spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Persbericht: Noordelijke Rekenkamer start onderzoek naar vliegveld Eelde
Geschreven door VOLE   
vrijdag 20 januari 2012

kleurenlogo.jpg     Vereniging Omwonenden Luchthaven
                                                  Eelde

                           
www.vole.nl                    'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

Persbericht
Noordelijke Rekenkamer start onderzoek naar vliegveld Eelde


De Noordelijke Rekenkamer gaat een onderzoek instellen naar de gang van zaken bij Groningen Airport Eelde. De Rekenkamer zet vraagtekens bij de besluitvorming over nut en noodzaak van de baanverlenging.
Ook vraagt de Rekenkamer zich af hoe Provinciale Staten van Drenthe en Groningen zijn geïnformeerd over de besluitvorming en welke impact de baanverlenging heeft op de toekomstige exploitatie.


VOLE blij met onderzoek
Het verheugt de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) dat de Rekenkamer een onderzoek instelt naar nut en noodzaak van de baanverlenging en naar de exploitatiesubsidie.
VOLE heeft immers altijd betoogd dat de baanverlenging nauwelijks enig nut dient en er zeker geen  noodzaak voor is. Baanverlenging put de reserves uit en leidt tot verhoging van de exploitatielasten, terwijl er geen vliegtuig méér door zal komen. VOLE heeft hoge verwachtingen van de uitkomsten van het onderzoek.  

De Noordelijke Rekenkamer schrijft in haar onderzoeksprogramma 2012-2013 [1]  dat het onderzoek naar de bestuurlijke besluitvorming rond Groningen Airport Eelde (GAE) kan leiden tot verbetering van het besluitvormingsproces betreffende  GAE en tot de structurele inschakeling van een breed pallet aan belanghebbenden bij vergelijkbare ruimtelijke projecten.

Het Rijk heeft het belang van GAE afgewaardeerd
De Rekenkamer schets de ontwikkeling rond vliegveld Eelde en merkt op: “het Rijk heeft het belang van GAE in het ontwerp van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte afgewaardeerd” en “ook het stedelijk netwerk Groningen - Assen waaraan de luchthaven onlosmakelijk verbonden was, is in het ontwerp van de structuurvisie niet (meer) opgenomen”.

Het is de Rekenkamer niet ontgaan dat “de Raad van State in een eerdere procedure inzake de baanverlenging (heeft) aangegeven dat de huidige baanlengte van 1.800 meter onvoldoende is om de exploitatie sluitend te kunnen voeren.”
De Rekenkamer merkt voorts op dat bij de besluitvormingsproces over de baanverlenging geen ‘breed pallet aan belanghebbenden’ betrokken is, zoals bij Schiphol, Eindhoven, Lelystad en Rotterdam Airport wel het geval was.

De exploitatiesubsidie die GAE ontvangt van de provincies Drenthe en Groningen, loopt dit jaar af. In de loop van 2012 moeten deze provincies besluiten of zij blijven bijdragen in een verliesgevende exploitatie van GAE. De Rekenkamer merkt hierover op: “In hun besluitvorming dienen de provincies de maatschappelijke belangen integraal tegen elkaar af te wegen.”

Onderzoek naar bestuurlijke besluitvorming en impact baanverlenging
De Rekenkamer richt het onderzoek op de bestuurlijke besluitvorming over GAE. “De centrale vraag daarbij is of dit bestuurlijk besluitvormingsproces zorgvuldig doorlopen is en of er een integrale afweging van belangen heeft plaatsgevonden”.
“Dit leidt tot de volgende deelvragen:

 • heeft de besluitvorming plaatsgevonden op basis van objectieve en eenduidige   beslisinformatie waarin nut en noodzaak van de baanverlenging worden onderbouwd?
 • in hoeverre is er sprake geweest van scheiding van het belang van de provincie als aandeelhouder en als behartiger van het algemeen maatschappelijke belang?
 • welke belanghebbenden zijn bij het bestuurlijk besluitvormingsproces betrokken?
 • op welke wijze zijn de leden van provinciale staten van Drenthe en Groningen over de besluitvorming geïnformeerd en hierbij in kaderstellende zin betrokken?
 • welke impact heeft de baanverlenging op de toekomstige exploitatie?”

Uitkomsten onderzoek Rekenkamer en uitspraak Raad van State
Op 25 januari zal de Raad van State een uitspraak doen over het zogenaamde Aanwijzingsbesluit. In dit besluit is onder meer de baanverlenging geregeld. Het is niet mogelijk vooruit te lopen op de uitspraak, maar het onderzoek van de Rekenkamer maakt het in ieder geval nodig te wachten  met de eventuele uitvoering van de baanverlenging totdat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.
Het onderzoek gaat immers in op ‘nut en noodzaak’ van het project. Het zou wel heel merkwaardig zijn dat men een project uitvoert om kort daarna vast te stellen dat ‘nut en noodzaak’ ontbreken, en er vrijwel geen effect te verwachten valt op de exploitatie anders dan verhoging van kosten.
Het is ook nodig te wachten met de uitvoering doordat de termijn van het exploitatiesubsidie dit jaar afloopt. Zonder een welwillende beslissing over de voortzetting van de exploitatiesteun is het uitgesloten dat GAE kan voortbestaan. In de overweging  moet tevens rekening worden gehouden met de kosten van de Luchtverkeersleiding (4 miljoen per jaar) die GAE vanaf 2015 zelf moet betalen. Hiermee is in de businessplannen die ten grondslag liggen aan het besluit tot baanverlenging, nooit rekening gehouden.

Uitgaande van de huidige cijfers zal het verlies van GAE vanaf 2015 rond de 
€ 4 à 5 miljoen bedragen. De politici in de regio moeten eerst kiezen hoe ze verder willen met het vliegveld. De uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer moeten daarvoor de basis zijn.
Indien de politiek al besluit tot voortzetting van de exploitatiesteun, moet dit worden voorgelegd aan de Europese Commissie. De kans dat de Commissie exploitatiesteun zal goedkeuren is echter bijzonder klein, temeer daar het hier gaat om een bedrag dat buitenproportioneel is, gegeven de omzet van GAE (€ 5 miljoen per jaar).

[1]  zie: www.Noordelijkerekenkamer.nl

VOLE 20-1-2012

 


         Secretariaat                                   Woordvoerder                                    Postbank
          Postbus 47                             J.Wittenberg (voorzitter)                     Gironummer 204082
9765 ZG Paterswolde                                050 3183360                Ver. Omwonenden Luchthaven
  e-mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
                                                                                           Eelde te Vries

 


 

 

 

 

 

 

 

 
VOLE brief aan Provinciale Staten en gemeenteraden: GAE-directie noemt de krimp van 25% "stabiel"
Geschreven door VOLE   
dinsdag 17 januari 2012
 
 
Aan de Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en de gemeenteraden van Groningen, Assen en Tynaarlo
 
Glimmen, 16-1-2012

Betreft: Nieuwjaarsbericht Groningen Airport Eelde (GAE)

Geachte Raadslid of Statenlid
De directie van Groningen Airport Eelde heeft 11 januari een ‘Nieuwsbericht’ de wereld ingestuurd. Doordat het bericht van GAE misleidend is, en omdat de aandeelhouders (beide provincies en de drie gemeenten)  binnenkort moeten besluiten hoe zij verder willen met het vliegveld, geven wij onderstaand ons standpunt m.b.t. dit bericht en de vooruitzichten van GAE.
 1. GAE-directie noemt de krimp van 25% “stabiel”

  In het nieuwsbericht noemt de directie het vervoer “stabiel”, ofschoon er in 2011 in werkelijkheid 7 % minder passagiers zijn vervoerd ten opzichte van 2010. Sinds 2008 bedraagt de totale afname 25% (Zie bijgevoegde CBS cijfers: krimp 2009 was 8,7 % en  9,8% in 2010).GAE hanteert al jaren een ‘eigen’ telmethode om de cijfers wat op te krikken. Maar de directie gaat te ver nu zij deze afname van 25 % verkoopt als “stabiel” . Dat komt neer op pure  misleiding. Dat men de baanlengte aanvoert als excuus voor de krimp, is al even onwaarachtig. Andere regionale luchthaven zijn in dezelfde periode namelijk gegroeid met 20- 50 %. Voor de helft van de door GAE geprognosticeerde groei is verlenging van de baan niet nodig. Maar  ook die helft heeft zich niet voorgedaan, evenmin is er iets terecht gekomen van  de beloofde feeder-lijnen op Amsterdam en Kopenhagen.

 2. GAE noemt een toename van het operationeel verlies met €100.000 “beter”

  Ook de wijze waarop GAE het geleden verlies voorstelt is onwaarachtig. De directie stelt dat het verlies van € 540.000 ruim €100.000 beter is dan begroot. Het verlies was in 2011 echter €100.000 groter dan dat van 2010. Het operationele verlies is in werkelijkheid nog veel groter, doordat de afschrijvingen en reserveringen, bedrijfseconomisch bekeken, veel te gering zijn en men bovendien de tijdelijke rentevoordelen op de door het Rijk gegeven afkoopsommen van het verlies heeft afgetrokken. In werkelijkheid ligt het operationele verlies meer in de orde van grootte van een miljoen.

 3. Stijgende lijn van de directie is een luchtkasteel

  De voorspelling van de “stijgende lijn”  is niet gebaseerd op een gedegen marktanalyse. De nieuwe lijnen naar Salzburg en Innsbruck zaten maar half vol. Dat kan niet uit. Deze vluchten worden dus het volgend winterseizoen weer geschrapt. En of de lijn op Barcelona –ook op lange termijn- een succes wordt, moet worden afgewacht. De vraag is ook of de extra vluchten op bestaande bestemmingen die gepland zijn voor 2012 tot groei zullen leiden. De chartermarkt verliest in heel Europa structureel marktaandeel.

 4. De verlengde baan kan de eerste jaren niet in gebruik worden genomen

  Inderdaad, binnenkort doet de Raad van State uitspraak. Maar indien de baanverlenging al wordt goedgekeurd dan kan de verlengde baan niet in gebruik worden genomen.. De Minister van Economische Zaken heeft GAE in november geschreven dat eerst een plan voor de vervangende vleermuisroutes moet worden ingediend (en door hem moet worden goedgekeurd !). GAE moet de grond die nodig is voor deze routes eerst nog kopen. Daarna moeten houtsingels worden aangeplant en bovendien moet de aanplant minstens 5 meter hoog zijn voordat de bomen langs de Eekhoornstraat en Bunnerzandweg mogen worden gekapt. Dat gaat nog vele jaren duren. Voorts zijn de beroepen bij de Raad van State tegen de ontheffing van de Flora- en faunawet nog niet behandeld. Ook daarvan is de uitkomst onzeker. En ook dat gaat nog jaren duren. En ondertussen mag de baanverlenging - als hij al door de Raad van State wordt goedgekeurd - niet in gebruik worden genomen.

 5. Gaat het Noorden € 5 miljoen subsidie per jaar aan de luchthaven geven?

  2012 is het laatste jaar dat GAE de exploitatiesubsidie van €1 miljoen per jaar ontvangt waartoe uw ambtsvoorgangers zich hebben verplicht. Vanaf 2015 moet GAE vervolgens ook de kosten van de Luchtverkeersleiding zelf betalen. Deze kosten bedroegen de laatste tien jaar gemiddeld € 4 miljoen per jaar.

 6. De politiek is nu aan zet

  Zolang de ‘politiek’ geen besluit heeft genomen over de afdekking van de verliezen,  is het onverantwoord dat GAE begint met de uitvoering van de baanverlenging. Het was – voor wie de cijfers goed heeft bekeken - al uitgesloten dat GAE uit de verliezen zou komen (met of zonder baanverlenging). Maar door de extra kostenpost die de luchtverkeersleiding met zich brengt, moet de jaarlijkse overheidssubsidie naar € 4 á 5 miljoen. Zolang de aandeelhouders daartoe geen besluit hebben genomen is het pure geldvernietiging indien men met de baanverlenging begint. ‘De politiek’ kan zich niet langer afzijdig houden. Want indien u niets besluit, pakt dat uit als het besluit om de subsidie aan GAE niet voort te zetten. En dat komt neer op het besluit  GAE binnen enkele jaren failliet te laten gaan.
  GAE maakt  minder beroerde kansen indien de baan niet wordt verlegd, mits het bedrijf zijn bedrijfsvoering en exploitatiekosten daarbij aanpast. De noordelijke politici kunnen zich niet langer afzijdig houden.

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg
Voorzitter


2 bijlagen:
-    Nieuwsbericht GAE 11-1-2012
-    CBS maandcijfers Nederlandse luchthavens/ Eelde
 
Bijlage 1 bij brief 16/1/2012

Nieuwsbericht GAE 11-1-2012
Vervoer 2011 stabiel voor Groningen Airport Eelde, drie nieuwe bestemmingen erbij in 2012
11 januari 2012

Groningen Airport Eelde kijkt positief terug op het  voorgaande jaar. “We hebben ons goed staande gehouden in een markt waarbij onze luchthaven met een baanlengte van 1.800 meter zich nog steeds in een achterstandspositie bevindt. Wij hebben ons aanbod voor 2012 zelfs weten uit te breiden met drie nieuwe routes”, betoogde directeur Jos Hillen tijdens de wederom goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de luchthaven.
 
In 2011 vervoerde Groningen Airport Eelde 148.850 passagiers. Een zeer geringe daling ten opzichte van 2010 (153.850 passagiersbewegingen). Een resultaat waar Groningen Airport Eelde zelf positief op terug kijkt. Hillen: “ Het is een marginale teruggang. We kunnen door de beperkte baanlengte nog steeds niet meegroeien met de veranderende markt. Dan heeft Groningen Airport Eelde het in die zin alsnog goed gedaan”.
 
Het aantal vliegbewegingen kwam uit op 52.774 bewegingen (64.068 in 2010). Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de vliegscholen, omdat de opleidingen tot verkeersvlieger door de economische situatie aanzienlijk zijn teruggebracht.

Financieel resultaat beter dan prognose
De luchthaven sloot het jaar 2011 af met een tekort van € 540.000. Dit is ruim €100.000 beter dan begroot.

2012 brengt stijgende lijn
In het nieuwe jaar verwacht de luchthaven een groei van circa 10% ten opzichte van 2011. Naast het traditionele charteraanbod zijn er nieuwe bestemmingen toegevoegd aan het routenetwerk. Zo zijn eind december 2011 twee nieuwe wintersportvluchten naar Salzburg en Innsbruck van start gegaan. Beide vluchten lopen door tot april 2012. Daarnaast gaat ook in mei 2012 de nieuwe lijndienst naar Barcelona van start met low cost carrier Vueling.
 
Uitspraak baanverlenging in zicht
In afwachting van de uitspraak van de Raad van State zijn alle voorbereidingen getroffen. De uitspraak zal naar verwachting in februari 2012 plaatsvinden. Bij een positieve uitspraak kan de luchthaven de verlenging in 2012 uitvoeren waarbij de verlengde baan in 2013 operationeel kan zijn.

 
 
bijlage 2 bij brief 16-01-2012.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vliegveld betwijfelt of de baanverlenging wel door gaat
Geschreven door VOLE   
zondag 18 december 2011

Vliegveld betwijfelt of de baanverlenging wel door gaat

 

 

Groningen Airport Eelde heeft gezegd te twijfelen of de baanverlenging überhaupt wel door gaat. Naar deze uitspraak verwijst het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en lnnovatie (EL&I) in een recente brief aan het vliegveld.

Ministerie geeft nadere instructies voor vleermuisroute
Het ministerie schrijft in een brief van 29 november 2011 dat het vliegveld
de bestaande vliegroutes voor vleermuizen moet compenseren voordat de eerste boom aan de Eekhoornstraat gekapt mag worden. (Klik hier om deze brief te bekijken). De brief sluit aan bij overleg dat het vliegveld en het ministerie hebben gevoerd over de verbetering van de vleermuisroute langs het Paasveen, als alternatief voor de Eekhoornstraat.

De Paasveenroute
Het Paasveen is een weggetje, dat op 900 meter ten westen van de Eekhoornstraat ligt (
Klik hier om de luchtfoto te bekijken). Indien het vliegveld deze vleermuisroute wil versterken, moet het daarvoor grond aankopen. In bovengenoemd overleg heeft het vliegveld “aangegeven pas daadwerkelijk gronden op te kopen als er geen twijfel meer over bestaat of de baanverlenging überhaupt wel doorgaat.” Kennelijk twijfelt het vliegveld daaraan zozeer dat men het niet verantwoord acht de versterkingen van de Paasveenroute nu reeds uit te voeren.

Eerder had GAE al eens gemeld de gewraakte vliegroute niet te kunnen compenseren in verband met veiligheidsvereisten van de luchtvaart. Bovendien heeft het vliegveld altijd volgehouden dat compensatie van deze noord-zuid route niet nodig zou zijn omdat het al een perceel ten noorden van de baan had aangeplant. Deze aanplant echter, biedt volgens het ministerie geen compensatie voor de vliegroute die verloren dreigt te gaan.

Het ministerie verlangt dat het vliegveld nu eerst een concreet plan indient voor de compensatie langs de Paasveenroute. Het ministerie wil dit plan kunnen goedkeuren alvorens de bestaande vliegroute langs de Eekhoornstraat mag worden aangepakt.
Dit houdt in dat er een doorgaande verbinding moet komen tussen het deel van de Eekhoornstraat dat behouden blijft en de bestaande bomen en houtwallen aan het Paasveen. Daarvoor is de aanplant nodig van een paar honderd meter houtsingel. De bomen en struiken in deze singels moeten ongeveer vijf meter hoog zijn voordat ze een bruikbare vliegroute voor de vleermuizen vormen. Deze vliegroute dient gereed te zijn vóórdat men mag beginnen met verstoring en verwijdering van bestaande vliegroutes.
Op een kaart die de advocaat van GAE aan de rechtbank Assen overhandigde staat waar vliegroutes verdwijnen en waar "mogelijke aanpassingen" nodig zijn. (Klik hier om de kaart te bekijken)


 

 

 

 

 

 

 

 
Uitspraak Raad van State over baanverlenging uitgesteld
Geschreven door VOLE   
donderdag 15 december 2011

Uitspraak Raad van State over baanverlenging uitgesteld
 

 
De Raad van State heeft op 15-12-2011 laten weten dat de termijn voor het  doen van een uitspraak over -ondermeer- de baanverlenging met 6 weken is verlengd. Een reden voor het uitstel wordt niet genoemd.  We verwachten de uitspraak nu op woensdag 25 januari.
 
De uitspraak waarop wij nu wachten betreft het zogenaamde Aanwijzingsbesluit. Hierin zijn de baanverlenging geregeld, maar ook de geluidzones, de openingstijden, etc..
De procedure kent een lange geschiedenis. Al in 1986 heeft het vliegveld een plan gemaakt om de baan te verlengen. Na lang overleg tussen de diverse betrokken overheden heeft GAE in 1992 een aanvraag ingediend. In 1997 is daarop het A-besluit  ter inzage gelegd.
In 2003 heeft de Raad van State voor het eerst uitspraak gedaan en vernietigde het A-besluit.
 
Het heeft daarna tot 2006 geduurd voordat de minister een nieuwe beslissing op de bezwaarschriften had genomen. Over de beroepen tegen deze beslissing heeft de Raad van Staten zich in juni 2008 uitgesproken. Deze uitspraak leidde ertoe dat de Minister eind 2008 aan 'Brussel' goedkeuring vroeg voor de staatssteun t.b.v. de baanverlenging. In november 2009 heeft de Europese Commissie uitsproken dat de subsidie voor de baanverlenging geoorloofd is, maar dat nog nader onderzoek wordt gedaan naar de exploitatiesubsidie.
 
In februari 2010 besliste de Minister opnieuw over de bezwaarschriften. Tegen deze beslissing hebben vijf appelanten, waaronder VOLE, beroep ingesteld. De Raad van State heeft deze beroepen op 3 november j.l. behandeld. Hierbij kwam een groot aantal zaken aan de orde, zoals:
-    de nog niet goedgekeurde exploitatiesteun
-    de overtrokken prognoses
-    de teruglopende passagiersaantallen
-    de foutieve berekening van het aantal ernstig gehinderden
-    de ontheffing van Flora en Faunawet; etc, etc.
 
De Raad van State buigt zich dus nog over deze zaken.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tweede Kamer vergaderde over Groningen Airport Eelde
Geschreven door VOLE   
donderdag 10 november 2011
Tweede Kamer vergaderde over Groningen Airport Eelde

 
 
Staatssecretaris Joop Atsma.jpg
Ineke van Gent.jpg

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag 8 november over luchtvaartzaken. Daarbij diende Ineke van Gent (GL - foto) een motie in over de vervoersprognoses van vliegveld Eelde. In de motie wordt de regering gevraagd het Kennisinstituut voor Mobiliteit een 'second opinion' te laten uitvoeren naar de vervoersprognoses. De prognoses uit 2003 zijn de basis onder het  businessplan en zijn na actualisatie in 2008 ongewijzigd gebleven. De omstandigheden in de luchtvaart zijn sindsdien sterk gewijzigd. Voor de volledige tekst van de motie zie hieronder.

Staatssecretaris Atsma (CDA - foto) raadde de motie van GroenLinks af. In zijn antwoord beperkte hij zich tot de baanverlenging, hoewel het in de motie gaat om de vervoersprognoses en dus om het voortbestaan van het vliegveld. Atsma vindt dat al genoeg aandacht is besteed aan ‘nut en noodzaak’ en dat baanverlenging goed is voor de veiligheid en het milieu. Hij baseert zich daarbij op eigen ervaring: “Ik heb ervaring omdat ik in de vliegtuigen heb gezeten vanaf Eelde. Ik heb echt uit eigen ervaring ervaren waarom men verplicht een tussenlanding moet maken, waarom men de bagage niet allemaal mee kan nemen naar Groningen simpelweg omdat de baan tekort is en het daar dus onveilig is om te landen.”

De Staatssecretaris vindt dat de baanverlenging economisch voldoende is onderbouwd. Hij verwees naar de Raad van State: “De Raad van State heeft in 2008 alle bezwaarpunten van de economische onderbouwing ongegrond verklaard”.
Hiermee gaf hij echter een verkeerde uitleg aan de uitspraak van de Raad van State. Bovendien  ging hij voorbij aan de gewijzigde omstandigheden.
Ineke van Gent tenslotte: “Als de Staatssecretaris zo overtuigd is van zijn eigen gelijk, waarom is de staatsecretaris dan zo bang voor een second opinion?”

Over de motie wordt op 15 november gestemd.

Sharon Dijksma (PvdA) vroeg aandacht voor de overlast van de verouderde lestoestellen van de KLM luchtvaartschool.
Atsma antwoordde hierop: “Ik zal het signaal dat u afgeeft ook richting het bevoegd gezag - althans het verantwoordelijk bedrijfsleven - kenbaar maken omdat het natuurlijk niet zo zou moeten zijn dat je juist hier – en dan citeer ik vrij mevrouw Dijksma - dat je herrievliegtuigen zou inzetten terwijl het strikt gezien niet noodzakelijk is”.
Met zijn verspreking gaf Atsma precies aan wat er mis is: ‘het bevoegd gezag’, dat moet bepalen wat er is toegestaan op Eelde, voert hijzelf.
Door te wijzen richting ‘het verantwoordelijk bedrijfsleven’ onttrekt Atsma zich aan deze verantwoordelijkheid.

---------------------------------------
De motie van Groen Links:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Groningen Airport Eelde het afgelopen decennium met forse overheidssteun overeind gehouden is;

constaterende dat de vervoersprognoses die ten grondslag liggen aan het businessplan dateren uit 2003 en na actualisatie  in 2008 ongewijzigd zijn gebleven;
overwegende dat sindsdien veel relevante factoren als de olieprijs, de ontwikkeling in de luchtvaart en de economische omstandigheden sterk gewijzigd zijn;

overwegende dat het marktaandeel van Groningen Airport Eelde de laatste drie jaar scherp is gedaald, dit in tegenstelling tot de prognoses en in tegenstelling tot de toename op de andere regionale luchthavens;

verzoekt de regering het Kennisinstituut voor Mobiliteit om een second opinion te vragen naar de vervoersprognoses voor Groningen Airport Eelde met en zonder baanverlenging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent
----------------------------------------

Het integrale debat is terug te zien door op onderstaande link te klikken:
http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=912&sid=8-11-2011%2016:18:26
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ondergang luchthaven Lübeck-Blankensee waarschuwing voor luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE   
donderdag 06 oktober 2011

Ondergang luchthaven Lübeck-Blankensee waarschuwing voor luchthaven Eelde

Iedere regionale vorst wil zijn eigen internationale luchthaven, zelfs als dit bedrijfseconomische onzin is.
Voor deze irreële ambities van bestuurders draait de belastingbetaler op.


NDR Fernsehen maakte een onthullende reportage over de op handen zijnde ondergang van luchthaven Lübeck-Blankensee. (zie link hieronder)
Hoewel Lübeck aanzienlijk betere papieren heeft dan luchthaven Eelde (4x meer passagiers en een 2x groter achterland) legt de luchthaven toch het loodje
door een tekort aan inkomsten, maar vooral doordat twee Low Cost Carriers de luchthaven helemaal uitknijpen (Ryanair en Wizzair).
Zo heeft Ryanair misbruik gemaakt van haar machtspositie door voor half geld gebruik te maken van de landingsbaan.
Uit angst dat dit bedrijf zou vertrekken, heeft het vliegveld de afhandeling van bagage geruime tijd niet in rekening gebracht.
Sinds het topjaar 2005 met 700.000 passagiers lopen de passagiersaantallen terug naar 400.000 in 2011. Desondanks blijven regionale politici in de luchthaven een steunpilaar voor de regionale economie zien.
In 2007 heeft de gemeenteraad van Lübeck een ambitieus plan uitgewerkt en aangenomen voor:

 • een baanverlenging van 1800 naar 2150 meter
 • een nieuwe passagiersterminal
 • een opstelplatform en
 • 5.000 parkeerplaatsen

In totaal voor de som van 60 à 75 miljoen euro.
De bestuurders blijven tegen beter weten in vrolijk doorgaan met deze investeringsplannen.
Men voorspelt een groei in werkgelegenheid van 550 naar 3.600 arbeidsplaatsen.  Passagiersaantallen zullen stijgen van 600.000 naar 2,25 miljoen in 2020.

Maar intussen vangt de gemeente de verliezen van de luchthaven op voor miljoenen per jaar. In 2009 heeft de particuliere investeerder Infratil zijn aandeel van 90% weer overgedaan aan de gemeente. Sindsdien krimpt Ryanair zijn vluchten vanaf Lübeck in.

De luchthaven Leipzig-Altenburg is Lübeck voorgegaan. Daar is Ryanair geheel vertrokken. Mede daardoor is de luchthaven teruggevallen van 60 naar 15 arbeidsplaatsen en komen er nauwelijks nog passagiers.

De kosten van goedkoop vliegen worden door dit alles afgewenteld op de belastingbetalers in en rond Lübeck.
“Blankensee is belangrijk voor heel Noord-Duitsland” zeggen directie en burgemeester. “De stad Lübeck wacht een miljoenenstrop” zegt een luchtvaartdeskundige. De harde cijfers zullen het lot van Lübeck beslechten.

Maar waar hebben we dit soort mooie verwachtingen eerder gehoord?
De directie van Groningen Airport Eelde roept nog steeds dat een langere baan prijsvechters naar Eelde zal brengen en daardoor betere rendementen zal opleveren.
De regionale politiek blijft dit gemakshalve geloven en blijft bereid water naar de zee te dragen.
Groningen Airport Eelde is nergens bang voor.
Het bedrijf gelooft zelfs de eigen broek op te zullen houden, op voorwaarde dat het eerst 24 miljoen overheidsgeld in de grond stopt.
De prijs van dit geloof zal hoog zijn.

Lubeck protest.jpg

Klik hier om de NDR reportage over luchthaven Lübeck-Blankensee te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 61 - 70 van 144

spacer
© 2017 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.