spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Politieke partijen over vliegveld Eelde: wordt de kiezer wel serieus genomen?
Geschreven door Jan Wittenberg   
dinsdag 06 maart 2007

Politieke partijen over vliegveld Eelde:
wordt de kiezer wel serieus genomen?


Op 7 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De politieke partijen hebben verkiezingsprogramma's uitgebracht. De kiezer hoopt dat er wat te kiezen valt. Neem het onderwerp ‘baanverlenging vliegveld Eelde', dat houdt veel mensen in de regio bezig, èn de Provinciale Staten kunnen er over beslissen. Een onderwerp waarover nu eens niet in Den Haag of Brussel wordt beslist. Hebben de politieke partijen er over nagedacht? Wat zeggen ze er over? Valt er wat te kiezen?

De grootste partij, de PvdA schrijft in haar programma: "Ten tweede moet de baanverlenging van Groningen Airport Eelde nu echt gaan gebeuren. Groningen krijgt hiermee meer mogelijkheden tot verbindingen met Europese mainports en economische kernzones". De PvdA is ook voor verbetering van het (taal)onderwijs. Hoognodig als je leest wat er staat. Maar ook inhoudelijk staat er gewoon onzin omdat ‘de mogelijkheden tot verbindingen met Europese mainports' er natuurlijk al lang zijn. Als er al vliegverbindingen (kunnen) worden onderhouden - bijvoorbeeld nu naar Londen via Schiphol - gebeurt dit met kleine toestellen waarvoor een baanverlenging helemaal niet nodig is. Nu niet en niet in de toekomst. De PvdA domineert het provinciaal bestuur en zou zich af moeten vragen waarom die verbindingen met Europese mainports er niet zijn. Precies: er is geen vraag naar. Waarom dan veel belasting geld uitgeven aan een onnodige baanverlenging?

Dan de tweede partij: het CDA. Zij schrijven in het programma: "De baanverlenging van Groningen Airport Eelde realiseren en meer vluchten toestaan, waarbij nachtvluchten moeten worden beperkt." Ook hier staat onzin, want ‘meer vluchten' zijn al toestaan (driemaal zoveel als nu) en nachtvluchten zijn al verboden, die hoeven dus niet te worden beperkt.

Gaan we naar de VVD: "Het vliegveld moet zich dan ook kunnen ontwikkelen. De verlenging van de baan moet er eindelijk komen". Maar het vliegveld kàn zich ontwikkelen. Binnen de huidige toegestane geluidsruimte kunnen viermaal zoveel passagiers worden vervoerd. Dat is ook de prognose van het vliegveld. Maar het gebeurt niet omdat de regionale marktvraag er gewoon niet is. En de VVD is altijd zo voor marktwerking.

GroenLinks "is tegen (exploitatie)subsidies zoals dat nu al jarenlang de praktijk is in Eelde. Er moeten heldere afspraken komen als het gaat om het (toekomstig) gebruik van het vliegveld. Het beperken van overlast voor omwonenden is daarbij een belangrijk uitgangspunt". GroenLinks zegt niets over de baanverlenging.

De CristenUnie vindt: "In de komende Statenperiode zal de baanverlenging van Groningen Airport Eelde zeker moeten worden gerealiseerd." Maar zegt er niet bij waarom. Nagedacht?

De SP is duidelijk: "Uitbreiding van Groningen Airport biedt geen enkel uitzicht op vermindering van de financiële tekorten van de luchthaven, en betekent wel een toename van de milieuhinder. De uitbreiding (baanverlenging) moet daarom niet doorgaan".
Niet alleen duidelijk, maar ook feitelijk juist. Geen speld tussen te krijgen.

D'66 zegt niets in haar programma over vliegveld Eelde.

De Partij voor het Noorden vindt dat: "Het vliegveld Groningen-Eelde moet worden uitgebreid, met aandacht voor beperking en/of voorkoming van geluidsoverlast". Onzin dus: uitbreiding betekent toename overlast en vernietiging van 50 ha kleinschalig cultuurlandschap.

De kiezer mag kiezen.

Jan Wittenberg
Secretaris Vereniging Omwonenden Vliegveld Eelde** De Vereniging Omwonenden Vliegveld Eelde (VOLE) is niet tegen het vliegveld. In tegendeel: het Noorden heeft in Eelde een goed geoutilleerd vliegveld. Jammer dat het zoveel belastinggeld kost om het open te houden: plm.10 miljoen per jaar. Door de baanverlenging wordt het exploitatieverlies nog groter. Bovendien moet voor de baanverlenging 50 ha kleinschalig cultuurlandschap geasfalteerd worden. De beschermde flora en fauna worden definitief vernietigd.
Daarom moet er een bedrijfsplan voor het vliegveld worden opgesteld dat uitgaat van een duurzame toekomst, zonder baanverlenging en minder overlast voor de omwonenden en geleidelijke vermindering van de subsidies uit gemeenschapsgeld. 
Finale nadert in strijd om baanverlenging
Geschreven door De Groninger Gezinsbode   
woensdag 27 december 2006

BEHANDELING DOOR RAAD VAN STATE

Finale nadert

in strijd om baanverlenging

 

 

Voorstanders van de baanverlenging op Groningen en Airport Eelde hebben het afgelopen jaar flink van zich laten horen. Naast de directie en de noordelijke Kamers van Koophandel bepleitte ook burgemeester Jacques Wallage een snelle uitbreiding van de capaciteit van de luchthaven. Rond de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) was het opvallend stil. Voor- en tegenstanders ontmoeten elkaar begin 2007 bij de Raad van State (RvS) die vervolgens een definitief besluit neemt.

Drie jaar geleden werd de hoop op een spoedige baanverlenging door diezelfde Raad van State de grond in geboord. De methode om geluidhinder te meten was verouderd, en de staatssecreta-
rissen van Verkeer & Waterstaat en VROM hadden volgens de Raad van State beter moeten beargumenteren waarom de luchthaven 's ochtends een halfuur eerder open zou moeten. Ook dienden de staatssecretaris-
sen de gevolgen van de uitbrei-
ding voor de natuurontwikkeling in de omgeving beter in kaart te brengen. Inmiddels is dit huis-
werk overgedaan en de luchtha-
ven heeft zelfs een heuse pro-
motiefilm voor de baanverlen-
ging gemaakt. Daarin worden de voordelen van de uitbreiding nog eens op een rijtje gezet. Als zwaardere vliegtuigen kunnen opstijgen en landen, betekent dat een enorme impuls voor de noordelijke economie.                  Uitbreiding luchthaven gepland in zuidwestelijke richting ï¿½ Google Earth
Ook zijn reizen naar veel nieuwe,
verre bestemmingen mogelijk.

Woonbeleving
In het voetspoor van de nijvere directie van de luchthaven betuigden tal van instanties hun sympathie. In maart van dit jaar bevestigden de staatssecretarissen Melanie Schults (Verkeer en Waterstaat) en Pieter van Geel (VROM) hun besluit om groen licht te geven voor de baanverlenging; over de bezwaren tegen dit besluit velt de Raad van State binnenkort een oordeel. De Rijksuniversiteit presenteerde in oktober de resultaten van een woonbelevingonderzoek, dat aangeeft dat omwonenden minder geluidhinder ervaren en tevredener zijn over de luchthaven dan enkele jaren geleden. Ook Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde (website www.vriendenairporteelde.nl) liet zich niet onbetuigd. In oktober werden handtekeningen verzameld, waaronder die van burgemeester Wallage en de Kamers van Koophandel in Groningen en Drenthe. De Vrienden - als altijd pal achter de luchthaven en fel tegen VOLE - peilden ook de stemming onder recreatieondernemers en hun gasten in de regio. Deze bleken in ruime meerderheid vóór de baanverlenging.

Argumenten
Wie denkt dat VOLE stil zwijgt onder druk van al dit mediageweld, vergist zich. Achter de schermen is VOLE nog altijd volop actief. De website www.vole.nl geeft een uitgebreid overzicht van de acties die worden ondernomen, en de argumentatie daarachter. VOLE bestrijdt bijvoorbeeld de conclusies uit het woonbelevingonderzoek. Charles Vlek, emeritus hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, spreekt van `onvolledige, twijfelachtige en misleidende informatie-
verstrekking over de baanverlenging.' Vlek zet bijvoorbeeld grote vraagtekens bij de geschatte toename van het aantal passagiers van 400 procent binnen acht jaar. Voorts maakt de luchthaven niet hard dat de noordelijke werkgelegenheid fors toeneemt door de baanverlenging, aldus professor Vlek.

Overschat
Ook VOLE-secretaris Jan Wittenberg meent dat het belang van de baanverlenging schromelijk wordt overschat: "Eelde is met zijn vijf miljoen euro jaaromzet een klein bedrijf. Belangrijker nog is dat er jaarlijks één miljoen euro subsidie opgaat, ongeveer vijftig euro per passagier. En dat allemaal voor slechts 114 passagiers per dag. De Q-liner naar Emmen vervoert een veelvoud aan passagiers." In een brief van eind november aan de regionale statenfracties spreekt VOLE zelfs over een subsidie van 200 euro per passagier. In dezelfde brief merkt VOLE op dat de luchthaven haar aantal passagiers systematisch overschat, bijvoorbeeld door transitpassagiers mee te tellen. VOLE vraagt de statenleden dan ook om een bedrijfsplan voor de luchthaven te laten opstellen waarin wordt uitgegaan van realistische groeicijfers, aanvaardbare milieunormen, een geleidelijke afbouw van overheidsbijdragen en een gedegen kosten-batenanalyse van de baanverlenging.
Secretaris Wittenberg bestrijdt de opvatting van de luchthaven dat deze met een baanverlenging rendabel te maken is. Volgens hem toont Bremen aan dat een regionale luchthaven prima met een baan van 1.800 meter uit de voeten kan.

Loopgravenoorlog
De meningsverschillen tussen voor- en tegenstanders hebben veel weg van een ouderwetse loopgravenoorlog, waarin af en toe flink met modder wordt gegooid, met name door de Vrienden.
De Raad van State, in het verre Den Haag, heeft als voordeel dat ze alle argumenten voor en tegen, objectief op een rij kan zetten en vervolgens tot een gedegen oordeel kan komen. Na extreem veel voorbereidingen en onderzoekswerk kan het haast niet anders of de kogel gaat nu door de kerk. Als de RvS instemt met de baanverlenging, wordt VOLE veroordeeld tot een marginale positie.
Maar ongetvijfeld zullen de pitbulls in deze organisatie ook dan bewaken dat de regelgeving tot op de letter wordt nageleefd.


Commentaar VOLE
De Groninger Gezinsbode heeft een behoorlijk genuanceerd overzicht geleverd van dit inmiddels reusachtige dossier. VOLE houdt zich inderdaad kalm, omdat de zaak 'onder de rechter' is. Dit in tegenstelling tot de Vrienden en tot GAE zelf die ervoor zorgen vrijwel wekelijks met een positief nieuwtje de pers te halen. Dat die nieuwtjes over het algemeen weinig te maken hebben met baanverlenging is in het kader van deze kennelijk effectieve PR-aanpak niet van belang.
Men haalt de krant. Opmerkelijk is dat men nogal eens bericht over succesjes, die aantonen dat er meer mogelijk is met de huidige baan.
 
Twee zaken in bovenstaand artikel vallen op.
De vermelding van de film van GAE suggereert dat de effecten van de baanverlenging meer zijn dan nauwelijks gefundeerde wensdromen van de luchthaven. Vergelijking met wat op onze site staat over de gewenste toename van passagiers en van luchtvracht, maakt duidelijk waarom wij over wensdromen praten.
Aan het slot van het artikel lijkt de schrijver te verwachten dat de Raad van State de baanverlenging niet zal tegen houden.
Wij hebben goed gefundeerde bezwaren, niet alleen tegen de verwachtingen van Eelde, of die nu de voorspelde economische groei betreffen, geluidsoverlast, of bijv. schade aan het milieu.
Maar ook vinden we dat de overheid te veel steken heeft laten vallen. Daarom protesteren we.
VOLE ligt niet voor de grap dwars.
 
Ongeacht de uitkomst zal VOLE zeker ook in de toekomst de ontwikkelingen op GAE volgen.
Daarin heeft de schrijver groot gelijk.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 
Verliezers in actie - Verkiezingen 2006 - VVD en subsidies
Geschreven door Frans van Beukering   
vrijdag 24 november 2006

Verliezers in actie - Verkiezingen 2006 -
VVD en subsidies

De landelijke lijsttrekkers was niets te dol tijdens de afgelopen campagne. Ze traden op in de meest infantiele spelprogramma's om maar op TV te komen. Quizjes om je voor te schamen en daarbij vooral veel lol en optimisme uitstralen. En dan vooral lachend in de camera kijken svp. Ook lijsttrekker Mark Rutte, ex-voorzitter van de VVD-jongeren was voor elk lolletje te porren. De VVD-Drenthe, waar Eelde onder valt, heeft als tweede politiek "speerpunt" het toetsen van subsidies op doelmatigheid. De VVD staat dus kritisch tegenover zinloze subsidies zou je dan zeggen. Per noordelijke passagier van Groningen Airport Eelde passen wij allemaal jaarlijks meer dan 100 euro subsidie bij, zie elders op deze website. Volgens het VVD programma zou de VVD dus superkritisch moeten staan tegenover het vliegveld, pardon de "Airport". Welnee, er kan nog meer gemeenschapsgeld over de VVD balk worden gesmeten. Enthousiast en met een jongensachtige smile, tekende onze Mark vóór de baanverlenging; wat VVD speerpunten? Fotootje gemaakt en weer wat publiciteit voor onze veelbelovende Mark. Jeroen Meulendijks straalde en was helemaal in zijn nopjes toen de VVD-topman zijn handtekening zette onder de baanverlenging, lezen we in de Eelder Dorpsklanken van 22 november 2006. Een partij, die uitspraken doet met zeer duidelijke speerpunten en deze volgens volkomen aan de laars lapt, behoort van de kiezer een pak slag te krijgen. De uitslag was voor Mark Rutte inderdaad dramatisch en de VVD heeft gigantisch verloren. Een partij die met twee tongen spreekt verdient ook te verliezen.
 
VLM Airlines - Een nieuwe lijn Eelde-Amsterdam-Londen
Geschreven door VOLE   
vrijdag 24 november 2006

VLM Airlines -
Een nieuwe lijn Eelde-Amsterdam-Londen

In de NRC van 17 oktober 2006 stond een groot artikel over VLM; succesvol met kleine toestellen naar kleine luchthavens.

In het Dagblad vh Noorden van 18 november staat een volle pagina vol juichende berichten.
Kop "Alles draait om snelheid bij VLM".
Ze vliegen op London Ciy Airport, centraal en klein: "Het heeft amper tien parkeerplaatsen voor vliegtuigen en de landingsbaan is nog korter dan die op Eelde. De instaptijden ook."
Precies wat VOLE altijd al heeft gesteld: gebruik de kleine luchthaven op efficiënte wijze, een baanverlenging is helemaal niet nodig!!

 
KLM: 'Luchtvaart is te vervuilend'
Geschreven door De Volkskrant   
woensdag 15 november 2006

KLM: ‘Luchtvaart is te vervuilend’
ANP Noordwijk

De Nederlandse luchtvaartsector is te milieuvervuilend. De branche moet meer maatregelen nemen om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Als Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen een afwachtende houding aannemen, lopen ze ‘forse economische risico’s’.
Deze waarschuwing uitte Jan-Ernst de Groot, de hoogste staffunctionaris van KLM, woensdag op een congres in Noordwijk.
‘Zonder verbeteringen is de luchtvaart in zijn huidige vorm niet vol te houden’, zegt De Groot. De luchtvaart moet volgens hem zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en de vervuiling van het milieu aanpakken. Als dat niet gebeurt, zal de branche worden gezien als een van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect.
‘De luchtvaart dreigt een symbool te worden van de inconvenient truth’, aldus de KLM’er. Hij verwees daarbij naar de film An Inconvenient Truth van de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore over de negatieve gevolgen van het broeikaseffect.

Commentaar VOLE
De uitspraak 'De Nederlandse luchtvaartsector is te milieuvervuilend' is een onderstreping van het standpunt van VOLE dat baanverlenging leidt tot luchtvervuilende uitstoot. Opmerkelijk is bovendien dat deze uitspraak is gedaan door een 'onverdachte' (want hoogste KLM-staffunctionaris) bron, kortom geen standpunt van VOLE of van één van de deskundigen, die VOLE adviseren.
Weliswaar is de huidige uitstoot rond vliegveld Eelde door de relatief geringe hoeveelheid vliegbewegingen nog niet erg groot. De uitstoot zal naar verwachting fors toenemen als er na baanverlenging veel meer vliegtuigbewegingen geaccommodeerd zullen worden, zeker als de verliezen als gevolg van de baanverlenging zullen oplopen en de luchthaven gedwongen zal zijn steeds meer (vervuilende) vluchten aan te trekken.

 

 

 

 

 
"Rendabel maken baan lukt nooit"
Geschreven door Harener Weekblad   
woensdag 15 november 2006

"Rendabel maken baan lukt nooit"

Voorstanders van de baanverlenging van Groningen Airport Eelde hebben ruim achtduizend handtekeningen ingezameld. Als Vereniging Vrienden van Airport Eelde steunen zij de uitbreidingsplannen van het vliegveld. Tegenstanders hebben zich verenigd in Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE). VOLE blokkeert de baanverlenging met juridische procedures.

"Voorstanders van de baanverlenging negeren de cijfers," meent Jan Wittenberg van VOLE. "De baanverlenging wordt gezien als een soort tovermiddel tegen alles wat er niet goed gaat met het vliegveld. Dat draait allang met verlies, maar volgens ons oor slechte exploitatie. De handtekeningenactie van De Vrienden van Airport Eelde speelt in op emotionele argumenten als 'het is goed voor de economie van het Noorden'. Het is een soort 'nieuwe kleren van de keizer'. Niemand durft te erkennen dat het vliegveld geen enkel economisch belang heeft voor het Noorden, geen enkel."

Kennis van zaken
Wittenberg spreekt zware woorden, maar niet zonder enige kennis van zaken. Hij houdt zich namelijk al heel lang met de baanverlenging bezig: "VOLE is opgericht om actie te voeren tegen de geluidsoverlast," licht hij toe. "De kwestie speelt al sinds de jaren '60. Toen werd er 'circuit' gevlogen met zeer lawaaïerige lesvliegtuigjes, oefenrondjes met doorstart. Dat maakte heel veel lawaai en we hebben het voor elkaar gekregen dat het verboden is. De wettelijke geluidsruimte bestaat echter nog steeds. Dat betekent dat het vliegveld nog steeds veel meer lawaai mag maken dan dat het nu doet."


Stedenbouwkundige
Wittenberg is stedenbouwkundige. Hij woont in een modern eikenhouten huis met uitzicht over de rustige weilanden aan de rand van Onnen. Wie dit ziet, kan zich voorstellen dat hij geen geluidsoverlast wil. Juist tijdens het interview duiken er twee lampen op: een landend vliegtuig. Onnen ligt in de aanvliegroute: "Luister, je hoort hem maar kort. Daarom zijn we niet tegen de toestand zoals die nu is. Maar als de plannen zoals die er nu liggen doorgaan, dan zal het vliegveld failliet dreigen te gaan. In dat geval zullen ze alles uit de kast moeten halen om te overleven. Weer lawaaïerige lesvluchten, of zelfs nachtvluchten. Daar zijn we faliekant tegen."

Duizend leden
VOLE heeft ongeveer duizend leden die jaarlijks 7,50 euro bijdragen. Hiervan worden juridische procedures betaald tegen uitbreiding van het vliegveld. Tot nu toe met succes. Al tweemaal is een Ministerieel Aanwijzingsbesluit vernietigd door de Raad van State. Nu loopt de derde procedure. Deze is zo ingewikkeld dat de Raad van State een adviesraad heeft ingesteld. Deze week moet de club experts zich een weg banen door de cijferbrij van honderdtachtig punten waarop VOLE en Eelde elkaar bevechten. Wittenberg is blij dat hij freelance werkt, waardoor hij ampel tijd heeft om zich voor te bereiden. Vliegveld Eelde verweert zich daartegen met de beste advocaten. Haar Jaarverslag 2005 meldt dat er 'een ruim budget is opgenomen voor externe advisering, met name op het juridische vlak.'

Stapels documenten
Wittenberg legt stapels documenten op tafel: "Laten we het in perspectief zien. Eelde is met zijn vijf miljoen jaaromzet een klein bedrijf. In het Noorden zijn 433 bedrijven die groter zijn. Belangrijker nog is dat er jaarlijks één miljoen subsidie opgaat, ongeveer 50 euro per passagier. Kun je het je voorstellen? Welk bedrijf in het Noorden krijgt zoveel subsidie? En dat allemaal voor slechts 114 passagiers per dag. Je lacht je rot. De Q-liner naar Emmen vervoert een veelvoud aan passagiers. Om van de verliezen af te zijn heeft het Rijk haar aandelen jaren geleden overgedragen aan de provincies Groningen en Drenthe en enkele gemeenten. Als bruidschat gaf ze een potje van tien miljoen euro mee, om de eerste verliezen te dekken. Commissaris van de Koningin Alders, vierde dit alsof er een dikke buit werd binnengehaald, terwijl er nu nog steeds verlies wordt gemaakt. Hoeveel er nog over is van het potje van tien miljoen is onduidelijk, het wordt nergens in de boekhouding vermeld."

Geslepen degens
Voor- en tegenstanders staan met geslepen degens tegenover elkaar. Voorstanders van de baanverlenging - geschatte kosten 18,6 miljoen - hopen dat deze snel een oplossing zal brengen voor de huidige verliezen. Want geen bedrijf kan lang verliesgevend blijven en de Europese richtlijnen voor overheidssteun worden steeds strenger. Wittenberg en VOLE verwachten echter dat de baanverlenging het verlies zal verdubbelen: "Wij zijn voorstanders van een duurzaam beleid. De huidige plannen zijn zo onrealistisch dat de toekomst van het vliegveld op het spel staat. Zakenmensen vliegen met kleine vliegtuigen, daar is de baanverlenging niet voor nodig. De verwachte passagiersgroei is volgens de luchthaven 5% per jaar. Daarmee groeit het aantal passagiers naar 100.000 in 2015. Terwijl er 300.000 nodig zijn om de baanverlenging rendabel te maken. Dat lukt dus nooit. En wat gaat men dan doen om de nieuwe baan rendabel te maken?"

Volgende week is het woord aan de Vrienden van Airport Eelde, de voorstanders van de baanverlenging.
 

 

 

 

 
Op de lange baan
Geschreven door Bert Wagendorp in De Volkskrant   
vrijdag 03 november 2006

Op de lange baan

> REPORTAGE VLIEGVELD EELDE Al sinds 1979 wil vliegveld Eelde een langere start- en landingsbaan. De plannen worden tot nu toe succesvol gedwarsboomd door tegenstanders, ook al is rekening gehouden met knobbelzwanen en vleermuizentrek. Door Bert Wagendorp

De verlenging

Vliegveld Eelde - Groningen Airport Eelde is het oudste regionale vliegveld van Nederland. Sinds 1979 wil de luchthaven een langere start- en landingsbaan, maar tot dusver zijn alle pogingen tot verlenging op niets uitgelopen. Mede dankzij het zeer goed georganiseerde verzet van omwonenden.
Met een langere baan kunnen grotere en vooral zwaarder beladen vliegtuigen Eelde aandoen.
Een groep hoogopgeleide en zeer goed geïnformeerde tegenstanders weet telkens weer een stok in het wiel van de plannenmaker te steken.
Dat tot irritatie van andere Groningers en Drenten, die een langere baan juist wel zien zitten. Die zou, zeggen zij, namelijk voor zeshonderd extra arbeidsplaatsen zorgen en het Noorden een impuls geven. Wellicht zou de luchthaven zelfs voor het eerst winst kunnen gaan maken.
Nu buigt een adviescommmissie van de Raad van State zich over het laatste plan. Directeur Jeroen Meulendijks van de luchthaven is optimistisch over de uitkomst. Maar de actievoerders ook.

Fokke Dussel roste met grote snelheid over rijbaan Charlie van Luchthaven Eelde, en vroeg ondertussen aan de verkeerstoren of hij naar de landingsbaan toe mocht. Jeroen Meulendijks, directeur van Groningen Airport Eelde, zat achterin.
Het was rustig op de luchthaven, er was de laatste anderhalf uur nog geen vliegtuig geland en maar één kleine Cessna opgestegen. Dussel reed door naar het punt waar vliegtuigen moesten draaien om aan hun aanloop te beginnen.
‘Kijk’, zei Fokke, ‘dit is de start- en landingsbaan. En dáár moet die met zevenhonderd meter worden verlengd.’ De verlengde baan, zei hij, zou ongeveer tot de bomenrij in de verte komen.
Toen keek hij naar de lucht. Er kwam een vliegtuig aan. ‘Daar is-ie al!’, riep Fokke Dussel. ‘De kist uit Gran Canaria. Nu moet ik snel wezen!’ Hij draaide de auto en scheurde plankgas terug naar zijn kantoortje, om de ronde rode bordjes te pakken waarmee hij het inmiddels gelande vliegtuig de goede kant op moest marshallen.
‘Het heeft ook zijn charmes, dat we zo klein zijn’, zei Jeroen Meulendijks (51). Maar hij had het toch liever dat het allemaal wat groter.
En dat was precies de kwestie die de gemoederen rond Eelde verhitte. De plannen van de luchthaven waren een splijtzwam in de gemeenschap. De verlenging van de start- en landingsbaan zette de verhoudingen op scherp tussen de van oudsher aan het vliegveld gewende bevolking en de welvarende en hoogopgeleide nieuwkomers in de lommerrijke lanen van Haren, Glimmen en andere dorpen.
Het hele proces was een teken des tijds, een casus die illustratief was voor het moderne Nederland, waar tussen droom en daad bezwaarschriften in de weg stonden, alsmede Faunawetten en aanvliegroutes van de knobbelzwaan. De zaak toonde de macht van de burger tegen plannen van overheid en bedrijfsleven. Mits die burger beschikte over juridische kennis, geduld en vasthoudendheid, de bereidheid diep in de materie te duiken en een eindeloze stroom informatie te absorberen.
Het mocht hier dan officieel Groningen Airport Eelde (GAE) heten, het was een ander soort luchthaven dan je je normaliter bij dat woord voorstelde. GAE had een korte start- en landingsbaan, en schuin daarop een lange van 1800 meter. Er stond een verkeerstoren, een vliegtuigtrap en er was een kleine terminal met zitgelegenheid.
Maar een luchthaven? Eelde was nog een mooi ouderwets vliegveld – het oudste regionale vliegveld van Nederland. In 1928 legde de VVV van Eelde aan de gemeenteraad het plan voor een vliegveld in te richten. In 1930 ging de raad akkoord en op 23 mei 1931 werd het vliegveld geopend.
Zo ging dat in die tijd. Maar zo ging het 75 jaar later allang niet meer. Want nu waren ze in Eelde al 27 jaar aan het bakkeleien over de baanverlenging. Zo lang, dat ze het woord niet meer uit hun strot kregen. ‘De BVL’ heette de baanverlenging in de wandelgangen.
In december 2003 had de Raad van State een Beslissing op Bezwaar (BoB) van de minister vóór baanverlenging vernietigd, omdat de consequenties nog onvoldoende waren onderzocht. Dat was niet de eerste keer, dat een BVL-plan sneuvelde. Momenteel deed de Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB) in opdracht van de Raad onderzoek naar de bezwaren die waren ingebracht tegen een nieuwe BoB. Op 4 december kwam de StAB met een rapport, waarna de Raad van State in de loop van 2007 een besluit zou nemen.
Met al het papier dat in het kader van de BVL inmiddels was geproduceerd, in de vorm van plannen, besluiten, bezwaarschriften en verweerschriften, rapporten voor en tegen, pleitnota’s pro en pleitnota’s contra, kon een tot víjf kilometer verlengde baan worden belegd.
De BVL, zei Jeroen Meulendijks, was absoluut noodzakelijk. Want met een langere baan konden er grotere en zwaarder beladen vliegtuigen landen en vertrekken op Eelde, en dat zou niet alleen positieve gevolgen hebben voor de luchthaven, maar voor het hele Noorden. De payload restrictie waar de baan nu mee kampte, moest verdwijnen. Baanverlenging zou volgens hem zeshonderd arbeidsplaatsen opleveren. Er zouden vrachtvluchten naar Eelde komen, charters konden vanaf Eelde ook naar verre bestemmingen als de Dominicaanse Republiek vliegen en wie weet kwam er een lijndienst op Moskou.
Nu kon je vanaf Eelde alleen rechtstreeks vliegen op Londen – via Amsterdam- , Aberdeen en Stavanger. Voor de rest waren het voornamelijk de charters naar zonbestemmingen, waarmee Eelde zijn geld verdiende, plus de drie vliegscholen. Te weinig geld. Eelde had in de 75 jaren van haar bestaan altijd verlies gedraaid –750 duizend euro op een omzet van 6.5 miljoen over 2005. In dat jaar verwerkte de luchthaven ongeveer 180 duizend passagiers en waren er 47 duizend ‘vliegbewegingen’. Met een langere baan zou GAE rond 2012 break even draaien, verwachtte de directeur. Het aantal passagiers zou toenemen tot een half miljoen.
De noordelijke bestuurders waren voor de BVL. De Groningse Commissaris van de Koningin Alders schetste in een filmpje van de luchthaven het grote belang van een langere baan voor de economie en de internationale bereikbaarheid van het Noorden. Burgemeester Wallage van Groningen zette onlangs zijn handtekening onder een actie van de Stichting Vrienden Airport Eelde, vóór de BVL.
Maar lang niet iedereen rond de luchthaven was door de argumenten en berekeningen overtuigd. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) bijvoorbeeld, met volgens eigen zeggen ‘enkele honderden leden’, geloofde er niets van. Die verzetten zich met hand en tand tegen de BVL en de milieuverstorende effecten en de geluidsoverlast die daarvan het gevolg zou zijn. En dat het Noorden economisch veel baat zou hebben bij de BVL, geloofden ze evenmin.
De VOLE bestond sinds 1991 en was voorlopig misschien wel een van de meest succesvolle actiegroepen van Nederland. De vereniging werd geleid door juristen, managers van Philips en de Gasunie, psychologen, stedebouwkundigen, consultants, milieuspecialisten en andere slimmeriken, die zich riant in het landelijk gebied ten zuiden van de stad Groningen hadden gevestigd en zich daar niet graag van hun rust beroofd zagen.
De vereniging had in de loop der jaren een indrukwekkende hoeveelheid kennis verzameld. Ze hield zich niet bezig met spandoekenmarsen of handtekeningenacties. Ook bekreunde VOLE zich niet om de opvatting van veel andere omwonenden, die trots waren op Eelde en die vonden dat de luchthaven best mocht uitbreiden – zoals pasgeleden nog bleek uit een onderzoek van de RUG.
Een wetenschappelijk gezien zeer dubieus rapport, schreef VOLE’s omgevingspsycholoog Dr. C.A.J. Vlek, emeritus-hoogleraar over het werk van zijn collega's. Die daarop ook weer in de pen klommen: de BVL zorgde nú al voor werkgelegenheid.
VOLE voerde een gedegen en krachtig onderbouwde oppositie, gebaseerd op grote juridische, bestuursrechterlijke en luchtvaarttechnische kennis – en op de financiële mogelijkheden een hele goede advocaat in te huren.
Liet de luchthaven in 2005 een uitgebreid rapport schrijven over nut en noodzaak van de baanverlenging, lag er een paar maanden later een nog dikker rapport van VOLE, waarin consultant Jan H. Lambers uit Eelde alle argumenten één voor één onderuit haalde.
Lambers kreeg recentelijk trouwens steun van de Stichting Economisch Onderzoek, die in opdracht van de PvdA Drenthe de economische claims van de voorstanders onderzocht. ‘De cijfers voor de economische betekenis van GAE zijn deels onjuist en volgens de meest recente inzichten volledig achterhaald’, schreef professor J.G. de Wit van SEO.
Volgens Meulendijks was het onderzoek van de professor ook alweer achterhaald. Hij vond dat hele onderzoekscircus van tegenrapporten en pleitnota’s langzamerhand knap frustrerend worden.
Was er vorig jaar een hearing, kwam VOLE’s Jan Eppo Jonker, docent informatica aan de RUG, met zo’n ongelooflijk lange, gedetailleerde en van lichtbeelden voorziene pleitnota tégen de plannen, dat het alle aanwezigen duizelde en zelfs de grootste voorstander zich afvroeg of afblazen van de plannen niet was te prefereren boven dit soort uitputtingssessies.

Sjoerd-Jan Dijkstra, de voorzitter van de Vrienden van Airport Eelde herinnerde zich hoe hij na afloop met kletsnatte handen en voeten van opwinding, irritatie en onbegrip weer naar huis was gegaan.
‘Het zijn allemaal zeer gestudeerde mensen’, zei Sjoerd-Jan Dijkstra. Zijn Stichting was in 1999 opgericht door Noordelijke ondernemers, om tegenwicht te bieden aan de tegenstanders. Op de website van de Vrienden – meer dan duizend donateurs - hoorde je een vliegtuig met veel geraas omhoog gaan. Dijkstra, oud-directeur van de Koninklijke Dijkstra Wegenbouw, vond de mensen van VOLE ‘dwarsliggers’. En het was meestal ook nog import, ‘geen rasechte Groningers en Drenten’.
Dat verongelijkte toontje hoorde hij wel vaker, zei Jan Wittenberg, secretaris van VOLE. Er hing wel eens wat dreigends in de lucht, vooral op internet. Kregen ze te horen dat ze maar moesten oprotten, als het ze hier niet beviel.
Die baanverlenging moest er komen, zei Sjoerd-Jan Dijkstra. Daar was door een heleboel verstandige mensen genoeg over nagedacht. ‘Laat de deskundigen het nou maar beoordelen’, zei hij. Dan kwam het allemaal wel goed. Veel mensen zeiden tegen hem dat ze het gezeur over die baanverlenging zat waren. Dat ’t er maar eens van moest komen. ‘’t Mot een keer deurgoan’, zeiden ze. Op 10 oktober waren de Vrienden begonnen met de handtekeningenactie, een week later hadden ze de beoogde 2500 handtekeningen voor een baan van 2500 meter, en nu was de stand 5500.
Jannie Burink, van de promotiecommissie van de Vrienden, was nota bene de 52 campings rond Eelde nog afgeweest, om te vragen of de mensen daar last hadden van de luchthaven. ‘D’r had niemand last’, zei Sjoerd-Jan Dijkstra. ‘De mensen zeiden dat ze het wel leuk vonden, dat er zo nu en dan een vliegtuig overkwam.’
‘Ach ja, de Vrienden’, zei Jan Wittenberg. ‘Die jongens houden van vliegtuiglawaai.’ Wittenberg woonde in Onnen en was stedenbouwkundige. Volgens hem hadden de Vrienden die handtekeningen alleen maar binnengehaald omdat de politiek in het Noorden nu eenmaal een totaal vertekend beeld van het belang van de BVL had geschetst. En die politici hadden een kronkel in hun hoofd, zei Wittenberg, en ze leden aan tunnelvisie.
Die verhalen over cargovluchten, over de effecten op de werkgelegenheid, over de groei van het aantal passagiers, over het economisch belang voor het Noorden: onzinverhalen waren het. Alders, die scoorde een beetje voor de Bühne. ‘Heeft weinig anders te doen.’
Ze waren echt niet tegen de luchthaven, zei Wittenberg. VOLE was er niet op uit om Eelde helemaal te sluiten. Maar ze moesten op GAE wel realistisch blijven. Met zijn beperkte en relatief dunbevolkte achterland zou het altijd een klein en regionaal vliegveld blijven. En daar was niks op tegen. ‘Dit is een woonlandschap’, zei Wittenberg. ‘De economie draait hier goed, omdat zich hier veel mensen met geld hebben gevestigd. Die willen geen lawaai boven hun dak. Die willen ook niet dat het prachtige coulissenlandschap van noord-Drenthe wordt vernietigd.’
‘Daar moet ik keihard om lachen’, zei Sjoerd-Jan Dijkstra. ‘Waar hébben ze het over? Dat stukje land voor de baanverlenging, dat is een druppel. Dat stelt niks voor.’ De mensen van VOLE, zei Dijkstra, waren niet voor rede vatbaar. Die waren alleen maar tegen en verder niks. Daar kon je niet mee praten, want die sloten elk compromis uit. Dijkstra vond het heel erg, dat mensen met een gezond verstand zo dachten. ‘Dan ben je bezig maatschappelijk iets kapot te maken. Dan kan het heel vervelend worden. Dan jaag je de mensen met scherp op elkaar af.’
Jeroen Meulendijks had nog een keer een mediator ingeschakeld. Tevergeefs. Man kreeg geen poot aan de grond.
Jan Wittenberg dacht dat het er goed voorstond, voor VOLE. Hij verwachtte dat de Raad van State weinig heel zou laten van de plannen. ‘En anders gaan we gewoon door.’ Volgens hem waren er nog verzetsmogelijkheden te over.
Jeroen Meulendijks meende dat de kans groot was dat de Raad van State rond mei volgend jaar met verlenging zou instemmen. ‘Dat is definitief.’ Kon de verlengde baan in 2008 open.
Als het besluit negatief zou uitvallen, zei Meulendijks, dan kon dat wel eens het einde van GAE betekenen. Hoe lang zouden de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo, dan nog bereid zijn de verliezen te compenseren?
Buiten maakten vakantiegangers zich gereed voor vertrek. Meulendijks keek naar zijn vliegveld. Ze hadden, zei hij, rekening gehouden met de knobbelzwanen op het Zuidlaardermeer en met de vleermuizentrek. ‘Dit hier is het meest gedetailleerd beschreven stukje Nederland.’
Als de baanverlenging erdoor kwam, hoopte hij dat de eerste lange vlucht naar New York zou gaan. Eelde-New York, dat klonk goed, vond Jeroen Meulendijks.
Copyright: de Volkskrant
 
Persbericht: Burgemeester Wallage tekent voor zijn beurt
Geschreven door Jan Wittenberg & Roel Velthuijs   
donderdag 12 oktober 2006

PERSBERICHT

Eelde, 12 oktober 2006


Burgemeester Wallage tekent voor zijn beurt

Burgemeester Wallage heeft gisteren als eerste zijn handtekening gezet in het kader van een actie van de Vrienden van Groningen Airport Eelde voor baanverlenging van vliegveld Eelde, aldus het Dagblad van het Noorden. De burgemeester toont daarmee gebrek aan inzicht in de situatie. Bij de Raad van State zijn 170 bezwaarschriften ingediend tegen de baanverlenging. Die bezwaren liegen er niet om en het is nu aan onze hoogste rechtsinstantie om daarover uitspraak te doen. Daar kunnen burgemeesters en de politiek geen invloed op uit oefenen. De burgemeester behoort dat ook niet te willen.

Wallage suggereert moeite te hebben Groningen aan Amerikaanse bedrijven te ‘verkopen’ vanwege een vermeend capaciteitsprobleem op Eelde. Zijn moeite zou wel eens kunnen voortkomen aan zijn gebrek aan kennis van de materie. Hij verwijst naar Bremen, waar met een maar iets langere baan als in Eelde 10 maal zoveel passagiers worden afgehandeld.

Hoezo baanverlenging? Hoezo capaciteitsprobleem?
Uit eerdere studies blijkt dat “Eelde’ geen rol van belang gespeeld bij de beslissing van bedrijven zich in onze regio te vestigen.

Het echte probleem van Eelde is het veel te kleine achterland.

Een ‘gezagsdrager’ die zich in de discussie wil mengen moet wel kennis nemen van de relevante informatie bij voorbeeld het recente rapport van het Ruimtelijk Planbureau: ”Verkenning regionale luchthavens”[1]. In het rapport van het Planbureau staat over uitbreidingsmogelijkheden van vliegveld Eelde: ”Groningen is niet in de analyse meegenomen. Hier is vanuit onze eerdere analyse geen grote stijging van het aantal reizigers te verwachten, gezien de geringe omvang van het achterlandgebied.” (pag. 68)

De burgemeester handelt dus op zijn minst voor zijn beurt. En met welk nut? Nou ja, hij is de “Vrienden” ter wille. Maar hij suggereert bovendien dat rechtspraak ‘de wil van het volk’ in de weg staat.

Gaarne zijn wij bereid u nader te informeren. Kijk ook eens op www.vole.nl

Met vriendelijke groet,

Jan Wittenberg, secretaris Roel Velthuijs, bestuurslid

050-3183360
06-12387622

 

--------------------------------------------------------------------------------
[1] ”Verkenning regionale luchthavens”, Ruimtelijk planbureau in den Haag, 2005, ISBN 9056624369: Op pag. 52 en 53 is een kaart afgebeeld met daarop de belangrijkste regionale vliegvelden in NW Europa en hun catchment areas. In kleuren is aangegeven hoeveel mensen binnen een uur de desbetreffende luchthaven kunnen bereiken. GAE komt op deze kaart niet voor, maar ligt is het gebied met het geringste aantal mensen dat binnen een uur deze luchthaven kan bereiken.
Klik hier om naar deze kaart te gaan


 

 

  

 
Persbericht: Prof. Vlek kraakt "Attitudeonderzoek Groningen Airport Eelde"
Geschreven door Jan Wittenberg & Roel Velthuijs   
woensdag 11 oktober 2006

 

Vereniging Omwonenden Luchthaven EeldePERSBERICHT

Eelde, 11 oktober 2006


Prof. Vlek kraakt “Attitudeonderzoek Groningen Airport Eelde”

Mede op verzoek van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft Emeritus hoogleraar Omgevingspsychologie en besliskunde Dr. C.A.J. Vlek het attitudeonderzoek van de RUG in opdracht van Groningen Airport Eelde beoordeeld. Klik hier om het artikel over het attitude-onderzoek in het Dagblad vh Noorden te bekijken

Zijn conclusie: “de resultaten en conclusies van het onderzoek geven een beperkt en vertekend beeld van wat de omwonenden in werkelijkheid van de luchthaven vinden.”
Vlek stelt verder: “Gezien de diverse tekortkomingen in het onderzoek lijkt er vooralsnog weinig grond voor de conclusie in het persbericht van GAE d.d. 2-10-2006 dat er een kentering plaats vindt in de houding van omwonenden ten aanzien van de luchthaven en de eventuele baanverlenging.”

Het attitudeonderzoek -in opdracht van GAE- draagt te zeer het stempel van slechts één van de betrokken partijen in de besluitvorming over de toekomst van de luchthaven.
Dit leidt o.a. tot: ”onvolledige, twijfelachtige en misleidende informatieverstrekking omtrent de baanverlenging”.

Dit bevestigt de indruk van VOLE dat het onderzoek de zoveelste propagandastunt is van het vliegveld om de baanverlenging te rechtvaardigen. De baanverlengingsprocedure noodzaakt absoluut niet tot dit onderzoek. Het lijkt door opzet een uitkomst ook nauwelijks van belang voor de procedure bij de Raad van State.
Prof. Vlek schrijft hierover: “In het kader van de lopende besluitvorming over de toekomst van GAE lijkt de betekenis van de onderzoeksresultaten (voorzover valide, betrouwbaar en representatief) zeer beperkt te zijn. De probleemstelling weerspiegelt slechts een klein deel van de luchthaven-problematiek.”

We kunnen slechts gissen naar het motief van de luchthavendirectie. Voelt men zich zo in het nauw gedreven door de 170 beroepsschriften die bij de Raad van State zijn ingediend, dat men hoopte dat dit onderzoek iets zou uithalen?
Het RUG-onderzoek is kennelijk bedoeld om steun voor de baanverlenging aan te tonen. Daartoe werden de 500 geënquêteerden aanvechtbare ‘feiten’ voorgehouden. Deze ‘feiten’ (bijvoorbeeld aangaande de economische betekenis, de 350 arbeidsplaatsen en de toename van passagiers) zijn stuk voor stuk gemanipuleerd. De economische betekenis is namelijk nooit aangetoond; er zijn geen 350 maar hooguit 100 arbeidsplaatsen; de toename van passagiers blijft ver achter bij de eigen prognose van GAE.

De prognose van GAE is 650.000 passagiersbewegingen in 2015. Het werkelijke aantal ligt de laatste jaren zo rond de 160.000 [1]. De door GAE voorspelde groei van 400% in 8 jaar is niet aannemelijk. Als men al van groei kan spreken, bedraagt die niet meer dan enkele procenten per jaar. Overigens kunnen de huidige en toekomstige chartervliegtuigen prima toe met de huidige baan. Vliegveld Bremen -bijvoorbeeld- verwerkt tien keer zoveel passagiers met een even lange baan. Het gaat dus niet om de baanlengte, maar om de omvang van het ‘achterland’.

Met het attitudeonderzoek leidt de directie de aandacht opnieuw af van haar werkelijke probleem,
namelijk: de structurele verliesgevendheid van het vliegveld vanwege het beperkte achterland.
Er moeten jaarlijks enkele miljoenen door de overheid worden bijgepast en daar komt een keer een einde aan. Het jaarlijkse verlies is al jaren enkele miljoenen. De regio past per jaar een miljoen euro bij. De rest van het verlies komt uit de ‘pot verliesafdekking Rijk’. Het Rijk heeft haar deel afgekocht met 10 miljoen. Maar op deze ‘pot’ wordt ingeteerd en als het over enige tijd leeg is, komen het vliegveld en de aandeelhouders (de regionale overheden) in grote problemen [2] . Hier komt bij dat over enige tijd ook de kosten van de luchtverkeersleiding doorberekend zullen worden. Het is al een illusie dat het vliegveld rendabel zou kunnen zijn in de huidige opzet. De baanverlenging leidt voorspelbaar tot vergroting van het verlies.

VOLE ziet met vertrouwen de uitspraak van de Raad van State tegemoet. Die wordt overigens pas midden volgend jaar verwacht. Het is te hopen dat de aandeelhouders in de tussentijd de feiten onder ogen durven te zien en dat zij een beter en duurzaam plan voor het vliegveld Eelde laten ontwikkelen. Het geld voor de baanverlenging zou men hiervoor kunnen gebruiken.

Gaarne zijn wij bereid u nader te informeren. Kijk ook eens op www.vole.nl
U kunt daar bijvoorbeeld de volledige beoordeling van Prof. Vlek vinden.
[Klik hier om naar het rapport van prof. Vlek te gaan]

Met vriendelijke groet,

Jan Wittenberg, secretaris Roel Velthuijs, bestuurslid
050-3183360

[1] Het gaat hier niet om passagiers, maar om zgn. passagiersbewegingen: aankomende, vertrekkende en transit passagiers samen. Van de charterpassagiers is 50% in transit. In werkelijkheid komt het erop neer dat slechts + 50.000 passagiers van Eelde vertrekken.
Het gemiddelde aantal passagiersbewegingen over de laatste 4 jaar was 161.000. In 2005 was dit aantal 163.000. Er is dus nauwelijks groei op vliegveld Eelde. De directie van het vliegveld wil door juichende berichtgeving het publiek graag anders doen geloven.
[2] Het is overigens curieus dat uit de jaarrekening niet kan worden opgemaakt hoever al op deze pot is ingeteerd en hoe lang het nog duurt voor dit lijk uit de kast rolt.


Enkele feiten over de baanverlenging

 • Om de baan te kunnen verlengen moet de aanwijzingsprocedure worden afgerond. Al sinds 1982 wordt hieraan gewerkt. In al die tijd is het niet gelukt om aan te tonen dat baanverlenging nodig is. In 2003 vernietigde de Raad van State het vorige aanwijzingsbesluit. Het vliegveld, noch de minister hebben het nut en de noodzaak van de baanverlenging kunnen aantonen.
 • Om het economisch belang aan te tonen heeft het vliegveld een rapport laten opstellen door Buck Consultants. Hierin wordt ‘geprognosticeerd’ dat er in 2015 650.000 passagiersbewegingen (nodig) zullen zijn. Het werkelijke aantal is de laatste jaren zo rond de 160.000. Een groei van 400% in 8 jaar is niet aannemelijk.
 • De chartervliegtuigen kunnen prima toe met de huidige baan. Vliegveld Bermen - bijvoorbeeld - verwerkt veel meer passagiers met een even lange baan.
 • Luchtvaarteconoom Prof. de Wit veegt de vloer aan met het Buck rapport : “Nergens in de bestudeerde rapporten wordt duidelijk, voor welk deel van de veronderstelde latente vervoersvraag een baanverlenging nodig is”. “De cijfers voor de economische betekenis van GAE zijn deels onjuist en volgens de meest recente inzichten volledig achterhaald”.
 • Belangenafweging:
  Een belangrijk bezwaar van VOLE e.a. tegen het aanwijzingsbesluit is dat alleen de belangen van het vliegveld zijn meegeteld. De negatieve economische effecten, de overlast voor omwonenden en de vernietiging van de natuur zijn ten onrechte buiten beschouwing gebleven.
 • Nachtsluiting:
  Het vliegveld wil open om 6.30 uur zodat toestellen eerder kunnen vertrekken om aansluitingen op Schiphol te kunnen halen. Er is wel geteld één aansluiting die mogelijk wordt gemist, en wel de aansluiting op een vlucht naar Canada. Bovendien is met gezondheidseffecten van slaapverstoring geen rekening gehouden.
 • Externe veiligheid:
  Het onderzoek naar de externe veiligheid geeft onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke risico’s. Ook op dit punt is de conclusie dat het aanwijzingsbesluit onvoldoende en onzorgvuldig is voorbereid.
 • Gezondheid:
  In het aanwijzingsbesluit is voorbij is gegaan aan rapporten van de Gezondheidsraad en het RIVM over de negatieve gevolgen voor de gezondheid van geluidhinder en slaapverstoring. De minister is op dit punt in gebreke gebleven. Het aanwijzingsbesluit is in strijd met het motiveringsbeginsel en het beginsel van een deugdelijke belangenafweging.
 • Strijd met de natuurbeschermingswetgeving:
  Door de baanverlenging wordt de vleermuisroute langs de Eekhoornstraat vernietigd. Dit is in strijd met de Flora en Fauna wet. Ontheffing van deze wet is alleen mogelijk bij een zwaarwegend maatschappelijk belang. Dat belang is er niet, het is althans niet aangetoond. Dit weegt des temeer omdat het bedrijfseconomisch nut van de uitbreiding nog steeds niet is aangetoond.

Bovenstaande is slechts een greep uit de aangevoerde bewaren tegen de baanverlenging. Er zijn 170 beroepsschriften ingediend bij de Raad van State, waarvan enkelen vuist dik. De Raad van State zal - naar verwachting - midden volgend jaar een uitspraak doen.
 

 

 
'Beperk lawaai van Gronings vliegveld'
Geschreven door Theo Wortel in Dagblad van het Noorden   
vrijdag 29 september 2006

'Beperk lawaai van Gronings vliegveld'
Klachtencommissie vraagt KLM lawaaitoestellen te vervangen.

GRONINGEN/EELDE.
De KLM Luchtvaartschool op luchthaven Eelde moet de lawaaiige lesvliegtuigjes zo snel mogelijk vervangen. Dat vindt de commissie die de klachten afhandelt over het vliegverkeer van en naar Eelde.

De commissie milieuhygiëne luchthaven terrein Eelde (CMLE) besloot dit te vragen in een brief aan de luchtvaartschool, tegenwoordig officiëel KLM Flight Academy geheten. De lesvliegtuigjes van het type Beech Baron vormen samen met de Boeings en Airbussen voor vakantievluchten de grootste bron van klachten. Vorig jaar werd 33 keer geklaagd over lesvluchten en 33 keer over vakantiecharters. Daarnaast waren de Beech Barons onder het overige verkeer nog eens goed voor tien klachten.
De Beech Baron stamt uit de jaren negentig. Volgens voorzitter Engbert Drenth van de commissie CMLE worden de kisten permanent gemoderniseerd. Hij noemde ze nog net 'geen lawaaiige krengen. "Alle mogelijke geluiddempende maatregelen zijn al genomen. Probleem is dat het verder fijne toestellen zijn." Drie jaar geleden vroeg de commissie ook al om vervanging.
De CMLE verwerkte vorig jaar 259 klachten. Ze gingen over te laag vliegen, te veel lawaai en stank. Ook rondvluchten, reclamevluchten en kunstvluchten riepen irritatie op. In dertien gevallen zou gevlogen zijn tussen 23.00 uur en 6.30 uur op doordeweekse dagen of tussen 21.30 uur en 7.30 uur op zon- en feestdagen. Het vliegveld is dan gesloten. De commissie ontdekte dat het hier niet ging vliegtuigen van luchthaven Eelde.

Commentaar VOLE: De CMLE heeft zowaar een positieve vraag gesteld aan de KLM Luchtvaartschool. Het is sterk de vraag of de CMLE hiermee een positievere richting ingeslagen is, maar deze positieve vraag is er in elk geval.

Klik hier voor meer informatie over geluidshinder 


 

 


 

 
<< Begin < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende > Einde >>

Resultaten 381 - 400 van 430

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.