spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Kamervragen aan de minister I&W over sancties voor Groningen Airport Eelde
Geschreven door VOLE, 6 decemberb 2019   
donderdag 12 december 2019

Kamervragen aan de minister I&W over sancties voor Groningen Airport Eelde

 
Tweede Kamer lid Van Raan (PvdD) heeft aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld over sancties voor Groningen Airport Eelde en de toekomst van dit vliegveld in de context van de onvermijdelijke krimp van de luchtvaart als gevolg van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis.

 1. Kent u de berichten “VOLE wil dat vliegveld Eelde wordt gestraft voor overtredingen” en “Rechter buigt zich over klachten sluitingstijden Groningen Airport Eelde”? 1) 2)

 2. Deelt u de mening dat een ongestoorde nachtrust voor omwonenden belangrijker is dan de economische kortetermijnbelangen van de luchtvaartsector? Zo nee, waarom niet?

 3. Hoe verklaart u dat er verschillende interpretaties bestaan van de regelgeving?

 4. Wat kunt u vertellen over het verloop van de gesprekken tussen het vliegveld en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het interpreteren van de regels?

 5. Kunt u inzicht geven in de tijdlijn en agenda van dit overleg tussen het vliegveld en de ILT?

 6. In hoeverre worden de wensen en meningen van bewonersgroepen en belangenorganisaties meegenomen in deze interpretatieslag? Waar blijkt dat uit?

 7. Kunt u een update geven van de stand van zaken omtrent het plan van aanpak waar het vliegveld door de ILT om werd verzocht?

 8. In hoeverre worden de wensen en meningen van bewonersgroepen en belangenorganisaties meegenomen in dat plan van aanpak? Waar blijkt dat uit?

 9. Wat is uw reactie op de stelling van Jan Wittenberg (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde, VOLE) dat het plan van aanpak er al in maart 2019 had moeten zijn?

 10. Waarom is het plan van aanpak er nog niet?

 11. Wanneer mogen we het plan van aanpak verwachten?

 12. Erkent u dat Groningen Airport Eelde zeker niet het enige vliegveld is dat afspraken over nachtrust aan de spreekwoordelijke laars lapt? Zo nee, waarom niet?

 13. Deelt u de mening dat het schenden van afspraken en het in het algemeen (te) ruim interpreteren van regelgeving door luchthavens een structureel probleem is in de luchtvaartsector waarop harder dient te worden ingegrepen dan tot nu toe het geval is? Zo nee, waarom niet?

 14. Waarom neemt u als luchtvaartminister niet veel krachtiger stelling tegen het schenden van afspraken door vliegvelden?

 15. Erkent u dat u als minister de leiding zou kunnen nemen in de strijd tegen het overtreden van de afspraken door vliegvelden? Zo ja, waarom doet u dat dan niet?

 16. Erkent u dat de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis om stevige keuzes vragen, waarbij niet alles kan?

 17. Kent u het bericht “Lelylijn mag ten koste gaan van Groningen Airport Eelde”? 3)

 18. Wat is uw reactie op de stelling “Stop met investeren in Groningen Airport Eelde en zet alles op de snelle Lelylijn van Groningen naar Amsterdam”, zoals deze werd besproken in een door het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant georganiseerde debat te Drachten?

 19. Hoe ziet u de toekomst van Groningen Airport Eelde, in de context van de onvermijdelijke krimp van de luchtvaartsector als gevolg van de klimaatcrisis?

 20. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


 1)RTV Drenthe, 3 december 2019, VOLE wil dat vliegveld Eelde wordt gestraft voor overtredingen (https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/154905/VOLE-wil-dat-vliegveld-Eelde-wordt-gestraft-voor-overtredingen )

2) RTV Noord, 2 december 2019, Rechter buigt zich over klachten sluitingstijden Groningen Airport Eelde (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/216338/Rechter-buigt-zich-over-klachten-sluitingstijden-Groningen-Airport-Eelde)

3) Dagblad van het Noorden, 2 december 2019, Lelylijn mag ten koste gaan van Groningen Airport Eelde (https://www.dvhn.nl/drenthe/Lelylijn-mag-ten-koste-gaan-van-Groningen-Airport-Eelde-25094394.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.rtvnoord.nl%2Fnieuws%2F216342%2FLopend-Vuur-Liever-een-snelle-Lelylijn-dan-vliegveld-Eelde)

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Open brief VOLE aan minister I en W - Zonnepark versterkt geluidsoverlast
Geschreven door Hein Lambert   
donderdag 21 november 2019

Open brief VOLE aan Minister I en W - Zonnepark versterkt geluidsoverlast


Klik hier om de brief van VOLE te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
GAE huurt Skybox bij FC Groningen voor 121.000 euro op kosten van de belastingbetaler
Geschreven door VOLE, 8 oktober 2019   
dinsdag 08 oktober 2019

GAE huurt Skybox bij FC Groningen voor 121.000 euro op kosten van de belastingbetaler

GAE heeft op kosten van de belastingbetaler 121.000 euro betaald voor de huur van een skybox bij FC Groningen. VOLE heeft hierover onderstaande mail gestuurd aan de gemeenteraden en Staten van de gemeenten en provincies die aandeelhouder zijn. In de mail wordt verwezen naar het jaarverslag GRQ. Dat is het jaarverslag A&RDF BV die het GRQ routefonds beheert. Het fondsreglement waarnaar verwezen wordt vindt u hier: A&RDF
.

Op dit filmpje is de feestelijke opening te zien van de skybox in aanwezigheid van de verantwoordelijke Gedeputeerden Bijl en Brouns. Op een ander filmpje wordt duidelijk wat de bedoeling is: geld ophalen bij het bedrijfsleven. De - voorspelbare en treurige- uitkomst van deze geldverkwisting is dat er wel 121.000 euro is uitgegeven maar geen cent is opgehaald. Dat de onthulling in eerste instantie mislukt is veelzeggend!

-----------------------------
Aan de leden van de gemeenteraad van Groningen, Assen, Tynaarlo en de Staten van Groningen en Drenthe

Onderwerp: Betaling Skybox FC Groningen uit Routefonds

Geachte volksvertegenwoordiger,

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo en de provincies Groningen en Drenthe) hebben in 2017 besloten tot een zogenoemd ‘investeringspakket’ van 46 miljoen euro. Onderdeel daarvan is een subsidie van 10 miljoen euro voor het ‘Routefonds GRQ’.  Dat fonds wordt beheerd door een daarvoor opgerichte BV A&RDF, ondergebracht bij de NOM.

U heeft, als het goed is, van GS bijgaand jaarverslag GRQ ontvangen om uw controlerende taak uit te voeren. De primaire opdracht aan deze BV is, zoals in het verslag vermeldt: ‘het uitvoeren van het beheer van het Routefonds GRQ en het onafhankelijk van publieke partijen verstrekken van financiering voor routeontwikkeling aan de luchthavenexploitant’.

Wij willen u wijzen op een opmerkelijke uitgavepost in dit jaarverslag. Op pagina 7 staat dat het fonds € 121.000 heeft uitgegeven aan ‘Skybox FC Groningen seizoen ’17-‘18’.
De vraag kan gesteld worden of dit in overeenstemming is met het door de aandeelhouders is goedgekeurde reglement A&RDF BV.
Het fondsreglement bepaalt (artikel 2.1):
‘Vanuit het Routefonds GRQ wordt uitsluitend Financiering verstrekt aan de Luchthavenexploitant ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe en de optimalisatie van bestaande luchtverbindingen tussen Groningen Airport Eelde en één of meerdere andere luchthavens’.

Onder de ‘ Voorwaarden financiering’ is voorts vermeld:
‘Financiering kan uitsluitend worden verstrekt aan Projecten die voldoen aan het gestelde in artikel 2.1 en 2.2 en waarvoor door de Luchthavenexploitant een Business Case wordt ingediend waarin naar genoegen van Beheerder wordt beschreven:

 1. de verbinding of verbindingen die ontwikkeld wordt/worden;
 2. de aard en omvang van de gevraagde bijdrage van het Routefonds GRQ en de beoogde financieringstermijn;
  etc…’

Kan een skybox worden aangemerkt als ‘een Project’ ten behoeve van ‘de ontwikkeling van nieuwe en de optimalisatie van bestaande luchtverbindingen’? Heeft ‘de Luchthavenexploitant een Business Case ingediend naar genoegen van Beheerder’? Of heeft de beheerder zelf gedacht dat een skybox wel een goed idee is?

Het jaarverslag van A&RDF geeft verder geen toelichting bij deze post van € 121.000, anders dan ‘voor A&RDF niet terugvorderbaar’. Deze toevoeging doet vragen rijzen over de terugvorderbaarheid (zie voetnoot 1) van de andere uitgaven, zoals die ‘gebaseerd op de businesscase Nordica (die) veel hoger zijn uitgevallen dan bij de aanvraag van de subsidie was voorzien’.
Kortom: het heeft er meer dan de schijn van dat het fondsreglement en de subsidieverordeningen overtreden zijn. Mag er zo met belastinggeld worden omgesprongen?

In het fondsreglement (overweging 2) staat voorts dat het routefonds wordt gevuld met ‘investeringsgelden van publieke en private partijen’.  Het zou in dat licht interessant zijn te weten hoeveel die private partijen hebben bijgedragen?
 
Uit het jaarverslag blijkt verder dat GAE in 2017/2018 € 6.836.269 heeft ontvangen en er voor 2019/2020  € 2 miljoen staat gepland die gedeeltelijk is uitbetaald. De toelichting hierop op pagina 4 (zie voetnoot 2) is zo cryptisch dat het vrijwel onmogelijk is dat u op basis hiervan uw controlerende taak kunt uitvoeren. En zouden de raden en staten niet geïnformeerd moeten worden over de behaalde resultaten zijn van deze ‘investering’ van € 8,8 miljoen, die betaald is met belastinggeld?
 
Met vriendelijke groet,
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg
(voorzitter)

Voetnoot 1:
Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 bepaalt dat subsidies kunnen worden introkken/teruggevorderd  als ‘de subsidieontvanger niet of niet langer voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in nadere regels op basis waarvan wordt bepaald of aanspraak op subsidie bestaat.

Voetnoot 2:

Kasritme subsidie businesscase Nordica.jpg 

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Europees burgerinitiatief tot invoering van een belasting op vliegtuigbrandstof
Geschreven door VOLE, 5 augustus 2019   
maandag 05 augustus 2019

Klik hier om de link naar het artikel over de petitie te openen

VOLE steunt het Europees burgerinitiatief tot invoering van een belasting op vliegtuigbrandstof

Klik hier om de petitie te ondertekenen

Meer informatie op: https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu/

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
'Dromen over Eelde niet realistisch'
Geschreven door Philippe Boucher in DvhN 3-6-2019   
woensdag 05 juni 2019

'Dromen over Eelde niet realistisch'

         

De plannen van de nieuwe commissarissen van vliegveld Eelde zijn weinig realistisch: Mansveld droomt maar wat over Wehkamp.
De nieuwe commissarissen van Groningen Airport Eelde proberen uit alle macht of er nog iets te redden valt van een luchthaven die op de rand van de afgrond staat. Eind 2019 is er van het eigen vermogen nog maar weinig over. Misschien zelfs wel niet genoeg om voor het personeel een goede afvloeiing te regelen en er zijn nog schulden en verplichtingen aan Dura Vermeer die de baan bouwde.

Passagiersaantallen

Ik schat dat de passagiersaantallen zullen dalen naar 165.000 in 2019. Dat was in 2018 een kleine 230.000, met behulp van heel veel aanloopsteun (7 miljoen euro). Dat zal een forse daling van inkomsten geven. De commissarissen zien dat natuurlijk ook. Die proberen nu bij Schiphol en de politiek in Den Haag steun te krijgen voor andere vormen van subsidie, zoals het gedwongen verplaatsen van vluchten naar Eelde.

Kansen

Twee kansen worden genoemd: verplaatsen van vluchten van Schiphol naar Eelde en vrachtvluchten opzetten vanaf Eelde.

Vracht op Eelde is altijd al een sprookje geweest van mensen die het niet echt begrijpen. Mansveld droomt maar wat over kansen met Wehkamp.

Wat steeds weer over het hoofd wordt gezien, is dat een vrachtvliegtuig vol aankomt en ook weer vol moet vertrekken wil dat economisch rendabel zijn. Je moet dus op een punt zitten waar heel veel vrachtstromen langskomen, iedere dag weer. En dat is niet in Eelde. Verder is er maar 20 minuten verschil in reistijd vanuit Zwolle naar Schiphol of naar Eelde. En dat het in Maastricht wel lukt, ligt aan de nabijgelegen industriegebieden in Brabant, Limburg en het Ruhrgebied. Dat is dus het zoveelste sprookje om de gemoederen in slaap te sussen.

Lelystad

En dan die vluchten die verplaatst moeten worden van Schiphol, Eindhoven en Rotterdam naar Eelde. De airlines zijn om te beginnen vrij om te landen waar ze willen. Je kunt ze lokken met lage landingsrechten en kortingen, maar niet verplichten. En er moeten ook passagiers zijn. De vraag is dus of het je gaat lukken passagiers vanuit het Westen per auto of trein naar Eelde te lokken. Zeker lastig als Lelystad straks een alternatief is op kortere afstand.

Een paar keer heeft een vliegtuig passagiers naar Eelde gebracht die in Rotterdam of Amsterdam moesten zijn. Dat was voor een pakketreis met een cruiseschip vanuit Rotterdam of Amsterdam of een militaire oefening in Friesland. Die mensen boeken een cruise en het vervoer wordt voor ze geregeld. Dat zijn incidentele vluchten. Geen stabiele passagiersstromen.

Prooi

En verder: een luchthaven op de rand van de ondergang is een makkelijke prooi voor gelukszoekers en boefjes. Duitsland kent daarvan vele voorbeelden en Eelde belandt nu ook in de fase van een makkelijke prooi.

Tenslotte is het een kardinale beleidsfout van de aandeelhouders en met name van het college van GS in Drenthe, om van Eelde een economisch kerngebied te maken. Dat bijt met de kwaliteit van het gebied voor wonen, recreatie, landschap en natuur.

Philippe Boucher is luchtvaartdeskundige.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
Sluit vliegveld Eelde en doe iets waar het Noorden echt wat aan heeft
Geschreven door Philippe Boucher en Harold van Dijk   
zaterdag 16 maart 2019

Sluit vliegveld Eelde en doe iets waar het Noorden echt wat aan heeft

 

Bij problemen met het vliegveld of naderende verkiezingen weet je: GAE en noordelijke ondernemers wijzen maar weer eens op de het onmisbare belang van ‘Eelde’. Eind vorig jaar bezweek met het vertrek van Nordica de hubstrategie van het vliegveld. Maar wat beweert de luchthaven in een NOS-interview?: ‘De reizigersaantallen groeien en 30 procent van de passagiers is inkomend verkeer. Dat zijn mensen die hun geld hier uitgeven. En verder is 30 procent van de reizigers op de lijnvluchten zakelijk. Dat zijn dus ondernemers en het ondernemersklimaat wordt beter als er hier een luchthaven is.’ In het Dagblad van het Noorden van 11 december 2018 zagen ondernemers een rechtlijnig verband tussen de groei van het toerisme in het Noorden en de aanwezigheid van een vliegveld. Al deze claims zijn vaag of voorbarig. Het is daarentegen veel waarschijnlijker dat GAE een overall negatief effect op de economie van het Noorden heeft.

Gehannes met cijfers

Is er sprake van reizigersgroei, zoals GAE zegt? Nee, niet in structurele zin. We baseren ons op CBS-cijfers. Die laten zien dat het passagiersaantal in 2018 is gestegen ten opzichte van 2017 (van 202.000 naar 229.000). Die groei zat uitsluitend in de gesubsidieerde lijnverbindingen. De charters (vakantievluchten) komen al jaren nooit uit boven de 110.000 passagiers en daalden het afgelopen jaar zelfs. Dit type verbinding is, ook met doorlopende overheidssteun, nooit duurzaam gebleken (een uitzondering was het inmiddels verdwenen Wizzair). Omdat er voor de passagiersgroei in 2018 op de lijnverbindingen fors meer vliegbewegingen nodig waren, daalde de bezettingsgraad. Nordica kon uiteraard het vliegen met halflege toestellen niet volhouden. Daarmee verdwenen de bestemmingen Kopenhagen en München eind 2018. De andere lijnverbinding, Flyby op London, zal haar vluchten van drie naar twee per dag terugbrengen. Sinds maart 2019 vliegt er een toestel met een capaciteit van achttien passagiers naar Kopenhagen. Ook deze vluchten zitten niet vol. Voor 2019 is een forse terugval in passagiersaantallen dan ook weer onvermijdelijk.

De percentages inkomende en zakelijke reizigers, die GAE noemt, zijn onduidelijk en twijfelachtig. Deze getallen zijn niet gebaseerd op gepubliceerde en inzichtelijke statistiek. Inkomende en zakelijke reizigers vertonen vermoedelijk grote overlap. Ze zitten grotendeel op de lijnvluchten, die zoals gezegd permanent onder druk staan. Het landelijke percentage Nederlanders dat vliegt met een zakelijk reisdoel is slechts 8% (zie het luchtvaartblad Up in the sky). Het aantal reizigers (niet alleen per vliegtuig) dat naar ons land komt met een zakelijk motief ligt tussen de 25 – 30%. Voor Eelde zullen deze cijfers eerder lager zijn, gezien het beperkte vluchtaanbod en het beperkte aantal multinationals in het Noorden. Is ‘zakelijk’ voor GAE soms ook studenten uit Londen? Het uiterst beperkt aanbod aan bestemmingen maakt dat Eelde voor het overgrote deel van de toeristen en zakelijke reizigers niet van belang kan zijn. Bezoekers komen Nederland binnen via andere luchthavens en weten het Noorden te vinden met prima treinverbindingen. Aan internationaal georiënteerde bedrijven heeft Eelde niets te bieden en het is daarom geen vestigingsfactor. Het heeft geen business case. Wegens het beperkte achterland zullen de passagiersaantallen ruim onder de 250.000 blijven. Dit jaar zelfs onder de 200.000. Het grootste deel van de passagiers is, hoe je het ook wendt of keert, uitgaand vakantieverkeer. Daaraan verdient het Noorden per saldo niets. Als infrastructurele voorziening heeft het vliegveld ook geen betekenis. Slechts 4% van de noordelingen maakt voor een vliegreis gebruik van Eelde.

Structureel overheidsinfuus

Intussen wordt de commerciële luchtvaart op Eelde nog steeds in de benen gehouden met gemiddeld € 4,6 miljoen aan publieke middelen per jaar. De Noordelijke rekenkamer verbaasde zich er in 2013 al over dat grondige analyse geen rol speelt in de politieke en publieke discussie over deze steun. Er is sindsdien weinig veranderd. Anno 2019 spreken de meeste verkiezingsprogramma’s voor de provinciale verkiezingen onverminderd de stoere taal van de investeringsscenario’s. En dat ondanks de mislukking van het laatste scenario ‘Toegangspoort voor het Noorden’. Wel is sprake van een kentering. Progressieve partijen willen geen geld meer in de luchthaven steken en deze zelfs sluiten voor de commerciële luchtvaart. Zo duidelijk is men in de politiek niet eerder geweest.

De businessplannen en investeringsscenario’s die sinds 2010 de ronde doen voorspelden vanaf 2013 tot 2017 een passagiersgroei tot aantallen tussen de 300.000 en 600.000. Toegangspoort voor het Noorden uit 2017 belooft meer dan 400.000 passagiers in 2025. Als de geschiedenis iets heeft geleerd is het dat deze getallen een illusie zijn. Omdat de behoefte in de regio ontbreekt, moet het passagiersaanbod kunstmatig gecreëerd worden. Na de grote-toestellen-strategie, waarvoor een baanverlening nodig was, kwam de hubstrategie met kleinere toestellen. Maar dergelijke beleidsstrategieën werken niet. De luchthaven heeft geen invloed op de twee bepalende succesfactoren: inwoners (marktgebied) en keuzes van luchtvaartmaatschappijen. De eerste groep is te klein en de tweede kan alleen gelokt worden met hoge kortingen. Beide groepen hebben betere alternatieven.

De investeringsscenario’s zijn peperdure vergissingen. De nutteloze baanverlenging kostte ten minste €25 miljoen. Toegangspoort voor het Noorden uit 2017 behelst steun voor tien jaar van € 46 miljoen. Daarvan is € 10 miljoen bestemd voor aanloopsteun. In anderhalf jaar tijd is die pot al voor tenminste €7 miljoen uitgeput. Dat geld is grotendeels verdwenen in de het gat dat Nordica achterlaat. Van een investering is dus geen sprake geweest. De jaarlijkse verliezen van de luchthaven groeien en gaan nu richting € 4 miljoen per jaar. Daar zal geen verbetering in komen. Sinds 2003, toen het Rijk haar aandelen overdeed aan de regionale aandeelhouders, is er grofweg € 100 miljoen gemeenschapsgeld naar het vliegveld gegaan.
Desondanks heeft de luchthaven nooit een gezonde bedrijfsvoering laten zien. Dat publieke geld is voor een aanzienlijk deel een subsidie voor reizigers die buiten de regio hun vakantie doorbrengen en daar hun geld uitgeven.

Een andere manier van denken

Al deze overheidssubsidie had besteed kunnen worden aan concrete projecten met een directe bijdrage aan de Noordelijke economie en de inwoners. Er dringt zich slechts één conclusie op: het in stand houden van commerciële luchtvaar op dit vliegveld heeft de Noordelijke economie schade toegebracht en zal dat blijven doen.
Afscheid nemen van Eelde betekent ruimte voor investeringen in de economie van nu. Dat is een economie met andere accenten dan in de afgelopen decennia. De energietransitie vereist enorme investeringen. De provincies Groningen en Drenthe hebben groene ambities. De politiek is medeverantwoordelijk voor het maatschappelijk draagvlak voor minder vliegen. Dat laatste is onvermijdelijk in het licht van onze klimaatafspraken. Steun aan luchtvaart is met deze verantwoordelijkheid in flagrante tegenspraak. Gebruik het vliegveldgeld voor verbetering van interne verbindingen met openbaar vervoer. Groningen kampt met krimpgebieden. Waar is het Noorden meer mee gediend?: subsidie aan vakantiereizigers of verbetering van voorzieningen en bereikbaarheid van de eigen kwetsbare gebieden? Sluiting van het vliegveld in haar huidige omvangrijke vorm maakt ook nieuwe landschappelijke invulling mogelijk. De omvorming van Vliegveld Soesterberg is daarvan een succesvol voorbeeld.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 10 van 164

spacer
© 2020 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.