spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Kamervragen over toekomst GAE
Geschreven door VOLE, 25-10 2020   
zondag 25 oktober 2020

Kamervragen over toekomst GAE

In het stuk ‘Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’ van september zetten directie en commissarissen van GAE uiteen hoe zij denken GAE te redden.
Besluitvorming is urgent, want het exploitatieverlies is opgelopen tot meer dan 5 miljoen euro en begin 2021 is de kas leeg.
VOLE analyseerde dit ‘visiestuk’ en kwam tot de conclusie dat GAE een blanco cheque eist van haar aandeelhouders (beide provincies en de gemeenten Assen en Tynaarlo).
Het ‘Visiestuk’ is volgens VOLE grootspraak en chantage
. GAE probeert de raads- en Statenleden onder druk te zetten.

Gesteld wordt dat er 6 à 8 miljoen euro van het Rijk nodig is om de luchthaven overeind te houden. U voelt het aankomen: als het Rijk niet betaalt dan kunnen de verantwoordelijke politici het Rijk de schuld geven van het debacle. Voor VOLE is het wel duidelijk dat GAE het niet gaat redden. De schuldvraag is niet onbelangrijk, gezien de omvang van het fiasco: een nutteloze baanverlenging van 25 miljoen euro en een verkwistend steunpakket dat de laatste vier jaar 22 miljoen kostte.

GAE heeft het over een “actieve lobby die duidelijkheid moet geven over de financiële bijdrage van het Rijk”. En vervolgens: “Gevraagd wordt om tot die duidelijkheid er is, het nog resterende bedrag uit het investeringsprogramma van 2016 flexibel in te zetten voor behoud van de luchthaven.” Het advies van GAE is dus om gewoon door te gaan met de verkwisting van belastinggeld van de noorderlingen, want je hoeft geen econoom te zijn om te weten dat het Rijk niet gaat bijdragen. Dat staat al in de Conceptluchtvaartnota.

Om de raads- en Statenleden verder onder druk te zetten benadrukken GAE en de gedeputeerden Bijl en Rijzebol dat “aandeelhouders niet eigenstandig kunnen besluiten de luchthaven te sluiten. Daar gaat het Rijk over”. We hoorden dat keer op keer. Op die manier sturen ze de raads- en Statenleden het bos in. Ze creëren onduidelijkheid over de rol van het Rijk en hun eigen verantwoordelijkheid. Om aan deze onduidelijkheid maar meteen een eind te maken heeft VOLE de fracties van de politieke partijen in provinciale Staten van Drenthe en Groningen gevraagd om via hun Kamerleden (woordvoeders luchtvaart) de volgende vragen aan de minister te stellen:

    -    Is het Rijk bereidheid om 6 à 8 miljoen euro per jaar aan GAE bij te dragen?
    -    Kunnen de aandeelhouders eigenstandig besluiten GAE te sluiten of is sluiting een  
         bevoegdheid van het Rijk?

Het is verheugend dat de fracties van Partij voor de Dieren en de SP op 23 oktober,
bij monde van de Kamerleden Lammert van Raan (PvdD) en Cem Laçin (SP), onderstaande vragen hebben gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van GAE.

VOLE heeft er alle vertrouwen in dat de minister zal antwoorden - zoals ook al de Conceptluchtvaartnota staat- dat de aandeelhouders hun eigen boontjes moeten doppen. En als ze GAE willen sluiten, kunnen ze dat doen.

Kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van Groningen Airport Eelde:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z19530&did=2020D42082

 1. Bent u op de hoogte van de sterk negatieve vervoersontwikkeling van Groningen Airport Eelde die al voor de coronacrisis werd ingezet?

 2. Bent u op de hoogte van de financiële positie waarin Groningen Airport Eelde verkeert en het feit dat de luchthaven moet sluiten als er geen extra financiële injectie komt?

 3. Heeft u kennisgenomen van het stuk ‘Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’ waarin de directie erop aandringt dat het Rijk zes à acht miljoen euro per jaar bijdraagt aan de instandhouding van de luchthaven? 1)

 4. Hoe staat u tegenover een rijksbijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven?

 5. Past een rijksbijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven binnen uw luchtvaartbeleid?

 6. Als u bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven, hoe rijmt u dit dan met de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 waarin op bladzijde 77 staat dat u onder andere Groningen Airport Eelde ziet als zelfstandige onderneming en daarom geen financiële bijdrages levert? 2)

 7. Als u bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven, stelt u dan vergelijkbare steun beschikbaar voor de andere luchthavens van nationale betekenis?

 8. Bent u van plan om Groningen Airport Eelde op een andere manier te ondersteunen, als u niet bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar?

 9. Kunt u schriftelijk aan de noordelijke bestuursorganen laten weten of u wel of niet bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven?

 10. Klopt het dat “sluiten, of afschalen naar een zogenaamd “groen veld” (zonder luchtverkeersleiding voor alleen klein verkeer), alleen kan na toestemming van de Staat”, zoals de directie op bladzijde 8 in de ‘Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’ schrijft?

 11. Als er toestemming van de staat nodig is, bent u dan bereid die toestemming te geven? En wat is de daarbij te volgen procedure?

 12. Als er geen toestemming van de staat nodig is, kunt u dan aangeven wat de procedure is met betrekking tot het intrekken van het luchthavenbesluit en het schrappen van Eelde uit artikel 8.1 Wet Luchtvaart?

 

  1) Raad van Commissarissen en Directie Groninger Airport Eelde, 22 september 2020 'Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde' (https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2020/28-oktober/09:00/INGEKOMEN-STUKKEN/) (agendapunt 10, vergaderstuk B1)
  2) Kamerstuk 31936, nr. 741.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
GAE eist blanco cheque: visie en strategie zijn grootspraak en chantage
Geschreven door VOLE, 27 september 2020   
zondag 27 september 2020

GAE eist blanco cheque: visie en strategie zijn grootspraak en chantage

Met het stuk ‘Visie, strategie en toekomst GAE’ hopen directie en commissarissen van Groningen Airport Eelde de aandeelhouders te overtuigen van een levensvatbare toekomst voor de luchthaven. Het stuk bevat echter geen andere visie dan ‘we willen meer geld’.

Blanco cheque
Om te beginnen zou het Rijk 6 à 8 miljoen euro per jaar moeten gaan betalen.
Politieke partijen worden opgeroepen om in Den Haag daarvoor te lobbyen. In feite toont dat het mislukken aan van de missie van de commissarissen Mansveld en Klaassen.
Die kregen bij hun aanstelling in maart 2019 de opdracht te lobbyen voor overname van een deel van de kosten van GAE door het Rijk en Schiphol. Het resultaat hiervan is te lezen in de Luchtvaartnota. Die vermeldt (blz. 77) expliciet over Eelde: “Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages”.

Sinds het Rijk haar aandelen in 2000 overdeed aan de regio was er geen enkele reden voor het Rijk om terug te komen op het toen ingenomen standpunt, dat we dat nu ook weer terugzien in de Luchtvaartnota. Het volgens GAE dwingende argument waarom het Rijk zou moeten meebetalen is ‘veiligheid’ (dit wordt 56 maal genoemd). Echter, iedereen snapt: geen vliegveld Eelde is nog veiliger.

Nu weten directie en commissarissen natuurlijk zelf ook dat het Rijk niet gaat meebetalen. Dat is ze door het ministerie van I&W verteld en voor de zekerheid heeft I&W dat in de Luchtvaartnota geschreven. Maar doen alsof een rijksbijdrage realistisch is, geeft GAE het opstapje naar: “Gevraagd wordt (aan de aandeelhouders) om tot die duidelijkheid er is het nog resterende bedrag uit het investeringsprogramma van 2016 flexibel in te zetten voor behoud van de luchthaven” (blz. 13).

‘Die duidelijkheid’ is er nu al. Net te doen of dat niet zo is, is een nogal doorzichtige truc om raads- en statenleden onder druk te zetten en een blanco cheque af te dwingen. Een andere strategie hebben wij in het zeer warrige stuk niet kunnen ontdekken. Het stuk heeft het over een “realistische toekomstverwachting en solide financieringsbasis”, maar beide ontbreken. De centrale boodschap is een verzoek om meer geld. Geen spoor van een realistische inschatting van de potentiele opbrengsten. Geen antwoord op de vraag hoe het verder moet als over een paar jaar ook de resterende 25 miljoen euro op is.

Overdrijving om schrik aan te jagen
Het stuk staat bol van de overdrijving van de maatschappelijke betekenis van het vliegveld. GAE geeft hoog op van “de bijdrage aan de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat voor de regio” (blz. 7). Maar wat stelt dat voor met zo weinig commercieel vliegverkeer? Wat is de “onmisbare economische waarde”(blz. 1) als GAE erg veel belasting geld opslokt in ruil voor enkel vakantiecharters?
Voor de traumaheli valt relatief simpel een andere locatie te vinden (hoewel ze zonder GAE ook kunnen blijven waar ze zitten). Voor de medische vluchten kan bijvoorbeeld de luchthaven Leeuwarden gebruikt worden. Die wordt daar nu ook al voor gebruikt. Verder transport van of naar het UMCG kan dan per heli, dat zal in totaal op zijn hoogst 10 minuten extra tijd kosten.

De werkgelegenheid op de luchthaven wordt schromelijk overdreven. Meegerekend wordt bijvoorbeeld de werkgelegenheid in de bedrijfsverzamelgebouwen bij het vliegveld. Die bedrijven hebben niets te maken met luchtvaart. Met de vereiste miljoenensteun zou het bovendien gaan om een buitensporig duur banenplan voor de directe werkgelegenheid.

Ook de kosten van sluiting worden schromelijk overdreven. De genoemde economische kosten van 132 miljoen euro lijken totaal uit de lucht gegrepen. Je moet die kosten bovendien afzetten tegen de besparing van de tien miljoen euro per jaar die nu nodig is om de luchthaven overeind te houden. De terugverdientijd van zelfs dat absurde bedrag van 132 miljoen euro is dan behoorlijk kort en economisch aantrekkelijk. Bovendien moet je dan de economische opbrengst van een alternatieve bestemming, bijvoorbeeld woningbouw, meenemen. Als van de 240 hectare vliegveldterrein een derde deel wordt herontwikkeld gaat het al gauw op honderden miljoenen. Ook de waardestijging van de bestaande huizen rond de luchthaven (en de WOZ-opbrengsten) moet dan worden meegeteld.

Gemeenteraden en Staten kunnen eigenstandig beslissen over sluiting
Op blz. 30 beweert GAE dat een wetswijziging nodig is om de luchthaven te kunnen sluiten. Dat is gewoon niet waar en lijkt bedoeld om de raads- en statenleden onder druk te zetten. Gesuggereerd wordt dat zij niet eigenstandig tot dat besluit kunnen komen. Het is anders. Een besluit van de aandeelhouders om de NV GAE te beëindigen, heeft tot gevolg dat er geen vergunninghouder meer is. De vergunning (het luchthavenbesluit) heeft zonder vergunninghouder geen juridische betekenis meer. Dat werd recentelijk bevestigd door de Directeur Luchtvaart van het ministerie naar aanleiding van vragen van Leefbaar Tynaarlo.

Artikel 8.1 van de Wetluchtvaart bepaalt: ”Luchthavens van nationale betekenis zijn: a. de luchthaven Lelystad, b. de luchthaven Eelde, c. de luchthaven Maastricht, en d. de luchthaven Rotterdam”. Nergens staat dat eigenaren van een luchthaven deze ook moeten exploiteren. Als de eigenaren besluiten de exploitatie te stoppen is artikel 8.1 voor Eelde een ‘dode letter’. Daar zijn er wel meer van. Lelystad staat ook in artikel 8.1, maar functioneert niet als luchthaven van nationaal betekenis en groot commercieel verkeer is daar (nog) niet toegestaan. Als de aandeelhouders besluiten de exploitatie te stoppen, kan ‘Eelde’ geschrapt worden uit artikel 8. Maar dat is geen voorwaarde voor een besluit van de aandeelhouders om GAE te sluiten. Zo simpel is het.

Staatssteun
Waar het begrip ‘veiligheid’ 56 maal wordt genoemd, daar ontbreekt het woord ‘staatssteun’. B&W en GS schreven in hun brief van 31-1-2020 terecht: “Pas als meerdere scenario's zijn ontwikkeld en doorgerekend kunnen wij als aandeelhouders in eerste instantie bepalen of wij GAE überhaupt staatssteunproof kunnen helpen”. Nog los van de vraag “of wij dat ook wenselijk vinden”. De enige manier om hierover zekerheid te verkrijgen is een toetsing door de Europese Commissie, als de aandeelhouders al zouden besluiten het resterende deel van de 46 miljoen te gebruiken voor verliesafdekking.
Ook de Luchtvaartnota wijst hierop: “Als er bijdrages worden gedaan, bijvoorbeeld door provincies, dan moeten ze zich houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun” blz.77). Kennelijk vond de minister van I&W het nodig dit nog eens expliciet te vermelden.

De coronacrisis wordt te pas en te onpas als excuus gebruikt, maar de huidige problemen zijn in werkelijkheid het gevolg van het mislukken van de hub-strategie.
De passagiersaantallen waren al gekelderd vóór de coronacrisis. Door die crisis heeft de luchthaven echter een beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Over de periode april-juni werd 470.000 euro ontvangen. Voor het jaar om is zal die steun zijn opgelopen tot meer dan een miljoen euro. Het werkelijke exploitatieverlies is dus geen 2, maar
3 miljoen euro. Hier bovenop komt de NEDAB-subsidie, die GAE ook nog krijgt.

Geen realistische businesscase
Er is geen toekomstvisie en vooral geen businesscase. Het enige perspectief dat wordt geboden is: meer lesvluchten. En meer proef- en oefenvluchten met grote vliegtuigen en meer militaire vluchten. Die vluchten leveren geen noemenswaardige inkomsten op.
Neem die 50.000 voornamelijk circuitvluchten. Dat zijn 25.000 landingen, die volgens de havengeldregeling maximaal 340.000 euro opleveren (25.000 x 90 % x € 14,80). Dit staat in geen enkele verhouding tot de pakweg 10 miljoen euro per jaar die het kost om de luchthaven overeind te houden. Hoe je het ook uitrekent, puur financieel of een met maatschappelijke kosten-batenanalyse, het is onzinnig om lesvluchten aan te gaan trekken.

De businesscase baseren op lesvluchten is ook een riskante strategie, doordat overal duizenden banen verdwijnen in de luchtvaart. Ook bij de KLM. Veel piloten zullen werkloos worden. Nog meer dan na de kredietcrisis en toen was de KLM-luchtvaartschool (KLS) al op sterven na dood. Daar komt bij dat er vanwege de hausse in de luchtvaart van de afgelopen jaren honderden piloten in de opleiding zitten, die na het voltooien zeer waarschijnlijk werkloos zullen worden. Ook zal het heel moeilijk tot onmogelijk worden om een financiering van de vliegopleiding te krijgen. Al deze problemen zullen nog vele jaren gaan duren. Het is zeer de vraag of de KLS dat zal overleven.

Vliegscholen op Eelde geven onacceptabel veel overlast

De lesvluchten leveren zeer weinig op, maar geven wel zeer veel overlast. De enige die ervan profiteert is de KLS. Maar waarom zou je als regionale overheid een particulier bedrijf als een vliegschool met vele miljoenen per jaar steunen? Vooral ook omdat de ervaring leert dat de KLS lak heeft aan de omgeving en met stokoude vliegtuigen vliegt, die zeer veel herrie en vervuiling van CO2, stikstof en zeer verontrustende loodemissies geven. Bovendien zijn er alternatieven genoeg voor de vliegscholen.

Op Lelystad is voorlopig meer dan genoeg ruimte blijkt uit deze factsheet. Daar komt het overgrote deel van de vliegschool ook net vandaan. Mocht Lelystad opengaan en groeien naar 45.000 bewegingen voor groot verkeer, dan is daar voorzien in een parallelbaan voor het klein vliegverkeer, zoals de lesvliegtuigen. Rond Lelystad liggen geen dorpen en wordt aanzienlijk minder hinder veroorzaakt. Op Maastricht is ook meer dan genoeg ruimte.

Veel opleiders doen de basisvliegopleiding op vliegvelden in dun bebouwde gebieden. De KLM deed dat tot voor kort in de VS. De verkeersprognoses waar de MER en de natuurvergunning van Eelde op zijn gebaseerd gaan ervan uit dat de basisopleiding wordt uitbesteed. Het is nergens voor nodig en zeer onwenselijk om die opleiding in Nederland te gaan doen.

Ook het aantrekken van militaire en oefenvluchten met grote vliegtuigen heeft ernstig negatieve gevolgen voor de omgeving. En ook die leveren weinig op. Nu al zijn 400 militaire vliegbewegingen en 43 circuitbewegingen met grote (straal)vliegtuigen toegestaan. Die ruimte wordt niet of slechts voor een gering deel gebruikt. Ook dit deel van de businesscase lijkt al bij voorbaat mislukt. Kortom, wat krijgt de regio terug voor de tientallen miljoenen die zij al in GAE heeft gestoken en de tientallen miljoenen die nu weer gevraagd worden? Geluidsoverlast, schade voor de toeristische sector en extra vervuiling.

Visiestuk van GAE is verhullend en op vele punten onzinnig
Het visie- en strategiestuk van de GAE-directie is verhullend: “een commercieel profiel met een gezonde mix van passagiersverkeer, general aviation en vastgoedontwikkeling in combinatie met een brede maatschappelijke basis is het meest realistisch”. Welke maatschappelijke basis bedoelt men? In de alledaagse praktijk zijn het 90% lesvluchten met verouderde en vervuilende toestellen die overlast bezorgen aan de 36.000 inwoners van de tien dorpen in de omgeving van Eelde.

Gewoon onzin is: “Het daadwerkelijke toekomstbeeld wordt grotendeels bepaald door de inhoud van de Luchtvaartnota 2020”. De Luchtvaartnota is duidelijk: het Rijk geeft geen geld. De GAE-directie schrijft: “Het grotere economische en maatschappelijke belang van de luchthaven, regionaal en landelijk, staat voorop”. Op geen enkele manier wordt dit economische en maatschappelijke belang onderbouwd. Dat is ook moeilijk, zo niet onmogelijk. Het maatschappelijk draagvlak is verdampt na het mislukken van het investeringsscenario en de baanverlenging die niets opleverde. Opgeteld werd sinds 2013 meer dan 50 miljoen euro belastinggeld van de noorderlingen weggegooid, zonder enig maatschappelijk of economisch rendement.

VOLE vertrouwt erop dat onze volksvertegenwoordigers zich niet langer laten chanteren door de lobby rond GAE en het belang van de inwoners voorop stellen.

27 september 2020
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Oproep afwijzing verruiming militair vliegverkeer en straaljagers vliegveld Eelde 16-07-2020
Geschreven door VOLE, 17 juli 2020   
vrijdag 17 juli 2020

 

Klik hier om de oproep te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Brief aan College van BW van gemeente Assen 28 juni 2020
Geschreven door VOLE, 1 juli 2020   
woensdag 01 juli 2020

kleurenlogo.jpg        Vereniging Omwonenden Luchthaven
                                          
Eelde
                   
'voor de kwaliteit van de leefomgeving'
                                                    www.vole.nl

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen

Onnen/Yde, 28 juni 2020

Betreft: aandelen Groningen Airport Eelde

Geacht College,

Naar wij hebben vernomen wil de gemeente Assen nu daadwerkelijk haar aandelen in Groningen Airport Eelde (GAE) vervreemden en heeft u daartoe gesprekken geopend met mogelijke kandidaat-kopers, zoals de Stichting FB Oranjewoud.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) meldt zich hierbij formeel als een kandidaat-koper en verzoekt u om een
gesprek om de modaliteiten nader uit te werken.

VOLE stelt zich ten doel “het behartigen van belangen van omwonenden van de Luchthaven Eelde in relatie tot activiteiten van voornoemde luchthaven, teneinde een zo mogelijk gunstiger, maar zeker niet negatiever dan het huidige woon- en leefklimaat te bewerkstelligen, rekening houdend met de belangen van - mens, dier, natuur en milieu rondom deze luchthaven.”
Wellicht ten overvloede benadrukken wij dat VOLE niet tegen de luchthaven is, maar vindt dat de luchthaven zich moet ontwikkelen in harmonie met haar omgeving.

Bij deze doelstelling past het verwerven van de aandelen in GAE. Onze vereniging beschikt over een uitgebreid netwerk van ervaren adviseurs (economen, juristen, milieukundigen, planologen, bestuurskundigen), waarmee zij kan bijdragen aan het oplossen van de thans ontstane situatie rond de luchthaven. Wij zien daarbij in principe twee mogelijke scenario’s:

 1.  een nieuwe businesscase, waarin de onderneming in staat wordt gesteld om op een duurzame wijze haar rol voor de noordelijke samenleving en economie te vervullen, rekening houdend met het woon- en leefklimaat. Niet onbelangrijk is dat een duurzame ontwikkeling moet rusten op het maatschappelijk draagvlak in de omgeving. VOLE is als geen ander in staat kennis en kunde in te brengen om dit draagvlak te borgen en een realistische toekomst voor in Groningen Airport Eelde uit te stippelen.

 2. het scenario waarin de conclusie onvermijdelijk is dat wegens aanhoudende exploitatietekorten de onderneming moet worden afgebouwd/geliquideerd. Ook al zouden de aandeelhouders bereid zijn de exploitatietekorten nog voor vele jaren af te dekken, lijkt dit toch geen begaanbare weg vanwege strijdigheid met de staatssteunregelgeving.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij als aandeelhouder beter in staat zijn de belangen van de luchthaven en de regio te dienen dan FB Oranjewoud[1]. Vooralsnog is onduidelijk gebleven waarom Oranjewoud de Groningse aandelen heeft verworven, anders dan uit de (speculatieve) overweging dat de terreinen te gelde kunnen worden gemaakt. Vaststaat dat Oranjewoud - in tegenstelling tot VOLE - geen direct belang heeft bij een harmonieuze ontwikkeling van de regio en het woon- en leefklimaat in de kop van Drenthe. Voorts is het ongewenst dat een particuliere partij de grootste aandeelhouder wordt. Wij wijzen u er tevens op dat de Stichting Oranjewoud - in strijd met de wet - geen jaarverslagen deponeert en dat Oranjewoud Participaties BV al jaren negatieve financiële resultaten boekt, dat de schuldenlast van deze BV de laatste jaren enorm is toegenomen en dat zij een groot negatief eigen vermogen heeft.

Bij verwezenlijking van ‘scenario 1’ is een duurzame ontwikkeling verzekerd in lijn met uw Bestuursakkoord “Samen duurzaam verder”. Zoals ook in de recent aan de Tweede Kamer gestuurde Luchtvaartnota (blz. 27) wordt benadrukt dat er draagvlak in de regio moet zijn voor de ontwikkeling van de luchthaven. Zowel op het vlak van duurzame ambities als het creëren van draagvlak heeft VOLE aanzienlijk betere papieren dan Oranjewoud.
Ingeval van ‘scenario 2’ zal ons netwerk van economen, juristen, milieukundigen en planologen graag bijdragen aan een duurzame en harmonieuze ontwikkeling van de terreinen. Het is duidelijk dat deze terreinen (240 ha.), op een aantrekkelijke locatie tussen Groningen en Assen, aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. VOLE is bereid een clausule in de verkoopovereenkomst op te nemen waarin is bepaald dat de ongetwijfeld aanzienlijke opbrengsten uit herontwikkeling van de terreinen zullen terugvloeien naar de gemeente Assen.

Wij wijzen er - naar wij aannemen ten overvloede - op dat de koop van de aandelen open moet staan voor andere gegadigden (openbare aanbesteding) en dat de verkoop van aandelen tegen een niet marktconforme prijs moet worden gemeld bij de Europese Commissie, opdat die kan beoordelen of de transactie verenigbaar is met de Europese richtsnoeren[2].

Samenvattend: VOLE is bereid de GAE-aandelen van de gemeente Assen over te nemen tegen voor de gemeente aanzienlijk betere voorwaarden dan kandidaat FB Oranjewoud kan bieden, waaronder een veel hogere koopsom3 en de garantie dat opbrengsten uit herontwikkeling van de terreinen zullen terugvloeien naar de gemeente Assen.

In afwachting van uw antwoord.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Ir. Jan Wittenberg                Dr. Harold van Dijk
(voorzitter)                        (secretaris)

Kopie: gemeenteraad van Assen

 


[1]  Oranjewoud verklaarde in DvhN 24-6-2020: “overnemen onder dezelfde condities als de aandelen van de gemeente Groningen”.

[2]  Europese staatssteunregels inzake overheidstransacties houden in dat (aandelen)transacties marktconform moeten verlopen. D.w.z. dat bij verkoop van de aandelen door de gemeente geen economisch voordeel wordt verleend aan de koper. Het feit dat een gemeente niet wordt benadeeld bij een transactie tegen boekwaarde, betekent niet dat er ook geen ‘voordeel aan een onderneming’ wordt verstrekt. Bij een bestemmingswijziging stijgt de marktprijs van de aandelen. Een marktconforme prijs ligt in dit geval boven de boekwaarde.


VOLE voorzitter Jan Wittenberg licht het aanbod om de aandelen over te nemen toe in een interview met radio Drenthe fragment van 34:25 tot 39:30

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Brief VOLE aan de vaste kamercommissie IW juni2020
Geschreven door VOLE, 19 juni 2020   
dinsdag 23 juni 2020
kleurenlogo.jpg Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

'voor de kwaliteit van de leefomgeving'
 
www.vole.nl

 

Aan de leden van de Vast Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat


Eelde, 19 juni 2020

RE: luchthaven Eelde


Geachte kamerlid,

Naar aanleiding van Kamervragen en de antwoorden van de minister
[1] over luchthaven Eelde is het zinvol u nader te informeren over:

 • Levensvatbaarheid/ sluiting Groningen Airport Eelde
 • Staatssteun
 • Vliegscholen

Levensvatbaarheid/ sluiting Groningen Airport Eelde
In antwoord op de vragen van de leden Amhaouch en Paternotte antwoordt de minister
[2]:
“Het is ook van belang er aandacht voor te hebben dat de ontwikkeling van een luchthaven kan rekenen op draagvlak in de regio. Luchthavens blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen exploitatie.”

Dat de minister wijst op het draagvlak in de regio, komt omdat zij weet dat het draagvlak steeds verder afbrokkelt. Oorzaak hiervan is het mislukken van het investeringspakket van 46 miljoen euro (betaald uit belastinggeld). Begin dit jaar stopten de lijndiensten ondanks subsidies van gemeenten en provincies. GAE raamde het exploitatieverlies voor dit jaar (voor de coronacrisis) op 4,3 miljoen, waarvan 3 miljoen gedekt door een NEDAB subsidie. Er is in de raden en staten van de aandeelhouders geen (voldoende) draagvlak voor het afdekken van de exploitatieverliezen. Daar komt bij dat dat in strijd zou zijn met de staatssteunregels.
De stad Groningen heeft haar aandelen (26%) voor 1 euro verkocht aan FB Oranjewoud BV. Deze BV wil niet financieel bijdragen. In de gemeente Tynaarlo en Assen is de stemming over luchthaven Eelde omgeslagen. In het coalitieakkoord van de provincie Groningen
[3] staat dat er geen extra geld naar GAE mag gaan.

Technisch is Eelde failliet. De liquiditeit is minder dan de verplichtingen. In dat licht moet u de inspanning begrijpen die de provincies Drenthe en Groningen zich getroosten om GAE onder te brengen bij Schiphol en het Rijk te laten opdraaien voor de exploitatieverliezen. Het verklaart ook de opmerking van de minister “Luchthavens blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen exploitatie.”
Ergo: luchthaven Eelde is niet meer te redden, ook al omdat de nu lopende staatssteun niet verenigbaar is met de staatsteunregels, laat staan nieuwe steun.

Staatssteun
De minister vindt het nodig de provincies er in de Luchtvaartnota expliciet (blz. 77) er op te wijzen dat zij “zich (moeten) houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun”. Het is curieus dat de provincies erop gewezen moeten worden dat ze zich aan de wet moeten houden, maar mede daarom zeker niet overbodig. De aan GAE verleende steun (3 miljoen euro NEDAB per jaar en 7 miljoen aanloopsteun sinds 2017) is niet aangemeld bij de Europese Commissie. De reden daarvoor is als volgt: uit stukken die met een WOB-verzoek zijn verkregen
[4] blijkt dat een vergelijkbaar steunpakket voor Maastricht Aachen Airport in een pre-notificatie door de EC niet kon worden goedgekeurd wegens strijdigheid met de staatssteunregels. De notificatie werd door provincie Limburg ingetrokken. De provincies Drenthe en Groningen besloten daarop het steunpakket van 46 miljoen euro voor Eelde niet aan te melden.

Nederland heeft een verdragsverplichting om het EU-recht na te leven. Het Rijk heeft verzuimd tegen de overtreding van artikel 107 en 108 VWEU op te treden. Wij dringen er bij u op aan de minister op te dragen het steunpakket als nog door de EC te laten beoordelen.

Vliegscholen
In haar beantwoording op de Kamervragen noemt de minister bij het punt “optimale benutting van de beschikbare capaciteit en infrastructuur’ de vliegscholen. Helaas gaat de minister voorbij aan de ernstige overlast die de vliegscholen veroorzaken.
De lestoestellen van de vliegscholen
[5] geven bovenmatig veel (geluid)overlast voor de 38.000 inwoners[6] van de dorpen rond de luchthaven. De overlast voor inwoners, de toeristische sector en voor de Natura 2000 gebieden Drentse Aa en Fochteloërveen, staat in geen verhouding tot de betekenis van deze scholen.

De lawaaiige toestellen van de vliegscholen verstoren het Habitatrichtlijngebied Fochteloërveen met levend hoogveen, tevens Vogelrichtlijngebied waar kraanvogels broeden. Vliegen boven het Fochteloërveen is een overtreding van Europese regelgeving.

De vliegscholen kunnen worden ondergebracht bij de European Flight Academy. Deze opleiding leidt piloten op voor een tiental luchtvaartmaatschappijen, waaronder enkele grote als Lufthansa, Swissair, Eurowings, etc. De pilotenmarkt is een bij uitstek internationale markt. Er is met betrekking tot de instandhouding van vliegopleidingen geen taak voor het Rijk en er is evenmin een noodzaak deze activiteiten in Eelde te behouden. En er is al helemaal geen reden een particuliere vliegschool met overheidsgeld in stand te houden, zoals nu gebeurt.
De opbrengst van de vliegscholen voor de exploitatie van GAE is bovendien marginaal. De laatste tien jaar ontving GAE minder dan € 100.000,- per jaar van de vliegscholen. Dat kan dus geen reden zijn luchthaven Eelde open te houden.

Tenslotte
De krampachtige poging van de aandeelhouders en directie om geld bij de minister los te peuteren
[7], moet worden begrepen als een poging om de schuld voor het fiasco buiten de regio te leggen. Zij bepleiten samenwerking met Schiphol om de exploitatieverliezen af te wentelen. De Luchtvaartnota is op dit punt verassend helder:
“Het Rijk vindt het ook niet wenselijk of nodig om regionale luchthavens in één holding samen te brengen” (blz. 76).
” Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages” (blz.77).
De minister had nog duidelijker kunnen zijn door te vermelden dat exploitatiesteun in strijd is met de staatsteunregels, dat er gezien het structurele hoge exploitatieverlies en de marginale vervoersomvang voor luchthaven Eelde geen toekomst is en dat zij geen belemmeringen ziet de luchthaven te sluiten.

Graag bereid tot een nadere toelichting,

Hoogachtend
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg                        Harold van Dijk
Voorzitter                               secretaris


[1] Zie onder meer verslag 11 juni Kamerstuk 29665-385

[2] idem

[3] 'Verbinden, versterken, vernieuwen' Provincie Groningen, 20 mei 2019, blz. 18

[4] Zie bijgevoegde mail 18-3-2015 van het ministerie BZK aan de provincie Limburg en de brief 26-5-2015
     van de Europese Commissie aan de permanente vertegenwoordiger

[5] Tot begin dit jaar alleen de KLM luchtvaartschool, maar en dat ten gevolge van de geplande opening van Lelystad is de Martinair vliegschool naar Eelde verhuisd.

[6] Er liggen 10 dorpen in de directe omgeving van GAE: Yde (830), Donderen (450), Eelde (6.915), Paterswolde (3730), Vries (4.015), Midlaren (320), Noordlaren (695), Glimmen (1.065), Onnen (674) en Haren (19.755).

[7] https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/160814/Airport-Eelde-boos-om-verschil-in-benadering-
      van-luchthavens

 

Bijlage mail 18-3-2015 van het ministerie BZK aan de provincie Limburg

Bijlage mail 18-3-2015 van het ministerie BZK aan de provincie Limburg.jpg

 

Bijlage brief 26-5-2015 van de Europese Commissie aan de permanente vertegenwoordiger 

Bijlage brief 26-5-2015 van de Europese Commissie aan de permanente vertegenwoordiger.jpg


Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 


 
Brief VOLE aan Provinciale Staten Drenthe - Trekken aan een dood paard
Geschreven door VOLE, 11 juni 2020   
vrijdag 12 juni 2020

 

Aan de leden van Provinciale Staten van Drenthe,

Op 1 maart 2019 informeerde GS u in bijgevoegde brief over de opdrachtformulering aan de Raad van Commissarissen van GAE, met daarin onder meer:

 • “Een nadere verkenning doen naar de mogelijkheden tot en vormen van samenwerking met andere Nederlandse luchthavens: meer in het bijzonder met de Schipholgroep.
 • Streven naar een LOI voor de zomer 2019 met de Schipholgroep.
 • Gegeven de uitkomsten van de verkenning en het ondertekenen van een LOI het (laten) realiseren c.q. formaliseren van (de) nieuwe samenwerkingsarrangement(en).”

U weet wat hiervan is terechtgekomen. Ook in de Luchtvaartnota staat niets positief voor GAE. Integendeel: de minister van V&W uit haar zorgen over ‘de levensvatbaarheid van luchthaven Eelde’ en vermeldt erbij dat ‘provincies......zich moeten houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun’? De minister vindt het kennelijk nodig het laatste te benadrukken.

Hoe geloofwaardig is het dan dat gedeputeerde Bijl nu opnieuw alle hoop heeft gevestigd op het Rijk en Schiphol? Er staat toch in Luchtvaartnota blz. 76: “Het Rijk vindt het ook niet wenselijk of nodig om regionale luchthavens in één holding samen te brengen”. En op blz. 77: ”Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages. (onderstreping VOLE).
Probeert Bijl de aandacht af te leiden van de desastreuze situatie waarin GAE verkeert?
Of is het - nu liquidatie dichter bij komt- een poging de schuld van het fiasco bij het Rijk te leggen?
Weinig overtuigend, want het antwoord op pogingen van Bijl staat niet voor niets zo expliciet in de Luchtvaartnota.

Ondertussen blijft gedeputeerde Bijl hardnekkig beweren “aandeelhouders gaan niet over de sluiting van de luchthaven, daar gaat de minister over”. Een misvatting. De verhouding tussen het Rijk en GAE i.c. de aandeelhouders is vrij simpel: het Rijk is vergunningverlener in de vorm van een luchthavenbesluit. GAE NV is vergunninghouder. Als GAE NV wordt gesloten maakt zij niet langer gebruik van de vergunning. Het luchthavenbesluit vervalt. Er is geen formele bestuursrechtelijke rol voor het Rijk bij liquidatie van GAE.

met vriendelijke groet,

namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg
voorzitter


Klik hier om 'Actuele ontwikkelingen en Begroting 2019 GAE' te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 176

spacer
© 2020 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.