spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Staatssteun en onregelmatigheden bij subsidies aan GAE
Geschreven door VOLE, 20 decem ber 2018   
donderdag 20 december 2018

Staatssteun en onregelmatigheden bij subsidies aan GAE

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat over de staatssteun aan GAE. Deze steun is niet aangemeld bij de Europese Commissie (EC). Dat is in strijd met de Europese staatssteunregels (VWEU artikel 107 en 108). Hierin is bepaald dat de Europese Commissie staatssteun onderzoekt om verstoring van de interne markt te voorkomen. Overheden - ook de
decentrale - zijn daarom verplicht de steun die zij geven aan te melden, opdat de EC deze kan toetsen aan de staatssteunregels. De minister BZK ziet erop toe dat de decentrale overheden hun rechtsplicht nakomen en kan zo nodig een aanwijzing geven.

Voor een goed begrip van de mogelijke gevolgen van de Kamervragen is het zinvol de steun aan GAE en het handelen van de verantwoordelijk bestuurders in een breder perspectief te plaatsen. Als decentrale bestuurders zo overduidelijk hun rechtsplicht negeren, is het onvermijdelijk dat 'Den Haag' zich er mee bemoeit.

GAE wordt in stand gehouden met publieke middelen. Dat is op zichzelf een legitieme politieke keuze. De zaak wordt anders wanneer deze keuze gebaseerd is op onjuiste informatie en overtreding van wetten en regels. In deze notitie komen diverse overtredingen aan de orde. VOLE ziet het als haar taak om informatie over de luchthaven te analyseren en de wet- en regelgeving (ook de Europese) te verduidelijken. VOLE wil de transparantie in de besluitvorming over de luchthaven vergroten, daar waar bestuurders en pers in gebreke blijven.

Voortraject
Na 20 jaar discussie kwam in 2013 de baanverlenging gereed. Die zou GAE uit de rode cijfers helpen. Zoals door velen en VOLE voorspeld, liepen de verliezen echter sterk op: van een half miljoen euro voor baanverlenging tot 2,5 miljoen in 2017 en 3,2 miljoen in 2018. In 2016 dreigde GAE failliet te gaan. De aandeelhouders moesten weer iets nieuws bedenken. De aandeelhouders van GAE zijn de provincies Groningen en Drenthe en gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo. Zij kwamen op de proppen met het zogenaamde ‘investeringsscenario Toegangspoort voor het Noorden’.
Kosten: € 46 miljoen. De Drentse gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA) zag dit plan niet zitten en moest opstappen.
De steun van € 46 miljoen is bedoeld voor de periode 2017-2027:

  • € 30 miljoen exploitatiesteun voor de kosten van de brandweer en security (de zogenaamde kosten voor ‘niet economische diensten van algemeen belang: NEDAB)
  • € 10 miljoen voor aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen
  • € 6 miljoen voor vernieuwing van de vertrekhal en de brandweerkazerne.

In 2017-2018 werd € 5,5 miljoen NEDAB-steun gegeven en € 7,4 miljoen aanloopsteun. Ondanks al deze miljoen steun, is er voor 2019 toch weer een tekort van € 800.000 geraamd. Inmiddels is dus wel gebleken dat de steun geen structurele oplossing biedt. De mooie toekomst van het investeringsscenario is nu al door de feiten weerlegd (zoals ook eerdere voorspellingen over reizigersgroei nooit werkelijkheid zijn geworden).

Aanmeldingsplicht VWEU artikel 107 en 108
Steunmaatregelen van de staten worden staatssteun genoemd en moeten volgens het EU-verdrag (VWEU artikel 107 en 108) worden aangemeld bij de Europese Commissie (EC). Met de steun krijgt het bedrijf GAE een voordeel waardoor het beter kan concurreren met andere luchthavens. Het tegengaan van concurrentievervalsing door overheidssubsidies is een hoeksteen van de EU- mededingingsbeleid. De EC toetst daarom staatssteun aan de staatssteunregels, in dit geval aan de EU Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.
Vaststaat dat de steun aan GAE met staatsmiddelen is bekostigd. Ook al wordt de steun – zoals in dit geval de aanloopsteun - via een andere juridische entiteit uitgekeerd, het blijft staatssteun. Vast staat dan ook dat de EC deze moet toetsen. Maar omdat de noordelijke bestuursorganen aanmelding achterwege hebben gelaten, kon de EC deze niet toetsen. Met deze handelwijze lopen de bestuursorganen een groot risico.

Is de steun verenigbaar met de richtsnoeren?

Voor het beantwoorden van deze vraag moet onderscheid gemaakt worden tussen de twee genoemde vormen van steunverlening.

1. NEDAB-steun (30 miljoen in 10 jaar) zou zijn toegestaan als de andere Nederlandse luchthavens (Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Lelystad) ook deze steun ontvangen. Dan is er geen sprake van ongeoorloofde discriminatie in de zin van Richtsnoeren (2014/C 99/03), punt 37: ‘Overheidsfinanciering van niet economische activiteiten mag niet leiden tot ongeoorloofde discriminatie tussen luchthavens.’ Maar Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en Lelystad ontvangen geen steun. Daarom leidt de steun aan GAE tot ongeoorloofde discriminatie en is de steun onrechtmatig.

Of luchthavens in andere landen ook NEDAB-steun (of wat voor steun dan ook) krijgen is in dit verband niet relevant. De EC beoordeelt of ‘het binnen een bepaalde rechtsorde normaal is dat burgerluchthavens bepaalde kosten moeten dragen die aan hun exploitatie verbonden zijn, terwijl dat voor andere burgerluchthavens niet het geval is’ (Richtsnoer 37).
Het gaat dus om de rechtsorde van Nederland, waar het niet normaal is dat de NEDAB-kosten door de Staat worden gedragen.

2. Aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen is toegestaan als de steun ‘marktconform’ is. Dat wil zeggen dat een private investeerder onder dezelfde omstandigheden deze steun ook gegeven zou hebben. Een private investeerder wil uiteraard rendement en zekerheid dat hij z’n geld terug krijgt. Hiervoor gelden criteria die zijn opgenomen in paragraaf 3.4 van de Richtsnoeren.

Van marktconformiteit is bij GAE geen sprake, omdat Nordica en Flybe miljoenen ontvingen zonder enige garantie op terugbetaling en rendement. Niet-marktconforme steun mag alleen als voldaan is aan de voorwaarden die genoemd zijn in ‘paragraaf 5.2 Aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen’. Zo bepaalt richtsnoer 150 bijvoorbeeld (‘Evenredigheid van het steunbedrag’) dat er een maximum aan de steun is, namelijk 50% van de havengelden. Voor Nordica zou dat in 2018 neerkomen op € 450.000 (50% van € 900.000 havengelden die ze zouden moeten betalen). Nordica ontving echter meer dan € 2 miljoen, dus vier maal het toegestane bedrag. En richtsnoer 147 bepaalt dat een luchtvaartmaatschappij die steun ontvangt, een onherroepelijke toezegging moet doen aan de luchthaven om de verbinding te blijven exploiteren voor een periode die ten minste even lang duurt als de periode dat zij aanloopsteun heeft ontvangen. Nordica ontving tweeënhalf jaar steun en beëindigde de overeenkomst op de dag dat de steun ophield.

Er is dan ook weinig twijfel dat de NEDAB- en aanloopsteun die de bestuursorganen geven, onverenigbaar is met de richtsnoeren en dus onrechtmatig is.

Politieke verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke gedeputeerden (Patrick Brouns in Groningen en Cees Bijl in Drenthe) moeten ervan op de hoogte zijn geweest dat de steun niet verenigbaar is met de Richtsnoeren. De provincie Groningen heeft een juridisch adviseur voor staatssteun in dienst, die namens de provincie in de Praktijkraad Europa Decentraal zit, meeschreef aan de ‘Handreiking staatssteun voor de overheid’ en workshops over staatssteun
geeft.

Gedeputeerde Bijl verklaarde in de Staten van Drenthe (5-12-2018) dat de aanloopsteun ‘om subsidie-technische redenen’ bij een BV is ondergebracht en dat hij ‘in relatie tot de Europese regelgeving’ niet alle informatie kan geven. In het Dagblad van het Noorden wijst Bijl op de constructie die de aandeelhouders voor het routefonds in het leven hebben geroepen. ‘De aandeelhouders keren dit geld niet rechtstreeks uit, want deze vorm van staatssteun zou in strijd zijn met Europese regels. Het geld wordt uitgekeerd door een b.v. die onder de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) valt.’ Bijl weet echter ook dat artikel 107 VWEU zo’n constructie irrelevant maakt. Dat spreekt immers over ‘steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd’.

Brouns en Bijl besloten om de steun niet aan te melden, omdat ze wisten dat het investeringsscenario dan geen kans zou maken. Dat konden ze niet gebruiken, want ze hadden met veel retoriek (‘het vliegveld is de toegangspoort voor het Noorden’) en politieke druk (‘86% van de bevolking is vóór investeren’) het investeringsscenario er in de Staten er doorheen gedrukt. De vooropgezette bedoeling om GAE opnieuw met geld te redden stond een objectieve analyse in de weg. Een hele stoet aan consultants werd ingehuurd om rapporten te schrijven met de gewenste uitkomst, namelijk dat met investeren in lijndiensten GAE wel gered kon worden. Dat werd al besloten in april 2016, toen de verliezen onhoudbaar werden, bezwaren van Ard van der Tuuk ten spijt.

Door niet aan te melden namen Brouns, Bijl en Brink (die Van der Tuuk wegstuurde) bewust een zeer groot risico. Én ze probeerden dit toe te dekken door hardnekkig op vragen uit de Staten te beweren dat de steun ‘marktconform’ is. Misleidend, want er is geen sprake van terugbetaling en rendement. Deze handelwijze getuigt van minachting van de Provinciale Staten, het EU-verdrag en de wet. Deze gedeputeerden zijn dan ook volledig verantwoordelijk voor het fiasco dat zich nu aftekent. Aanmelding van de steun bij de EC betekent automatisch een ‘standstill’ en zal – na een uitspraak van de Commissie – leiden tot terugvordering van de steun. Daarmee is een faillissement van GAE waarschijnlijk onafwendbaar.

Verdere onregelmatigheden
Na het opzeggen van het contract door Nordica zei gedeputeerde Patrick Brouns in het DvhN: ‘Geen extra geld voor Nordica’. En op RTV Noord: ‘ik wil wel kunnen uitleggen waar dat belastinggeld aan besteed is’. Het is – met een understatement – nogal dubieus dat de heer Brouns zich nu in de media profileert als de bewaker van de goede gang van zaken bij GAE. Brouns was immers, zoals uit het bovenstaande blijkt, de regisseur van het hele circus waarmee de geesten rijp werden gemaakt voor het investeringsscenario Toekomst Poort van het Noorden. Toen de verantwoordelijke gedeputeerden eenmaal besloten hadden de steun niet aan te melden bij de EC, volgden er meer onregelmatigheden. We noemen de volgende zaken waar grote vraagtekens bij geplaatst kunnen worden:

  • In Provinciale Staten was besloten om in 2017-2018 maximaal € 6,6 miljoen aanloopsteun te geven. Er is voor het einde van 2018 al € 7,4 miljoen aanloopsteun verleend. De steun is er, in strijd met het PS-besluit, versneld doorheen gejaagd. En zonder een gedegen contract met Nordica/Flybe én zonder het gewenste resultaat: de bezettingsgraad Nordica/Flybe samen blijft steken op 50%.

  • GAE heeft de inkomsten uit de securitycharges over 2017 verzwegen bij aanvraag en vaststelling van de NEDAB-subsidie. GS hebben, in strijd met de subsidieverordening, bij de vaststelling van de subsidie geen rekening gehouden met de geïnde securitycharge.

  • De aanloopsteun wordt door de provincie overgemaakt naar de Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (NOM), die het geld doorsluist naar de BV A&RDF. De uitbesteding van de aanloopsteun aan de NOM/A&RDF valt onder de aanbestedingsplicht. De noordelijke bestuursorganen hebben in strijd met de aanbestedingswet en de aanbestedingsrichtlijn het routefonds niet aanbesteed. De verantwoordelijke gedeputeerden besloten niet aan te besteden, omdat een aanbesteding mogelijk tot tot aanmedling zou leiden. Want als bij een aanbesteding meerdere gegadigden zijn, kunnen die in tegenstelling tot bijvoorbeeld VOLE - wél een klcht indienen bij de EC. De klachtenprocedure is in 2015 zodanig ingeperkt dat alleen nog concurrenten als belanghebbend worden aangemerkt.

  • De subsidie voor aanloopsteun die GAE via de NOM ontving is vastgesteld in strijd met de Beleidsregel uitvoering Rijkssubsidiekader die tot 1 juni 2018 gold. De subsidie had moeten worden geweigerd op grond van paragraaf C: ‘Een subsidie wordt geweigerd, indien de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, voor de indiening van de aanvraag zijn begonnen.’ De aanloopsubsidies werden vanaf begin 2017 gegeven. De subsidie werd pas een jaar later, op 23 april 2018, aangevraagd.

  • Uitgangspunt bij het PS-besluit van 12-7-2017 was ‘dat op businesscase-niveau sprake moet [cursivering VOLE] zijn van substantiële bijdragen van marktpartijen’ (GS brief 2 mei 2017, blz. 4). Er zijn geen bijdragen van marktpartijen bekend, laat staan substantiële. In dezelfde brief staat hierover: ‘De plannen en suggesties die de heer Post tot nu toe heeft verzameld, tellen op tot een bedrag van € 8,6 miljoen over 10 jaar. Dit is nadrukkelijk een conservatieve schatting.’ Er is evenmin iets bekend over een bijdrage van het bedrijfsleven als gevolg van de plannen van Post. Zelfs niets over afname van tickets door het bedrijfsleven.

  • In strijd met de feiten beweert GS van Drenthe: ‘Maandelijks groeit het aantal reizigers’ (brief 15-11-2018 aan de Staten). RTV Drenthe 17-11-2018 (zelf voor 90% afhankelijk van overheidssubsidies) maakt het nog bonter: ‘Sinds de start van de lijndiensten is het aantal passagiers op de vluchten flink gegroeid.’ Dat is stemmingmakerij. Het aantal passagiers is redelijk constant, maar het is slechts de helft van wat nodig is voor een rendabele exploitatie. Nordica vliegt nu met kleinere toestellen, maar de bezetting blijft steken op 45%.

  • Het contract van GAE met Nordica loopt tot eind 2018. Zoals gezegd kreeg Nordica kennelijk twee jaar lang subsidie (1,6 miljoen in 2017 en 2,1 miljoen in 2018) zonder contractuele verplichting om de lijnen na afloop van de steun nog twee jaar (of langer) in de lucht te houden. Dan is het geen aanloopsteun, maar gewoon overheidssubsidie voor een luchtvaartmaatschappij. Dat is niet toegestaan volgens het EU-verdrag.

Deze reeks van onregelmatigheden illustreren naar onze mening duidelijk dat de verantwoordelijke gedeputeerden hebben gepoogd om te voorkomen dat aanmelding van de steunverlening alsnog onvermijdelijk zou worden. Maar afgezien daarvan zijn ze op zichzelf ernstig genoeg om niet zonder gevolgen te blijven.

Grote risico’s
De informatievoorziening naar Provinciale Staten was onvolledig, selectief en soms gewoon onjuist. Daardoor konden de Statenleden hun controlerende taak niet naar behoren uitvoeren. Dat GS afweken van de Statenbesluiten werd niet opgemerkt. Ernstiger: de overtredingen van wet- en regelgeving werden toegedekt en werden aanvankelijk niet opgemerkt. GS deden ook hun uiterste best het onnodig ingewikkeld te maken en mist te verspreiden. Zie bijvoorbeeld de onnavolgbare antwoorden op vragen uit de Staten. Door niet aan te melden hebben GS van Groningen en Drenthe bewust een groot risico genomen, zoals blijkt uit de paragraaf ‘Risico niet-naleving’ van Europa Decentraal.

Minister BZK en de Wet NErpe
Binnen het openbaar bestuur wordt voortdurend gehamerd op de verplichting die artikel 108, lid 3 VWEU met zich meebrengt. Aanmelding van staatssteun is ‘business as usual’ bij de tientallen subsidies die de provincies verstrekken. Steun is ofwel verenigbaar met de EU-richtsnoeren en dus geen probleem voor de betrokkenen, ofwel niet verenigbaar en dan mag het gewoon niet. Meer smaken zijn er niet.

De minister van BZK is belast met de het toezicht op de naleving van Europese regelgeving door lagere overheden. De minister is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de staatssteunregels, zoals vastgelegd in de Wet NErpe. Indien lagere overheden in gebreke blijven, kan de minister een aanwijzing geven om aan de geldende rechtsplicht te voldoen. De bevoegdheid daartoe berust op het Artikel 2.

Een onderzoek door de minister naar de staatssteun heeft vrijwel zeker tot gevolg dat de steun moet worden aangemeld. Dan treedt de zogenaamde standstill in werking en zal – na de uitspraak van de Commissie – de situatie moeten worden hersteld van voor de steun, dat wil zeggen dat de steun door de Noordelijke bestuursorganen moeten worden teruggevorderd met rente. Ook kan dit ertoe leiden dat de EC het Rijk een boete of dwangsom oplegt die op de verantwoordelijke decentrale overheid zal worden verhaald. Daarmee is een faillissement van GAE waarschijnlijk onafwendbaar want ook de redding van een onderneming in moeilijkheden valt onder de staatssteunregels. Maar los daarvan, is het natuurlijk ook een hopeloos verouderd idee om met veel belastinggeld een vakantievliegveld in stand te houden. Er zijn urgentere problemen.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Problemen GAE bewijzen het ongelijk van gedeputeerden Brouns en Bijl
Geschreven door VOLE, 4 december 2018   
dinsdag 04 december 2018

kleurenlogo.jpg   Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 

 www.vole.nl

 

Persbericht

Problemen GAE bewijzen het ongelijk van gedeputeerden Brouns en Bijl

De actuele problemen van GAE komen voor VOLE niet als een verrassing. Nu gebeurt waar destijds ruimschoots voor is gewaarschuwd. Brouns probeert de schuld bij GAE te leggen (op RTV Noord: ‘ik wil wel kunnen uitleggen waar dat belastinggeld aan besteed is’), maar de aandeelhouders moeten de hand in eigen boezem steken.

Dat het investeringsscenario Toegangspoort voor het Noorden – dat GAE in 2016 van het faillissement moest redden – een luchtkasteel was, bleek reeds uit een kritische analyse van onafhankelijke luchtvaarteconomen (zie het commentaar van SEO). Ook een nuchtere kijk op de historische feiten had kunnen leren dat er domweg geen marktbehoefte is voor het vliegveld dat GAE zo graag wil zijn. Al in 2013 heeft de Noordelijke Rekenkamer de wijze waarop de provincies omgaan met GAE zwaar bekritiseerd: ‘gedateerde en rooskleurige toekomstverwachtingen, negeren van de economische realiteit, gebrek aan sturing‘.

Brouns en Bijl drukten het investeringsscenario er politiek doorheen en bagatelliseerden alle vraagtekens en risico's. De standaardretoriek van ‘we gaan er voor’ en ‘dit is wat het Noorden nodig heeft’ ging gepaard met de misleidende metafoor ‘toegangspoort voor het Noorden’. Nu het opnieuw misgaat, profileert Brouns zich in de pers ijverig als bewaker van een verantwoorde besteding van ons belastinggeld. In werkelijkheid is hij er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat sinds 2016 € 7,4 miljoen aan belastinggeld in het routefonds is gestopt. Zonder een fatsoenlijk contract, waardoor de luchtvaartmaat-schappijen GAE nu het nakijken geven.

In hun politieke opportunisme hebben de aandeelhouders bovendien verzuimd het steunpakket, dat onmiskenbaar staatssteun is, aan te melden bij de Europese Commissie. Hadden ze dat wel gedaan, dan zou de steun hoogstwaarschijnlijk als onrechtmatig zijn aangemerkt. De steun voldoet namelijk niet aan de Europese regels voor staatssteun. Nu hangt de aandeelhouders een terugbetalingsverplichting boven het hoofd en mogelijk een boete. De grondslag voor verdere steunverlening lijkt hoe dan ook weggeslagen te zijn.

Het investeringsscenario van Brouns c.s. behelst € 10 miljoen aanloopsteun voor tien jaar. Met het huidige bestedingstempo (er is dus al zo’n € 7,4 miljoen aan aanloopsteun verstrekt) is de pot volgend jaar leeg. Maar zover zal het niet meer komen. De basis onder het investeringsscenario, de hub-verbinding met andere Europese vliegvelden, is nu al weggevallen. De reden is geen andere dan in de jaren vóór 2016. Er is geen markt voor vliegveld Eelde. De mooie toekomst die GAE opnieuw belooft, klinkt zo langzamerhand lachwekkend – als de verspilling van belasting in deze kwestie niet zo treurig was. Maar de Staten en raden van de aandeelhouders zullen zich niet nogmaals economische knollen voor citroenen laten verkopen. Het wordt tijd om na te denken over een duurzame besteding van publieke middelen en ontmanteling van de luchthaven in z’n huidige vorm.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Klik hier om het niet geplaatste opiniestuk (in Dagblad van het Noorden) van 8 december 2017 te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
De stemwijzer en vliegveld Eelde
Geschreven door VOLE, 7 november 2018   
woensdag 07 november 2018

De stemwijzer en vliegveld Eelde

Op 21 november zijn er gemeentelijke verkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. De gemeente Groningen is een van de vijf aandeelhouders van Groningen Airport Eelde.

De website www.groningen.stemwijzer.nl helpt mensen bij het testen van hun politieke voorkeur aan de hand van 28 stellingen. De laatste stelling is:

De gemeente moet in de toekomst geen geld meer steken in vliegveld Eelde.

Op de website staat ook wat de politieke partijen vinden van deze stelling. Dat geeft een aardig kijkje in de argumenten die de partijen aandragen.
VOLE volgt sinds haar oprichting - 26 jaar geleden- het reilen en zeilen van de luchthaven. Wij komen elke keer tot de conclusie dat de fraaie prognoses, op grond waarvan dit structureel onrendabele vliegveld met overheidsgeld van een faillissement gered wordt, luchtspiegelingen blijken te zijn. Essentiële vragen – bijvoorbeeld over de economische betekenis – worden nooit beantwoord. Het enige waar het vliegveld in al die jaren in is geslaagd, is het creëren van het beeld dat het vliegveld belangrijk is voor de bereikbaarheid en de economie. Dat is nooit aangetoond, maar veel politieke partijen nemen dit om electorale redenen klakkeloos over (zie hieronder). Alleen al dit jaar gaat er bijna 8 miljoen gemeenschapsgeld naar het vliegveld. Dat is met 100.000 vertrekkende passagiers een subsidie van 80 euro op ieder ticket. Een cadeautje van de noordelijke overheden voor vakantiegangers: het vliegveld is voor 96% een vakantievliegveld.

Hieronder de argumenten die de partijen aanvoeren. VOLE heeft de argumenten van de partijen die het oneens zijn met de stelling, van commentaar voorzien.


Eens met de stelling


D66
"D66 vindt dat de luchthaven op eigen benen moet kunnen staan en investeert liever in duurzame vormen van vervoer."

SP
"Het vliegveld is al jaren onrendabel en zal dat naar verwachting ook blijven. Met
meerdere vliegvelden in de buurt is het niet nodig om belastinggeld in een regionaal
vliegveld te steken."

Groenlinks
"We steken geen gemeenschapsgeld in de meest vervuilende vormen van vervoer.
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moet er minder worden gevlogen. We investeren daarom in schone vormen van vervoer, zoals trein, bus en fiets."

CDA
"Het investeringsbedrag dat de verschillende overheden hebben ingelegd, zou
voldoende moeten zijn om Eelde een goede toekomst te geven."

ChristenUnie
"De ChristenUnie ziet het belang van en de behoefte aan vliegveld Eelde in de regio
en we volgen de ontwikkelingen op de voet. Wat ons betreft worden er echter geen
extra investeringen buiten het huidige pakket gedaan."

Partij voor de Dieren
"Vliegen is de meest milieuvervuilende vorm van vervoer, en alleen al uit dat
oogpunt is de Partij voor de Dieren fel tegen investeringen in Groningen Airport Eelde met publiek geld. Daarnaast is GAE een bodemloze put: het vliegveld is nog nooit rendabel geweest en zal dat ook nooit worden. Al het geld dat naar Eelde gaat is weggegooid geld, en draagt bij aan klimaatverandering en de opwarming van de aarde."

 
Oneens met de stelling


PvdA
"De PvdA vindt dat vliegveld Eelde belangrijk is voor onze regionale economie en werkgelegenheid. De gemeente is al jaren aandeelhouder en steekt er ook de komende jaren nog geld in zoals afgesproken."
Nooit is aangetoond wat het belang is van het vliegveld voor de economie. Er zijn ongeveer 50 directe arbeidsplaatsen. Die worden jaar in jaar uit met 100.000 euro per arbeidsplaats uit gemeenschapsgeld gesubsidieerd.

VVD
"Wij willen Groningen Airport Eelde openhouden. Onze luchthaven is een infrastructurele basisvoorziening en bevordert onze bereikbaarheid als regio, is gunstig voor de werkgelegenheid en aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. Wij hebben de intentie omfinancieel te blijven bijdragen aan de luchthaven."
Een infrastructurele basisvoorziening met 96% vakantieverkeer? Dan kun je ook zwembaden, bibliotheken etc. infrastructurele basisvoorzieningen noemen. Toch wordt daarop fors bezuinigd. En die leveren overigens meer werkgelegenheid op en zijn voor iedereen bereikbaar.

Stad en Ommeland
"Het vliegveld is belangrijk voor de economie van het noorden."
Een belang dat nooit is aangetoond.

Student en Stad
"Groningen moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven om zich hier te vestigen. Bij een goed vestigingsklimaat hoort een vliegveld en daar mag in geïnvesteerd worden. Een vliegveld is belangrijk voor onze infrastructuur en de internationalisering van de stad."
Bedrijven maken vrijwel geen gebruik van de luchthaven. Aanwezigheid van dit vliegveld speelt geen rol bij vestigingsplaatskeuze omdat er geen voor bedrijven belangrijke verbindingen zijn.

Sportpartij
"De Sportpartij ziet in Groningen Airport Eelde een belangrijke en snelle verbinding richting de buurlanden en is voorstander van het handhaven van de huidige financiële bijdrage."
Snelle verbindingen met buurlanden? De lijnen met Kopenhagen en Southend worden binnenkort weer beëindigd, omdat de bezettingsgraad blijft steken op 45%.

PVV
"Elke grote, moderne gemeente heeft een luchthaven. Dat is goed voor de economie en de mensen uit stad en ommeland. Groningen Airport Eelde is er niet alleen voor de Groningers om de hele wereld over te reizen, maar vooral om bezoekers (toeristen) uit de hele wereld naar Groningen te halen."
Volgens deze redenering moeten er ook snel vliegvelden komen bij  Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort,...  Allemaal een eigen luchthaven, de droom van de PVV.

100% Groningen
"100% Groningen vindt een bereikbare stad erg belangrijk. Dat is goed voor de leefbaarheid en de economie. Een goed vliegveld maakt de regio beter bereikbaar voor ondernemers en toeristen en daarmee houdt Groningen de positie als banenmotor van Noord-Nederland."
De luchthaven heeft een marginale rol in de bereikbaarheid. Er zijn 550 vertrekkende/ aankomende reizigers per dag (200.000 per jaar). Op Station Groningen zijn dat er 50.000 per dag: bijna 100 keer zoveel.


Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

?

 
Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen
Geschreven door Natuur & Milieu, 6 november 2018   
dinsdag 06 november 2018

Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen

Natuur & Milieu wil dat de prijzen van vliegen eerlijker worden. Vliegen is ‘oneerlijk goedkoop’. Op vliegtickets en kerosine worden geen belastingen geheven. Dat is het gevolg van internationale afspraken uit 1944, bedoeld om de luchtvaart te stimuleren.  Hierdoor betaalt elk huishouden honderden euro’s meer aan belastingen door vrijstelling van de luchtvaartsector.

Veelvliegers (8% van de Nederlanders), zijn verantwoordelijk voor 40% van alle vluchten. Een schril contrast met een ruime meerderheid van de Nederlanders – 71%- die gemiddeld 1 reis of minder per jaar heeft (bron: KiM).

Belastingvrij vliegen is niet meer van deze tijd. Natuur & Milieu heeft de echte prijs van een vliegticket laten doorrekenen. De Nederlandse belastingbetaler loopt hierdoor per jaar 2 miljard euro mis. Steun onze oproep voor een eerlijke prijs van vliegen inclusief accijns op kerosine en BTW op vliegtickets. Al 16.000 mensen hebben de oproep getekend!

Teken hier

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaarverslag luchthaven Eelde geeft verkeerd beeld van werkelijkheid
Geschreven door VOLE, 29 juni 2017   
maandag 02 juli 2018

Persbericht: Jaarverslag luchthaven Eelde geeft verkeerd beeld van werkelijkheid

Volgens Groningen Airport Eelde (GAE) was 2017 een goed jaar voor het vliegveld. Die mededeling doet GAE  in haar jaarverslag 2017. De feiten liggen anders. Een jaarverslag hoort een betrouwbaar beeld te schetsen van een onderneming. Dit jaarverslag trekt echter een façade op en spiegelt een onrealistische toekomst voor. Zo weet het dat over acht jaar 400.000 passagiers de terminal passeren. De werkelijkheid is ontnuchterend.

GAE spreekt van 26% passagiersgroei. Maar het aantal passagiers was volgens het CBS 201.000 in 2017 en 180.000 in 2015. De werkelijke groei was dus 10 % groei in twee jaar, dat is 5% per jaar. Dat is ook nog eens aanzienlijk minder dan de 19% groei van de afgelopen twee jaar in passagiersaantallen in heel Nederland. Dat werpt ook een heel ander licht op de claim in het jaarverslag dat GAE ‘van alle Nederlandse luchthavens procentueel gezien het beste [wist] te profiteren van de aantrekkende markt in 2017’.

Keer op keer hebben de aandeelhouders plechtig beloofd ‘nog één keer’ financieel bij te springen om het vliegveld bedrijfsmatig gezond te maken. GAE heeft er dus belang bij haar geldschieters te laten zien dat ze in staat is winst te maken. Voor het eerst in jaren lijkt dat in 2017 te zijn gelukt. Het jaarverslag meldt een bescheiden winst van zo’n
€ 370.000. Dat is heel opmerkelijk gezien een verlies van € 2,5 miljoen in het jaar ervoor, zoals ook in het verslag te lezen valt. Wat is er in een jaar gebeurd? Er zijn niet spectaculair meer passagiers vervoerd. De verklaring is simpel. Het vliegveld mocht het afgelopen jaar opnieuw miljoenen aan overheidssteun incasseren, die haar van het anders onvermijdelijke faillissement hebben gered. Zonder die subsidie zou het resultaat een verlies van ongeveer € 3,7 miljoen zijn geweest.1]

Die overheidssteun zou een prominente plek verdienen onder de vermelding van risico’s die het vliegveld loopt. Het heeft er namelijk alle schijn van dat deze vorm van staatssteun niet aan Europese regelgeving voldoet. Dat kan de aandeelhouders en het vliegveld duur komen te staan. De accountant zwijgt in alle talen over de rechtmatigheid van de subsidies. Dat is dubieus, gezien zijn taak.

Het aantal passagiers is gestegen, aldus GAE. Voor die bescheiden toename waren echter 38% meer vliegbewegingen nodig: 3428 in 2017 t.o.v. 2482 in 2016 (bron CBS). Dat betekent dus meer overlast, meer vervuiling en meer kosten. De lijndiensten kampen met een passagiersbezetting van slechts 45% en ook die van de chartervluchten is verre van optimaal. Deze lage bezetting maakt GAE tot relatief een van de meest vervuilende vliegvelden. De lijnen worden in feite gekocht met geld uit het routefonds, waar in 2017 1,6 miljoen euro overheidssubsidie in verdween. Met publiek geld houden de aandeelhouders zo een onrendabele en vervuilende activiteit in stand, terwijl ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Het routefonds wordt optimistisch betiteld als bijdrage in de ‘aanloopfase’ van routeontwikkeling. De cijfers waar het jaarverslag nu mee pronkt, leren echter vooral deze les: het vliegveld zal die aanloopfase nooit te boven komen. GAE heeft een verleden van optimistische prognoses die nooit uitkomen.

In 2009 werden 625.000 passagiers voor 2015 voorspeld. Werelden verbinden uit 2013, het rapport dat geschreven werd om investeringen te rechtvaardigen, voorspelde voor 2017 300.000 passagiers en voor de jaren daarna een groei tot 600.000. GAE ligt dus aanzienlijk achter op haar eigen prognoses. Jarenlang was de uitgestelde baanverlenging de verklaring voor het bij lange na niet uitkomen van dergelijke voorspellingen. Toen de verlengde baan, die 25 miljoen euro heeft gekost, er was, werden de cijfers nog slechter. Het vliegveld stond aan de afgrond. Maar opnieuw hebben de aandeelhouders de vlucht naar voren gemaakt met een toezegging van 46 miljoen euro, op basis van een nieuw hosannarapport. Ze negeren de waarschuwingen van de Noordelijke rekenkamer. Dankzij dit publieke geld mag GAE nu ‘winst’ maken! Het vliegveld, dat wordt voorgesteld als vitale infrastructuur, is een opstappunt voor vakantiegangers. Die krijgen op hun kaartje zo’n € 80 cadeau van de noordelijke overheden.

 


1] GAE ontving in 2017 een subsidie van de lokale overheden van € 2.500.000 voor NEDAB-kosten en  € 1.554.808 voor route ontwikkeling (GAE jaarverslag blz.25).
Samen: € 4.054.808. GAE hield over de als ‘winst betitelde € 370.000. Ergo zonder subsidies € 3,7 miljoen verlies.

 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Stop de groei van de luchtvaart! Toespraak voorzitter VOLE
Geschreven door VOLE, 23-6-17   
zondag 24 juni 2018

Landelijke demonstratie Stop de groei van de luchtvaart! 23-6-2018
Toespraak Voorzitter Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

“Van Maastricht tot Eelde - in Eindhoven, Amsterdam, Zwolle/ Lelystad en Rotterdam - demonstreren vandaag duizenden mensen tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart.
Het kan zo niet doorgaan. De groei van de luchtvaartgroei brengt het klimaat in gevaar. De luchtvaartsector veroorzaakt wereldwijd 5% van de CO2-uitstoot. De CO2 besparingen in andere sectoren wordt door de groei van de luchtvaart teniet gedaan. De luchtvaart kan onstuimig groeien dankzij de goedkope tickets en belastingvrijstellingen.
Met het vliegtuig gaan we Parijs niet halen.

Belasting

U betaalt accijns op benzine en op uw biertje. En ook BTW. Ook BTW op uw treinreis. De luchtvaartsector betaalt geen accijns op kerosine en geen BTW. Dat levert de sector wereldwijd een besparing op van 60 miljard dollar.
De BTW vrijstelling op tickets levert alleen al in Europa een belastingvoordeel op van ruim 7 miljard euro per jaar.
Luchthaven Eelde krijgt ook nog eens aanzienlijke subsidies.

Façade

We staan hier voor de glanzende façade van een toeristenvliegveld. Voor 50 euro vlieg je naar de zon. Aanbieders vertellen er niet bij dat op iedere ticket 100 euro subsidie zit, betaald uit belasting geld.
De façade waar u naar kijkt, is bedoeld om te imponeren. Imponeren, en de zaken mooier voor te stellen dan dat zij zijn. Dat is de corebusiness achter deze gevel.
Sinds de oprichting in 1931 worden jaarlijks grote verliezen geleden, ten koste van de samenleving. En de verliezen nemen schrikbarend toe. Sinds 2000 bedroeg het verlies ongeveer 1 miljoen per jaar. In 2016 liep het verlies op tot 2,4 miljoen en vorig jaar al 3,7miljoen.
Tel daarbij de kosten op van de luchtverkeersleiding van ruim 2 miljoen - die worden betaald door het Rijk -, en er wordt hier per jaar 6 miljoen aan belastinggeld doorheen gejaagd. Alles wat hier vliegt, vliegt met subsidie.
Achter deze gevel is de laatste 15 jaar 120 miljoen aan belastinggeld op gestookt.
En dat alles onder het mom van de economische betekenis die dit vliegveld zou hebben voor de regio.
Er is wel een probleempje: die economische betekenis is nog nooit aangetoond. Het geld verdwijnt deels naar het buitenland in de vorm van subsidies aan luchtvaartmaatschappijen. Hoezo economische betekenis?!

Bodemloze put

Er vertrekken gemiddeld zo’n 100.000 passagiers vanaf Eelde. Op elk ticket zit een overheidsbijdrage van 80 euro en 20 euro belastingvrijstelling. Samen 100 euro subsidie op ieder ticket.
Vorig jaar hebben de aandeelhouders besloten om de komende tien jaar 46 miljoen in de bodemloze put achter deze gevel te storten. In dezelfde tijd waarin bibliotheken en zwembaden worden gesloten.
De subsidies die de luchthaven ontvangt, zijn staatssteun. Staatssteun moet worden goedgekeurd door Brussel. Daarvoor gelden regels, maar onze regionale overheden lappen die staatsteunregels aan hun laars. Hetzelfde geldt voor de vennootschapsbelasting. Ook die wordt ontdoken.

Ambities

Dit vliegveld wil het aantal passagiers verdubbelen. Straaltoestellen toestaan. Openingstijden verruimen. Dat is dus het beleid van de provincie Drenthe en Groningen die aandeelhouder zijn en die gelijktijdig kletsen over duurzaamheid. Voor een snelle trein naar de Randstad is geen geld. De Zuiderzeespoorlijn is om zeep geholpen door gepruts van de noordelijke provincies.
Maar 1,5 miljoen subsidie is wel beschikbaar voor Nordica, de maatschappij die met halflege toestellen naar Kopenhagen vliegt. Door de lage bezetting - slechts 45% - is Eelde per passagier het meest vervuilende vliegveld van Nederland.

Landgoederenzone en natuurgebieden

We bevinden ons hier in de landgoederenzone, pal naast uitgestrekte beschermde natuurgebieden: de Drentsche Aa, het Zuidlaardermeergebied, de Onlanden, het Fochteloërveen. De natuur, de zeldzame vogels –zoals de kraanvogels in het Fochteloërveen - worden ernstig verstoord door vliegtuigen. Maar ook omwonenden worden in hun slaap gestoord.
Waarom gaat dit maar door? Waarom zoveel gemeenschapsgeld over de balk smijten? Waarom blijven de meeste politieke partijen zo naïef?
Daar hebben ze achter deze gevel iets op gevonden. Zodra het politiek moeilijk wordt, organiseert de lobby rond dit vliegveld een publieksenquête. Zoals een jaar geleden. En wat blijkt: 83% van het publiek dat hierop reageert, vindt dat het vliegveld zich moet ontwikkelen tot ‘Toegangspoort van het Noorden’.
Aan die uitspraak ligt geen enkele rationele afweging ten grondslag, maar de politieke partijen laten zich meeslepen. De media lopen er kritiekloos achter aan. De politiek gaat weer slapen en het publiek krijgt een fopspeen: ‘Toegangspoort van het Noorden’.

Schadelijk gedrag

Schadelijk gedrag -zoals roken, drinken, autorijden - wordt belast. Daarmee wordt het gebruik afgeremd. Met de opbrengst kan de overheid de externe schade compenseren. Waarom is er nog steeds geen tickettax? Die is destijds afgeschaft omdat de passagiers naar Duitse vliegvelden zouden gaan. Inmiddels is in Duitsland wel vliegtax ingevoerd. Waarom niet in ons land?
Ons ‘groenste kabinet ooit’ lijkt het op z’n beloop te laten. Het laat zijn oren hangen naar de luchtvaartlobby, naar de onderbuik. Bang voor verkiezingen.

Daarom is het goed dat wij hier bij elkaar zijn om een tegengeluid te laten horen, net als in Maastricht, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Zwolle/ Lelystad.
Stop de waanzin van subsidiering en belastingvrijstelling van deze vervuilende bedrijfstak!
Stop de groei van de luchtvaart!
Beperk de opwarming van de aarde!
Red het klimaat!
Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld achter te laten - maar ook om de mensen in minder bevoorrechte landen te steunen.
Stop de groei van de luchtvaart!

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 157

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.