spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

'Beperk lawaai van Gronings vliegveld'
Geschreven door Theo Wortel in Dagblad van het Noorden   
vrijdag 29 september 2006

'Beperk lawaai van Gronings vliegveld'
Klachtencommissie vraagt KLM lawaaitoestellen te vervangen.

GRONINGEN/EELDE.
De KLM Luchtvaartschool op luchthaven Eelde moet de lawaaiige lesvliegtuigjes zo snel mogelijk vervangen. Dat vindt de commissie die de klachten afhandelt over het vliegverkeer van en naar Eelde.

De commissie milieuhygiëne luchthaven terrein Eelde (CMLE) besloot dit te vragen in een brief aan de luchtvaartschool, tegenwoordig officiëel KLM Flight Academy geheten. De lesvliegtuigjes van het type Beech Baron vormen samen met de Boeings en Airbussen voor vakantievluchten de grootste bron van klachten. Vorig jaar werd 33 keer geklaagd over lesvluchten en 33 keer over vakantiecharters. Daarnaast waren de Beech Barons onder het overige verkeer nog eens goed voor tien klachten.
De Beech Baron stamt uit de jaren negentig. Volgens voorzitter Engbert Drenth van de commissie CMLE worden de kisten permanent gemoderniseerd. Hij noemde ze nog net 'geen lawaaiige krengen. "Alle mogelijke geluiddempende maatregelen zijn al genomen. Probleem is dat het verder fijne toestellen zijn." Drie jaar geleden vroeg de commissie ook al om vervanging.
De CMLE verwerkte vorig jaar 259 klachten. Ze gingen over te laag vliegen, te veel lawaai en stank. Ook rondvluchten, reclamevluchten en kunstvluchten riepen irritatie op. In dertien gevallen zou gevlogen zijn tussen 23.00 uur en 6.30 uur op doordeweekse dagen of tussen 21.30 uur en 7.30 uur op zon- en feestdagen. Het vliegveld is dan gesloten. De commissie ontdekte dat het hier niet ging vliegtuigen van luchthaven Eelde.

Commentaar VOLE: De CMLE heeft zowaar een positieve vraag gesteld aan de KLM Luchtvaartschool. Het is sterk de vraag of de CMLE hiermee een positievere richting ingeslagen is, maar deze positieve vraag is er in elk geval.

Klik hier voor meer informatie over geluidshinder 


 

 


 

 
Raad van State betrekt deskundigen bij de behandeling van de "Aanwijzing Luchtvaartterrein Eelde"
Geschreven door VOLE   
zondag 06 augustus 2006

Raad van State betrekt deskundigen bij de behandeling van de "Aanwijzing Luchtvaartterrein Eelde"

In reactie op de ingediende bezwaren zond de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak een brief waarin deze aankondigt dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak als deskundigen zal worden gevraagd een onderzoek in te stellen met betrekking tot de "Aanwijzing Luchtvaartterein Eelde".

Het verzoek aan de stichting is ruim geformuleerd: "Beschrijf de gevolgen van het plan voor zover nodig is voor de behandeling van de beroepen."

VOLE is verheugd over deze stap van de Raad van State omdat die erop wijst dat de Raad de ingebrachte bezwaren serieus laat onderzoeken en dus niet zonder meer meegaat in de weerlegging van die bezwaren door de Staatssecretarissen.

Ontvangers van de brief zijn verpllcht aan het onderzoek mee te werken indien de deskundigen hen daartoe benaderen. VOLE zal uiteraard graag medewerking verlenen.


 
Ritselen met de minister tijdens de TT
Geschreven door VOLE   
donderdag 29 juni 2006

Ritselen met de minister tijdens de TT

Sommige Noordelijke politici grijpen iedere gelegenheid aan om de baanverlenging er door te krijgen. Minister Peijs was te gast in het zogenaamde VIP building op de TT. Noordelijke VIP’s hebben hun kans dankbaar gegrepen.
Hoe dat toeging beschrijft Dick Heuvelman in de sportbijlage van het DvhN van 26 juni op blz. 13 onder de kop "Minister Kamp weet meer van Afghanistan dan van TT", citaat:

"Ook Peijs was, vertrouwde ze haar gehoor toe, diep onder de indruk van de TT. Waarna ze nog wel 'onder handen werd genomen' door de noordelijke kamerleden Joop Atsma, die als uittredend voorzitter het NK wielrennen eens liet voor wat het was, en Pieter 'toetoet' Hofstra. Of ze het Noorden niet nog eens wilde flikken met Groningen Airport Eelde. Daar wordt al een jaartje of dertig gewacht op baanverlenging.
Mevrouw Peijs vertrouwde beide heren toe dat dat stukje extra beton er nu toch echt maar eens moest komen. Daar zullen ook Relus en zijn Groninger collega Hans Alders dan blij mee zijn."

We kunnen deze woorden van de minister afdoen als 'borrelpraat'.
Intussen is het wel tekenend dat de minister 'onder ons' een dergelijke toezegging doet. Zij en haar staatssecretaris hebben zich in hun oordeel keer op keer laten leiden door de wensen van een aantal noordelijke politici en door de mooie voorspiegelingen van de luchthaven.
Maar op dit moment is de minister niet aan zet.
De Raad van State heeft twee jaar geleden geoordeeld dat de geluidhinder op onjuiste wijze was berekend en dat er onvoldoende onderzoek verricht was naar de gevolgen van baanverlenging op de natuur in de omgeving van het vliegveld. De overheid had haar huiswerk niet goed gemaakt.
Wij weten dat dit huiswerk ook nu weer slecht is gemaakt, maar Raad van State moet zich daarover nog uitspreken.
Het woord is niet aan mevrouw Peijs, zelfs niet aan haar staatssecretaris.
Zou de minister dat niet weten?

En Hofstra?
Pieter Hofstra heeft al eerder te kennen gegeven dat hij slordig denkt over de functie van de Raad van State in dezen. Zo noemde hij in 2003 de uitspraak van de Raad van State 'deze ongein' (in een Cassata uitzending voor Radio Drenthe).

Er valt best iets te zeggen voor informele contacten tussen VIP’s.
Maar het lijkt erop dat het hier gaat om VIP’s die geen boodschap hebben aan procedures die ook voor hen gelden.
De minister laat zich aanpraten dat baanverlenging neerkomt op al of niet een kunstje flikken. En zij reageert in stijl.
Nou ja, ouwe jongens onder elkaar….

De minister was vast in een goede bui. Maar dat gaf haar nog niet het recht tot deze uitspraak over de baan van Eelde.

Wij zien liever besluitvorming op basis van deugdelijk onderzoek en goed onderbouwde feiten. Maar juist op die punten laat de voorbereiding van de baanverlenging veel te wensen over.


 
Persbericht Beroep bij Raad van State
Geschreven door VOLE   
donderdag 08 juni 2006

Vereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde

 


PERSBERICHT

Eelde, 8 juni 2006

Beroep bij de Raad van State tegen de baanverlenging vliegveld Eelde

De vereniging Omwonenden luchthaven Eelde (VOLE) heeft samen met de Stichting Rondom Vliegveld Eelde (SRVE) en 163 andere appelanten een aanvullend beroepsschrift ingediend bij de Raad van State tegen de baanverlenging vliegveld Eelde.

Het beroepsschrift omvat 45 pagina’s plus 35 bijlagen. De bezwaren die tegen de baanverlenging worden aangevoerd zijn onder meer: onzorgvuldige procedure, niet aangetoonde nut en noodzaak, nachtsluiting, externe veiligheid, overlast, in strijd met de natuurbeschermingswetgeving.

Procedure
Om de baan te kunnen verlengen moet de aanwijzingsprocedure worden afgerond. Al sinds 1982 wordt hieraan gewerkt. In al die tijd is het niet gelukt om aan te tonen dat baanverlenging nodig is. In 2003 vernietigde de Raad van State het vorige aanwijzingsbesluit. Omdat het doel van de baanverlenging sinds 1982 enkele malen is veranderd, zijn bezwaarmakers van mening dat een nieuwe milieueffectrapportage en een nieuw aanwijzingsprocedure nodig is. Vanwege nieuwe feiten en ontwikkelingen zou iedereen beroep moeten kunnen instellen. De inspraak was echter beperkt tot degenen die eerder een bezwaarschrift hebben ingediend.

Nut en noodzaak
Het vliegveld, noch de minister hebben het nut en de noodzaak van de baanverlenging kunnen aantonen. Om het economisch belang aan te tonen heeft het vliegveld een rapport laten opstellen door Buck Consultants. Hierin wordt ‘geprognosticeerd’ dat er in 2015 650.000 passagiersbewegingen (nodig) zullen zijn. Het werkelijke aantal is de laatste jaren zo rond de 160.000 . Een groei van 400% in 8 jaar is niet aannemelijk.
De chartervliegtuigen kunnen prima toe met de huidige baan. Vliegveld Bremen - bijvoorbeeld - verwerkt veel meer passagiers met een even lange baan. Gewezen wordt op het rapport van luchtvaarteconoom Prof. de Wit: “Nergens in de bestudeerde rapporten wordt duidelijk, voor welk deel van de veronderstelde latente vervoersvraag een baanverlenging nodig is”. “De cijfers voor de economische betekenis van GAE zijn deels onjuist en volgens de meest recente inzichten volledig achterhaald”

Belangenafweging
Een belangrijk bezwaar van VOLE e.a. is dat alleen de belangen van het vliegveld zijn meegeteld. De negatieve economische effecten, de overlast voor omwonenden en de vernietiging van de natuur zijn ten onrechte buiten beschouwing gebleven.

Nachtsluiting
Het vliegveld wil open om 6.30 uur zodat toestellen eerder kunnen vertrekken om aansluitingen op Schiphol te kunnen halen. Er is wel geteld één aansluiting die mogelijk wordt gemist, en wel de aansluiting op een vlucht naar Canada. Overigens zijn er helemaal geen lijnvluchten vanaf Eelde op Schiphol. En die zullen er ook niet meer komen. Bovendien is met gezondheidseffecten van slaapverstoring geen rekening gehouden.

Externe veiligheid
Het onderzoek naar de externe veiligheid geeft onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke risico’s. Ook op dit punt is de conclusie dat het aanwijzingsbesluit onvoldoende en onzorgvuldig is voorbereid.

Gezondheid
In het aanwijzingsbesluit is voorbij gegaan aan rapporten van de Gezondheidsraad en het RIVM over de negatieve gevolgen voor de gezondheid van geluidhinder en slaapverstoring. De minister is op dit punt in gebreke gebleven. Het aanwijzingsbesluit is in strijd met het motiveringsbeginsel en het beginsel van een deugdelijke belangenafweging.

In strijd met de natuurbeschermingswetgeving
Door de baanverlenging wordt de vleermuisroute langs de Eekhoornstraat vernietigd. Dit is in strijd met de Flora en Fauna wet. Ontheffing van deze wet is alleen mogelijk bij een zwaarwegend maatschappelijk belang. Dat belang is er niet, het is althans niet aangetoond. Dit weegt des temeer omdat het bedrijfseconomisch nut van de uitbreiding nog steeds niet is aangetoond.

Bovenstaande is slechts een greep uit de aangevoerde bewaren.
In aanvulling hierop blijkt uit het jaarverslag van 2005 dat het vliegveld weer ver achter blijft bij de eigen prognose. Het jaarlijkse verlies blijft enkele miljoenen. De regio past per jaar een miljoen bij. De verliesafdekking door het Rijk is in 2003 afgekocht met 10 miljoen. Hierop wordt ingeteerd. Als over enige tijd het ‘potje’ verliesafdekking leeg is en de kosten van de luchtverkeersleiding worden doorberekend, komen het vliegveld en de aandeelhouders in grote problemen. Het is een illusie dat het vliegveld rendabel zou kunnen zijn in de huidige opzet. De baanverlenging leidt voorspelbaar tot vergroting van het verlies.
VOLE doet een beroep op de aandeelhouders om de feiten onder ogen te zien en een beter en duurzaam plan voor het vliegveld Eelde te ontwikkelen. Het geld voor de baanverlenging zou hiervoor moeten worden ingezet.

Gaarne zijn wij bereid u nader te informeren. Kijk ook eens op www.vole.nl

 

Met vriendelijke groet,

Hans Vriens, voorzitter Jan Wittenberg, secretaris

Klik hier voor de volledige tekst van het (aanvullend) beroepsschrift
 
Stadskanaal, lichtgewichten en stunten Eelde
Geschreven door VOLE   
vrijdag 05 mei 2006

Stadskanaal, lichtgewichten en stunten Eelde

We zijn als VOLE buitengewoon terughoudend om commentaar te leveren in situaties waarbij in de vliegerij doden vallen. De ongelukken bij Stadskanaal zijn uitgesproken triest. Binnen vier jaar zijn al 6 personen omgekomen en we leven oprecht mee met de families, die met deze verliezen moeten leven.

Maar wij kijken vanuit onze ervaringen met Groningen Airport Eelde extra kritisch naar dit soort gebeurtenissen. Soms zijn we echter verbijsterd over de mentaliteit rond veiligheid en de kennelijke zorgeloosheid van de in zichzelf gesloten vliegwereld inclusief Groningen Airport Eelde.
De Inspectie Verkeer en Waterstaat had koud het vliegveld van Stadskanaal gesloten en vliegen boven de bebouwde kom aldaar opgeschort. Wat doet op dat zelfde moment Groningen Airport Eelde? 

                                                              Foto: DvhN/Corné Sparidaens

Ze laten stuntvlieger Frank Versteegh rond Eelde oefenen voor de "Red Bull Airrace" in Barcelona! De meest idiote capriolen worden uitgehaald, ook boven bewoond gebied: het Dagblad van het Noorden doet verslag:  "Een zich bijna in de grond borend klein toestelletje. Vlak voor het fatale moment trekt het vliegtuigje weer op. Een 'gek' die aan het stunten is." En "Volgens een woordvoerder van Red Bull werd voor de oefening Groningen Airport Eelde gekozen, omdat dit op korte termijn met het vliegveld te regelen was. Bovendien was de baan geschikt voor de begeleidende DC-6".


We kregen als redactie een kopie van de klacht van een argeloze wandelaar uit Yde toegestuurd over dit gedoe. De klacht werd naar het Centraal Meldpunt Milieuklachten van de provincie Drenthe gestuurd. We citeren uit de klacht hierover:

Omschrijving hinder
Datum overlast:  26 april......................
Plaats overlast:  .luchthaven..en directe omgeving..................
Tijdstip(pen)   ca 18.30-18.45u/19.05-19.15u......................
Aard van de klacht
illegale luchtshow. Op genoemde tijdstippen werd er uitgebreid in de lucht gestunt door het betreffende toestel. Zo werd er op de kop gevlogen, draaide het toestel meermalen om z'n as, viel het 'buitelend' van grote hoogte naar beneden om vlak boven de grond weer normale positie te kiezen etc. ook het tweede toestel maakte allerlei capriolen en fabriceerde bovendien op zeker moment bij een loodrechte stijging een enorm en gekleurd rookspoor
Ruimte voor opmerkingen
Tijdens de 'luchtshow' (want dat soort taferelen zag ik) liep ik te wandelen met m'n honden op de Kerkeweg (een zandpad) in Yde. Ik was bang, omdat ik aanvankelijk dacht dat 't toestel echt in de problemen was. Het was verder bedreigend omdat het toestel op je af lijkt te komen en je daar toch volledig onbeschermd loopt. Bij het opstijgen van het tweede toestel was ik weer thuis, en zie ik vanuit m'n raam hoe zich de beschreven taferelen herhalen. Behalve opnieuw bang werd ik tegelijk razend: hoe kan het dat hier kennelijk zomaar gestunt kan worden in een gebied waar ook huizen staan en nota bene enkele dagen nadat er in de regio al de nodige onrust is naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen met vliegtuigjes in de omgeving (Stadskanaal). Ik vind dit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk en hoop en verwacht dat uw erop actie onderneemt waardoor herhaling wordt voorkomen.

Commentaar VOLE:
U hoort het nu uit onverdachte hoek: "Met vliegveld Eelde was dit stunten gemakkelijk en snel te regelen". Wij storen ons vooral aan deze mentaliteit, die geen rekening houdt met de ergernis op de grond. Eelde belangrijk voor de economie van het Noorden? Met dit soort stuntwerk in elk geval helemaal niet.

 

 

 

 
Tegenstanders baanverlenging komen vaak uit het Westen
Geschreven door T. Peters in Dagblad van het Noorden   
maandag 10 april 2006

Tegenstanders baanverlenging komen vaak uit het Westen

Met de ingezonden brief van S. Kuiper uit Eelde (DvhN 1 april) over de ellenlange tegenwerking van VOLE met betrekking tot de baanverlenging ben ik het roerend eens. Elke keer weer tegen en dit is nergens onderbouwd. Vaak komen deze mensen uit het westen van het land.
Schoonebeek, T.Peters


De volgende reactie is op 10 april j.l. ter publicatie aan het Dagblad aangeboden.

Geachte heer Poppen,

Volgens T.Peters uit Schoonebeek zijn de bezwaren van VOLE tegen de voorgenomen baanverlenging op Eelde nergens onderbouwd.
Dit verwijt is aanwijsbaar onverdiend.
Een bezoek aan www.vole.nl maakt duidelijk dat VOLE standpunten juist heel zorgvuldig onderbouwt.

Overigens suggereert de kop boven de brief: "Tegenstanders baanverlenging komen vaak uit het Westen" dat u meent dat die opmerking van Peters hout snijdt.
Ik ben omwonende van Eelde - en tientallen jaren lang kwam ik in verband met mijn werk twee of driemaal per week terug uit het Westen. Dat was niet gewoon vaak, maar erg vaak.
U wil Peters toch niet steunen in het idee dat mij dit minder recht van spreken oplevert?
Of dat wie geboortig is in het westen, met betrekking tot overlast dankzij Eelde buitenspel hoort te staan?
Of dat dit soort argumenten bijdraagt aan een faire discussie rond de voors en tegens van baanverlenging?
Voor wie wil weten wat VOLE vindt:  www.vole.nl

R.J. Velthuijs


Commentaar VOLE:

De hierboven weergegeven ingezonden brief in Het Dagblad van het Noorden is een treffend voorbeeld van het gemiddelde niveau van veel ingezonden brieven tegen VOLE in het Dagblad van het Noorden. Een lezer van het Dagblad verwijt VOLE haar standpunten nooit te onderbouwen en onderbouwt zelf zijn bewering niet dat tegenstanders van baanverlenging vaak uit het westen komen. Vervolgens kleunt het Dagblad journalistiek mis door deze niet-onderbouwde uitspraak een grote kop mee te geven als zou dit een aangetoond feit zijn. Over onderbouwing gesproken ....
Rest de vraag aan de ja-knikker (tegen vliegveld Eelde) uit Schoonebeek: Mijnheer Peters, ooit wel eens van het gezegde "De pot verwijt de ketel ..." gehoord??

 


 

 
'Kosten van luchthaven veel hoger'
Geschreven door Theo Wortel in het Dagblad van het Noorden   
maandag 20 maart 2006

'Kosten van luchthaven veel hoger'
VOLE voorspelt strop van 20 miljoen euro

EELDE  Groningen Airport Eelde geeft een te rooskleurig beeld  van de eigen financiën. Dat vindt Jacob Lindenbergh, oud-luchtmachtofficier en vertegenwoordiger van de vereniging omwonenden VOLE. Lindenbergh vindt het hoog tijd voor een onafhankelijk onderzoek naar de financiën van de luchthaven.

De VOLE-adviseur heeft uitgerekend dat de kosten van het vliegveld zo'n twintig miljoen euro hoger uitpakken dan Groningen Airport Eelde zelf voorspiegelt. Dat begint volgens hem bij de baanverlichting die in 2010 vernieuwd moet worden. Aangezien GAE daar geen geld voor reserveert, moeten aandeelhouders het beschikbaar stellen. Lindenbergh denkt zo'n 10 miljoen euro.
De VOLE-adviseur voorspelt dat de aandeelhouders de komende jaren drie miljoen euto meer kwijt zijn aan de luchtverkeersleiding. Het tekort wordt nu uit een tijdelijk potje aangevuld. Het vliegveld reserveert daarnaast maar 50.000 euro voor groot onderhoud. Dat is slechts 0,2 procent van de waarde van gebouwen en installaties. Het zou minimaal het tienvoudige moeten zijn. Lindenbergh schat dat het jaarlijkse tekort niet op 1 maar op 2 miljoen euro uitkomt.
VOLE verwacht dat de inkomsten ook 2,5 miljoen lager uitpakken door minder snel groeiende aantallen passagiers en de te verwachten milieuheffingen. Lindenbergh sluit niet uit dat de baanverlenging enkele miljoenen duurder uitvalt. Zo komt hij op een tekort van ongeveer twintig miljoen euro euro dat binnen enkele jaren moet worden opgebracht door de aandeelhouders. Dat zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo.
Directeur Jeroen Meulendijks vindt dat het VOLE-lid Lindenbergh altijd negatief is over het vliegveld. Volgens Meulendijks heeft de luchthaven voldoende financiële reserves voor de aanpassing van de baanverlichting op termijn. "Wij voorzien hierin geen tegenvallers". De directeur van de luchthaven stelt dat met de luchtverkeersleiding goede afspraken zijn gemaakt over de voortzetting op lange termijn van de dienstverlening. "Er is geen aanleiding hierbij nu vraagtekens te plaatsen."

Commentaar VOLE

Uit de reactie van directeur Meulendijks blijkt dat deze kennelijk geen serieus verweer heeft op de feiten die hem zijn voorgelegd. De reactie dat "Lindenbergh (die adviseur is van VOLE) altijd negatief is over het vliegveld" is op de man spelen. Meulendijks gaat niet in op de zaak. Het feit dat iemand die gedegen studie heeft gemaakt van de financiële lotgevallen van de luchthaven en vervolgens op grond van zijn inzichten voortdurend aan de bel trekt, zou voor wie eindverantwoordelijk is voor GAE juist reden moeten zijn om zo iemand met even zakelijke argumenten het zwijgen op te leggen.
In plaats daarvan stelt de directeur van GAE dat "de luchthaven voldoende financiële reserves heeft voor de aanpassing van de baanverlichting op termijn". Maar die zouden dan natuurlijk uit de balans van de luchthaven moeten blijken. Dat is niet het geval en dat is precies waar onze adviseur zich op heeft gebaseerd. Naar welke financiële reserves verwijst de heer Meulendijks hier nu eigenlijk?
Voor een kritisch statenlid zou dat een goede reden zijn om hier op door te vragen. "Waar staan deze reserves dan?" De heer Meulendijks heeft toch niet ergens op het luchtvaartterrein een oude sok verstopt?
Hetzelfde geldt voor de reactie van Meulendijks dat "goede afspraken die met de luchtverkeersleiding zijn gemaakt over de voortzetting van de dienstverlening op lange termijn". Waar zijn die afspraken neergelegd en wat houden ze precies in? Aandeelhouders hebben toch zeker het recht op inzage van die afspraken? En krachtens de wet op de openbaarheid van bestuur u en ik ook; onze gemeentelijke en provinciale overheden zijn immers de aandeelhouders van GAE ...
Kortom, de reactie van de luchthavendirectie heeft VOLE allerminst gerustgesteld. Integendeel, diens verbloemende taal versterkt eerder onze indruk dat de aandeelhouders financiële tekorten moeten opvangen, die pas goed zichtbaar worden over enige jaren. Als de baanverlenging een feit is geworden zullen daar geen reserves voor beschikbaar zijn.
 

  

 

 
Commissievergadering provincie Drenthe over het bedrijfsplan van het vliegveld
Geschreven door VOLE   
vrijdag 17 maart 2006

Commissievergadering provincie Drenthe over het bedrijfsplan van het vliegveld

Op woensdagmiddag 15 maart stemde de commissie Bestuur, Financiën en Economie in met een drietal voorstellen van de PvdA om nadrukkelijker de vinger aan de pols te houden van Groningen Airport Eelde. De discussie die hieraan voorafging, vond plaats op verzoek van de PvdA-fractie. Aanleiding waren het jaarverslag 2004 en het bedrijfsplan 2003 van vliegveld Eelde. De fractie had geconstateerd dat de cijfers in de jaarverslagen niet in de pas liepen met de prognoses uit het bedrijfsplan.
De fractie had prof. De Wit gevraagd om een onafhankelijk advies over de luchthaven op basis van de stukken die de fractie ter beschikking stonden. (Voor het advies van Prof. de Wit,  zie onder Downloads: Rapport Prof. J.G. de Wit januari 2006)

Voorafgaand aan de discussie kregen drie sprekers uit het publiek het woord. Achtereenvolgens waren dat Jan Lambers, Jacob Lindenbergh en Wietske Jonker-ter Veld, sprekers die VOLE dikwijls van advies dienen.

De heer Lambers wees er op dat met de aangegeven groei in passagiersaantallen in het bedrijfsplan het gewenste aantal passagiers dat nodig is in 2015 quitte te draaien, niet gehaald kan worden. Hij verwacht kostenverhogingen door de invoering van BTW op vliegtickets en door een heffing op kerosine. Hiervoor bestaat Europese politieke steun. Prijsverhogingen hebben gevolgen voor de vraag. Met dergelijke voor de hand liggende ontwikkelingen hoort diegene, die een bedrijfsplan schrijft, rekening te houden. (zie verder de hand-out van Jan Lambers onder dit artikel)
De heer Lindenbergh wees op voorspelbare kostenposten die echter niet in het bedrijfsplan zijn opgenomen, zoals de vervanging van de baanverlichting die mettertijd gefinancierd moet worden [De huidige baanverlichting dateert uit 1995, red.], op kosten van de luchtverkeersleiding, alsmede op de geflatteerde voorstelling van het huidige verlies. (zie verder de handout van Jacob Lindenbergh onder dit artikel)
Mevrouw Jonker betoogde dat het huidige Eelde een goed geoutilleerde regionale luchthaven is, zij het met een wat korte baan. Twintig jaar geleden was dat nog een probleem, maar voor moderne toestellen is de huidige baanlengte veel minder bezwaarlijk.
Zij wees er voorts op dat het jaarverslag 2004 spreekt over 119 duizend vakantiegangers, terwijl dit passagiersbewegingen blijken te zijn. Dit zijn dus zo'n 60 duizend personen, want zowel heen - als terugreis telt als vliegbeweging. Het werkt als volgt: een Boeing komt aan met 160 personen (160 vliegbewegingen) 80 stappen uit in Eelde, 80 stappen weer in, vertrek weer 160 vliegbewegingen. Dus samen 320 vliegbewegingen. Later stappen er 80 weer uit in Eindhoven en ook weer 80 in. 
Dus, hoeveel noorderlingen profiteren nu helemaal van de subsidies waarmee GAE overeind wordt gehouden?  Zij verlangt dat het bedrijfsplan ook een exploitatieopzet bevat, uitgaande van de huidige baanlengte.

In de discussie vroeg GroenLinks zich af of GS wel een verantwoording kon afleggen voor een zelfstandig bedrijf. Wellicht moest men GAE niet als een bedrijf zien? Andere fracties verweten GroenLinks altijd al tegen de baanverlenging te zijn.
De toegankelijkheid van het Noorden is in het geding. D66 was zelfs van mening dat als er een snelle treinverbinding naar het noorden zou zijn, het hele vliegveld wat D66 betreft wel gesloten mag worden.
Het CDA is blij met het PvdA initiatief en wil de vinger aan de pols houden, maar de noordelijke toerist heeft volgens het CDA veel belang bij baanverlenging.

In de discussie speelde de informatie van de 'insprekers' een duidelijke rol. Men erkende behoefte te hebben aan volledigere cijfers over factoren, waarmee GAE rekening te houden heeft, in het bijzonder wanneer het gaat om voorspelbare kosten, en om veranderingen in de markt.
De statenleden konden zich wel min of meer vinden in de voorstellen van de PvdA om de commissarissen te verzoeken een nieuw bedrijfsplan op te laten stellen, en een geregelde verantwoording door GS. Alleen de VVD wilde het laten bij een actualisatie.

De PvdA was tevreden over de steun van de meerderheid van de statenfracties voor hun voorstellen. Deze voorstellen zijn:

  1. "Van Gedeputeerde Staten wordt vanaf heden jaarlijks voor 1 juni een rapportage verwacht naar aanleiding van het voorafgaande jaarverslag van GAE. Hierin is concreet opgenomen hoe het resultaat zich verhoudt tot de aannamen in het bedrijfsplan ten tijde van de aandelenovername en een indicatie met betrekking tot de financiële gevolgen voor de provincie Drenthe.
  2. Aan onze vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen van GAE wordt opgedragen aan te dringen op een nieuw bedrijfsplan voor GAE. In dit plan wordt rekening gehouden met alle onzekerheden en nieuwe feiten.
  3. Voor 1 juli 2006 ontvangen we van GS (zie bovenstaand punt 1) een gerichte analyse van het jaarresultaat 2005 in verhouding tot het bedrijfsplan uit 2003. In deze analyse wordt ingegaan op de aanbevelingen uit het rapport van De Wit d.d. januari 2006."

Gedeputeerde Sipke Swierstra vond de zorgen van de PvdA terecht. Hij zegde toe dat GS zal vragen om opheldering. Hij zei voorts dat over 10 jaar de Staten zelf mogen bepalen hoe ze verder willen met het vliegveld. Het bedrijfsplan was een 'momentopname', bedoeld voor het moment van de aandelenovername. (De publieke tribune dacht dat het bedrijfsplan bedoeld was om de statenfracties te bewegen tot aandelenovername). Volgens Swierstra behoort de ambitie als vliegveld voor Hamburg te functioneren - zoals de Groninger CDA fractie uitsprak - de 'drive' te zijn.
Swierstra las een brief van de staatssecretaris voor waarin zij schreef geen reden te zien voor heroverweging van de overeenkomst tussen rijk en regio over aandelenoverdracht en baanverlenging wanneer de besluitvorming niet op 1 juli 2006 afgerond zou zijn. Namens de PvdA wees Eddy Veenstra erop dat Swierstra de voordstellen leek af te zwakken.
Swierstra verzekerde dat dit niet zijn bedoeling was.

 

Hand-out Jan Lambers Commissievergadering Drentse Staten 15 maart 06 inzake Business Plan 2003 van GAE

De in Business Plan 2003 gebruikte verkeersprognoses van GAE zijn om tenminste twee reden achterhaald.

1e  De  prognose voor 2006 is achterhaald
In het realistische scenario (pag. 29) is opgevoerd dat in 2006, het eerste prognosejaar, het aantal passagiers 286.000 zou bedragen.  
Het meest recente jaarverslag, dat over 2004 geeft een passagiersaantal van nog slechts 155.000 aan.
Het is daarom voor 99% uit te sluiten dat de prognose voor 2006 bij benadering gehaald zal worden. Opening van een feeder in de loop van dit jaar is namelijk onrealistisch, aangezien Schiphol 'op slot' zit.

De financiële gevolgen
Inzet van het groeipercentage volgens het realistische scenario van 2,6% op de realisatie van 2004 leidt tot 206.000 passagiers in 2015 in plaats van 361.000.
Uitgaande van een gelijkblijvende verhouding tussen havengelden en aantallen passagiers en voorts van het kostenniveau volgens het pessimistische scenario zou hiermee een exploitatieverlies van ongeveer -2 miljoen euro resulteren in plaats van een break even situatie.

2e GAE heeft bij haar prognoses geen rekening gehouden met het effect van eventuele milieu- en BTW-heffingen op vliegtuigbrandstof.
Gezien de huidige stand van de politieke discussie hierover is het realistischer om voor de periode tot 2015 van een heffing uit te gaan dan om dat niet te doen.
Mede op basis van prognoses van het Ruimtelijk Planbureau, waarin aangegeven is dat er een relatief grote prijsgevoeligheid voor vliegen bestaat (Een prijselasticiteit van -1 maar liefst), leidt deze aanname in het 'realistische scenario' tot een negatief volume-effect van tenminste 10%.

Het gezamenlijke effect van beide aanpassingen is dat in 2015 een exploitatieverlies zal resulteren van tenminste 2,5 miljoen euro.


Handout Jacob Lindenbergh Commissievergadering Drentse Staten 15 maart 2006

De financiën van GAE

Zoals u zojuist hebt gehoord liggen de opbrengsten van het vliegveld structureel gezien naar alle waarschijnlijkheid aanzienlijk lager dan u in het business plan 2003 wordt voorgehouden. Het gezamenlijke effect beloopt tenminste 2,5 miljoen euro.

Maar ook aan de kostenkant ziet het er minder rooskleurig uit.

1. Financiering baanverlichting
In 1995 werd het renovatieproject baanverlichting van 9,4 miljoen gulden = 4,3 miljoen euro voor 100% door de aandeelhouders gefinancierd: "à fonds perdu". Voor dit soort kwetsbare investeringen geldt een afschrijvingstermijn van maximaal 15 jaar. Zo rond 2010 komt dus opnieuw de vraag:"Wie financiert het renovatieproject baanverlichting". Niet het vliegveld zelf, want daarvoor hebben ze niet gereserveerd. Financiering door derden is niet erg waarschijnlijk omdat alle gebouwen en terreinen onder hypotheekbeslag van de staat liggen. Wie blijven over?  Juist, de huidige aandeelhouders. Het gaat tegen die tijd om een bedrag van circa 10 miljoen euro. In uw meerjarenplan kunt u dus hier al rekening mee houden. Want volgens de deal met de staat bent u contractueel verplicht - koste wat kost - de luchthaven hele dagen tot 2040 open te houden.

2. Luchtverkeersleiding
In het business plan staat: "Uitgangspunt is dat de commerciële ontwikkeling van de luchthaven niet beperkt wordt door grenzen aan de feitelijke beschikbaarheid van verkeersleiding". De luchthavendirectie spreekt zelfs van een definitieve regeling. Wat is echter de werkelijke situatie. Nog in 2002 bedroegen de kosten van de luchtverkeersleiding 4,7 miljoen euro. De heffingen op vliegbewegingen bedroegen slechts 0,4 miljoen euro, minder dan 1/10 de. De staat heeft zich - zoals bekend - met ingang van 2005 geheel teruggetrokken uit de financiering van de luchtverkeersleiding. Uit een tijdelijk potje suppleert nu de luchtverkeersleiding zelf het tekort. In een brief van de directie van de luchtverkeersleiding aan de heer Meulendijks gedateerd 21 januari 2003 wordt echter gesteld: "Deze mogelijkheid is gelegen in het aanwenden van financiële fondsen van een overigens onzekere toekomstige omvang - welke bestemd zijn voor VFR, vrijgestelde vluchten alsmede de bedrijfsvoering van onze Regional Unit waarvan de luchtverkeersdienstverlening op Groningen Airport Eelde deel uitmaakt". Dat is toch even iets anders dan een definitieve regeling, zoals de heer Meulendijks ons wil laten geloven. Ook daarvoor kunt u in uw meerjarenplan vast een reservering gaan maken. Per luchtverkeersleider kunt u 100.000 euro opnemen. Thans zijn het er meer dan 25. De heffingen zijn echter slechts goed voor 6 luchtverkeersleiders. Dat aantal betekent wel sluiting in de weekenden en in de randuren 's ochtends en 's avonds en dat staat het contract met het rijk niet toe. Nogmaals de huidige aandeelhouders hebben de verplichting op zich genomen het vliegveld open te houden.

3. Reserve afkoopsom rijk en subsidie baanverlenging
In de boeken van de luchthaven eind 2004 staat in totaal een reserve van euro 29,0 miljoen. Iedereen weet dat zonder liquide middelen een reserve niet veel voorstelt, namelijk niets. En wat is de stand van de liquide middelen eind 2004: euro 23,7 miljoen. Dat is een verschil van euro 5,3 miljoen. Op deze manier raakt de luchhaven wel heel snel door zijn contanten. Vraag is: waar heeft de heer Meulendijks dat geld gelaten? Stevenen de aandeelhouders soms af op een tekort op de baanverlenging?

4. Huidige verlies
De luchthaven suggereert dat het huidige verlies 1 miljoen euro bedraagt. Echter, door creatief boekhouden worden enkele tijdelijke posten in de schaduw gezet. Ten eerste: er zijn tijdelijke rentebaten van bijna  0,20 miljoen euro, maar ook de zogenaamde afschrijvingen op de baanverlichting zijn fictief en worden teruggeboekt. Verder wordt voor groot onderhoud slechts 50.000 euro per jaar gereserveerd, dat is minder dan 0,2 % van de gebouwen en installaties. Dat zou minstens het 10-voudige moeten zijn.
Al met al ligt het structurele tekort niet op een niveau van 1 miljoen euro, maar meer in de buurt van de 2 miljoen euro. Nog enkele jaren en dan is dat de barre werkelijkheid.
Deze 2 miljoen euro kan grotendeels worden opgeteld bij de eerder genoemde 2,5 miljoen euro. En daarbij komt dan nog de tijdbom van de financiering van de luchtverkeersleiding van circa 3 miljoen euro, de baanverlichting van 10 miljoen euro en mogelijk zelfs enige miljoenen van de baanverlenging.

Het wordt - zou ik zeggen - tijd voor een onafhankelijk onderzoek door een gerenommeerd accountantskantoor. Wellicht iets voor de Noordelijke Accountantsunie. Met de heer Swierstra in de stuurgroep. Dan is de objectiviteit ook geregeld.

Tot slot. Ben ik tegen vliegen. Geenszins. Ik ben oud luchtmachtofficier en vliegmiljonair. Maar ik ben wel tegen verspilling van gemeenschapsgelden. En dat is voor dit vliegveld sinds 1992 - toen ik me voor het eerst hierin ging verdiepen - ondertussen opgelopen tot 250 miljoen gulden.

 

 

 

 

 
Baanverlenging GAE voor recreatie juist nadelig
Geschreven door Hein Lambert in Dagblad van het Noorden   
donderdag 16 maart 2006

Op 7 maart j.l. verscheen het artikel: "Campings: luchthaven Eelde extra attractie" van Janny Buring (voorzitter van Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde) in het Dagblad van het Noorden. Hieronder volgt de letterlijke weergave van dat artikel met daaronder de ingezonden brief van Hein Lambert die 16 maart in het Dagblad werd geplaatst.

 

Uitgebreid onderzoek heeft onlangs aangetoond, dat campinghouders in de omgeving van Groningen Airport Eelde geen last hebben van stank- en geluidsoverlast van de luchthaven. De campinghouders in Noord-Drenthe werden telefonisch benaderd en op de man af gevraagd naar de nadelen van het in de buurt zijnde vliegveld. Circa 25 eigenaren van boerencampings, minicampings, hotels en zelfs de beautyfarms gaven te kennen, dat hun gasten ieder jaar weer trouw terug komen en dat het vliegveld zelfs als een extra attractie wordt gezien.

Na alle negatieve berichten over Groningen Airport Eelde, is de uitslag van het onderzoek opvallend te noemen. Eerdere berichten gaven aan, dat het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven onacceptabel zou zijn. Ook geluidsoverlast zou een groot probleem zijn voor de naaste omgeving. De exploitanten van de recreatiebedrijven, die benaderd zijn voor het onderzoek liggen alle in de naaste omgeving van de luchthaven in de dorpen Eelde (de Hooizolder), Paterswolde (Schelfhorst), Eelderwolde (Scandinavisch Dorp), Zeyen (Rosworld), Bunne (Desirée), Tynaarlo, Taarlo, de Punt, Peize, Roden, Roderesch, Midlaren (de Bloemert), Rolde (de Weyert), Schipborg, Zuidlaren, Zeegse en Drouwen.

Enkele campings liggen zelfs pal onder de aanvliegroute van de luchthaven, maar dit wordt niet ervaren als ongezond of vervelend. Op de vraag of de baanverlenging er moet komen, antwoorden alle ondernemers met een volmondig ja en over de luchtkwaliteit zijn ze zeer tevreden. Eigenaar van de voormalige camping Schelfhorst zegt in 42 jaar geen wanklank van zijn gasten te hebben gehoord; eigenaar van de Hooizolder in Eelde vertelt dat zijn gasten genieten van het vliegveld en in Bunne, onder de baan, zijn de loftuitingen over Groningen Airport Eelde niet van de lucht. De manager van de Bloemert, recreatiepark te Midlaren, juicht de baanverlenging alleen maar toe. Hun gasten uit Engeland vinden het jammer dat ze niet meer via Eelde kunnen reizen.

Het resultaat van het onderzoek, dat steekproefsgewijs is gehouden, betekent een opsteker voor het vliegveld. De uitkomsten staan lijnrecht tegenover andere belastende onderzoeken van de laatste tijd. In het hoogseizoen zal opnieuw worden gepeild, hoe de aanwezigheid van Groningen Airport Eelde wordt ervaren.

 

 

Baanverlenging GAE voor recreatie juist nadelig

 

Volgens mevrouw Buring zouden recreatieondernemers baanverlenging toejuichen. Maar minstens één campinghouder in Norg ziet baanverlenging als een bedreiging voor zijn broodwinning. Het onderzoek onder campinghouders is dus niet representatief. De campinghouders zeggen zeer tevreden te zijn over de luchtkwaliteit. Begrijpelijk. De laatste jaren was er zo weinig activiteit op de luchthaven, dat er ook weinig overlast is geweest. Toch is een camping in Norg vanwege de vliegtuigherrie al een ANWB ster kwijtgeraakt.

Weten de recreatieondernemers eigenlijk wel dat de baanverlenging mede bedoeld is om met grotere vliegtuigen meer mensen naar verre oorden te vervoeren? Mensen die volgens het NIPO alleen via GAE willen vertrekken. Die dus anders hun geld in de eigen regio hadden uitgegeven. De prognose van GAE bij baanverlenging voor 2015 is dat er zes keer zoveel mensen weggebracht worden als binnengehaald worden. Dat is toch een groot nadeel voor de eigen recreatiesector? De recreatieondernemers lijken uit onwetendheid de slager van hun kip met gouden eieren te hebben omhelsd. Als Noord Drenthe na baanverlenging opgezadeld wordt met lawaai van oefenvluchten en nachtelijke vrachtvluchten zullen vele toeristen juist wegblijven (zie www.vole.nl).

 

Naschrift VOLE:

Uit onderstaande brief blijkt duidelijk waar de herrie van de luchthaven toe kan leiden. Dit voorbeeld is nog niet eens vermeld in de ingezonden brief. Deze laatste brief maakt het onderzoek van de Vrienden van het Vliegveld alleen maar ongeloofwaardiger.

 

 

Camping de Fruitberg

Dorpsweg 67

9755 PB Onnen

 

23-3-1999.

 

betreft: verhuizing

 

Aan alle Vole leden en bestuursleden,

 

Mijn echtgenote in ik hebben vijf jaar lang tot genoegen in Onnen gewerkt en geleefd op Camping de Fruitberg. In de betreffende raadscommissie van de gemeente Haren heb ik al eens proberen uit te leggen dat je een tent niet van geluidsisolatie kunt voorzien. De geluidsbelasting als gevolg van vliegtuigen is op Camping de Fruitberg te hoog, de exploitatie lijdt daaronder.

Mijn geluidsbelasting als ondernemer wordt niet gemeten in decibel doch in guldens.

Dezelfde overheid die vluchten in de randen van de nacht voorstaat legt aan mij maatregelen op als aanleg van riolering en verbetering van speelwerktuigen. De consument vraagt luxere sanitaire voorzieningen. Investeren is het credo. Met de huidige stand van zaken wil en kan ik mijn schouders niet zetten onder forse verbetering van mijn bedrijf; hoewel de locatie zich daartoe uitstekend leent.

 

Na een jaar wikken en wegen hebben wij de stap gezet. Wij gaan verhuizen naar Frankrijk. In Palisse, in de Correze, hebben wij een camping gevonden die geheel aan onze eisen voldoet. Daarmee hebben we tevens een oude droom verwezenlijkt. Wij verhuizen op 29 april a.s.

 

Wij nodigen u hierbij uit om bij ons van de stilte te komen genieten en sluiten een folder bij.

Diegenen die geïnteresseerd zijn sturen we graag een folder toe.

 

Frank en Wil van Lier

 

 

 

 

 

 

 
PvdA wil nieuw bedrijfsplan voor vliegveld Eelde
Geschreven door Martin de Bruin in het Dagblad van het Noorden   
vrijdag 10 maart 2006

PvdA wil nieuw bedrijfsplan voor vliegveld Eelde
Oude opzet door uitstel baanverlenging niet meer actueel

Assen/Eelde 

De PvdA-statenfractie wil dat er een nieuw bedrijfsplan wordt gemaakt voor de luchthaven Eelde. Het oude plan dateert van 2003 en is door uitstel van de baanverlenging niet meer actueel. De vertegenwoordiger van de provincie in de Raad van Commissarissen van de luchthaven moet er op aandringen dat er een nieuw businessplan komt.

Dat is de inzet van de statenfractie volgende week tijdens een vergadering van de statencommissie bestuur en financiën. Verder verlangen PvdA-fractievoorzitter Eddy Veenstra en luchthaven-woordvoerder Albert Huizing van gedeputeerde staten een gerichte analyse van het jaarresultaat over 2005. Hoewel directeur Jeroen Meulendijks zich enthousiast heeft getoond over die resultaten, wijzen Veenstra en Huizing er op dat de cijfers sterk beïnvloed zijn door eenmalige activiteiten, zoals militaire vluchten.
De partij legt haar wensen op tafel na een uitvoerige discussie over de toekomst van luchthaven Eelde. Eerst consulteerde de fractie luchtvaarteconoom Jaap de Wit die een tamelijk vernietigend oordeel velde over de economische kansen van 'Eelde'. Vervolgens belegde de PvdA een openbare fractievergadering die tientallen belangstellenden trok en even zovele reacties opleverde van voor- en tegenstanders van de baanverlenging. Daarnaast schoof de fractie aan bij de directie van de luchthaven om haar opvattingen te vernemen.
Uit het verslag van die bijeenkomst kan worden opgemaakt dat Meulendijks en de zijnen niet erg blij waren met het initiatief van de PvdA om De Wit in de arm te nemen. De commotie die na het verschijnen van zijn rapport ontstond kan er volgens de directie toe leiden dat potentiële klanten worden afgeschrikt.
Het onderhoud met Meulendijks weerhoudt de PvdA-fractie er niet van om aan te dringen op een aanpassing van het bedrijfsplan. "De scenario's die staan beschreven kunnen niet worden waargemaakt." Veenstra en Huizing maken zich daar zorgen over omdat de staten van Drenthe zich voor een periode van tien jaar financieel aan de luchthaven hebben verbonden. Door de vinger aan de pols te houden, willen de sociaal-democraten voorkomen dat ze met financiële rampspoed worden geconfronteerd.
Van de overige partijen in de staten wil de PvdA weten hoe ze over de voostellen denken.

 

Commentaar VOLE: Dit initiatief van de PvdA-statenfractie getuigt van een grote verantwoordelijkheidszin van PvdA, die er blijkt van geeft haar controlerende rol van aandeelhouder provincie Drenthe serieus te nemen.

VOLE hoopt dat ook bij andere politieke partijen het inzicht ontstaat dat de cijfers van het vliegveld kritisch getoetst moeten worden, omdat men anders bij oplopende verliezen na baanverlenging heel wat aan de bevolking (kiezers) uit te leggen heeft.

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende > Einde >>

Resultaten 381 - 400 van 421

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.