spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
VOLE brief aan Provinciale Staten en gemeenteraden: GAE-directie noemt de krimp van 25% "stabiel"
Geschreven door VOLE   
dinsdag 17 januari 2012
 
 
Aan de Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en de gemeenteraden van Groningen, Assen en Tynaarlo
 
Glimmen, 16-1-2012

Betreft: Nieuwjaarsbericht Groningen Airport Eelde (GAE)

Geachte Raadslid of Statenlid
De directie van Groningen Airport Eelde heeft 11 januari een ‘Nieuwsbericht’ de wereld ingestuurd. Doordat het bericht van GAE misleidend is, en omdat de aandeelhouders (beide provincies en de drie gemeenten)  binnenkort moeten besluiten hoe zij verder willen met het vliegveld, geven wij onderstaand ons standpunt m.b.t. dit bericht en de vooruitzichten van GAE.
 1. GAE-directie noemt de krimp van 25% “stabiel”

  In het nieuwsbericht noemt de directie het vervoer “stabiel”, ofschoon er in 2011 in werkelijkheid 7 % minder passagiers zijn vervoerd ten opzichte van 2010. Sinds 2008 bedraagt de totale afname 25% (Zie bijgevoegde CBS cijfers: krimp 2009 was 8,7 % en  9,8% in 2010).GAE hanteert al jaren een ‘eigen’ telmethode om de cijfers wat op te krikken. Maar de directie gaat te ver nu zij deze afname van 25 % verkoopt als “stabiel” . Dat komt neer op pure  misleiding. Dat men de baanlengte aanvoert als excuus voor de krimp, is al even onwaarachtig. Andere regionale luchthaven zijn in dezelfde periode namelijk gegroeid met 20- 50 %. Voor de helft van de door GAE geprognosticeerde groei is verlenging van de baan niet nodig. Maar  ook die helft heeft zich niet voorgedaan, evenmin is er iets terecht gekomen van  de beloofde feeder-lijnen op Amsterdam en Kopenhagen.

 2. GAE noemt een toename van het operationeel verlies met €100.000 “beter”

  Ook de wijze waarop GAE het geleden verlies voorstelt is onwaarachtig. De directie stelt dat het verlies van € 540.000 ruim €100.000 beter is dan begroot. Het verlies was in 2011 echter €100.000 groter dan dat van 2010. Het operationele verlies is in werkelijkheid nog veel groter, doordat de afschrijvingen en reserveringen, bedrijfseconomisch bekeken, veel te gering zijn en men bovendien de tijdelijke rentevoordelen op de door het Rijk gegeven afkoopsommen van het verlies heeft afgetrokken. In werkelijkheid ligt het operationele verlies meer in de orde van grootte van een miljoen.

 3. Stijgende lijn van de directie is een luchtkasteel

  De voorspelling van de “stijgende lijn”  is niet gebaseerd op een gedegen marktanalyse. De nieuwe lijnen naar Salzburg en Innsbruck zaten maar half vol. Dat kan niet uit. Deze vluchten worden dus het volgend winterseizoen weer geschrapt. En of de lijn op Barcelona –ook op lange termijn- een succes wordt, moet worden afgewacht. De vraag is ook of de extra vluchten op bestaande bestemmingen die gepland zijn voor 2012 tot groei zullen leiden. De chartermarkt verliest in heel Europa structureel marktaandeel.

 4. De verlengde baan kan de eerste jaren niet in gebruik worden genomen

  Inderdaad, binnenkort doet de Raad van State uitspraak. Maar indien de baanverlenging al wordt goedgekeurd dan kan de verlengde baan niet in gebruik worden genomen.. De Minister van Economische Zaken heeft GAE in november geschreven dat eerst een plan voor de vervangende vleermuisroutes moet worden ingediend (en door hem moet worden goedgekeurd !). GAE moet de grond die nodig is voor deze routes eerst nog kopen. Daarna moeten houtsingels worden aangeplant en bovendien moet de aanplant minstens 5 meter hoog zijn voordat de bomen langs de Eekhoornstraat en Bunnerzandweg mogen worden gekapt. Dat gaat nog vele jaren duren. Voorts zijn de beroepen bij de Raad van State tegen de ontheffing van de Flora- en faunawet nog niet behandeld. Ook daarvan is de uitkomst onzeker. En ook dat gaat nog jaren duren. En ondertussen mag de baanverlenging - als hij al door de Raad van State wordt goedgekeurd - niet in gebruik worden genomen.

 5. Gaat het Noorden € 5 miljoen subsidie per jaar aan de luchthaven geven?

  2012 is het laatste jaar dat GAE de exploitatiesubsidie van €1 miljoen per jaar ontvangt waartoe uw ambtsvoorgangers zich hebben verplicht. Vanaf 2015 moet GAE vervolgens ook de kosten van de Luchtverkeersleiding zelf betalen. Deze kosten bedroegen de laatste tien jaar gemiddeld € 4 miljoen per jaar.

 6. De politiek is nu aan zet

  Zolang de ‘politiek’ geen besluit heeft genomen over de afdekking van de verliezen,  is het onverantwoord dat GAE begint met de uitvoering van de baanverlenging. Het was – voor wie de cijfers goed heeft bekeken - al uitgesloten dat GAE uit de verliezen zou komen (met of zonder baanverlenging). Maar door de extra kostenpost die de luchtverkeersleiding met zich brengt, moet de jaarlijkse overheidssubsidie naar € 4 á 5 miljoen. Zolang de aandeelhouders daartoe geen besluit hebben genomen is het pure geldvernietiging indien men met de baanverlenging begint. ‘De politiek’ kan zich niet langer afzijdig houden. Want indien u niets besluit, pakt dat uit als het besluit om de subsidie aan GAE niet voort te zetten. En dat komt neer op het besluit  GAE binnen enkele jaren failliet te laten gaan.
  GAE maakt  minder beroerde kansen indien de baan niet wordt verlegd, mits het bedrijf zijn bedrijfsvoering en exploitatiekosten daarbij aanpast. De noordelijke politici kunnen zich niet langer afzijdig houden.

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg
Voorzitter


2 bijlagen:
-    Nieuwsbericht GAE 11-1-2012
-    CBS maandcijfers Nederlandse luchthavens/ Eelde
 
Bijlage 1 bij brief 16/1/2012

Nieuwsbericht GAE 11-1-2012
Vervoer 2011 stabiel voor Groningen Airport Eelde, drie nieuwe bestemmingen erbij in 2012
11 januari 2012

Groningen Airport Eelde kijkt positief terug op het  voorgaande jaar. “We hebben ons goed staande gehouden in een markt waarbij onze luchthaven met een baanlengte van 1.800 meter zich nog steeds in een achterstandspositie bevindt. Wij hebben ons aanbod voor 2012 zelfs weten uit te breiden met drie nieuwe routes”, betoogde directeur Jos Hillen tijdens de wederom goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de luchthaven.
 
In 2011 vervoerde Groningen Airport Eelde 148.850 passagiers. Een zeer geringe daling ten opzichte van 2010 (153.850 passagiersbewegingen). Een resultaat waar Groningen Airport Eelde zelf positief op terug kijkt. Hillen: “ Het is een marginale teruggang. We kunnen door de beperkte baanlengte nog steeds niet meegroeien met de veranderende markt. Dan heeft Groningen Airport Eelde het in die zin alsnog goed gedaan”.
 
Het aantal vliegbewegingen kwam uit op 52.774 bewegingen (64.068 in 2010). Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de vliegscholen, omdat de opleidingen tot verkeersvlieger door de economische situatie aanzienlijk zijn teruggebracht.

Financieel resultaat beter dan prognose
De luchthaven sloot het jaar 2011 af met een tekort van € 540.000. Dit is ruim €100.000 beter dan begroot.

2012 brengt stijgende lijn
In het nieuwe jaar verwacht de luchthaven een groei van circa 10% ten opzichte van 2011. Naast het traditionele charteraanbod zijn er nieuwe bestemmingen toegevoegd aan het routenetwerk. Zo zijn eind december 2011 twee nieuwe wintersportvluchten naar Salzburg en Innsbruck van start gegaan. Beide vluchten lopen door tot april 2012. Daarnaast gaat ook in mei 2012 de nieuwe lijndienst naar Barcelona van start met low cost carrier Vueling.
 
Uitspraak baanverlenging in zicht
In afwachting van de uitspraak van de Raad van State zijn alle voorbereidingen getroffen. De uitspraak zal naar verwachting in februari 2012 plaatsvinden. Bij een positieve uitspraak kan de luchthaven de verlenging in 2012 uitvoeren waarbij de verlengde baan in 2013 operationeel kan zijn.

 
 
bijlage 2 bij brief 16-01-2012.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vliegveld betwijfelt of de baanverlenging wel door gaat
Geschreven door VOLE   
zondag 18 december 2011

Vliegveld betwijfelt of de baanverlenging wel door gaat

 

 

Groningen Airport Eelde heeft gezegd te twijfelen of de baanverlenging überhaupt wel door gaat. Naar deze uitspraak verwijst het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en lnnovatie (EL&I) in een recente brief aan het vliegveld.

Ministerie geeft nadere instructies voor vleermuisroute
Het ministerie schrijft in een brief van 29 november 2011 dat het vliegveld
de bestaande vliegroutes voor vleermuizen moet compenseren voordat de eerste boom aan de Eekhoornstraat gekapt mag worden. (Klik hier om deze brief te bekijken). De brief sluit aan bij overleg dat het vliegveld en het ministerie hebben gevoerd over de verbetering van de vleermuisroute langs het Paasveen, als alternatief voor de Eekhoornstraat.

De Paasveenroute
Het Paasveen is een weggetje, dat op 900 meter ten westen van de Eekhoornstraat ligt (
Klik hier om de luchtfoto te bekijken). Indien het vliegveld deze vleermuisroute wil versterken, moet het daarvoor grond aankopen. In bovengenoemd overleg heeft het vliegveld “aangegeven pas daadwerkelijk gronden op te kopen als er geen twijfel meer over bestaat of de baanverlenging überhaupt wel doorgaat.” Kennelijk twijfelt het vliegveld daaraan zozeer dat men het niet verantwoord acht de versterkingen van de Paasveenroute nu reeds uit te voeren.

Eerder had GAE al eens gemeld de gewraakte vliegroute niet te kunnen compenseren in verband met veiligheidsvereisten van de luchtvaart. Bovendien heeft het vliegveld altijd volgehouden dat compensatie van deze noord-zuid route niet nodig zou zijn omdat het al een perceel ten noorden van de baan had aangeplant. Deze aanplant echter, biedt volgens het ministerie geen compensatie voor de vliegroute die verloren dreigt te gaan.

Het ministerie verlangt dat het vliegveld nu eerst een concreet plan indient voor de compensatie langs de Paasveenroute. Het ministerie wil dit plan kunnen goedkeuren alvorens de bestaande vliegroute langs de Eekhoornstraat mag worden aangepakt.
Dit houdt in dat er een doorgaande verbinding moet komen tussen het deel van de Eekhoornstraat dat behouden blijft en de bestaande bomen en houtwallen aan het Paasveen. Daarvoor is de aanplant nodig van een paar honderd meter houtsingel. De bomen en struiken in deze singels moeten ongeveer vijf meter hoog zijn voordat ze een bruikbare vliegroute voor de vleermuizen vormen. Deze vliegroute dient gereed te zijn vóórdat men mag beginnen met verstoring en verwijdering van bestaande vliegroutes.
Op een kaart die de advocaat van GAE aan de rechtbank Assen overhandigde staat waar vliegroutes verdwijnen en waar "mogelijke aanpassingen" nodig zijn. (Klik hier om de kaart te bekijken)


 

 

 

 

 

 

 

 
Uitspraak Raad van State over baanverlenging uitgesteld
Geschreven door VOLE   
donderdag 15 december 2011

Uitspraak Raad van State over baanverlenging uitgesteld
 

 
De Raad van State heeft op 15-12-2011 laten weten dat de termijn voor het  doen van een uitspraak over -ondermeer- de baanverlenging met 6 weken is verlengd. Een reden voor het uitstel wordt niet genoemd.  We verwachten de uitspraak nu op woensdag 25 januari.
 
De uitspraak waarop wij nu wachten betreft het zogenaamde Aanwijzingsbesluit. Hierin zijn de baanverlenging geregeld, maar ook de geluidzones, de openingstijden, etc..
De procedure kent een lange geschiedenis. Al in 1986 heeft het vliegveld een plan gemaakt om de baan te verlengen. Na lang overleg tussen de diverse betrokken overheden heeft GAE in 1992 een aanvraag ingediend. In 1997 is daarop het A-besluit  ter inzage gelegd.
In 2003 heeft de Raad van State voor het eerst uitspraak gedaan en vernietigde het A-besluit.
 
Het heeft daarna tot 2006 geduurd voordat de minister een nieuwe beslissing op de bezwaarschriften had genomen. Over de beroepen tegen deze beslissing heeft de Raad van Staten zich in juni 2008 uitgesproken. Deze uitspraak leidde ertoe dat de Minister eind 2008 aan 'Brussel' goedkeuring vroeg voor de staatssteun t.b.v. de baanverlenging. In november 2009 heeft de Europese Commissie uitsproken dat de subsidie voor de baanverlenging geoorloofd is, maar dat nog nader onderzoek wordt gedaan naar de exploitatiesubsidie.
 
In februari 2010 besliste de Minister opnieuw over de bezwaarschriften. Tegen deze beslissing hebben vijf appelanten, waaronder VOLE, beroep ingesteld. De Raad van State heeft deze beroepen op 3 november j.l. behandeld. Hierbij kwam een groot aantal zaken aan de orde, zoals:
-    de nog niet goedgekeurde exploitatiesteun
-    de overtrokken prognoses
-    de teruglopende passagiersaantallen
-    de foutieve berekening van het aantal ernstig gehinderden
-    de ontheffing van Flora en Faunawet; etc, etc.
 
De Raad van State buigt zich dus nog over deze zaken.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tweede Kamer vergaderde over Groningen Airport Eelde
Geschreven door VOLE   
donderdag 10 november 2011
Tweede Kamer vergaderde over Groningen Airport Eelde

 
 
Staatssecretaris Joop Atsma.jpg
Ineke van Gent.jpg

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag 8 november over luchtvaartzaken. Daarbij diende Ineke van Gent (GL - foto) een motie in over de vervoersprognoses van vliegveld Eelde. In de motie wordt de regering gevraagd het Kennisinstituut voor Mobiliteit een 'second opinion' te laten uitvoeren naar de vervoersprognoses. De prognoses uit 2003 zijn de basis onder het  businessplan en zijn na actualisatie in 2008 ongewijzigd gebleven. De omstandigheden in de luchtvaart zijn sindsdien sterk gewijzigd. Voor de volledige tekst van de motie zie hieronder.

Staatssecretaris Atsma (CDA - foto) raadde de motie van GroenLinks af. In zijn antwoord beperkte hij zich tot de baanverlenging, hoewel het in de motie gaat om de vervoersprognoses en dus om het voortbestaan van het vliegveld. Atsma vindt dat al genoeg aandacht is besteed aan ‘nut en noodzaak’ en dat baanverlenging goed is voor de veiligheid en het milieu. Hij baseert zich daarbij op eigen ervaring: “Ik heb ervaring omdat ik in de vliegtuigen heb gezeten vanaf Eelde. Ik heb echt uit eigen ervaring ervaren waarom men verplicht een tussenlanding moet maken, waarom men de bagage niet allemaal mee kan nemen naar Groningen simpelweg omdat de baan tekort is en het daar dus onveilig is om te landen.”

De Staatssecretaris vindt dat de baanverlenging economisch voldoende is onderbouwd. Hij verwees naar de Raad van State: “De Raad van State heeft in 2008 alle bezwaarpunten van de economische onderbouwing ongegrond verklaard”.
Hiermee gaf hij echter een verkeerde uitleg aan de uitspraak van de Raad van State. Bovendien  ging hij voorbij aan de gewijzigde omstandigheden.
Ineke van Gent tenslotte: “Als de Staatssecretaris zo overtuigd is van zijn eigen gelijk, waarom is de staatsecretaris dan zo bang voor een second opinion?”

Over de motie wordt op 15 november gestemd.

Sharon Dijksma (PvdA) vroeg aandacht voor de overlast van de verouderde lestoestellen van de KLM luchtvaartschool.
Atsma antwoordde hierop: “Ik zal het signaal dat u afgeeft ook richting het bevoegd gezag - althans het verantwoordelijk bedrijfsleven - kenbaar maken omdat het natuurlijk niet zo zou moeten zijn dat je juist hier – en dan citeer ik vrij mevrouw Dijksma - dat je herrievliegtuigen zou inzetten terwijl het strikt gezien niet noodzakelijk is”.
Met zijn verspreking gaf Atsma precies aan wat er mis is: ‘het bevoegd gezag’, dat moet bepalen wat er is toegestaan op Eelde, voert hijzelf.
Door te wijzen richting ‘het verantwoordelijk bedrijfsleven’ onttrekt Atsma zich aan deze verantwoordelijkheid.

---------------------------------------
De motie van Groen Links:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Groningen Airport Eelde het afgelopen decennium met forse overheidssteun overeind gehouden is;

constaterende dat de vervoersprognoses die ten grondslag liggen aan het businessplan dateren uit 2003 en na actualisatie  in 2008 ongewijzigd zijn gebleven;
overwegende dat sindsdien veel relevante factoren als de olieprijs, de ontwikkeling in de luchtvaart en de economische omstandigheden sterk gewijzigd zijn;

overwegende dat het marktaandeel van Groningen Airport Eelde de laatste drie jaar scherp is gedaald, dit in tegenstelling tot de prognoses en in tegenstelling tot de toename op de andere regionale luchthavens;

verzoekt de regering het Kennisinstituut voor Mobiliteit om een second opinion te vragen naar de vervoersprognoses voor Groningen Airport Eelde met en zonder baanverlenging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent
----------------------------------------

Het integrale debat is terug te zien door op onderstaande link te klikken:
http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=912&sid=8-11-2011%2016:18:26
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ondergang luchthaven Lübeck-Blankensee waarschuwing voor luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE   
donderdag 06 oktober 2011

Ondergang luchthaven Lübeck-Blankensee waarschuwing voor luchthaven Eelde

Iedere regionale vorst wil zijn eigen internationale luchthaven, zelfs als dit bedrijfseconomische onzin is.
Voor deze irreële ambities van bestuurders draait de belastingbetaler op.


NDR Fernsehen maakte een onthullende reportage over de op handen zijnde ondergang van luchthaven Lübeck-Blankensee. (zie link hieronder)
Hoewel Lübeck aanzienlijk betere papieren heeft dan luchthaven Eelde (4x meer passagiers en een 2x groter achterland) legt de luchthaven toch het loodje
door een tekort aan inkomsten, maar vooral doordat twee Low Cost Carriers de luchthaven helemaal uitknijpen (Ryanair en Wizzair).
Zo heeft Ryanair misbruik gemaakt van haar machtspositie door voor half geld gebruik te maken van de landingsbaan.
Uit angst dat dit bedrijf zou vertrekken, heeft het vliegveld de afhandeling van bagage geruime tijd niet in rekening gebracht.
Sinds het topjaar 2005 met 700.000 passagiers lopen de passagiersaantallen terug naar 400.000 in 2011. Desondanks blijven regionale politici in de luchthaven een steunpilaar voor de regionale economie zien.
In 2007 heeft de gemeenteraad van Lübeck een ambitieus plan uitgewerkt en aangenomen voor:

 • een baanverlenging van 1800 naar 2150 meter
 • een nieuwe passagiersterminal
 • een opstelplatform en
 • 5.000 parkeerplaatsen

In totaal voor de som van 60 à 75 miljoen euro.
De bestuurders blijven tegen beter weten in vrolijk doorgaan met deze investeringsplannen.
Men voorspelt een groei in werkgelegenheid van 550 naar 3.600 arbeidsplaatsen.  Passagiersaantallen zullen stijgen van 600.000 naar 2,25 miljoen in 2020.

Maar intussen vangt de gemeente de verliezen van de luchthaven op voor miljoenen per jaar. In 2009 heeft de particuliere investeerder Infratil zijn aandeel van 90% weer overgedaan aan de gemeente. Sindsdien krimpt Ryanair zijn vluchten vanaf Lübeck in.

De luchthaven Leipzig-Altenburg is Lübeck voorgegaan. Daar is Ryanair geheel vertrokken. Mede daardoor is de luchthaven teruggevallen van 60 naar 15 arbeidsplaatsen en komen er nauwelijks nog passagiers.

De kosten van goedkoop vliegen worden door dit alles afgewenteld op de belastingbetalers in en rond Lübeck.
“Blankensee is belangrijk voor heel Noord-Duitsland” zeggen directie en burgemeester. “De stad Lübeck wacht een miljoenenstrop” zegt een luchtvaartdeskundige. De harde cijfers zullen het lot van Lübeck beslechten.

Maar waar hebben we dit soort mooie verwachtingen eerder gehoord?
De directie van Groningen Airport Eelde roept nog steeds dat een langere baan prijsvechters naar Eelde zal brengen en daardoor betere rendementen zal opleveren.
De regionale politiek blijft dit gemakshalve geloven en blijft bereid water naar de zee te dragen.
Groningen Airport Eelde is nergens bang voor.
Het bedrijf gelooft zelfs de eigen broek op te zullen houden, op voorwaarde dat het eerst 24 miljoen overheidsgeld in de grond stopt.
De prijs van dit geloof zal hoog zijn.

Lubeck protest.jpg

Klik hier om de NDR reportage over luchthaven Lübeck-Blankensee te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Weer 10% minder passagiers op luchthaven Eelde
Geschreven door VOLE   
dinsdag 06 september 2011
kleurenlogo.jpg  Vereniging Omwonenden Luchthaven
                              Eelde


                         'voor de kwaliteit van de leefomgeving'


Persbericht

Onnen, 1 september 2011

Weer 10% minder passagiers op luchthaven Eelde
 
Geachte redactie,

Het aantal passagiers op luchthaven Eelde is in de maand mei opnieuw lager dan voorgaande jaren. In mei waren er 15.817 passagiers. Vorig jaar was dat aantal 17.357. Een afname van 10%. Over heel 2010 was er ook al een afname van 10% vergeleken met 2009.
 
Deze cijfers staan in schril contrast met de toename op de regionale vliegvelden Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. Daar nam het aantal passagiers in mei toe met 28% ten opzichte van vorig jaar. Het nam zelfs toe met 62% ! ten opzichte van 2009. Deze cijfers zijn vrijgegeven door het CBS.
 
Het krachtige herstel dat zich op de andere regionale luchthavens voordoet, gaat geheel voorbij aan Eelde. Dit ondanks het feit dat Transavia twee nieuwe bestemmingen (Malaga en Mallorca) toevoegde aan het zomerprogramma 2011. De directie van GAE hult zich in stilzwijgen. Als ze al een verklaring geeft voor de afname, is dat het uitstel van de baanverlenging. Maar de luchthaven had dit jaar uiteraard hetzelfde aantal passagiers kunnen halen als in 2010 of 2009. Er zijn meer vluchten, en meer bestemmingen, maar minder passagiers. De toestellen zitten dus minder vol. Dat kan niet aan de baanverlenging liggen. Het al jaren door GAE gebruikte argument dat de vliegtuigen -wegens de korte baan- niet vol beladen kunnen worden, is gewoon een drogreden. De vliegtuigen kunnen wel voller –de bezettingsgraad is dit jaar aanzienlijk gezakt-, maar er zijn gewoon te weinig klanten. De omstandigheden op Eelde zijn niet anders dan voorheen en de vliegtuigen zijn dezelfde. De vraag van het publiek naar vliegvakanties is sinds 2009 met 50% toegenomen, maar Eelde profiteert hier niet van. Op de structurele oorzaken hiervan wenst de GAE directie niet in te gaan. Er is inmiddels alle reden om onderzoek te doen naar de achtergronden van deze daling.

Volgens VOLE is de reden voor de uiterst zwakke positie van Eelde het beperkte achterland met als gevolg het beperkte aanbod van bestemmingen. Deze verklaring is gebaseerd op onafhankelijk economisch onderzoek van onder meer SEO Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Een andere reden is dat op concurrerende luchthavens de tickets vaak vele maken goedkoper zijn dan op Eelde.
Bij herhaling hebben deskundigen betoogd dat een langere baan het achterland niet groter maakt. Het aantal reizigers zal ondanks baanverlenging niet of nauwelijks groeien. De vergrote luchthaven Eelde heeft alleen een toekomst als het aanbod in bestemmingen drastisch zou toenemen. Maar daar is weinig kans op.
 
De in het businessplan genoemde lijnverbindingen met Europese luchthavens (Londen, Brussel Kopenhagen, etc.) komen ook niet van de grond. Oorzaak: te weinig passagiers, zelfs voor kleine toestellen. Dit voorjaar werden met veel fanfare en media aandacht (zie DvhN 7-1-2011) vluchten aangekondigd van de Groninger Luchtvaart Maatschappij GLM, van ondernemer/hotelier Van Amerongen. Waarom kwamen deze niet van de grond?. Het bleek een publiciteitsstunt van de GAE directie, net als de luchtvrachtmaatschappij RDR-Cargo die enige jaren geleden ruime aandacht kreeg.
 
Luchthaven Eelde moet het hebben van de vakantiecharters. Juist in deze markt zijn ontwikkelingen gaande die ongunstig zijn voor Eelde. De chartermarkt verliest terrein aan de Low Cost Carriers (LCC). Consumenten zoeken op internet naar de goedkoopste aanbiedingen en komen dan uit bij een LCC. Daardoor verliest vliegveld Eelde passagiers, ondanks het verruimde aanbod van dit jaar.
Transavia heeft het aanbod dit jaar uitgebreid en verkoopt nu ook losse tickets. Sky Airlines is er bij gekomen. GAE investeert zwaar in marketing. De Nederlandse vliegtax is afgeschaft en de recent ingevoerde Duitse vliegtax werkt in het voordeel van de Nederlandse luchthavens. Het heeft voor Eelde allemaal niet mogen baten. Terwijl andere regionale luchthavens profiteren van het marktherstel, zakt Eelde verder weg en komt dit jaar uit op een passagiersaantal van 10 jaar geleden.

De LCC-maatschappijen concentreren hun bedrijfsvoering op een beperkt aantal luchthavens. Tijdens hun zoektocht naar nieuwe markten van een aantal jaren geleden deden ze kleinere luchthavens aan. Maar nu de markt is uitgekristalliseerd, worden de kleinere minder rendabele luchthavens weer verlaten.
Het is door de gewijzigde markt ondenkbaar dat er een LCC op Eelde komt. Maar toch blijft GAE vasthouden aan een verouderd businessplan. Dit plan is in 2009 geactualiseerd met de mededeling dat de geplande groei (20% per jaar voor de komende 8 jaar) door vertraging van de baanverlenging enige jaren is opgeschoven. In de actualisering gaat GAE voorbij aan nieuwe ontwikkelingen in de luchtvaartmarkt.
 
Het is onbegrijpelijk dat de GAE directie hiermee wegkomt zonder dat de aandeelhouders ingrijpen. Het gebrekkige toekomstperspectief plus de ondeugdelijke onderbouwing van de baanverlenging zullen voor de Raad van State naar alle waarschijnlijkheid reden zijn om appelanten in het gelijk te stellen aangaande hun bezwaren.

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Jan Wittenberg
Voorzitter

Frans van Beukering
Secretaris

Bijlage: Grafiek ontwikkeling passagiersaantallen op regionale vliegvelden. Cijfers gebaseerd op CBS.

Grafiek ontwikkeling passagiersaantallen op regionale vliegvelden.
Gebaseerd op cijfers CBS.
grafiek passagiersaantallen homepage website3.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 71 - 80 van 153

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.