spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Oproep afwijzing verruiming militair vliegverkeer en straaljagers vliegveld Eelde 16-07-2020
Geschreven door VOLE, 17 juli 2020   
vrijdag 17 juli 2020

 

Klik hier om de oproep te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Brief aan College van BW van gemeente Assen 28 juni 2020
Geschreven door VOLE, 1 juli 2020   
woensdag 01 juli 2020

kleurenlogo.jpg        Vereniging Omwonenden Luchthaven
                                          
Eelde
                   
'voor de kwaliteit van de leefomgeving'
                                                    www.vole.nl

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen

Onnen/Yde, 28 juni 2020

Betreft: aandelen Groningen Airport Eelde

Geacht College,

Naar wij hebben vernomen wil de gemeente Assen nu daadwerkelijk haar aandelen in Groningen Airport Eelde (GAE) vervreemden en heeft u daartoe gesprekken geopend met mogelijke kandidaat-kopers, zoals de Stichting FB Oranjewoud.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) meldt zich hierbij formeel als een kandidaat-koper en verzoekt u om een
gesprek om de modaliteiten nader uit te werken.

VOLE stelt zich ten doel “het behartigen van belangen van omwonenden van de Luchthaven Eelde in relatie tot activiteiten van voornoemde luchthaven, teneinde een zo mogelijk gunstiger, maar zeker niet negatiever dan het huidige woon- en leefklimaat te bewerkstelligen, rekening houdend met de belangen van - mens, dier, natuur en milieu rondom deze luchthaven.”
Wellicht ten overvloede benadrukken wij dat VOLE niet tegen de luchthaven is, maar vindt dat de luchthaven zich moet ontwikkelen in harmonie met haar omgeving.

Bij deze doelstelling past het verwerven van de aandelen in GAE. Onze vereniging beschikt over een uitgebreid netwerk van ervaren adviseurs (economen, juristen, milieukundigen, planologen, bestuurskundigen), waarmee zij kan bijdragen aan het oplossen van de thans ontstane situatie rond de luchthaven. Wij zien daarbij in principe twee mogelijke scenario’s:

  1.  een nieuwe businesscase, waarin de onderneming in staat wordt gesteld om op een duurzame wijze haar rol voor de noordelijke samenleving en economie te vervullen, rekening houdend met het woon- en leefklimaat. Niet onbelangrijk is dat een duurzame ontwikkeling moet rusten op het maatschappelijk draagvlak in de omgeving. VOLE is als geen ander in staat kennis en kunde in te brengen om dit draagvlak te borgen en een realistische toekomst voor in Groningen Airport Eelde uit te stippelen.

  2. het scenario waarin de conclusie onvermijdelijk is dat wegens aanhoudende exploitatietekorten de onderneming moet worden afgebouwd/geliquideerd. Ook al zouden de aandeelhouders bereid zijn de exploitatietekorten nog voor vele jaren af te dekken, lijkt dit toch geen begaanbare weg vanwege strijdigheid met de staatssteunregelgeving.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij als aandeelhouder beter in staat zijn de belangen van de luchthaven en de regio te dienen dan FB Oranjewoud[1]. Vooralsnog is onduidelijk gebleven waarom Oranjewoud de Groningse aandelen heeft verworven, anders dan uit de (speculatieve) overweging dat de terreinen te gelde kunnen worden gemaakt. Vaststaat dat Oranjewoud - in tegenstelling tot VOLE - geen direct belang heeft bij een harmonieuze ontwikkeling van de regio en het woon- en leefklimaat in de kop van Drenthe. Voorts is het ongewenst dat een particuliere partij de grootste aandeelhouder wordt. Wij wijzen u er tevens op dat de Stichting Oranjewoud - in strijd met de wet - geen jaarverslagen deponeert en dat Oranjewoud Participaties BV al jaren negatieve financiële resultaten boekt, dat de schuldenlast van deze BV de laatste jaren enorm is toegenomen en dat zij een groot negatief eigen vermogen heeft.

Bij verwezenlijking van ‘scenario 1’ is een duurzame ontwikkeling verzekerd in lijn met uw Bestuursakkoord “Samen duurzaam verder”. Zoals ook in de recent aan de Tweede Kamer gestuurde Luchtvaartnota (blz. 27) wordt benadrukt dat er draagvlak in de regio moet zijn voor de ontwikkeling van de luchthaven. Zowel op het vlak van duurzame ambities als het creëren van draagvlak heeft VOLE aanzienlijk betere papieren dan Oranjewoud.
Ingeval van ‘scenario 2’ zal ons netwerk van economen, juristen, milieukundigen en planologen graag bijdragen aan een duurzame en harmonieuze ontwikkeling van de terreinen. Het is duidelijk dat deze terreinen (240 ha.), op een aantrekkelijke locatie tussen Groningen en Assen, aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. VOLE is bereid een clausule in de verkoopovereenkomst op te nemen waarin is bepaald dat de ongetwijfeld aanzienlijke opbrengsten uit herontwikkeling van de terreinen zullen terugvloeien naar de gemeente Assen.

Wij wijzen er - naar wij aannemen ten overvloede - op dat de koop van de aandelen open moet staan voor andere gegadigden (openbare aanbesteding) en dat de verkoop van aandelen tegen een niet marktconforme prijs moet worden gemeld bij de Europese Commissie, opdat die kan beoordelen of de transactie verenigbaar is met de Europese richtsnoeren[2].

Samenvattend: VOLE is bereid de GAE-aandelen van de gemeente Assen over te nemen tegen voor de gemeente aanzienlijk betere voorwaarden dan kandidaat FB Oranjewoud kan bieden, waaronder een veel hogere koopsom3 en de garantie dat opbrengsten uit herontwikkeling van de terreinen zullen terugvloeien naar de gemeente Assen.

In afwachting van uw antwoord.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Ir. Jan Wittenberg                Dr. Harold van Dijk
(voorzitter)                        (secretaris)

Kopie: gemeenteraad van Assen

 


[1]  Oranjewoud verklaarde in DvhN 24-6-2020: “overnemen onder dezelfde condities als de aandelen van de gemeente Groningen”.

[2]  Europese staatssteunregels inzake overheidstransacties houden in dat (aandelen)transacties marktconform moeten verlopen. D.w.z. dat bij verkoop van de aandelen door de gemeente geen economisch voordeel wordt verleend aan de koper. Het feit dat een gemeente niet wordt benadeeld bij een transactie tegen boekwaarde, betekent niet dat er ook geen ‘voordeel aan een onderneming’ wordt verstrekt. Bij een bestemmingswijziging stijgt de marktprijs van de aandelen. Een marktconforme prijs ligt in dit geval boven de boekwaarde.


VOLE voorzitter Jan Wittenberg licht het aanbod om de aandelen over te nemen toe in een interview met radio Drenthe fragment van 34:25 tot 39:30

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Brief VOLE aan de vaste kamercommissie IW juni2020
Geschreven door VOLE, 19 juni 2020   
dinsdag 23 juni 2020
kleurenlogo.jpg Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

'voor de kwaliteit van de leefomgeving'
 
www.vole.nl

 

Aan de leden van de Vast Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat


Eelde, 19 juni 2020

RE: luchthaven Eelde


Geachte kamerlid,

Naar aanleiding van Kamervragen en de antwoorden van de minister
[1] over luchthaven Eelde is het zinvol u nader te informeren over:

  • Levensvatbaarheid/ sluiting Groningen Airport Eelde
  • Staatssteun
  • Vliegscholen

Levensvatbaarheid/ sluiting Groningen Airport Eelde
In antwoord op de vragen van de leden Amhaouch en Paternotte antwoordt de minister
[2]:
“Het is ook van belang er aandacht voor te hebben dat de ontwikkeling van een luchthaven kan rekenen op draagvlak in de regio. Luchthavens blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen exploitatie.”

Dat de minister wijst op het draagvlak in de regio, komt omdat zij weet dat het draagvlak steeds verder afbrokkelt. Oorzaak hiervan is het mislukken van het investeringspakket van 46 miljoen euro (betaald uit belastinggeld). Begin dit jaar stopten de lijndiensten ondanks subsidies van gemeenten en provincies. GAE raamde het exploitatieverlies voor dit jaar (voor de coronacrisis) op 4,3 miljoen, waarvan 3 miljoen gedekt door een NEDAB subsidie. Er is in de raden en staten van de aandeelhouders geen (voldoende) draagvlak voor het afdekken van de exploitatieverliezen. Daar komt bij dat dat in strijd zou zijn met de staatssteunregels.
De stad Groningen heeft haar aandelen (26%) voor 1 euro verkocht aan FB Oranjewoud BV. Deze BV wil niet financieel bijdragen. In de gemeente Tynaarlo en Assen is de stemming over luchthaven Eelde omgeslagen. In het coalitieakkoord van de provincie Groningen
[3] staat dat er geen extra geld naar GAE mag gaan.

Technisch is Eelde failliet. De liquiditeit is minder dan de verplichtingen. In dat licht moet u de inspanning begrijpen die de provincies Drenthe en Groningen zich getroosten om GAE onder te brengen bij Schiphol en het Rijk te laten opdraaien voor de exploitatieverliezen. Het verklaart ook de opmerking van de minister “Luchthavens blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen exploitatie.”
Ergo: luchthaven Eelde is niet meer te redden, ook al omdat de nu lopende staatssteun niet verenigbaar is met de staatsteunregels, laat staan nieuwe steun.

Staatssteun
De minister vindt het nodig de provincies er in de Luchtvaartnota expliciet (blz. 77) er op te wijzen dat zij “zich (moeten) houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun”. Het is curieus dat de provincies erop gewezen moeten worden dat ze zich aan de wet moeten houden, maar mede daarom zeker niet overbodig. De aan GAE verleende steun (3 miljoen euro NEDAB per jaar en 7 miljoen aanloopsteun sinds 2017) is niet aangemeld bij de Europese Commissie. De reden daarvoor is als volgt: uit stukken die met een WOB-verzoek zijn verkregen
[4] blijkt dat een vergelijkbaar steunpakket voor Maastricht Aachen Airport in een pre-notificatie door de EC niet kon worden goedgekeurd wegens strijdigheid met de staatssteunregels. De notificatie werd door provincie Limburg ingetrokken. De provincies Drenthe en Groningen besloten daarop het steunpakket van 46 miljoen euro voor Eelde niet aan te melden.

Nederland heeft een verdragsverplichting om het EU-recht na te leven. Het Rijk heeft verzuimd tegen de overtreding van artikel 107 en 108 VWEU op te treden. Wij dringen er bij u op aan de minister op te dragen het steunpakket als nog door de EC te laten beoordelen.

Vliegscholen
In haar beantwoording op de Kamervragen noemt de minister bij het punt “optimale benutting van de beschikbare capaciteit en infrastructuur’ de vliegscholen. Helaas gaat de minister voorbij aan de ernstige overlast die de vliegscholen veroorzaken.
De lestoestellen van de vliegscholen
[5] geven bovenmatig veel (geluid)overlast voor de 38.000 inwoners[6] van de dorpen rond de luchthaven. De overlast voor inwoners, de toeristische sector en voor de Natura 2000 gebieden Drentse Aa en Fochteloërveen, staat in geen verhouding tot de betekenis van deze scholen.

De lawaaiige toestellen van de vliegscholen verstoren het Habitatrichtlijngebied Fochteloërveen met levend hoogveen, tevens Vogelrichtlijngebied waar kraanvogels broeden. Vliegen boven het Fochteloërveen is een overtreding van Europese regelgeving.

De vliegscholen kunnen worden ondergebracht bij de European Flight Academy. Deze opleiding leidt piloten op voor een tiental luchtvaartmaatschappijen, waaronder enkele grote als Lufthansa, Swissair, Eurowings, etc. De pilotenmarkt is een bij uitstek internationale markt. Er is met betrekking tot de instandhouding van vliegopleidingen geen taak voor het Rijk en er is evenmin een noodzaak deze activiteiten in Eelde te behouden. En er is al helemaal geen reden een particuliere vliegschool met overheidsgeld in stand te houden, zoals nu gebeurt.
De opbrengst van de vliegscholen voor de exploitatie van GAE is bovendien marginaal. De laatste tien jaar ontving GAE minder dan € 100.000,- per jaar van de vliegscholen. Dat kan dus geen reden zijn luchthaven Eelde open te houden.

Tenslotte
De krampachtige poging van de aandeelhouders en directie om geld bij de minister los te peuteren
[7], moet worden begrepen als een poging om de schuld voor het fiasco buiten de regio te leggen. Zij bepleiten samenwerking met Schiphol om de exploitatieverliezen af te wentelen. De Luchtvaartnota is op dit punt verassend helder:
“Het Rijk vindt het ook niet wenselijk of nodig om regionale luchthavens in één holding samen te brengen” (blz. 76).
” Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages” (blz.77).
De minister had nog duidelijker kunnen zijn door te vermelden dat exploitatiesteun in strijd is met de staatsteunregels, dat er gezien het structurele hoge exploitatieverlies en de marginale vervoersomvang voor luchthaven Eelde geen toekomst is en dat zij geen belemmeringen ziet de luchthaven te sluiten.

Graag bereid tot een nadere toelichting,

Hoogachtend
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg                        Harold van Dijk
Voorzitter                               secretaris


[1] Zie onder meer verslag 11 juni Kamerstuk 29665-385

[2] idem

[3] 'Verbinden, versterken, vernieuwen' Provincie Groningen, 20 mei 2019, blz. 18

[4] Zie bijgevoegde mail 18-3-2015 van het ministerie BZK aan de provincie Limburg en de brief 26-5-2015
     van de Europese Commissie aan de permanente vertegenwoordiger

[5] Tot begin dit jaar alleen de KLM luchtvaartschool, maar en dat ten gevolge van de geplande opening van Lelystad is de Martinair vliegschool naar Eelde verhuisd.

[6] Er liggen 10 dorpen in de directe omgeving van GAE: Yde (830), Donderen (450), Eelde (6.915), Paterswolde (3730), Vries (4.015), Midlaren (320), Noordlaren (695), Glimmen (1.065), Onnen (674) en Haren (19.755).

[7] https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/160814/Airport-Eelde-boos-om-verschil-in-benadering-
      van-luchthavens

 

Bijlage mail 18-3-2015 van het ministerie BZK aan de provincie Limburg

Bijlage mail 18-3-2015 van het ministerie BZK aan de provincie Limburg.jpg

 

Bijlage brief 26-5-2015 van de Europese Commissie aan de permanente vertegenwoordiger 

Bijlage brief 26-5-2015 van de Europese Commissie aan de permanente vertegenwoordiger.jpg


Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 


 
Brief VOLE aan Provinciale Staten Drenthe - Trekken aan een dood paard
Geschreven door VOLE, 11 juni 2020   
vrijdag 12 juni 2020

 

Aan de leden van Provinciale Staten van Drenthe,

Op 1 maart 2019 informeerde GS u in bijgevoegde brief over de opdrachtformulering aan de Raad van Commissarissen van GAE, met daarin onder meer:

  • “Een nadere verkenning doen naar de mogelijkheden tot en vormen van samenwerking met andere Nederlandse luchthavens: meer in het bijzonder met de Schipholgroep.
  • Streven naar een LOI voor de zomer 2019 met de Schipholgroep.
  • Gegeven de uitkomsten van de verkenning en het ondertekenen van een LOI het (laten) realiseren c.q. formaliseren van (de) nieuwe samenwerkingsarrangement(en).”

U weet wat hiervan is terechtgekomen. Ook in de Luchtvaartnota staat niets positief voor GAE. Integendeel: de minister van V&W uit haar zorgen over ‘de levensvatbaarheid van luchthaven Eelde’ en vermeldt erbij dat ‘provincies......zich moeten houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun’? De minister vindt het kennelijk nodig het laatste te benadrukken.

Hoe geloofwaardig is het dan dat gedeputeerde Bijl nu opnieuw alle hoop heeft gevestigd op het Rijk en Schiphol? Er staat toch in Luchtvaartnota blz. 76: “Het Rijk vindt het ook niet wenselijk of nodig om regionale luchthavens in één holding samen te brengen”. En op blz. 77: ”Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages. (onderstreping VOLE).
Probeert Bijl de aandacht af te leiden van de desastreuze situatie waarin GAE verkeert?
Of is het - nu liquidatie dichter bij komt- een poging de schuld van het fiasco bij het Rijk te leggen?
Weinig overtuigend, want het antwoord op pogingen van Bijl staat niet voor niets zo expliciet in de Luchtvaartnota.

Ondertussen blijft gedeputeerde Bijl hardnekkig beweren “aandeelhouders gaan niet over de sluiting van de luchthaven, daar gaat de minister over”. Een misvatting. De verhouding tussen het Rijk en GAE i.c. de aandeelhouders is vrij simpel: het Rijk is vergunningverlener in de vorm van een luchthavenbesluit. GAE NV is vergunninghouder. Als GAE NV wordt gesloten maakt zij niet langer gebruik van de vergunning. Het luchthavenbesluit vervalt. Er is geen formele bestuursrechtelijke rol voor het Rijk bij liquidatie van GAE.

met vriendelijke groet,

namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg
voorzitter


Klik hier om 'Actuele ontwikkelingen en Begroting 2019 GAE' te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Steun MOB in handhaving stikstof vliegvelden
Geschreven door VOLE, 8 april 2020   
vrijdag 10 april 2020

Steun MOB in handhaving stikstof vliegvelden

 

MOB is de stichting die de PAS-wetgeving in Nederland succesvol wist aan te vechten. Nu staat MOB voor een nieuwe uitdaging: de Nederlandse luchthavens stoten veel te veel stikstof uit en hebben daar geen vergunning voor. MOB verzocht de verantwoordelijk minister Carola Schouten te handhaven op deze overtredingen. Hoewel de vergunningen niet op orde zijn, wil de minister niet handhaven. Daarom wil MOB de zaak aan de rechter voorleggen. Voor het inhuren van goede juristen is geld nodig. Steun MOB met een financiële bijdrage om Schiphol en de andere vliegvelden zich aan de wet te laten houden! Vliegveld Eelde heeft een milieuvergunning waarvan nog niet duidelijk is of die de stikstofuitstoot toestaat. VOLE steunt MOB in haar juridische strijd!

Ga naar: https://nl.gofundme.com/f/steun-mob-in-handhaving-stikstof-vliegvelden en doneer

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Open brief staatssteun 6 april 2020
Geschreven door LBBL   
maandag 06 april 2020

Klik hier om de open brief staatssteun luchtvaartsector te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 


 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 174

spacer
© 2020 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.