spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies

Discussie geslachtofferd in Dagblad van het Noorden?
Geschreven door VOLE   
maandag 30 januari 2006

Discussie geslachtofferd in Dagblad van het Noorden?

Om aan te tonen dat het Dagblad van het Noorden ruimte biedt aan verschillende meningen en niet één grote samenzwering is, schreef hoofdredacteur Pieter Sijpersma een artikeltje dat hij een welhaast bijbelse titel meegaf, maar waarmee hij flink de bocht uitschiet. De aanleiding is berichtgeving over Groningen Airport Eelde. Vandaar dat we erop ingaan.

"De krant is een huis met vele woningen", dat is die titel.
De strekking is er een van open en op zich sympathiek redactioneel beleid:"Het staat iedere redacteur vrij er een andere mening op na te houden dan de hoofdredactie en die in de krant te zetten". Eerder had Sijpersma gelukkig al gezegd:"Voorop staat dat de artikelen deugen en dat feiten van meningen gescheiden worden". Daar valt geen bezwaar tegen te maken.

Hoewel het er door het redactionele artikel van 24 januari op leek dat Vole zich in de woning van de hoofdredactie misschien zou kunnen gaan thuis voelen. Daar werd nu eindelijk eens zakelijk gekeken GAE.
Maar wat gebeurde er inmiddels?

Donderdag schreef redacteur Poelman ook een verhaal over Eelde, pro baanverlenging onder het hoofd: "Tegenstander FC Groningen moet op Eelde kunnen landen". De strekking ligt voor de hand. Nieuw is de suggestie dat de huidige landingsbaan niet veilig zou zijn en dat deze daarom nodig verlengd moet worden zodat vakantiegangers nergens bang voor hoeven te zijn. Dat die bang moeten zijn, geloven wij geen seconde, maar als Poelman dat vindt, dan maakt hij ten minste nog eens nieuws! Waarom hij dat item niet verder uitwerkte laat zich raden.
Van dit gehalte staan er meer overwegingen in het artikel. Het is de mening van Poelman. En hij mag, van zijn baas en ook best van ons.

We waren eigenlijk niet van plan aandacht aan Poelmans artikeltje te schenken, hoewel de schrijver er blijk van geeft de cijfermatige kant van de zaak niet te snappen.
Maar nu komt Sijpersma uitgerekend terug op de passage:"Het is Meulendijks' droom om de noordelijke economie met het vliegveld tot grote bloei te brengen. Maar al stoelt zijn onderbouwing op te groot optimisme, voor de beslissing over niet verlengen doet dat er eigenlijk niet toe. Het gaat immers vooral om de vraag of Noord-Nederland een vliegveld mag hebben waar elk vliegtuig veilig kan landen, zoals de Randstad, Limburg en Noord-Brabant dat hebben". Wat dat laatste betreft: Eelde heeft het achterland er niet voor. Maar dat is hier niet de hoofdzaak.
Als de krant niet een huis met woningen, maar kamers zou zijn, dan zouden wij Poelmans kamer de speelkamer noemen. Daar is ruimte voor meningen, maar die hoeven niet veel om hakken te hebben.
"We laten ons hier in het Noorden niet door een of andere professor ons speeltje afnemen", dat is ook een mening, opgetekend uit de mond van een voorstander tijdens (de inderdaad prima geleide) openbare fractievergadering van de PvdA in de Staten van Drenthe op woensdag j.l.
Mensen mogen van ons dergelijke meningen hebben, maar wat moet je ermee in een discussie die men zorgvuldig dient te voeren, omdat die de toekomst betreft, en veel geld, en mogelijk veel afbreuk aan economie, toerisme en woonmilieu.
En wat doet Sijpersma nu?  In zijn ijver om te laten zien dat hij Poortman niet aan een touwtje hoeft te hebben, vergeet hij er even aan te herinneren dat er toch wel degelijks iets aan te merken valt op de cijfers van Meulendijks en dat diens vergoelijkte "optimisme" - in tegenstelling tot wat Poortman zegt - rechtstreeks te maken heeft met de baanverlenging.
Een fractielid zei woensdag niet voor niets:"Wij moeten op die cijfers kunnen vertrouwen". En zo is het ook.

Optimisme? Dat kan je de speelkamer toewensen waar missers nog geen ernstige gevolgen hebben. Meulendijks gaf die cijfers als manager. Sijpersma zou een van de managers om hem heen eens moeten vragen hoe lang die denkt nog op zijn stoel te kunnen  zitten als er 75% verschil blijkt tussen zijn cijfermatige voorspelling en de realiteit van een jaar later.

Het heeft er nu alle schijn van dat de hoofdredactie haar mening volledig uitwisselbaar vindt met die van Poortman, wiens stuk hij nog "aartsnuchter" noemt ook. Dat mag Sijpersma misschien vinden, maar wij vinden dat van de scheiding van feiten en meningen niet veel terecht is gekomen. Om van evenwichtige beoordeling niet te spreken. Maar misschien is dat geen vereiste van de journalistiek?

We voegen hier meteen aan toe dat het Dagblad ook ruimte biedt aan de zaterdagse rubriek van Martin de Bruin. Deze gaf zijn column van 28.11.06 de titel: "De zeepbel Eelde". Daarin staan bepaald ook meningen, maar ook de feiten die eraan ten grondslag liggen.
De Bruin lijkt echter het hoofd te laten hangen omdat de baanverlenging een uitgemaakte zaak zou zijn. Nou, dat is niet zo. Zie ons Standpunt 11.    Klik hier om naar standpunt 11. te gaan

 

 

 

 
Ryanair testte markt en bevond Eelde te licht
Geschreven door VOLE   
vrijdag 27 januari 2006

Ryanair testte markt en bevond Eelde te licht

(Zie pag. 3 van DvhN van 24 januari 2006)

 

EELDE  Niet het ontbreken van een startbaan met een lengte van 2500 meter is de reden dat Ryanair geen verbinding meer vanaf Eelde met Londen onderhoudt, maar het te lage aanbod passagiers. Die conclusie trekt de Amsterdamse hoogleraar Jaap de Wit in een onderzoek dat hij heeft verricht in opdracht van de Drentse PvdA-statenfractie. "Ryanair heeft de markt van Eelde uitgetest en te licht bevonden."
De fractie wil de bevindingen van De Wit morgenavond bespreken in een openbare fractievergadering in het provinciehuis. Het is voor het eerst dat de PvdA zo'n bijeenkomst voor de bevolking en belangenorganisaties belegt.
    De kritiek van De Wit is dat de luchthavendirectie zich voortdurend verschuilt achter de baanverlenging als verklaring van negatieve ontwikkelingen. "Te pas en te onpas speelt de baanlengte als verklaringsfactor een rol bij tegenvallende verkeers- en vervoercijfers." De Wit noemt nog een punt van kritiek. "Nergens in de bestudeerde rapporten wordt duidelijk voor welk deel van de veronderstelde vervoersvraag een baanverlenging nodig is." De Wit wijst op de samenstelling van de vloot van een andere prijsvechter, EasyJet. Deze maatschappij kan met haar toestellen prima uit de voeten met de huidige baanlengte.
    De hoogleraar legt in zijn rapport ook de zere vinger op het dalend aantal vakantiepassagiers op Eelde, van 135.000 in 2002 naar 119.000 in 2004. Volgens de directie van Eelde komt dat mede door de oorlog in Irak, waardoor de belangstelling voor chartervluchten daalde. Dan is het toch een raadsel dat het aantal vakantiepassagiers in 2004 op Eindhoven met 80.000 toenam en op Rotterdam Airport met 45.500.

JAAP DE WIT 
Prof. Jaap de Wit werkte vanaf 1984 op het ministerie van verkeer en waterstaat. Hij was betrokken bij de voorbereidingen voor de privatisering van de luchthaven Schiphol. De Wit is sinds een aantal jaren hoogleraar in de transporteconomie aan de Universiteit van Amsterdam en een van de oprichters van de Netherlands Aviation Academy. Verder runt hij het onderzoeks- en consultancyinstituut Amsterdam Aviation Economics (AAE).

Commentaar VOLE:
Met betrekking tot Ryanair bevestigt De Wit dus de signalering van VOLE: het ging niet om de lengte van de baan, maar om een te gering aanbod van goed betalende passagiers.   
Zie ook: Passagiersprognoses uit de lucht gegrepen
Voorts blijkt heel duidelijk dat de kritiek op de passagierscijfers van directeur Meulendijks niet slaat op hetgeen De Wit aantoonde.
Wat betreft de cijfers van Meulendijks over 2005, deze zouden we moeten vergelijken met zijn prognose voor dat jaar. En dan maakt hij een slechte beurt, zoals inmiddels al bij herhaling is aangetoond.

 

 

 

 
Meningen komen los
Geschreven door VOLE   
donderdag 26 januari 2006

Meningen komen los
 
Zoals te verwachten viel komt het Dagblad van het Noorden van 25 januari 2006, terug op de levensvatbaarheid van Groningen Airport Eelde. Op pag. 1 krijgt de directeur van GAE de ruimte. "Vliegveld Eelde trekt juist meer passagiers". Op pag. 3 staan de kopjes: "Iedere toerist wil vanaf Eelde vliegen", "onbegrip bij reisbureaus over negatieve conclusie over baanverlenging" en "Vrachtvluchten leveren banen op".
Tenslotte staat op pag. 10: "PvdA: kom naar avond over baanverlenging".
Bij elk artikeltje staan we even stil.
 

De reactie van GAE
 
De directeur van GAE, de heer Meulendijks komt met cijfers. Het afgelopen jaar zijn juist meer passagiers vanaf Eelde vertrokken: 163.000 tegenover 155.000 in 2004."
 
Dat mag zo zijn, maar:
 
-    Het aantal van 163.000  passagiers in 2005 is een daling van 15.000 (+/- 10%) ten opzichte van 2003. Toen werden 178.000 passagiers geteld.
-    Het aantal van 163.000 in 2005 is 75% beneden de eigen prognose van GAE. Het Buck rapport, waarmee GAE de baanverlenging wil rechtvaardigen, bevat voor 2015 een raming van 650.000 g, een toename van 40.000 per jaar. Volgens die prognose zou in 2005 een aantal van 258.000 gehaald moeten zijn.
-    In het Buckrapport staat overigens dat een luchthaven pas kostendekkend kan zijn bij 650.000 passagiers. Dat vereist een stijging derhalve met 400%  ten opzichte van de 163.000 die de directeur van GAE meldt met betrekking tot 2005.
 
Blijkens het cijfer van de heer Meulendijks is het aantal passagiers in de laatste 5 jaar gegroeid met 31.000 ofwel ruim 6000 per jaar. Zoals wij elders op deze site aangaven, is het achterland van de luchthaven Eelde te klein.
Gegeven dat achterland en even uitgaande van de huidige 'trend' zou je tot de conclusie komen dat het nog 81 jaar duurt voordat GAE het kennelijk noodzakelijke aantal van 650.000 heeft gehaald, waarna passagiersbewegingen kostendekkend zouden kunnen zijn.
Let wel: Hierbij is geen rekening gehouden met de effecten van 11/11, de snel stijgende energieprijzen of het milieubeleid, waaronder een mogelijk einde van belastingvrijdom op kerosine. Dat einde zal vliegruigbrandstof nog kostbaarder maken.


Onbegrip bij reisbureaus
 
Toegegeven, de betrokken journalist had in een gesprek met de eigenares van drie reisbureau's inderdaad maar liefst in een klap drie reisbureaus te pakken.
 
"De eerste vraag van onze klanten is altijd: kunnen we ook van Eelde vliegen?" is kennelijk haar ervaring. VOLE wil niets afdoen aan de waarneming van mevrouw Jansma, om wie het hier gaat.
Haar ervaring neemt echter niet weg dat GAE te weinig passagiers trekt.
 
We willen niet kinderachtig doen over de wijze waarmee het "Dagblad van het Noorden' omspringt met een uitspraak van een enkele reisspecialiste.
De lezer had o.i. wel een wat betere onderbouwing van dit artikeltje mogen verwachten.
Per slot is het Dagblad zo langzamerhand goed op de hoogte van de problematiek van het te kleine achterland dat de passagiers voor GAE moet opleveren. De kop 'Iedere toerist wil vanaf Eelde vliegen' is behoorlijk overtrokken. En slordig, want onlogisch ook nog.
Maar natuurlijk willen toeristen in het Noorden graag van Eelde vertrekken. VOLE heeft daartegen geen bezwaar, maar ze zijn te gering in getal om de ambities van Eelde aannemelijk te maken.
Daaraan verandert het besproken artikeltje niets.


"Vrachtvluchten leveren banen op"

Het artikeltje eronder bevat een kritiekloze herhaling van een ongeloofwaardig verhaal waarop we in het tweede onderstaande nieuwsbericht  'Dagblad' laat zich met een kluitje in het riet sturen al eerder reageerden. Het is geen nadere aandacht waard.
 
 
Kom naar avond over baanverlenging
 
Onze waardering voor de kritische zin van de PvdA-fractie van de Staten van Drenthe hebben we elders op deze site al eerder uitgesproken. We herhalen die graag.
M.b.t. de baanverlenging heeft fractie blijkens het artikel kennelijk vragen geformuleerd die hout snijden.
Wij zien het beraad in de fractie met grote belangstelling tegemoet.
Graag wijzen we op de uitnodiging van fractievoorzitter Eddy Veenstra aan inwoners en belangenorganisaties die een mening hebben over de baanverlenging van vliegveld Eelde. "Komt allen" (naar de PvdA-fractiekamer in het provinciehuis van Drenthe) 

 

 

 

 
Eindelijk kans op serieuze discussie over baanverlenging
Geschreven door VOLE   
woensdag 25 januari 2006

Eindelijk kans op serieuze discussie over baanverlenging

Het Dagblad van het Noorden meldt op pagina 1: 'Plan baanverlenging Eelde rammelt'.

Gepubliceerd op 24 januari 2006, 07:00
Laatst bijgewerkt op 24 januari 2006, 09:09

Eelde -  De onderbouwing van de plannen voor de baanverlenging van vliegveld Eelde rammelt aan alle kanten. Dat stelt hoogleraar luchtvaarteconomie Jaap de Wit in een onderzoek dat hij deed in opdracht van de Drentse PvdA-statenfractie. De Wit pleit voor nieuw onderzoek naar nut en noodzaak van de baanverlenging. In het bedrijfsplan wordt volgens De Wit op geen enkele wijze rekening gehouden met de concurrentie van vliegveld Lelystad. De groei van deze luchthaven door chartervluchten en de waarschijnlijke komst van prijsvechters als Ryanair heeft 'ingrijpende repercussies' voor Eelde, voorspelt De Wit.

De hoogleraar vindt bovendien dat de luchthaven de werkgelegenheidseffecten van een langere baan overschat. Ook is de luchthavendirectie veel te optimistisch over de groei van het aantal passagiers.

De hoogleraar veegt de vloer aan met de verwachting dat er naast meer chartervluchten ook meer lijndiensten op vliegveld Eelde komen. Voor lijndiensten, bijvoorbeeld Eelde-Schiphol, is in verband met de capaciteit op de nationale luchthaven geen ruimte, stelt De Wit. Ook verwacht hij het einde van de lijndienst Eelde-Aberdeen, omdat de Engelse maatschappij British Midland een lijndienst Amsterdam-Aberdeen wil openen. Directeur Meulendijks van vliegveld Eelde was maandag niet voor commentaar bereikbaar.

In DvhN op papier ook: 'Ryanair testte markt en bevond Eelde te licht'. Zie verder de krant van 24 januari, in het bijzonder pagina 3.

In het commentaar 'vliegveld' geeft de redactie van het 'Dagblad' een verdiend compliment aan de PvdA-fractie van de Staten van Drenthe 'voor het initiatief om een externe deskundige te laten kijken naar het toekomstperspectief van het vliegveld Eelde'.

We citeren de slotsom van dit commentaar: "Opnieuw dringt de droevig stemmende slotsom zich op dat de regionale overheden met hun handtekening onder de overdracht zich in een ongewis financieel avontuur hebben gestort. Zonder enig zicht op een gezonde exploitatie van Eelde stelden ze tot in lengte van dagen tien miljoen euro beschikbaar. En hoe hoog de verliezen ook uitpakken, onderdeel van de deal met het kabinet is dat de overheden de luchthaven in elk geval tot 2015 moeten blijven exploiteren. Dat stemt met de opmerkelijke conclusies van De Wit voor ogen niet vrolijk".

VOLE heeft hieraan niets toe te voegen, behalve dan dat we vurig wensen dat de al zo lang bepleite - op zakelijke gegevens gebaseerde nut-en noodzaak discussie - eindelijk van de grond komt, en dat VOLE ten volle bereid is daaraan bij te dragen.

VOLE was in het verleden niet gelukkig met de wijze waarop het Dagblad van het Noorden zich uitliet over de problematiek rond GAE en die betreffende de baanverlenging. Wij vonden die uitlatingen vaak kritiekloos.

Dit commentaar wekt het vertrouwen dat de krant deze problematiek objectief kan en wil begeleiden. Het artikel 'Ryanair testte de markt en bevond Eelde te licht' laten we onbesproken. Het is echter uw aandacht waard.

 

 

 

 
'Dagblad' laat zich met een kluitje in het riet sturen
Geschreven door VOLE   
zaterdag 07 januari 2006

'Dagblad' laat zich met een kluitje in het riet sturen

 

In het artikel 'Vole ziet in vrachtvervoer luchtkasteel, RDR Cargo bestrijdt kritiek omwonenden luchthaven' laat het Dagblad van het Noorden op 5 januari 2006 een vertegenwoordiger van RDR Cargo uitleggen: "Ons bedrijf is al rendabel bij twee grote vrachtvliegtuigen per week".

Het grootste vrachtvliegtuig, een Boeing 747-400 kan 120.000 kilo aan vracht vervoeren", staat er verder.

 

De kern van de zaak is natuurlijk hoe men elke week voldoende vracht  bij elkaar denkt te krijgen om toestellen die een specifieke bestemming hebben, elke week weer voor 90% of meer te beladen. Daarover geen woord!

In het hiernavolgende nieuwsbericht deden we verslag van de praktijk van het vrachtverkeer op Schiphol:

 

Luchtvracht Schiphol

Inkomende vliegtuigen komen vrijwel altijd vol binnen (bijna 100% beladingsgraad). Hun vracht wordt verzameld en ingedeeld voor nieuwe bestemmingen.

Uitgaande vliegtuigen vanaf Schiphol halen na dit groupageproces ongeveer 90% bezettingsgraad. Hiervoor is een constante en zéér grote aanvoer van vracht nodig om de uitgaande vliegtuigen weer

     a)  voldoende vol te krijgen

     b)  voldoende frequent en voorspelbaar te laten uitvliegen. Dit is alleen rendabel te

          maken met een zeer grote kritische massa.

 

Zo'n zeer groot aanbod van vracht, verzekert men ons, valt op Eelde nooit en te nimmer bij elkaar te brengen.

 

Dat is het dan het risico van de ondernemer, kan men zeggen. Waarom houdt VOLE zich hiermee bezig?

Zo simpel ligt het dan ook niet. Het risico voor de ondernemer valt in dit stadium van grootse plannen waarschijnlijk nog wel mee. Die plannen verplichten immers tot niets. Er is echter iets anders aan de hand:

 

De verlenging van de startbaan op de Luchthaven Eelde is nog lang geen feit. 

Toen de baanverlenging werd bedacht, was de rijksoverheid de grootste aandeelhouder van GAE, en daarmee aansprakelijk voor het grootste deel van evt. uit de hand lopende kosten.

Sinds het rijk zijn aandelen heeft overgedragen aan de provincies Groningen en Drenthe en aan de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo, zullen die regionale overheden tegenvallers op Eelde financieel grotendeels moeten dekken.

En blijkens de jaarcijfers gaat het niet goed met GAE.    Zie Fileermes in Jaarverslag 2004 Groningen Airport Eelde 

 

Terecht vragen verantwoordelijke politici zich heden ten dage af of verlenging van de startbaan het fundamentele probleem van GAE wel kan oplossen: het achterland is namelijk te klein. De regio biedt onvoldoende vracht en onvoldoende passagiers voor volle vliegtuigen, voor kleine vlieguigen, laat staan voor Jumbo's.

Het achterland wordt echt niet groter dankzij een langere baan, of grotere vliegtuigen.

 

Wel ligt voor de hand dat de kosten gaan stijgen. En zelfs politici die vinden dat GAE, als infrastructurele voorziening, wat mag kosten, zouden zich mogen afvragen of men tot in het oneindige moet bijspijkeren naarmate de tekorten oplopen.

Dit is een niet gering politiek probleem, want elk miljoen euro's dat in GAE gaat zitten is niet beschikbaar voor de oplossing van andere problemen in de regio. Natuurlijk kan men proberen de kosten op een of andere manier op de belastingbetaler te verhalen, maar wie neemt graag de verantwoordelijkheid voor zon besluit?

 

In dit klimaat dat politieke herorëntatie nodig maakt, komt het Dagblad van het Noorden met twee kritiekloze verhalen over RDR Cargo. De krant suggereert daarmee dat er wél bedrijfseconomische perspectieven zouden zijn die baanverlenging rechtvaardigen.

Die rechtvaardiging is er niet. Dat RDR Cargo elke week maar twee toestellen vol hoeft te krijgen is niet eens een argument.

Wie bovenstaande schets over het luchtvracht op Schiphol tot zich heeft laten doordringen, realiseert zich dat.

 

Het 'Dagblad' zag in die twee toestellen duidelijk bestrijding van onze kritiek. VOLE deelt die mening bepaald niet.

 

 

 

 

 

 
Nieuw plan. 100 nieuwe arbeidsplaatsen of 100 dooie mussen?
Geschreven door VOLE   
donderdag 05 januari 2006

Nieuw plan. Honderd nieuwe arbeidsplaatsen of honderd dooie mussen?

 

Volgens een artikel in het DvhN van zaterdag 24 december 2005 zou zich, na baanverlenging, op het vliegveld Eelde een nieuw groupagebedrijf willen vestigen en dat zou 100 arbeidsplaatsen opleveren. 

Hoe veelbelovend is dit?

Om welk bedrijf gaat het?

In het handelsregister staat over het betrokken bedrijf: RDR Cargo het volgende:

 

1. Bedrijfsomschrijving: vrachtloods voor het op- en overslaan van luchtvracht, alsmede het (doen)    uitvoeren van opslag en  overslag van luchtvracht.

 

2. Datum vestiging: 28-10-2005

    Adres: Herman Gorterstraat 26, 2024JH Haarlem

 

3. De besloten vennootschap bedrijft de onderneming sinds: 08-12-2005

 

4. Bestuurder: Rob van Strien; geboortedatum: 03-01-1980

    Adres: Dinkellaan 35, 2105 VK Heemstede

 

5. Web: www.rdrcargo.com (interessant detail: alleen een 06 nummer)

 

Tot zover het Handelsregister.

 

Onze orientatie in de wereld van de logistiek en in het bijzonder die betreffende luchtvracht, levert het volgende beeld op.

 

Luchtvracht Schiphol

Inkomende vliegtuigen komen vrijwel altijd vol binnen (bijna 100% beladingsgraad). Hun vracht wordt verzameld en ingedeeld voor nieuwe bestemmingen.

Uitgaande vliegtuigen vanaf Schiphol halen na dit groupageproces ongeveer 90% bezettingsgraad. Hiervoor is een constante en zéér grote aanvoer van vracht nodig om de uitgaande vliegtuigen weer

a)    voldoende vol te krijgen

b)   voldoende frequent en voorspelbaar te laten uitvliegen. Dit is alleen rendabel te maken met een zeer grote kritische massa. (Die, verzekert men ons, haal je in Eelde nooit en te nimmer). Enkele zeer grote jongens in dit spel zijn nu UPS (US), DHL (US) en TNT (Australië). Er bestaan nog veel meer grote en kleinere vervoerders.

 

De vrachttarieven laten de laatste jaren een dalende trend zien. Daardoor kwam het  recentelijk voor dat de toeslag voor security en brandstof nu al hoger is dan de vrachtprijs zelf, die volgens onze informant op  € 0,58 /kg ligt. 

 

Duitsers en hun vliegvelden

Duitse bevrachters hebben er geen enkel belang bij om vracht die nu via Duitse vliegvelden gaat, via Eelde te laten  lopen. Ze verdienen er nu al mondjesmaat mee en zouden het niet in hun hoofd halen hieraan mee te werken.

 

Veel Afrikanen vliegen nu met oude kisten op Ostende, Luik en Maastricht. Je zou die zaken hier niet willen hebben en waarom zouden ze in zee gaan met een onbekende firma op een onbekend vliegveld? Tot zover de reactie van onze informant uit de luchtvaartwereld.

 

Over hoe het jonge bedrijf RDR Cargo deze groupage denkt te organiseren vermeldt het handelsregister slechts dat het "zich met op- en overslag van  luchtvracht" gaat bezighouden in een loods. Dat RDR Cargo op GAE een loods kan laten bouwen is best geloofwaardig.  Alleen, hoe krijg je deze vol en rendabel?

Op de site van RDR-cargo treffen wij hierover niets aan.

Kijken we naar het doel van RDC cargo dan lezen we:

"Het doel van RDR Cargo is om luchtvracht zo snel, veilig en efficient mogelijk vervoerklaar te maken. Door deze werkwijze kunnen wij onze kosten laag houden en concurrerende tarieven aanbieden". Commentaar: Over welke werkwijze hebben we het? Hierover vonden we niets.

 

Ook over de vraag hoe men die loods vol wil krijgen, dat wil zeggen hoe men opdrachtgevers denkt te krijgen staat op de site met geen woord. Mogelijk wil men dat aan anderen overlaten, maar die anderen zitten daarop, volgens onze informatie, niet te wachten. Hierdoor dreigt RDR Cargo het zoveelste luchtkasteel van de luchthaven zou worden. Uit niets blijkt dat dit plan serieuze aandacht verdient.

 

Commentaar VOLE: 

Vole wil die serieuze aandacht best schenken, maar komt dan tot de volgende vragen:

De meest cruciale vraag daarbij is hoe men de markt naar zich toe denkt te trekken.

Maar deze informatie en de suggestie, die deze wekt, roepen veel meer vragen op.

 

1 Waarom is de keuze op Eelde gevallen? Aan de hand van welke criteria heeft men gezocht? Als men als herkomstgebied Skandinavië en het Roergebied op het oog heeft, waarin is Eelde dan in het voordeel boven dichterbij gelegen luchthavens als Hamburg, Bremen, Niederrhein, Eindhoven en Twenthe?

2 Waar zijn de prognoses van 100 arbeidsplaatsen op gebaseerd? Ligt daar een bedrijfsplan aan ten grondslag ? Zou men dan ter inzage willen geven?

3 Voldoet dit bedrijf aan de internationale  kwaliteitsnormen? (ISO 9001 of 9002)

(NB: Philips bij voorbeeld heeft als stelregel dat het geen zaken doet met bedrijven die niet aan deze ISO-normen voldoen. 

4 Heeft men de financiering van de plannen al rond?

5 In de vacature die het bedrijf al heeft gesteld,  staat de volgende functie-eis:

"Omdat de luchtvracht vaak 's-nachts wordt aangeleverd en opgebouwd moet je bereidt (sic) zijn om wisseldiensten te draaien."

Vraag is of dit betekent dit men er van uitgaat dat, na baanverlenging, ook thans verboden nachtvluchten mogelijk zullen worden?

6 Overigens is het nog steeds geen uitgemaakte zaak dat de baan verlengd wordt.

Wat doet men met dit nieuw opgerichte bedrijf en met die loods indien de baan zo lang blijft als deze nu is? 

7 De vacatures zijn rijkelijk vroeg gesteld, want men kan op zijn vroegst over anderhalf jaar beginnen. Als men meent dat er een gat in de markt op het gebied van luchtbevrachting is, is het commercieel gezien nogal vreemd dat men vanaf de oprichting anderhalf tot twee jaar gaat wachten voor er zaken gedaan kunnen worden. Waarom plaatst men dan nu al vacatures? 

8 De kunst van succesvolle groupage is dat men volle toestellen weet aan te trekken en dat die vervolgens ook weer vol kunnen opstijgen. Hoe denkt RDRCargo vervoerders van luchtvrachtop dat punt zoveel zekerheid te kunnen bieden?

 

RDRCargo suggereert mogelijkheden waar mensen warm voor kunnen lopen. Tot nu toe is domweg onaannemelijk dat het hier gaat om een onderneming waaraan de regio iets heeft. Daarmee zijn die 100 nieuwe banen vooralsnog teruggebracht tot 100 dooie mussen.

 

Het Dagblad van het Noorden besteedde opvallend ruim en welwillend aandacht aan deze plannen, maar is aan kritische berichtgeving nog niet toegekomen.

Vooralsnog heeft men voor de hand liggende vragen als die van ons nog niet of nauwelijks gesteld.

Misschien komt het nog?

 

Het fundamentele probleem van GAE is dat het te weinig achterland heeft om te kunnen bestaan, en dat voldoende vrachtverkeer om groupage rendabel te maken welhaast ondenkbaar is.

Daaraan helpt geen nieuwe loods. Trouwens, aan dit kernprobleem verandert baanlenging ook niets.

 

Dagblad van het Noorden, regionale politici, aandeelhouders van GAE,   WAKKER WORDEN!

 

 

 

Lees meer...
 
GroenLinks: Nieuwe discussie over langere baan Eelde
Geschreven door Dagblad van het Noorden   
vrijdag 25 november 2005

GroenLinks: Nieuwe discussie over langere baan Eelde

 

ASSEN/DWINGELOO   De statenfractie van GroenLinks wil een nieuwe discussie over de baanverlenging op luchthaven Eelde, nu de procedure daarvan niet op 1 juni is afgerond. Volgens fractievoorzitter Jan Langenkamp heeft gedeputeerde Hans Schaap dat begin vorig jaar ook beloofd. "Als er op 1 juni nog geen zicht was op baanverlenging zou hij het onderwerp opnieuw voorleggen aan de staten", stelt Langenkamp. In de discussie moet volgens GroenLinks ook de overdracht van de aandelen van het rijk naar de regio worden betrokken.

Op 1 juni loopt de overeenkomst af die de staatssecretaris van verkeer en de regionale aandeelhouders van de luchthaven in 2003 sloten. Daarin is de overdracht van de aandelen van het rijk aan de regio en de financiering van de baanverlenging geregeld. In de overeenkomst is vastgelegd dat de staat van het akkoord af  kan als het aanwijzingsbesluit op 1 juni 2006 niet definitief is.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat een heroverweging alleen aan de orde is als de aandeelhouders van mening veranderen. De aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen  en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. GroenLinks wil de aandeelhouders zo ver proberen te krijgen. Het rijk betaalt de 18 miljoen euro voor de baanverlenging op voorwaarde dat de regio voortaan de tekorten van het vliegveld dekt.

 

Commentaar VOLE: VOLE is verheugd dat er een politieke partij is die heroverweging van de baanverlenging aan de orde wil stellen. Op deze site staat een overvloed aan argumenten waarom het onwijs is om de baanverlenging door te laten gaan. Klik hier voor meer argumenten

 

 

 

 

 
Baanverlenging luchthaven Eelde kost meer tijd
Geschreven door Theo Wortel in het Dagblad van het Noorden   
woensdag 23 november 2005

Baanverlenging luchthaven Eelde kost meer tijd

 

Eelde   De procedure voor de verlenging van de start- en landingsbaan van luchthaven Eelde is voorlopig nog niet afgerond. Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft meer tijd nodig om de honderden bezwaren uit de laatste fase te beantwoorden. Het lukt daardoor niet staatssecretaris Melanie Schultz-van Haegen dit jaar nog een besluit over de baanverlenging te laten nemen.

Groningen Airport Eelde vroeg de minister van verkeer op 12 mei 1992 een besluit te nemen over de verlenging van de 1800 meter lange baan. Die moet 2500 meter worden. De beslissing valt nu bijna 15 jaar later.

"We hebben dit jaar eigenlijk een extra inspraakronde gehouden", vertelt Dick Bres, projectleider bij het ministerie voor de baanverlenging. Als de directie van de luchthaven volgende maand de laatste informatie toevoegt, is volgens hem alles wat over de baanverlenging te zeggen valt, gezegd. De bij de baanverlenging betrokken onderzoeksbureaus hebben ook aanvullende vragen beantwoord.

Bres verwacht dat de staatssecretaris zich in januari over de zaak buigt. Haar besluit gaat naar de meer dan 400 personen die in de loop van het lange proces tegen de baanverlenging hebben geprotesteerd.

De bezwaarmakers die hun bedenkingen nog niet door de Rad van State zagen behandeld, krijgen zes weken de tijd om te reageren. Vervolgens stelt het ministerie een verweerschrift op. Het hele dossier gaat daarna naar de Raad van State. Die besliste eerder dat aanvullend onderzoek nodig was.

De Raad van State  neemt waarschijnlijk rond september een definitief besluit. Luchthavendirecteur Meulendijks ziet het komend jaar met vertrouwen tegemoet. "Ons geduld is lang op de proef gesteld. 2006 wordt een belangrijk jaar voor de luchthaven Eelde."

 

Commentaar VOLE: Wie de kwaliteit van de ingebrachte bezwaren kent, verbaast zich niet over deze vertraging. Click bijvoorbeeld naar Politiek doof voor kritiek en Passagiersprognoses uit de lucht gegrepen voor meer informatie over wat tijdens de inspraakavond op 7 september 2005 aan de orde is gesteld.

De ingebrachte bezwaren zijn ons inziens zo fundamenteel dat baanverlenging nog lang niet vanzelf spreekt.

De uitspraak van de heer Meulendijks ".... 2006 wordt een belangrijk jaar voor luchthaven Eelde" wordt daardoor vrijblijvend. Zijn tekst gaat helaas altijd op, of de baanverlenging wel doorgaat, of niet. Een belangrijke beslissing blijft dit. Dat wel.

Bevat het Businessplan van de luchthaven overigens een aanpak waarmee GAE de toekomst in kan, indien de baanverlenging niet door gaat? Als men daaraan pas in september zou moeten gaan werken, lijkt ons dat een slechte beurt voor het management, en een regelrechte bedreiging van het voortbestaan van de luchthaven.

 

 

 

 

 

Ministerie eist miljoenen niet terug

 

Eelde    Staatssecretaris Schultz kan op 1 juni de 18 miljoen euro terugeisen die haar ministerie voor de baanverlenging heeft uitgetrokken. Luchthaven Jeroen Meulendijks is daar niet bang voor. "Het is haar ministerie dat extra zorgvuldig en daardoor trager te werk gaat. Het zou zot zijn als ze dit hele proces op de kop zou zetten door het geld terug te nemen."

Ook Dick Bres acht dit niet waarschijnlijk. "Alle inzet van het ministerie is gericht op baanverlenging. Een heroverweging is alleen aan de orde als de aandeelhouders van mening veranderen."
De aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen.

 

Commentaar VOLE: De uitspraak van Dick Bres moeten we goed lezen. Hij zei "Alle inzet van het ministerie is gericht op baanverlenging. Een heroverweging is alleen aan de orde als de aandeelhouders van mening veranderen."

Dit wil zeggen dat het ministerie  de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo ter wille is. Als die overheden van mening veranderen, zal het ministerie waarschijnlijk niet eens aandringen op baanverlenging.

Naar aanleiding van de tegenvallende cijfers van GAE over 2004 en de uit de lucht gegrepen verwachte verbetering in 2005 en daarna zijn tenminste twee fracties in de Staten van Drenthe wakker geworden. De PvdA heeft kritische vragen gesteld, die nauwelijks zijn beantwoord. (zie "Geen zorgen om luchthaven Eelde" en "Na de baanverlenging komt het vanzelf wel goed")

GroenLinks wil de discussie over de baanverlenging kort en goed heropenen.

En terecht.

Want het is een ding wanneer de betrokken provincies en gemeenten zich bereid verklaard hebben een zeker (gebudgetteerd) verlies voor hun rekening te nemen, maar het wordt iets totaal anders indien die verliezen verder oplopen en men geen idee meer heeft van de bedragen die deze overheden zullen moeten vrij maken. Bij toenemende verliezen zitten ze daaraan vast.

Immers, met de overname van de aandelen hebben zij zich bereid verklaard de luchthaven tot 2016 open te houden. Dat 'open houden' kon wel eens een stuk minder kostbaar blijken wanneer men afziet van baanverlenging. Er is immers geen concretere basis dan wishful thinking die pleit voor baanverlenging. Het achterland van GAE is nu eenmaal te klein.

Indien de aandeelhouders tot dat inzicht komen, zal het ministerie kennelijk niet op baanverlenging aandringen.

Indien de aandeelhouders dit onderbouwen met een goed plan, valt misschien te praten over een alternatieve besteding van de 18 miljoen euro ten gunste van de luchthaven of van de regio.

Maar dan moet dat goede plan er wel zijn.

 

 

 

 
Easy Jet naar Bremen
Geschreven door VOLE   
vrijdag 04 november 2005

Easy Jet naar Bremen

 

Het Dagblad van het Noorden meldde op 21 oktober jl dat de Britse prijsvechter Easy Jet op 31 oktober een dagelijkse verbinding  Bremen‑Londen/Luton zou gaan beginnen. Deze lijn is aantrekkelijk voor passagiers uit Noord-Nederland, verwacht Easy Jet. Groningen Airport Eelde kwam in aanmerking voor deze lijn, maar Easy Jet koos voor Bremen.

 

Commentaar VOLE: Deze beslissing is logisch voor wie de onderbouwing bij ons standpunt 1 Passagiersprognoses uit de lucht gegrepen, betreffende de prognoses over het aanbod aan passagiers voor GAE, heeft gelezen.

 

 

 

 

 
Luchthaven financiert wildtunnel
Geschreven door Jan de Poel in het Dagblad van het Noorden   
zaterdag 29 oktober 2005

Luchthaven financiert wildtunnel

In omstreden zuidelijk tracé ecologische zone

 

Groningen Airport Eelde betaalt de wildtun­nels die komende weken worden aangelegd onder de Burgemeester Legroweg bij het vliegveld. De onderdoorgangen komen te liggen in het omstreden tracé van de ecologische verbindingszone Zeijen-­Eelde-Zeegse aan de zuid­kant van de luchthaven..

De keuze van de locatie van de faunapassage is tegen het zere been van een aantal landeige­naren rond de Esweg aan de noordkant van het vliegveld. Ongeveer tien van hen gaven twee jaar geleden aan delen van hun land te willen afstaan voor de zogenoemde Ecologi­sche Hoofdstructuur. Zij von­den een noordelijk tracé voor dit natuurgebied veel logi­scher omdat het beter aansluit bij de natuurgebieden. aan de oostelijke kant van de weg, Vosbergen en de herstelde be­nedenloop van de Drentsche Aa (de Oude Aa).  

Aan de zuidkant van het vliegveld loopt dit tracé vol­gens hen dood op het bedrijventerrein bij de bloemenvei­ling. Bovendien is dit tracé pal langs de landingsbaan van het vliegveld gepland!

Groningen Airport Eelde zou niet blij geweest zijn als de gemeente voor een noordelijk tracé zou hebben gekozen. Het vliegveld wil die zijde openhouden voor toekomsti­ge ontwikkelingen en had daar een cargoterrein ge­pland.

Ook een bewoner, lid van de Vrienden van de Luchthaven, wilde niet meewerken aan dit noordelijke traject.

De faunapassage kost het vliegveld ongeveer 55.000 eu­ro..

Dit najaar worden onder de weg twee buizen gelegd. Een rechthoekige buis van twee meter breed en een meter hoog en een ronde buis met een diameter van veertig cen­timeter. .

 

Wethouder: Groen voor rood

EELDE  De financiering van de faunapassage door Groningen Airport Eelde is volgens wethouder Jan Hilbrants van de gemeente Tynaarlo een ge­volg van een compensatiere­geling. "Groen voor rood", zegt hij. "Het vliegveld wil de baan verlengen, met rood be­ton, en daar komt natuur voor terug." "Van het rijk krijgt heeft het vliegveld geld gekre­gen voor de baanverlenging. Bij die afspraken is een com­pensatieregeling opgenomen dat 'Eelde' wat terugdoet voor de natuur", aldus de wethouder. Overigens vindt Hilbrants het zuidelijk tracé de juiste keus. "De projectgroep die de tracé's heeft bestudeerd kwam ook tot die conclusie. De wild­tunnel is gemakkelijk in te passen op die plek."

 

Commentaar VOLE: De gemeenteraad van Tynaarlo heeft zich eerder uitgesproken voor een ecologische verbindingszone langs de noordkant van het vliegveld. Er wordt nu een tunneltje aangelegd in het zuid-tracé. Het lijkt er op dat het College de Raad voor een voldongen feit wil plaatsen. We zijn benieuwd hoe de gemeenteraad hierop gaat reageren.


Commentaar IVN
: De dieren moeten wel met een routeplanner uitgerust worden om het smalle pad langs de hekken van het vliegveld naar de tunnel te kunnen vinden.

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 21 22 Volgende > Einde >>

Resultaten 401 - 420 van 426

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.