spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Felicitatie VOLE aan Marco van de Kreeke, nieuw benoemde directeur GAE
Geschreven door VOLE   
dinsdag 10 april 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brief VOLE aan Raden & Staten, februari 2012: Misleiding en onjuistheden door de heren Sol en Hillen
Geschreven door VOLE   
dinsdag 28 februari 2012

Klik hier om de brief van VOLE aan de Raden en Staten en bekijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aan leden en sympathisanten van VOLE: VOLE heeft nog veel te doen
Geschreven door VOLE   
vrijdag 17 februari 2012

Aan leden en sympathisanten van VOLE
VOLE heeft nog veel te doen

 

De berichtgeving in de media wekt wellicht de indruk dat VOLE haar bestaansrecht verloren zou hebben na de recente uitspraak van de Raad van State. Uiteraard is niets minder waar: VOLE is nog harder nodig dan voorheen. De media suggereren bovendien dat de baanverlenging nu echt definitief zal doorgaan. Dat is nog maar de vraag. De raad van State moet zich nog uitspreken over de ontheffing van de Flora- en faunawet die GAE nodig heeft om de baan te kunnen verlengen.

Bedreigingen
De doelen waarvoor VOLE is opgericht zijn ongewijzigd. De bedreigingen voor het leefmilieu zijn zelfs groter bij een verlengde baan. Het bedreigde gebied is groter en een langere baan maakt de kosten voor de samenleving hoger.

VOLE heeft nooit veel moeite gehad met het normale luchtverkeer op Eelde. VOLE is niet tegen het vliegveld, maar wèl tegen vermijdbare overlast zoals de KLM luchtvaartschool (KLS) die veroorzaakt.

De volgende bedreigingen liggen voor de hand:

  • Toelating van militair verkeer. We voeren nog steeds procedures tegen de ontheffing van het geldende verbod daarop
  • Verruiming van de geluidnormen. Daarop dringen GAE en de KLS openlijk aan
  • Vrachtvluchten in de nacht. GAE wil omzet halen uit vrachtverkeer, en dat vliegt voornamelijk ’s nachts
  • Lesvluchten met lawaaibakken zoals die van de KLS
  • Toelating van lawaaitoestellen die elders niet meer welkom zijn.

In de komende jaren zullen de verliezen bij GAE toenemen. Daardoor worden de bedreigingen alleen maar reëler. De GAE directie zal op alle mogelijke manieren proberen geld te verdienen. Naar mate GAE financieel meer onder druk komt te staan moet VOLE haar waakzaamheid opvoeren. Immers een kat in het nauw maakt rare sprongen.
Helaas zijn onze ervaringen met de directie van GAE slecht wat betreft de zorg voor het leefmilieu en het nakomen van afspraken. Een voorbeeld hiervan is de afspraak waarbij militair verkeer werd verboden. De inkt van de overeenkomst was nog niet droog of GAE vroeg en kreeg een ontheffing.

Wat heeft VOLE wel bereikt
Het is wellicht ook zinvol nog eens terug te kijken op wat VOLE wel heeft bereikt:
Eind jaren ’90 heeft de delegatie van VOLE bereikt dat er een verbod kwam op les- en oefen vluchten met grote (straal)vliegtuigen en het al genoemde verbod op militair verkeer.

12 De vrolijke toekomst van vliegveld Eelde.jpgDe procedures die VOLE heeft gevoerd tegen de baanverlenging zijn zeker niet zinloos geweest.
In tegendeel: Dankzij onze diverse WOB procedures is  er veel informatie beschikbaar gekomen voor het publiek en voor politici. Een goed voorbeeld hiervan is de gebrekkige onderbouwing van het  businessplan van GAE, waarop de aandeelhouders in 2002  hun besluit tot baanverlenging hadden gebaseerd.
Ook is er nu veel meer informatie beschikbaar over de vaak geheime besluitvorming. Bovendien hebben GAE en het openbaar bestuur beter inzicht gekregen in de vereisten waaraan besluiten en procedures moeten voldoen. Een voorbeeld hiervan betreft de verplichte goedkeuring door ‘Brussel’ van staatssteun aan het vliegveld en de voorwaarden die hieraan gesteld worden.
De berichtgeving op onze site is steeds van hoge kwaliteit geweest. In het bijzonder onze kritiek op de onrealistische prognoses van ‘Eelde’.

VOLE gaat onverminderd door met de belangenbehartiging voor de omwonenden en voor  het leefmilieu in ruimere zin.
Kortom: VOLE heeft veel bereikt en heeft ook in de toekomst nog veel te doen.

We danken de leden voor hun steun en vertrouwen op voortgaande ondersteuning.

Bestuur VOLE
17-2-2012


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht VOLE: Uitspraak Raad van State maakt baanverlenging mogelijk
Geschreven door VOLE   
dinsdag 14 februari 2012

kleurenlogo.jpgVereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde

                          'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 www.vole.nl

Persbericht VOLE: Uitspraak Raad van State maakt baanverlenging mogelijk
Politiek nu aan zet om sluiting GAE te voorkomen

Allereerst feliciteren wij het vliegveld met deze uitspraak. Het vliegveld is in 1986 begonnen met het plan voor de baanverlenging. Deze uitspraak is dan -na meer dan 25 jaar! - wel een mijlpaal en een felicitatie waard. Nu is het aan de Noordelijke politici om te beslissen hoe ze verder willen met dit vliegveld. Want sinds 1986 is de situatie natuurlijk ingrijpend veranderd.
 
De baanverlening gaat ruim €30 miljoen kosten, €6 miljoen meer dan men van het Rijk heeft gekregen. Daardoor worden de reserves van het vliegveld uitgeput. Dit jaar stopt de exploitatiesubsidie en het vliegveld moet vanaf 2015 zelf de kosten van de verkeersleiding van €4 miljoen per jaar betalen.
Zal de 'Noordelijke politiek´ besluiten €4 á 5 miljoen per jaar bij te passen om het vliegveld open te houden?  En mag dit van ‘Brussel’? Zo niet, dan beslist men in feite dat het vliegveld over enkele jaren dicht gaat. Dan is de €30 miljoen van de baanverlenging in ieder geval weggegooid geld. Bovendien is dan voor niets 50 hectare Drents landschap voorgoed vernietigd.
 
De politici moeten nu eerst beslissen of ze de verliezen bij willen passen. Daarbij moeten zij rekening houden met actuele ontwikkelingen, zoals de kosten van de luchtverkeersleiding, de bevolkingskrimp in het Noorden [1] en de teruglopende chartermarkt.
 
Het passagiersaantal op Eelde nam de laatste 3 jaar af met 25%. Voornaamste oorzaak is de structurele teruggang van de chartermarkt (95% van GAE 's passagiers). Andere regionale luchthavens hebben zich volledig hersteld sinds 2008 [2]. In 2011 telde Eelde 46.000 vertrekkende passagiers (excl. transit). In 2008 waren dat er 60.000. De kosten voor de samenleving zijn 5 miljoen per jaar. Dat komt dus neer op een subsidie van 100 euro per ticket.
 
Zonder hernieuwde overheidssteun is het snel afgelopen met GAE. VOLE kan zich niet voorstellen dat politici in deze tijd van bezuinigingen op onderwijs, sociale voorzieningen, natuur, kunst en cultuur wel geld uittrekken voor een vliegveld, waarvan lang niet vaststaat dat het überhaupt kan overleven.
 
VOLE dringt er op aan dat de Noordelijke Rekenkamer [3] het aangekondigde onderzoek naar GAE zo snel mogelijk uitvoert. De Provinciale Staten van Drenthe en Groningen doen er goed aan de uitvoering van de baanverlenging op te schorten totdat de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn. De uitvoering van de baanverlenging kan toch niet starten voor het winterseizoen 2012/2013. Dan kan het onderzoek van de Rekenkamer klaar zijn.
 
De baanverlenging zien wij als vergelijkbaar met de kolencentra in de Eemshaven, een project waarvan inmiddels iedereen zegt: “met de kennis van nu zouden we er nooit aan beginnen”. Gelukkig is er een groot verschil, met de baanverlenging is nog niet begonnen.
 
VOLE dringt al jaren aan op een bedrijfsplan waarin GAE de tering naar de nering zet. Alleen op die manier kan het vliegveld voor het Noorden behouden blijven. Het vliegveld is handig voor vakantiecharters en zakenvluchten en goed voor het imago van het Noorden. VOLE is daar niet tegen. Een bescheiden vliegveld hoeft immers de kwaliteit van het leefmilieu niet aan te tasten.
 
Samenvattend: als de ´Noordelijke politiek´ geen besluit neemt vóór nieuwe steun aan GAE, dan komt dat neer op het besluit om de luchthaven over enige jaren te sluiten. De €30 miljoen van de baanverlenging is dan weggegooid geld en er zal voor niets 50 hectare Drents landschap voorgoed vernietigd zijn.
 
Met vriendelijke groet,
 
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

[1] De bevolking in Noord Nederland nam in 2011 af met 4%.
Zie: www.economieinhetnoorden.nl. Deze krimp is een structurele ontwikkeling die niet is verwerkt in de 'prognose' van GAE, evenmin als de structurele afname van de chartermarkt en de kosten van de luchtverkeersleiding.


[2]
Eindhoven -bijvoorbeeld- had ook een teruggang in charterpassagiers van 25% in 2008, 2009, 2010, maar ging desondanks per saldo toch met 31% omhoog.


[3]
Zie www.noordelijkerekenkamer.nl/onderzoeksprogramma 2012-2013

      [Kies onderzoeksprogramma 2012-2013 in de lijst]
 
 
[Het gaat om het journaalfragment van 13.50-15.58 minuten]
 
 
VOLE bestaat vandaag 20 jaar. Haalt VOLE de 25 jaar?
Geschreven door VOLE   
zondag 05 februari 2012

VOLE bestaat vandaag 20 jaar.
Haalt VOLE de 25 jaar?foto VOLE 20 jaar 2.jpg 

Op 6 februari 1992 werd VOLE opgericht met als doelstelling: “het behartigen van de belangen van de omwonenden van Luchthaven Eelde; het terugdringen van de (geluids)overlast en het voorkomen van uitbreiding van deze (geluids)overlast. Het tegenhouden van de baanverlenging heeft hierbij de hoogste prioriteit.”
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat VOLE heeft bereikt dat de les- en oefenvluchten met grote toestellen niet meer zijn toegestaan. Daardoor is de zeer ernstige overlast die de omgeving tot eind jaren ’90 teisterde, afgelopen. Helaas hebben we (nog) niet voor elkaar gekregen dat de ernstige overlast wordt beëindigd die KLM luchtvaartschool nog steeds veroorzaakt met haar verouderde lesvliegtuigen.
VOLE heeft in de 20 jaar van haar bestaan benadrukt niet tegen de luchthaven te zijn. VOLE is alleen tegen díe activiteiten van de Luchthaven, die onnodige geluidsoverlast veroorzaken en tegen toename van de geluidsoverlast. Daarom vooral is VOLE tegen de baanverlenging.

Financieel fiasco Luchthaven Eelde
Ook heeft VOLE van het begin af aan kritisch gestaan tegenover de financiële steun van de overheid aan Groningen Airport Eelde (GAE). Sinds de opening in 1930, heeft de luchthaven nooit kunnen bestaan zonder financiële steun van de overheid voor exploitatie en investeringen. De laatste tien jaar is er meer dan 100 miljoen euro aan gemeenschapsgeld in de luchthaven gestoken.
De laatste jaren neemt het aantal passagiers ook nog af. In 2011 kwam men slechts tot het beschamende aantal van 45.000 vertrekkende passagiers: gemiddeld 125 per dag. Op ieder ticket zit een subsidie van 100 euro.

Ondertussen wordt de kans op toename van het passagiersaantal steeds kleiner. De passagiers op Eelde zijn voor 95 % charterpassagiers. De chartermarkt is structureel aan het krimpen door de opkomst van de Low Cost Carriers (LCC). De kans dat er een LCC vanaf Eelde gaat vliegen is uiterst klein. En zelfs als dat al zou gebeuren, dan verdient Eelde er nog niets aan.
De grote groei moet komen van de lijndiensten. Maar juist die laten het afweten. Het achterland van Eelde is te klein voor frequente verbindingen met de grote vliegvelden. Als daar wel een markt voor zou zijn, zouden deze verbindingen al lang functioneren. Omdat dit soort verbindingen wordt onderhouden met kleine toestellen is de huidige baan daarvoor overigens lang genoeg. Dat blijkt ook weer uit de vluchten op Barcelona die voor dit zomerseizoen zijn gepland. Hierdoor kan het aantal passagiers met 10.000 toenemen, hopelijk genoeg om het verlies in de chartermarkt op te vangen.

Te vrezen valt dat Eelde blijft hangen op minder dan 50.000 vertrekkende passagiers per jaar. Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat de enorme infrastructuur aan gebouwen en terreinen en veertig personeelsleden (nog afgezien van de tientallen douaniers, luchtverkeersleiders en marechaussees) niet kunnen bestaan van dit schamele aantal passagiers en dat er dus ieder jaar weer (veel) geld bij zal moeten. Pas bij het tienvoudige aantal passagiers is Eelde kostendekkend.

Baanverlenging
Dit jaar komt er een uitspraak van de Raad van State over de baanverlenging. Het is vervolgens aan ‘de politiek’ [1] om te beslissen hoe ze verder wil met dit vliegveld. De exploitatiesteun loopt namelijk dit jaar af en vanaf 2015 moet de luchtverkeersleiding door GAE worden betaald. VOLE heeft zich –als gevolg van de diverse procedures- grondig verdiept in het financiële reilen en zeilen van GAE. Onze conclusie is dat het vliegveld niet kan voortbestaan zonder 3 á 4 miljoen euro exploitatiesteun. Baanverlenging verandert daar weinig aan. Als ‘de politiek’ geen besluit neemt, komt dat neer op het besluit om het vliegveld over enkele jaren te sluiten, omdat het geld dan op is.

Als de baanverlenging wordt doorgezet, zal sluiting over twee á drie jaar onvermijdelijk zijn, omdat de reserves door dat project volledig worden uitgeput. Zonder baanverlenging kan GAE het wellicht nog vijf jaar volhouden. VOLE kan zich niet voorstellen dat de politiek in deze tijd van bezuinigingen op sociale voorzieningen, onderwijs, cultuur, natuur, etc. zal besluiten weer miljoenen per jaar in GAE te pompen. Evenmin kan VOLE zich voorstellen dat ‘de politiek’ zal toestaan dat er ruim 30 miljoen euro gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan de baanverlenging en dat vijftig hectaren eeuwenoud landschap wordt vernietigd, terwijl iedereen kan zien dat het vliegveld kort daarna dicht gaat.

De inzet van VOLE
Wat ook de uitspraak van de Raad van State zal zijn, VOLE zal zich blijven inzetten voor vermindering van de hinder die onnodig wordt veroorzaakt. Wij vinden het volstrekt onacceptabel dat de KLM luchtvaartschool hier nog blijft rondvliegen met al jaren afgeschreven vliegtuigen, waarvan de directie ons tien jaar geleden al heeft toegegeven dat zij onaanvaardbaar lawaaïerig zijn.
We zullen het vliegveld bovendien zeer kritisch blijven volgen bij de plannen om hier militaire vliegtuigen naartoe te halen. De gedachte dat we als inwoners zelf ook nog meebetalen voor deze herrie vinden we onverdraaglijk. De politiek had toen ze besloot het vliegveld te subsidiëren, eisen moeten stellen om de overlast te beperken. Een subsidie per passagier van 100 euro vinden we maatschappelijk gezien niet te verdedigen. We gunnen iedereen zijn vliegvakantie naar de wintersport, maar subsidie hiervoor vinden we onbegrijpelijk.
VOLE is niet tegen het bestaan van vliegveld Eelde, maar wij zullen ons blijven inzetten voor een vliegveld dat volledig rekening houdt met de woonomgeving.

Haalt VOLE de 25 jaar?
VOLE dringt al jaren aan op een bedrijfsplan waarin GAE de tering naar de nering zet. Alleen op die manier kan het vliegveld voor het Noorden behouden blijven. Het vliegveld is handig voor vakantiecharters en zakenvluchten en goed voor het imago van het Noorden.
VOLE is daar niet tegen. Een bescheiden vliegveld hoeft de kwaliteit van het leefmilieu niet aan te tasten. Een merkwaardige paradox dient zich aan: Met de huidige hardnekkigheid van ‘de politiek’ om de baanverlenging door te zetten, bespoedigt zij de sluiting van GAE en de opheffing van onze vereniging.

VOLE, 6-2-2012


[1] Met ‘de politiek’ bedoelen we de gemeenteraden van Groningen, Assen en Tynaarlo en de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe. Zij zijn de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde.


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Noordelijke Rekenkamer start onderzoek naar vliegveld Eelde
Geschreven door VOLE   
vrijdag 20 januari 2012

kleurenlogo.jpg     Vereniging Omwonenden Luchthaven
                                                  Eelde

                           
www.vole.nl                    'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

Persbericht
Noordelijke Rekenkamer start onderzoek naar vliegveld Eelde


De Noordelijke Rekenkamer gaat een onderzoek instellen naar de gang van zaken bij Groningen Airport Eelde. De Rekenkamer zet vraagtekens bij de besluitvorming over nut en noodzaak van de baanverlenging.
Ook vraagt de Rekenkamer zich af hoe Provinciale Staten van Drenthe en Groningen zijn geïnformeerd over de besluitvorming en welke impact de baanverlenging heeft op de toekomstige exploitatie.


VOLE blij met onderzoek
Het verheugt de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) dat de Rekenkamer een onderzoek instelt naar nut en noodzaak van de baanverlenging en naar de exploitatiesubsidie.
VOLE heeft immers altijd betoogd dat de baanverlenging nauwelijks enig nut dient en er zeker geen  noodzaak voor is. Baanverlenging put de reserves uit en leidt tot verhoging van de exploitatielasten, terwijl er geen vliegtuig méér door zal komen. VOLE heeft hoge verwachtingen van de uitkomsten van het onderzoek.  

De Noordelijke Rekenkamer schrijft in haar onderzoeksprogramma 2012-2013 [1]  dat het onderzoek naar de bestuurlijke besluitvorming rond Groningen Airport Eelde (GAE) kan leiden tot verbetering van het besluitvormingsproces betreffende  GAE en tot de structurele inschakeling van een breed pallet aan belanghebbenden bij vergelijkbare ruimtelijke projecten.

Het Rijk heeft het belang van GAE afgewaardeerd
De Rekenkamer schets de ontwikkeling rond vliegveld Eelde en merkt op: “het Rijk heeft het belang van GAE in het ontwerp van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte afgewaardeerd” en “ook het stedelijk netwerk Groningen - Assen waaraan de luchthaven onlosmakelijk verbonden was, is in het ontwerp van de structuurvisie niet (meer) opgenomen”.

Het is de Rekenkamer niet ontgaan dat “de Raad van State in een eerdere procedure inzake de baanverlenging (heeft) aangegeven dat de huidige baanlengte van 1.800 meter onvoldoende is om de exploitatie sluitend te kunnen voeren.”
De Rekenkamer merkt voorts op dat bij de besluitvormingsproces over de baanverlenging geen ‘breed pallet aan belanghebbenden’ betrokken is, zoals bij Schiphol, Eindhoven, Lelystad en Rotterdam Airport wel het geval was.

De exploitatiesubsidie die GAE ontvangt van de provincies Drenthe en Groningen, loopt dit jaar af. In de loop van 2012 moeten deze provincies besluiten of zij blijven bijdragen in een verliesgevende exploitatie van GAE. De Rekenkamer merkt hierover op: “In hun besluitvorming dienen de provincies de maatschappelijke belangen integraal tegen elkaar af te wegen.”

Onderzoek naar bestuurlijke besluitvorming en impact baanverlenging
De Rekenkamer richt het onderzoek op de bestuurlijke besluitvorming over GAE. “De centrale vraag daarbij is of dit bestuurlijk besluitvormingsproces zorgvuldig doorlopen is en of er een integrale afweging van belangen heeft plaatsgevonden”.
“Dit leidt tot de volgende deelvragen:

  • heeft de besluitvorming plaatsgevonden op basis van objectieve en eenduidige   beslisinformatie waarin nut en noodzaak van de baanverlenging worden onderbouwd?
  • in hoeverre is er sprake geweest van scheiding van het belang van de provincie als aandeelhouder en als behartiger van het algemeen maatschappelijke belang?
  • welke belanghebbenden zijn bij het bestuurlijk besluitvormingsproces betrokken?
  • op welke wijze zijn de leden van provinciale staten van Drenthe en Groningen over de besluitvorming geïnformeerd en hierbij in kaderstellende zin betrokken?
  • welke impact heeft de baanverlenging op de toekomstige exploitatie?”

Uitkomsten onderzoek Rekenkamer en uitspraak Raad van State
Op 25 januari zal de Raad van State een uitspraak doen over het zogenaamde Aanwijzingsbesluit. In dit besluit is onder meer de baanverlenging geregeld. Het is niet mogelijk vooruit te lopen op de uitspraak, maar het onderzoek van de Rekenkamer maakt het in ieder geval nodig te wachten  met de eventuele uitvoering van de baanverlenging totdat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.
Het onderzoek gaat immers in op ‘nut en noodzaak’ van het project. Het zou wel heel merkwaardig zijn dat men een project uitvoert om kort daarna vast te stellen dat ‘nut en noodzaak’ ontbreken, en er vrijwel geen effect te verwachten valt op de exploitatie anders dan verhoging van kosten.
Het is ook nodig te wachten met de uitvoering doordat de termijn van het exploitatiesubsidie dit jaar afloopt. Zonder een welwillende beslissing over de voortzetting van de exploitatiesteun is het uitgesloten dat GAE kan voortbestaan. In de overweging  moet tevens rekening worden gehouden met de kosten van de Luchtverkeersleiding (4 miljoen per jaar) die GAE vanaf 2015 zelf moet betalen. Hiermee is in de businessplannen die ten grondslag liggen aan het besluit tot baanverlenging, nooit rekening gehouden.

Uitgaande van de huidige cijfers zal het verlies van GAE vanaf 2015 rond de 
€ 4 à 5 miljoen bedragen. De politici in de regio moeten eerst kiezen hoe ze verder willen met het vliegveld. De uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer moeten daarvoor de basis zijn.
Indien de politiek al besluit tot voortzetting van de exploitatiesteun, moet dit worden voorgelegd aan de Europese Commissie. De kans dat de Commissie exploitatiesteun zal goedkeuren is echter bijzonder klein, temeer daar het hier gaat om een bedrag dat buitenproportioneel is, gegeven de omzet van GAE (€ 5 miljoen per jaar).

[1]  zie: www.Noordelijkerekenkamer.nl

VOLE 20-1-2012

 


         Secretariaat                                   Woordvoerder                                    Postbank
          Postbus 47                             J.Wittenberg (voorzitter)                     Gironummer 204082
9765 ZG Paterswolde                                050 3183360                Ver. Omwonenden Luchthaven
  e-mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
                                                                                           Eelde te Vries

 


 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 71 - 80 van 159

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.