 2020 klaar zijn, heeft burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo een en andermaal gezegd. Hij is verantwoordelijk voor veiligheid op de luchthaven. Nu de aandeelhouders het geld nog moeten toezeggen en de Raad van State het bezwaar van VOLE moet behandelen, is het onwaarschijnlijk dat die nieuwbouw eind van dit jaar klaar is.

Woordvoerder Jan Wittenberg van VOLE wijst op de vermindering van het aantal passagiers en de toenemende financiële tekorten en op de huidige politieke situatie bij de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen, die de aandelen bezitten. Daarom vindt VOLE het onverantwoord nog zoveel belastinggeld in de brandweerkazerne te steken. ,,Als de kazerne zo onveilig is, moet GAE maar meteen dicht’’, stelt Wittenberg. ,,Een beetje veilig bestaat niet.’’

‘Over een maand vergaderen we weer’

Gedeputeerde Cees Bijl, voorzitter van de aandeelhouders, zegt desgevraagd het rapport van Safety Company nog niet te kennen. ,,Medio juli hebben we weer een aandeelhoudersvergadering, het zal dan wel aan de orde komen.’’

Volgens burgemeester Thijsen is de deadline van 1 januari 2020 niet hard. ,,Met het Rijk hebben we afgesproken dat de luchtvaartdirectie nu verantwoordelijk is voor de veiligheid. Er zijn in de kazerne enkele noodmaatregelen getroffen. Een probleem is nog de noodroute vanaf de kazerne, die moet 4 meter breed zijn en is 1 meter breed. Er moet op 1 januari zicht op zijn dat het goed geregeld is.’’

Wat is er allemaal mis met de huidige kazerne?

Een samenvatting van de tekortkomingen die Safety Company constateerde:

 • Brandweerlieden hebben 24-uursdiensten op de luchthaven en overnachten in een tijdelijke unit.
  Het ontbreekt in de kazerne zelf aan een wettelijk verplichte brandmeldinstallatie.

 • Er zijn onvoldoende kleedvoorzieningen.

 • In de werkplaats en stallingsruimte zit geen afzuiging voor die afzuiging van uitlaatgassen, waardoor medewerkers kankerverwekkende dieseldampen inademen.

 • De rijroute naar het platform en de airstrip is te lang en blusvoertuigen moeten tussen geparkeerde vliegtuigen en traumaheli heen rijden.

 • De technische installaties voor verwarming en verlichting zijn sterk verouderd. In de zomer is het er te warm. In de winter staat de verwarming voortdurend te loeien waardoor de stookkosten enorm oplopen.

 • Het gebouw is niet meer goed schoon te houden.


Commentaar VOLE

VOLE probeert haar standpunten altijd zorgvuldig te onderbouwen. Op de vraag van de redacteur van DvhN naar de reden van het beroep van VOLE hebben wij geantwoord:

‘VOLE vindt het verspilling van belastinggeld. De kans dat de luchthaven volgend jaar dicht gaat is erg groot. Als met de huidige kazerne de veiligheid niet gegarandeerd is, zouden directie en commissarissen van GAE heel erg onverantwoord bezig zijn. Het is veilig of niet veilig en dan moet GAE onmiddellijk dicht, een beetje veilig bestaat niet’.


De verwachting dat de luchthaven volgend jaar dicht gaat is gebaseerd op dit memo. Hierin is becijferd dat het exploitatieverlies dit jaar oploopt tot € ± 4,4 miljoen, waarvan € 3 mln. is gedekt door het investeringspakket. Daardoor neemt de liquiditeit af.
Ook zonder de bouw van de brandweerkazerne heeft GAE ultimo 2019 niet genoeg geld voor een sociaal plan en het betalen van de schuld aan de aannemer (DFBM contract) van € 1 miljoen.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Kwart minder passagiers voor Groningen Airport Eelde
Geschreven door DvhN 7 juni 2019   
vrijdag 07 juni 2019

Kwart minder passagiers voor Groningen
Airport Eelde




Het aantal passagiers dat in het eerste kwartaal van dit jaar gebruik heeft gemaakt van Groningen Airport Eelde is fors lager dan in 2018.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het CBS houdt van alle maanden bij hoeveel passagiers en vluchten er zijn vanaf 'luchthavens van nationaal belang'.

8.494 passagiers

Groningen Airport Eelde verloor zo'n 24 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal passeerden 26.556 passagiers in januari, februari en maart de poortjes van de luchthaven. In 2018 waren dat er nog 35.050, een verschil van 8.494.

Minder vluchten

De oorzaak moet worden gezocht in het aantal vluchten. Sinds het vertrek van Nordica Air zijn er veel minder vluchten. Nordica Air vertrok toen de bijdrage uit het routefonds stopte.

Ze voerden elke dag vluchten uit naar de hubverbindingen Kopenhagen en München. Ook het aantal vluchten naar Londen Southend door Stobart Air is kleiner geworden. Volgens Stobart is dat niet ten koste van het aantal passagiers gegaan.
Sinds enige tijd voert AIS Airlines de vlucht naar Kopenhagen weer uit. Maar dat is wel met een klein toestel. Daar kunnen per keer acht passagiers mee.

Commentaar VOLE

De conclusie kan geen andere zijn dan dat het investeringsscenario volledig is mislukt. GAE ontving 2017-2018 meer dan 20 miljoen euro exploitatiesteun. Desondanks loopt het exploitatieverlies dit jaar op tot ruim € 4 miljoen. Zelfs zonder de bouw van de brandweerkazerne heeft GAE aan het eind van 2019 niet genoeg geld voor het betalen van de schuld aan de aannemer (DFBM contract) van € 1 mln. en een sociaal plan.

In de exploitatiebegroting voor 2019 schrijft de directie: ‘Waar mogelijk worden onderhoud en investeringen uitgesteld’. Dit leidt tot een cosmetische verlaging van het door de directie geraamde exploitatietekort. Het leidt ook tot veiligheidsrisico’s, zoals blijkt uit het mismanagement bij de vernieuwing van de brandweerkazerne.
De gemeente Tynaarlo heeft vanwege de veiligheidseisen de voorwaarde gesteld dat de nieuwe kazerne er voor 2020 staat. Burgemeester Thijsen van Tynaarlo - verantwoordelijk voor veiligheid - zei hierover: “En als de brandweerkazerne dan niet vernieuwd is, zal ik hem echt moeten sluiten".
Technisch is de luchthaven failliet. Er moet serieus rekening mee worden gehouden dat rond de jaarwisseling de exploitatie van de luchthaven moet worden beëindigd.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
'Provincie moet snel starten met evaluatie Groningen Airport Eelde'
Geschreven door RTV Noord 31-5-2019   
woensdag 05 juni 2019

'Provincie moet snel starten met evaluatie Groningen Airport Eelde'

plaatje GAE RTVNoord3.jpg

foto: Jos Schuurman/FPS

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) wil dat de nieuwe Provinciale Staten haast maakt met de evaluatie van Groningen Airport Eelde.

In het nieuwe coalitieakkoord staat dat 'een tussentijdse evaluatie duidelijk moet maken of er nog potentie is voor een realisatie van robuuste hub-verbindingen en substantiële toename van het aantal zakelijke reizigers'.

'Hub-strategie mislukt'
VOLE trekt op basis van reizigersaantallen alvast de conclusie dat de hub-strategie waarop de investering van 46 miljoen is gebaseerd, is mislukt.

'Door het schrappen van vluchten naar Kopenhagen, Londen en Gdansk is het aantal passagiers op lijnvluchten in de eerste vier maanden gehalveerd van 27.886 in 2018 naar 14.145 dit jaar', aldus VOLE.

 
Dit is het bericht dat VOLE op 30 mei aan de raads- en Statenleden in Groningen stuurde:

Het CBS publiceerde deze week de luchtvaartcijfers voor de eerste vier maanden van 2019. Het aantal passagiers op lijnvluchten is in de eerste vier maanden gehalveerd (van 27.886 in 2018 naar 14.145 dit jaar). Hiermee wordt bevestigd - wat ingewijden al wisten - dat ‘de hub-strategie’ waarop het investeringspakket van 46 miljoen euro was gebaseerd, is mislukt. Door het schrappen van vluchten naar Kopenhagen, Londen en Gdansk is zal het aantal passagiers op jaarbasis 20% à 25% lager zijn dan vorig jaar. Hierdoor loopt het exploitatieverlies van GAE dit jaar op tot € 4 à € 4,26 miljoen. Hiervan komt € 3 miljoen uit het zogenaamde investeringspakket, dat dus geen investering behelst maar dient om exploitatietekorten af te dekken.

Het exploitatietekort leidt samen met de investeringen (nieuwe brandweerkazerne à € 2,1 mln. + overige investeringen à € 0,7 mln.) ultimo 2019 tot een negatieve liquiditeit. De schuld aan de aannemer van de baanverlenging (DBFM-contract) is ruim € 1 miljoen. Zelfs zonder de bouw brandweerkazerne is er rond de jaarwisseling niet meer genoeg geld voor een sociaal plan voor het personeel.

Deze cijfers worden gedetailleerd toegelicht in onderstaand memo ‘Stand van zaken en realistische verwachtingen vliegveld Eelde mei 2019’.

Deze cijfers maken duidelijk dat er geen uitzicht is op het behalen van de doelstellingen van het investeringspakket. GAE zakt steeds verder weg. De ‘Exploitatie- en investeringsbegroting GAE 2019’ van 14 februari 2019 is op meerdere punten achterhaald. De nieuwe commissarissen Mansveld en Klaassen bevestigen impliciet dat de hub-strategie is mislukt. Zij pleiten nu voor vrachtvluchten en militairverkeer. Meerdere malen is gebleken dat vliegveld Eelde met deze activiteiten geen positie kan verwerven. Vracht- en militairverkeer kunnen geen substantiële inkomsten voor luchthaven Eelde genereren. De commissarissen hebben hun hoop gevestigd op de minister I&W en Schiphol. Maar zij gaan er aan voorbij dat de minister en Schiphol hier niets aan kunnen veranderen. Dat de commissarissen niet met een oplossingen komen voor de oplopende verliezen, is veelzeggend voor de situatie waarin de luchthaven zich bevindt.

Los hiervan: de raden en Staten van de aandeelhouders hebben met het investeringsbesluit niet bedoeld dit soort zeer milieubelastend vracht- en militairverkeer naar Eelde te halen. Het staat ook haaks op het milieubeleid van de beide provincies en de gemeenten Groningen en Tynaarlo.

Het zojuist gesloten coalitieakkoord GS Groningen zegt over Groningen Airport Eelde (GAE):
“Het investeringspakket Eelde wordt uitgevoerd conform afspraken, mits uitzicht blijft op het behalen van de doelstellingen van dat investeringspakket zonder overschrijding van de daartoe gereserveerde budgetten. Een tussentijdse evaluatie moet duidelijk maken of er nog potentie is voor een realisatie van robuuste hub verbindingen en substantiële toename van het aantal zakelijke reizigers.”

In het licht van bovengenoemde ontwikkelingen vragen we u erop aan te dringen zo spoedig mogelijk over te gaan tot een evaluatie en daarbij te beklemtonen dat die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij.

Klik hier voor het memo ‘Stand van zaken en realistische verwachtingen vliegveld Eelde mei 2019’.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
LBBL in de lucht
Geschreven door VOLE, 30 mei 2019   
donderdag 30 mei 2019

LBBL in de lucht

 

De Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) is een bundeling van bewonersorganisaties rond luchthavens. Het LBBL houdt zich bezig met beperking van de negatieve aspecten van de luchtvaart. VOLE is aangesloten bij de LBBL.
Wietske ter Veld is algemeen bestuurslid van de LBBL en adviseur van VOLE.
Het LBBL is - onder meer- de motor achter de acties ‘STOP de luchtvaartgroei

Voor meer informatie over landelijke ontwikkelingen op gebied van luchtvaart
zie: www.lbbl.nl

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Provincie Drenthe: geen interesse in Stadse aandelen GAE
Geschreven door DvhN 15-5-2019   
maandag 20 mei 2019

Provincie Drenthe: geen interesse in Stadse aandelen GAE

De provincie Drenthe heeft geen interesse in de aandelen van Stad Groningen in Groningen Airport Eelde. Gedeputeerde Staten hebben daar deze week formeel een besluit over genomen.

Groningen heeft de aandelen (26 procent) eerder dit jaar te koop aangeboden. Ook de gemeente Assen wil van de aandelen (10 procent) af. Drenthe en de provincie Groningen bezitten beide reeds 30 procent van de aandelen van de luchthaven. De gemeente Tynaarlo is voor 4 procent aandeelhouder.

Bodemloze put

Stad Groningen en Assen zien in Groningen Airport Eelde inmiddels een bodemloze put. Bij de ‘verkoop’ van de aandelen zal de verkoper waarschijnlijk een grote zak met geld op tafel moeten leggen, omdat ze een negatieve waarde vertegenwoordigen.

De Noordelijke luchthaven verkeert al langere tijd in zwaar weer. Het schrappen van de lijndiensten van Nordica naar Kopenhagen en München eind vorig jaar zorgde voor een fors gat in het twee jaar geleden opgezette reddingsplan van 46 miljoen euro.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Belasting op vliegen scheelt uitstoot en schaadt de economie als geheel niet
Geschreven door Elisa Hermanides in Trouw, 13 mei 2019   
maandag 20 mei 2019

Belasting op vliegen scheelt uitstoot en schaadt de economie als geheel niet

plaatje Schiphol 2.jpg
 
Schiphol © ANP

 

De economie zal niet lijden onder belastingen op vliegen, zo blijkt uit een uitgelekt rapport van de Europese Commissie.


Belastingvrij vliegen is als roken in de jaren vijftig: het is de gewoonste zaak van de wereld. Substantiële vliegbelastingen zijn er in de meeste Europese landen niet, zelfs al zouden ze niet of nauwelijks nadelige effecten op de werkgelegenheid of de economie hebben.

Dat blijkt uit een nog ongepubliceerd rapport van de Europese Commissie, dat in handen is gekomen van Trouw via de Europese ngo Transport & Environment.

Het invoeren van btw, een vliegtaks of een belasting op kerosine heeft ook in Nederland geen impact op het aantal banen of op de economie, zo blijkt uit het rapport. Doordat het aantal vliegreizigers bij het invoeren van belastingen terugloopt, daalt de uitstoot van CO2 en wordt de geluidsoverlast voor omwonenden van luchthavens minder.

In tegenspraak
De conclusies van het rapport zijn in tegenspraak met de bewering van KLM dat een vliegtaks Nederlandse banen kost en dat een louter Nederlandse vliegtaks ‘geen enkel positief milieueffect’ heeft.

Momenteel is Nederland een van de zeventien Europese landen die niet of nauwelijks belasting heffen op vliegen, zo blijkt uit het onderzoek dat vorig jaar werd afgerond. Alleen het Verenigd Koninkrijk, Italië, Noorwegen, Duitsland en Frankrijk hebben een belasting op vliegreizen van gemiddeld 15 euro of meer per passagier.

“Al met al is Europa veel te fiscaal vriendelijk voor de luchtvaartsector”, zegt Bill Hemmings, directeur luchtvaart van Transport & Environment. Europese landen kunnen een voorbeeld nemen aan Canada, Australië, Mexico en de Verenigde Staten, zegt hij. “Nota bene Donald Trump heft meer vliegbelasting dan de meeste Europese landen.”

Compensatie
Het heffen van vliegbelastingen leidt in de Nederlandse luchtvaartsector weliswaar tot banenverlies en slechtere financiële resultaten, maar vanwege de hogere belastinginkomsten heeft dit op nationaal niveau geen invloed op de werkgelegenheid of de economie, zo stelt het rapport. Via hogere overheidsbestedingen of lagere belastingen in andere sectoren wordt gecompenseerd voor de nadelige effecten in de luchtvaartsector. Ditzelfde geldt voor andere Europese landen.

“Het is logisch dat een luchtvaartmaatschappij als KLM een ander verhaal vertelt. Maar in tijden van klimaatverandering is er voor een rijk land als Nederland geen enkele reden om vliegen niet op een normale manier te belasten”, zegt Hemmings. “Het banenverlies in de luchtvaart wordt goedgemaakt doordat er in andere sectoren juist banen bijkomen.”

In 2021 komt er wel een vliegtaks in Nederland. De regering wil vanaf dan 7 euro belasting per ticket heffen. Uit het rapport van de Europese Commissie blijkt dat een tickettaks van 7,50 euro leidt tot een halve megaton minder CO2uitstoot, omdat het aantal passagiers dan terugloopt met 4 procent. Ook het aantal omwonenden dat last heeft van vlieglawaai neemt af, met 3 procent tot 53.700.

Forse emissiedaling
Kerosine is in de Europese luchtvaart nu nog uitgezonderd van belasting, terwijl deze in andere sectoren 33 cent per liter bedraagt. Als de luchtvaart kerosinebelasting gaat betalen, leidt dat tot een toename van de ticketprijs van 19 procent, waardoor nog maar acht van de tien passagiers blijven vliegen. De emissie daalt fors, namelijk met van 2,1 megaton CO2. Ter vergelijking: een op de vijftien auto’s in Nederland van de weg halen, leidt tot ongeveer dezelfde uitstootvermindering.

Ook omwonenden van luchthavens profiteren. Het aantal gehinderden neemt af met 15 procent naar 47.000. “Het invoeren van een belasting op kerosine lost het probleem van het overvolle Schiphol en de overlast voor de omgeving in een keer op”, zegt Hemmings. “Het is effectiever dan het openen van luchthaven Lelystad, die wordt immers binnen de kortste keren vol gevlogen.”

Het invoeren van een belasting op kerosine hoeft niet ingewikkeld te zijn. Sinds 2003 is het namelijk mogelijk dat landen bilateraal afspreken om toch belasting te heffen op kerosine. “Het is dus niet nodig om alle Europese landen op een lijn te krijgen”, zegt Hemmings. “Je kunt ook beginnen met een klein groepje.”

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Transavia stopt met wintervluchten Eelde - Canarische Eilanden: 'Te weinig belangstelling'
Geschreven door DvhN 18-4-2019   
zaterdag 20 april 2019

Transavia stopt met wintervluchten Eelde - Canarische Eilanden:
'Te weinig belangstelling'


       
Transavia biedt komende winter geen vluchten aan van Groningen Airport Eelde naar de Canarische Eilanden. Er zou te weinig belangstelling zijn voor de vluchten.

Dat meldt RTV Noord. De vliegmaatschappij zegt afhankelijk te zijn van touroperators. Die zouden niet genoeg wensen hebben gehad voor de vluchten om de lijn rendabel te maken.

Het gaat om vluchten tussen 1 november 2019 en 31 maart 2020. Een woordvoerder van Transavia zegt dat het niet de bedoeling is definitief afscheid te nemen van Groningen Airport Eelde.

Het gebrek aan belangstelling zou speciek gelden voor Eelde. Bij andere luchthavens zijn er volgens de maatschappij geen problemen.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Natuur& Milieu en Greenpeace verwerpen ?Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart?
Geschreven door Natuur & Milieu en Greenpeace, 11 maart 2019   
zaterdag 16 maart 2019

Natuur& Milieu en Greenpeace verwerpen ‘Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart’

Brief aan de Tweede Kamer

Klik hier om deze brief te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Statenvragen over staatssteun voor GAE door Partij van de Dieren
Geschreven door Partij van de Dieren, 20 maart 2019   
donderdag 21 maart 2019

Statenvragen over staatssteun voor GAE gesteld door de Partij voor de Dieren

 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende Groningen Airport Eelde

Geacht college,

Eén vlucht naar het Deense Kopenhagen en één naar Londen; dat is het totale aantal
vluchten dat dinsdag vanaf Groningen Airport Eelde vertrekt”, stond er 12 maart te lezen op NU.nl, met daaraan gekoppeld de vraag: moet een verlieslijdend vliegveld wel in de lucht worden gehouden? (zie ook 'Is een verlieslijdend vliegveld wel in de lucht te houden?') Sinds 4 maart worden de vluchten naar Kopenhagen uitgevoerd door het Nederlandse AIS Airlines, nadat Nordica eind vorig jaar besloot te stoppen met vluchten vanaf Eelde, omdat deze niet rendabel waren. AIS Airlines moet de nieuwe strategie van het vliegveld, namelijk lijnvluchten naar een grote internationale luchthaven vanwaar men verder kan vliegen, de zo genaamde hub-functie, nu gaan waarmaken.

Daarnaast blijkt ook de brandweerkazerne duurder uit te vallen.

Ondertussen draaien de aandeelhouders van de luchthaven op voor de tekorten.
In de afgelopen jaren is voor tientallen miljoenen euro aan staatssteun verleend aan het vliegveld.
Hierover stellen wij u graag de volgende vragen:

 1. Kunt u bevestigen dat ondertussen meer dan 7 miljoen aanloopsteun is uitbetaald aan luchtvaartmaatschappijen? In hoeverre was de steun aan Nordica volgens urendabel? Zo ja, waar uit blijkt dat?

 2. AIS Airlines heeft in tegenstelling tot Ryan Air en eerder Nordica geen contracten met andere luchtvaartmaatschappijen waardoor aansluitingen op andere vluchten niet gegarandeerd zijn en klanten bij vertraging zelf voor de kosten voor een nieuw ticket opdraaien. Bent u het met ons eens dat op deze wijze geen recht wordt gedaan aan de zogenaamde hub- functie van vliegveld Eelde, waarop de overheidssubsidies uit 2017 waren gebaseerd?

 3. Bent u het met ons eens dat de lijn op Kopenhagen met een toestel voor maximaal 18 passagiers onvoldoende is om te kunnen spreken van een hub-strategie zoals bedoeld was in het investeringsscenario? Zo ja, welke conclusie trekt u hieruit? Zo nee, waarom niet? Bent u het met ons eens dat de hub- strategie gefaald heeft?

 4. Gedeputeerde Bijl zei op 5 december 2018 in de Staten van Drenthe namens de aandeelhouders dat de aanloopsteun om subsidie-technische redenen bij een BV is ondergebracht. Bent u het eens met de uitlatingen van deze gedeputeerde en kunt u toelichting geven op deze subsidie-technische redenen en wat deze inhouden? Waarom is hier precies voor gekozen? Graag een uitgebreid antwoord.

 5. Gedeputeerde Bijl zei op 8 december 2018 namens de aandeelhouders in het Dagblad van het Noorden over het routefonds: ‘De aandeelhouders keren dit geld niet rechtstreeks uit, want deze vorm van staatssteun zou in strijd zijn met de Europese regels’. In hoeverre bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat indien rechtstreeks uitkeren in strijd zou zijn met de Europese regels, er via deze weg nog steeds sprake is van overheidssteun via een achterdeur?

 6. Is het voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van staatsteun in het licht van artikel 107 VWEU, juridisch relevant of de steun van de provincie rechtstreeks wordt gegeven of via een daarvoor opgerichte BV? Zo ja, waarin schuilt de juridische relevantie?

 7. In hoeverre heeft de provincie, samen met de andere aandeelhouders, volgens u zelf de bevoegdheid om te beoordelen of de steun voldoet aan de richtsnoeren? Of is de Europese Commissie op grond van artikel 108 VWEU en de procedureverordening 2105/1589 (punt 9) de enige instantie die bevoegd is om te bepalen of er wel of geen sprake is van (on)geoorloofde staatsteun? Kunt u uw antwoord uitleggen?

 8. In hoeverre hebben u en de andere aandeelhouders bij de uitbesteding van het routefonds de aanbestedingswet en de aanbestedingsrichtlijn in acht genomen? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, waarom niet?

 9. Bent u het met ons eens dat u, bij het besluit om de steun aan GEA niet aan te melden in Brussel, risico’s heeft genomen? Indien Brussel in een later tijdstip beslist dat er onwettige staatssteun is verleend, wat zijn dan de mogelijke consequenties?

 10. Na jarenlange verliezen werd in 2017 voor het eerst een bescheiden winst behaald. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit slechts een fictieve winst is, omdat de NEDAB subsidies buiten de winst en verliesrekening worden gehouden?
  Graag een toelichting.

 11. Klopt het dat in werkelijkheid de verliezen steeds groter worden sinds de baanverlenging in 2012, doordat er hogere eisen aan luchthavens worden gesteld op bijvoorbeeld het gebied van de veiligheid terwijl het passagiersaantal achterblijft en maatschappijen als Veuling en Ryan Air geen landingsrechten hoeven te betalen?

 12. Enige tijd geleden stelde de heer Brouns namens het college dat de tegenvallende passagiersaantallen gevolgen zouden hebben voor de investeringen vanuit de provincie Groningen in Eelde. (zie ook 'Investering van 46 miljoen in Groningen Airport Eeld is onzeker')
  Kunt u de Partij voor de Dieren uitleggen in hoeverre u op dit moment, voornoemde zaken in het achterhoofd houdend, waaronder het mislukken van de hub-strategie, al dan niet aanknopingspunten ziet om de eerder toegezegde bedragen in Eelde te willen investeren?


Klik hier om het artikel 'Staatssteun en onregelmatigheden bij subsidies aan GAE' te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Duwen en trekken om Groningen Airport Eelde
Geschreven door Roel Pauw op NOS.nl, woensdag 6 maart 2019   
zondag 17 maart 2019

Duwen en trekken om Groningen
Airport Eelde

plaatje Groningen Airport Eelde ANP NOS.jpg

 Groningen Airport Eelde ANP/NOS


Het blijft duwen en trekken met het vliegveld Eelde. Moet er uitgebreid worden, of juist niet? De Provinciale politiek is verdeeld. Soms komt er een aanbieder bij, maar met hetzelfde gemak vertrekt er weer een en dan wordt de situatie al snel penibel.

Je parkeert je auto tegenover het luchthavengebouw en met vijftig stappen sta je voor de incheckbalie. Dit is Groningen Airport Eelde (GAE). Een oase van rust vergeleken met de hectiek van bijvoorbeeld Schiphol. Ideaal voor de reizigers die op een maandagochtend voor een stedentripje naar Londen vertrekken. "Wij komen uit Stadskanaal, dat is halfuurtje hiervandaan", zegt een vader die met zijn zoon uit groep 8 een paar dagen naar Londen gaat.

Het is de eerste keer dat ze vanaf Eelde vliegen. Opa, die het tweetal heeft gebracht, heeft vanaf allerlei vliegvelden gevlogen, van Bremen tot aan Maastricht, maar nog nooit vanaf Eelde. "Je kunt niet naar de steden waar ik naartoe wil."

Als het vliegtuig is vertrokken, lijkt de luchthaven weer uitgestorven. Het restaurant is leeg. In de zomermaanden is het drukker: dan vertrekken er ook chartervluchten naar een aantal vakantiebestemmingen in Europa. En vanaf deze week is er weer een lijndienst met Kopenhagen. Het idee is dat je vanuit Eelde met één overstap de hele wereld over kunt.

De eigenaren van het vliegveld hebben al geregeld de portemonnee moeten trekken om de boel financieel overeind te houden. Groningen (stad en provincie samen) is met 56 procent van de aandelen de grootste belanghebbende. De rest van de aandelen is in handen van Drenthe (30), Assen (10) en de gemeente Tynaarlo (4).

De provincie Groningen heeft dus een aardige vinger in de pap en daardoor besteden de partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen er in hun programma's ook de nodige aandacht aan. En het is ook een dossier waar echt wat te kiezen valt. CDA, VVD, PVV en Groninger Belang vinden dat Eelde moet blijven en liever nog: gaat groeien. Daarbij vallen termen als kernvoorziening (CDA), belangrijke luchthaven (VVD) en kansen voor bedrijvigheid (Groninger Belang).
NOS

plaatje GAE NOS.jpg

NOS


ChristenUnie en PvdA erkennen het belang van een vliegveld in het noorden, maar ze vinden wel dat het vliegverkeer moet worden verduurzaamd. D66, de SP en de Partij voor het Noorden willen geen cent meer uitgeven aan het vliegveld: als er tekorten zijn, dan moet het bedrijfsleven maar over de brug komen. GroenLinks vindt het onverantwoord om een van "de meest vervuilende wijze van vervoer" nog langer te subsidiëren. De Partij voor de Dieren gaat nog een stap verder: de provincie moet zo snel mogelijk haar aandelen verkopen.

Bowy Odink is commercieel manager van Groningen Airport Eelde. Hij vindt het niet vreemd dat de luchthaven gedeeltelijk van overheidssteun leeft. "70 procent van alle luchthavens in de wereld krijgt subsidie. Dus de situatie hier is niet uniek, zeker niet als je Eelde ziet als onderdeel van een basisinfrastructuur."

Jan Wittenberg is het daar hartgrondig mee oneens. Hij is voorzitter van de Vereniging van Omwonenden Luchthaven Eelde. "Dat er elk jaar 7 miljoen euro belastinggeld naar dit vliegveld gaat, is te gek voor woorden. Groningen is de armste provincie van Nederland: 7 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er is geen geld voor een bibliotheek en een zwembad, maar wel voor dit prestigeproject."

plaatje Jan Wittenberg door NOS.jpg

Jan Wittenberg, voorzitter van de Vereniging van Omwonenden Luchthaven Eelde NOS

Volgens hem is de luchthaven ook niet rendabel te maken: "Alle reizigers uit de drie noordelijke provincies samen maken per jaar 2,5 miljoen vliegreizen. Maar 4 procent daarvan vertrekt vanaf Eelde. Met 2 uur zit je op Schiphol, straks ben je in een uur op vliegveld Lelystad. Eelde heeft geen toekomst."

Odink heeft meer vertrouwen in zijn vliegveld: "De reizigersaantallen groeien en 30 procent van de passagiers is inkomend verkeer. Dat zijn mensen die hun geld hier uitgeven. En verder is 30 procent van de reizigers op de lijnvluchten zakelijk. Dat zijn dus ondernemers en het ondernemersklimaat wordt beter als er hier een luchthaven is."

De vijf aandeelhouders van Groningen Airport Eelde zijn dezelfden die ook de politieke beslissingen over de luchthaven moeten nemen en in 2017 hebben ze besloten om het nog eens 10 jaar aan te zien. Odink maakt zich daarom weinig zorgen over de uitkomst van de verkiezingen van 20 maart. "Politiek is natuurlijk doorlopend veranderlijk, maar ik heb tot nu toe geen andere geluiden gehoord dan dat ze koersvast zijn."

Klik hier om het artikel 'Sluit vliegveld Eelde en doe iets waar het Noorden echt wat aan heeft' te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 20 van 437

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.