spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Hoe krijgen de vleermuizen hun nieuwe vliegroute?
Geschreven door VOLE   
vrijdag 08 juli 2011
Hoe krijgen de vleermuizen hun nieuwe vliegroute?
 
 
 
Indien de startbaan van Eelde met 700 meter verlengd wordt, zullen de bomen van de Eekhoornstraat en de Bunnerzandweg moeten sneuvelen. 
Deze bomen vormen een vliegroute voor vleermuizen die zich hierlangs verplaatsen naar hun foerageergebieden en naar hun verblijfplaatsen, die zowel ten noorden en ten zuiden van het vliegveld liggen en die zij voor gezonde voortplanting beide moeten kunnen bereiken.
Het ministerie van LNV – thans EL&I - heeft op 1 mei 2009 een ontheffing verleend voor de kap van deze bomen, op basis van de Flora- en faunawet (Klik hier om de tekst van de ontheffing te bekijken).
 
Tegen deze ontheffing  heeft VOLE bezwaar gemaakt. Het ministerie heeft VOLE  echter niet ontvankelijk verklaard. En tegen deze beslissing is VOLE in beroep gegaan bij de Raad van State. 
De datum van de zitting waarop de Raad deze zaak behandelt, is nog niet bekend.
 
Ook de Milieufederatie Drenthe en het IVN Eelde Paterswolde hebben bezwaar gemaakt tegen bovengenoemde ontheffing. De tekst van de ontheffing is namelijk vatbaar voor meer dan een uitleg waar deze gaat over de aanleg van een nieuwe vliegroute, die ruim om de verlengde baan heen zou moeten komen. 
(De meeste soorten vleermuizen kunnen niet over open gebieden heen vliegen.
Zij verplaatsen zich vrijwel uitsluitend langs rijen bomen.)

Op grond van de tekst van de ontheffing vinden de natuurorganisaties dat GAE de aanleg van ontbrekende stukken tussen bestaande bomenrijen moet betalen. GAE is echter van mening, op grond van dezelfde ontheffing, dat het bedrijf daartoe niet verplicht zou zijn.
 
De rechtbank in Assen is op 21 maart 2011 tot de uitspraak  gekomen dat de aanleg van een nieuwe vleermuisvliegroute een handhavingkwestie is waarop de Dienst Landelijke Gebied (en de gemeente) dus zou moeten toezien. Klik hier om de uitspraak van de rechtbank te bekijken.
Die uitspraak is aanvechtbaar. Immers, het is volstrekt onduidelijk hoe een ontheffing, die voor meer dan een uitleg vatbaar is gehandhaafd kan worden.
 
Het IVN heeft daarom hoger beroep aangetekend bij de Raad van State.
 
 
Baanverlenging en vleermuisleefgebied
 

In 2003 heeft de Raad van State de Beslissing op bezwaar van de ministers vernietigd, omdat geen onderzoek gedaan was naar de effecten op natuurgebieden  die bescherming genieten krachtens de Europese Habitatrichtlijn. In 2005 heeft Buro Bakker in opdracht van GAE in het gebied van de baanverlenging een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde dieren en planten. Buro Bakker heeft vier soorten vleermuizen aangetroffen in het gebied waarom het hier gaat, namelijk: Dwergvleermuizen, Grootoorvleermuizen, Watervleermuizen en Rosse vleermuizen.
 
Al in 2004 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat had een boekwerkje "Met vleermuizen overweg" gepubliceerd. Dat gaat over de leefwijze van vleermuizen, en ook: over hoe bij de aanleg van infrastructurele voorzieningen schade aan vleermuizen moet worden gecompenseerd.
 
 
  netwerk 1 voor vleerm VenW 04.jpg
 
 
Vanuit de verblijfplaatsen ligt er een netwerk van dagelijks gebruikte vliegroutes in het landschap.
Watervleermuizen (blauw) verplaatsen zich vanuit hun boom langs lanen, heggen en dicht boven water. Vanaf hun verblijfplaats in een woonhuis verspreiden gewone dwergvleermuizen (geel) zich langs allerlei geleidende structuren tot in alle hoeken van het landschap. Gewone grootoorvleermuizen (groen) uit de kerk verplaatsen zich dicht langs structuren en gebruiken een beperkt gebied. Rosse vleermuizen (rood) vliegen vanuit hun boom hoog boven het landschap naar hun jachtgebieden hoog boven water.

netwerk 2 vleerm V&W 04_0003 copy.jpg Bron bovenstaande afbeeldingen: "Met vleermuizen overweg ", brochure (blz. 6, 7) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Weg- en Waterbouw, augustus 2004 
 
 
In dat jaar (2004) was het ministerie van Verkeer dus al bekend hoe de soorten die in het gebied van de baanverlenging zijn aangetroffen het landschap gebruiken.
Deze informatie slaat ook op de omgeving van de Eekhoornstraat.
 
GAE heeft van 2005 tot 2011 niets van natuurcompensatie willen weten. Pas dit voorjaar (2011) zijn op verscheidene hectares kleine boompjes en struiken geplant, die duidelijk wel bedoeld wordt als compensatie voor wat vernietigd is.
Maar vleermuizen hebben hoge bomen nodig om zich door het landschap te kunnen verplaatsen.
Volgens de ontheffing moet de compensatie gereed zijn voordat men de bestaande vliegroute mag verwijderen; dus voordat de bomen van de Eekhoornstraat en Bunnerzandweg verdwijnen.
Volgens de rechtbank Assen gaat het hier om een zgn. handhavingkwestie waarop daartoe aangewezen instanties dienen toe te zien..
 
VOLE zal alle middelen inzetten om daadwerkelijke handhaving zoveel mogelijk in de hand te werken...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persbericht 6-4-2011 Gedeeltelijk herstel luchtvaart in 2010, minder passagiers vliegveld Eelde
Geschreven door VOLE   
donderdag 07 april 2011
kleurenlogo.jpg    Vereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde

                         'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

   www.vole.nl

Persbericht 6-4-2011 Gedeeltelijk herstel luchtvaart in 2010,
maar
verdere afname passagiers vliegveld Eelde

 

Het CBS heeft vandaag de luchtvaartcijfers over 2010 bekend gemaakt. Over heel Nederland is het luchttransport in 2010 weer gegroeid: Het vrachtvervoer steeg met 17,4 procent en herstelde zich hiermee weer grotendeels van de zware terugval in 2009. Het aantal passagiers nam toe met 4,6 procent.

Vliegveld Eelde vertoont echter weer 10% afname.
In tegenstelling tot het herstel op de overige Nederlandse luchthavens laat vliegveld Eelde weer een afname zien. Het aantal luchtpassagiers op Eelde kwam uit op 122.659. Dat zijn er 13.385 minder dan in 2009 en 26.290 minder dan in 2008. Eelde noteerde  zowel in 2009 als in 2010 een afname van 10%.
Van de passagiers op Eelde is 25% transit (doorgaand verkeer). Het werkelijke aantal in- en uitstappers is 100.000, ofwel 50.000 noorderlingen. Behalve de exploitatiebijdrage van 1 miljoen van de regionale overheid, draagt de rijksoverheid de kosten voor douane, marechaussee en luchtverkeersleiding. De totale bijdrage aan vliegveld Eelde bedraagt daardoor plm. 5 miljoen euro per jaar, hetgeen dus neerkomt op een subsidie van
€ 100,- voor elke vertrekkende passagier.

De directie voert als verklaring aan dat de afname is veroorzaakt doordat de baanverlenging niet is gerealiseerd. Wij wijzen erop dat in het bedrijfsplan van Groningen Airport Eelde is uitgegaan van diverse lijnvluchten die zijn uit te voeren met toestellen waarvoor de huidige baan meer dan lang genoeg is.
Van de voor dit voorjaar aangekondigde vluchten op Londen door de Groninger Luchtvaartmaatschappij GLM is trouwens niets meer vernomen.

Voor nadere inlichtingen
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg
050-3183360

Klik hier om de gegevens van het CBS te bekijken  
[Klik vervolgens op de link Luchtvaart, maandcijfers helemaal onderaan het artikel]

 

[Naar aanleiding van het persbericht van VOLE kwam Dagblad van het Noorden met het onderstaande artikeltje van Jaap Kiers, red.]

   

plaatje minder passagiers 2010.jpg  Weer minder passagiers
  vliegveld Eelde

     Geschreven door Jaap Kiers in DvhN, 7 april 2011

 

 

 

Eelde   Voor het derde jaar op rij heeft Groningen Airport Eelde (GAE) minder reizigers te verwerken gekregen. Dat blijkt uit de luchtvaartcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die gisteren bekend werden. Eelde had in 2010 122.659 luchtreizigers, 13.385 minder dan het jaar ervoor en 26.290 minder dan in 2008.
    De teruggang staat in contrast met het landelijke beeld. Na het slechte jaar 2009 herstelde de luchtvaart in Nederlandd zich vorig jaar. Het vrachtvervoer groeide met 17,4 procent, het aantal reizigers nam toe met 4,6 procent.
    De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) ziet in de cijfers het bewijs dat baanverlenging vanuit economisch standpunt niet nodig is. De directie van GAE meent juist dat de teruggang van het aantal reizigers de noodzaak van een langere baan onderstreept.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groningen Airport Eelde in het Collegeakkoord van de provincie Groningen
Geschreven door VOLE   
dinsdag 05 april 2011

Groningen Airport Eelde in het Collegeakkoord van de provincie Groningen
 

PvdA, VVD, D66 en Groen Links hebben een collegeakkoord gesloten voor het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Groningen voor de periode 2011-2015. Hierin staat over Groningen Airport Eelde (GAE):

"De luchthaven is onderdeel van een totaalpakket aan keuzes in mobiliteit voor inwoners en bedrijven. De verdere doorontwikkeling van Groningen Airport Eelde vinden wij daarom van belang voor de regio. Onze inspanningen zijn erop gericht om de (exploitatie-) bijdragen van de partners tot het absolute minimum te beperken. De beoogde baanverlenging zal naar verwachting een sluitende exploitatie dichterbij brengen. Op weg daar naartoe zullen we stringent toezien op een duurzame bedrijfsvoering en de bestedingseffectiviteit van onze middelen aan de luchthaven. Daarbij geldt als vertrekpunt, dat er een reëel perspectief dient te bestaan op een op termijn sluitende exploitatie."

Aan de tekst is duidelijk te zien dat men heeft geworsteld met de exploitatiebijdrage aan het vliegveld. Niet verwonderlijk als men bedenkt dat VVD en Groen Links hier nogal verschillend over denken. Wat moet je met 'onderdeel van een totaalpakket' en 'bijdragen tot het absolute minimum beperken'? Vaagheid troef.

Dat 'de beoogde baanverlenging naar verwachting een sluitende exploitatie dichterbij zal brengen' is pure misleiding. De baanverlenging slaat een gat van 10 miljoen in het eigen vermogen en verhoogt de exploitatielasten, terwijl nooit is aangetoond dat er meer vliegverkeer zal komen. De coalitiegenoten zouden er goed aan doen beschikbare gegevens te bekijken.

De winst van het akkoord is echter, dat GS stringent willen toezien op de bestedingseffectiviteit van de overheidsbijdrage en dat bij het besluit over een exploitatiebijdrage na 2012 'een reëel perspectief dient te bestaan op een op termijn sluitende exploitatie'. Is dit de erkenning van het feit dat het tot nu toe geschilderde perspectief niet geloofwaardig is? Dat zou getuigen van inzicht, maar rijmt niet met de tekst in het collegeakkoord.
 
Het besluit over een exploitatiebijdrage moet in 2012 vallen. Het perspectief van een sluitende begroting is wel heel ver weg. Het nieuwe college ontkomt ons inziens niet aan  een onafhankelijk onderzoek naar de toekomst van GAE. Wij pleiten daar al jaren voor.

Klik hier voor meer informatie over de Staten van Drenthe en Groningen


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Vervanging Barons aan de orde tijdens bezoek Joop Atsma aan Groningen Airport Eelde
Geschreven door VOLE   
maandag 21 februari 2011
kleurenlogo.jpg
    Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
                       
'voor de kwaliteit van de leefomgeving'
   
  www.vole.nl
Persbericht
21-2-2011
 
Geachte redactie,
 
De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde verwelkomt staatssecretaris Joop Atsma bij zijn bezoek aan Groningen Airport Eelde morgen 22 februari. Dit is een uitstekende gelegenheid om te spreken over reductie van de geluidshinder die de Barons van de KLM luchtvaartschool nog steeds veroorzaken.
 
In de Luchtvaartnota van de regering staat over Groningen Airport Eelde: "Het Rijk wil dat de luchthavenexploitant in overleg treedt met de lesscholen en met plannen komt om de geluidsbelasting en de geluidshinder van de vliegtuigen zoveel mogelijk te beperken."
Nu de Luchtvaartnota door de Tweede Kamer is aangenomen, staat helemaal niets dit overleg in de weg, en ligt voor de hand dat de staatssecretaris en de directie van GAE concrete afspraken maken over de beperking van de geluidshinder. Niet alleen de omwonenden, maar ook de Tweede Kamer rekent daarop.
 
VOLE verwacht dat directeur Hillen aan de staatssecretaris gaat vragen om de KLM op te dragen de verouderde en lawaaiïge Barons Beechcrafts te vervangen.
Deze mooie omgeving moet eindelijk verlost worden van de herrie, die deze lestoestellen in de wijde omgeving veroorzaken. De omwonenden zullen de staatsecretaris dankbaar zijn als hij dit voor elkaar weet te boksen.
 
Hoewel inmiddels ook menig Tweede Kamerlid twijfelt aan de 'nationale betekenis' van de Luchthaven Eelde, blijft het Rijk voorlopig wel het bevoegd gezag over de luchthaven. De staatssecretaris kan daardoor gewoon regels opleggen met betrekking tot het gebruik van de luchthaven en deze verouderde lawaaimakers verbieden. Maar hij kan natuurlijk ook even de KLM-directie bellen om hen te herinneren aan de toezegging van meer dan tien jaar geleden, toen de KLM luchtvaartschool zelf al aangaf de lestoestellen verouderd te vinden.
 
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
nadere informatie 050 3183360
 
Noot voor de redactie: Bijgaande cartoon is van de hand van Wietske Jonker-ter Veld. Zij heeft toestemming gegeven voor publicatie bij media-aandacht voor de geluidshinder door de lestoestellen van de KLM luchtvaartschool.
 
 
09 KLS en Barons.jpg
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vliegveld Eelde in de luchtvaartnota
Geschreven door VOLE   
dinsdag 01 februari 2011

kleurenlogo.jpg  

 

 

   

 

        Persbericht  Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

        betreft: Vliegveld Eelde in de luchtvaartnota


Geachte redactie,
 
Op 3 februari behandelt de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu de Luchtvaartnota.
De regering acht vliegveld Eelde van Nationaal belang. Maar het is onduidelijk waarop dat belang is gebaseerd.
De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft zich tot deze Commissie gewend met enkele ideeën die u aantreft in bijgaande brief.

Belang vliegveld Eelde onbeduidend
Van Eelde vertrekken minder dan 600 chartervluchten per jaar, gemiddeld ongeveer 1½ per dag. Het overige luchtverkeer betreft kleine privé- en lestoestellen.
Per jaar maken slechts 50.000 passagiers gebruik van het vliegveld: gemiddeld 137 per dag [1]. Ter vergelijking: de buslijn Groningen-Lelystad vervoert jaarlijks 325.000 passagiers [2]; van een gemiddelde bushalte in de stad maken per dag 140 reizigers gebruik [3].
De jaaromzet van vliegveld Eelde bedraagt ongeveer € 6 miljoen, ongeveer zoveel als een gemiddelde supermarkt [4]. Daarmee is aangegeven hoe gering het economische belang van het vliegveld in feite is.
Op Eelde zijn ook enkele vliegscholen gevestigd. Ook hiervan is het nationaal belangÂ’ niet aangetoond. Deze activiteiten geven veel geluidoverlast en kunnen beter elders plaats vinden. Ze horen niet thuis in een gebied met natuurwaarden van nationale en internationale betekenis (Fochteloërveen, Drentsche Aa gebied, Zuidlaardermeer). De vliegscholen veroorzaken veel schade aan natuur, milieu en de toeristische sector.

Passagiersaantal  loopt terug
In 2010 is het passagiersaantal op Eelde ook nog eens teruggelopen met 10%, hoewel de andere regionale luchthavens in datzelfde jaar een spectaculaire groei te zien gaven. [1]

Vliegveld Eelde zwaar gesubsidieerd
Het exploitatietekort, de luchtverkeersleiding, douane en marechaussee op Eelde kosten de belastingbetaler ongeveer € 5 miljoen per jaar [5]. Er wordt dus € 100,- toegelegd op het ticket van elke charterpassagier. Hoe lang kan de overheid dit blijven verdedigen, gezien de pijnlijke bezuinigingen die zij de samenleving oplegt?

Het exploitatietekort dat het vliegveld jaarlijks lijdt, staat overigens los van het bedrag van € 25 miljoen dat het Rijk bijdraagt aan de baanverlenging. VOLE beschouwt dit als weggegooid geld. Immers, geenszins is aannemelijk gemaakt dat meer vliegtuigen Eelde zullen aandoen nadat de baan verlengd is.

De oorzaak van de zeer bescheiden betekenis van het vliegveld is het beperkte achterland. Dit achterland zal niet veranderen door baanverlenging. VOLE blijft zich daarom verzetten tegen de baanverlenging, die immers nauwelijks een economisch doel kan dienen, en die in elk geval wel ten koste zal gaan van 50 hectare (70 voetbal-velden) kleinschalig en eeuwenoud cultuurlandschap.

Wij wijzen er nog maar eens op dat het project baanverlenging nog steeds niet is goed- gekeurd. De Europese Commissie onderzoekt nog steeds of zij de exploitatiesteun kan toelaten. Bovendien zal de Raad van State zich nog moet buigen over de beroepen die VOLE en anderen hebben ingesteld.

VOLE heeft verscheidene voorstellen gedaan om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen, zonder afbreuk te doen aan de betekenis of aan het veronderstelde Nationaal belang van de luchthaven. Doorgaan op de ingeslagen weg van uitbreiding leidt alleen tot hogere kosten en een nog groter jaarlijks tekort.

Graag zijn wij bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg
Voorzitter
050 3183360

Bijlage: Brief aan de leden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu


[1] Het CBS telde in 2010 op Eelde 123.000 passagiersbewegingen (vertrekkende + aankomende +
25% transit-passagiers). Dat was 10% minder dan de 136.000 passagiersbewegingen in 2009 en een teruggang van 17% t.o.v. 2008, toen er 149.000 passagiersbewegingen waren: Zie CBS-Statline, regionale luchthavens

[2] Zie: Qliner 315 in OV magazine 12-3-2009

[3] Zie: Doorrekening en prioritering haltebestand, AGV adviseurs in mobiliteit, 2006

[4] Zie: jaarverslag GAE op www.gae.nl en Hoofdbedrijfschap detailhandel op www.hbd.nl

[5] 1 mln. exploitatiebijdrage aandeelhouders + 2,5 à 3 mln. tekort luchtverkeersleiding (LVNL) + 0,5 mln. kosten douane/marechaussee + 1 à 0,5 mln. interen op de van het Rijk ontvangen afkoopsommen.

 

 

 
Inspraakbijdrage VOLE in Commissie Bestuur Financiën en Economie 15 december 2010
Geschreven door VOLE   
vrijdag 17 december 2010

 

Inspraakbijdrage VOLE in
Commissie Bestuur Financiën & Economie 15 december 2010

 

Een convenant kan pas slagen als partijen elkaar accepteren als gelijkwaardig en in de onderhandelingen de vertrouwelijkheid respecteren. Hieraan is niet voldaan. Gedeputeerde Swierstra zei in de pers:
“Wij faciliteren het proces, ondersteunen op alle mogelijke manieren, maar het is juist aan partijen rond de luchthaven om over het gebruik van de luchthaven met elkaar afspraken te maken”.
Daarmee bedoelde Swierstra dat hij zelf geen partij wil zijn. Hij zit intussen wel aan de knoppen, voor en achter de schermen. GS zijn wél verantwoordelijk voor de afweging van de milieuaspecten en wél verantwoordelijk voor het beleid op de luchthaven én voor de verliesafdekking. Maar géén partij?! Het faciliteren en ondersteunen door Swierstra hield in dat hij niets heeft nagelaten om het convenant te laten mislukken:

  1. De Gedeputeerde heeft geblokkeerd dat de provincie mee zou praten als partij, maar noemt wel Eindhoven als voorbeeld. In Eindhoven speelt de provincie een cruciale rol, als partij én als handhaver van het convenant.

  2. Mevrouw Van Vliet is op pad gestuurd met een opdracht die wel moest mislukken. VOLE -maar ook dhr. Veenstra- hebben vooraf benadrukt dat het proces eerst zorgvuldig moest worden beschreven. Dat is niet gebeurd. Gedeputeerde Bats zei 30 juni in deze commissie dat de Terms of Reference met partijen zou zijn besproken. Bats sprak niet de waarheid.  Als VOLE de opdracht had gekend, hadden we direct wel gezegd dat die niet deugde.

  3. De ‘onafhankelijke’ gespreksleider werd ‘ondersteund’ door een ambtenaar die rechtstreeks aan GS rapporteert. De gesprekleider werd eenzijdig geïnstrueerd en gecontroleerd. Van onafhankelijkheid was geen sprake. Bovendien kwam ze uit het netwerk van Hillen. De gelijkwaardigheid van partijen was ver te zoeken. De vertrouwelijkheid van de gesprekken was niet gegarandeerd. Wij hebben Mevrouw Van Vliet gewaarschuwd vóór ons eerste gesprek. Zij kon toen kennelijk al niet meer terug.

  4. Swierstra schond met opzet de vertrouwelijkheid, door het Plan van Aanpak op de provinciale website te plaatsen. In datzelfde Plan van Aanpak staat dat niet naar buiten wordt getreden zonder instemming van de partijen. Die instemming was er niet. De vertrouwelijkheid werd wederom geschonden.

  5. Swierstra was er als de kippen bij om in pers te verklaren dat VOLE het convenant heeft laten mislukken.

VOLE heeft altijd een convenant gewild en wil dat nog steeds.
VOLE is van mening dat het maken van afspraken met GAE geen zin heeft als er niet een betrokken overheid achterstaat, die instemt met de inhoud en die zorgt voor de naleving. Want alleen dán is GAE gebonden. Alleen dán is er een ultieme toets op het niveau waar die hoort: bij de verantwoordelijke overheid, en uiteindelijk is er de politieke toets hier in dit democratisch gekozen forum.
Deze commissie was op 10 maart unaniem van mening dat GS convenantbesprekingen moesten beginnen. In mijn inspraakbijdrage heb ik toen de rol van de overheid bij het convenant benadrukt. Ik noemde het succesvolle convenant Eindhoven.

Bats zei bij de beantwoording -ik citeer- “ …ook het College is een groot voorstander … [van een convenant]. Om met elkaar te kijken hoe kunnen we gezamenlijk de luchthaven zo optimaal mogelijk vormgeven: economisch, qua duurzaamheid en alle aspecten die bij een luchthaven horen, zoals dat gebeurt in Eindhoven, zoals dat gebeurt rond Schiphol, zoals door de inspreker aangegeven”. [Einde citaat]
U en ik hoefden dus niet te twijfelen aan de rol van de provincie. Bats zei: “met elkaar en gezamenlijk, zoals in Eindhoven en over alle aspecten die bij een luchthaven horen”
VOLE heeft goede redenen om te verlangen dat de provincie partij is. Afspraken tussen GAE en VOLE zijn in het verleden keer op keer geschonden. GAE is een onbetrouwbare partij gebleken, die zonder sancties afspraken kan negeren.
De provincie Drenthe is overigens wel convenantpartij bij het Convenant Wijster, de TT Assen, het Mobiliteitsconvenant. Waarom kan dat in dit geval dan niet?
Swierstra noemde het probleem van de dubbele petten. [1] Juist daarom geven wij ook de voorkeur aan gesprekken met de gedeputeerde van milieu. Het aandeelhoudersbelang wordt immers al voldoende door de directie van GAE vertegenwoordigd.
Tot slot onze vraag:
Provincie, u hebt een verantwoordelijkheid voor het afwegen van de diverse belangen die spelen rond de luchthaven. Wilt u afspraken maken met betrokken partijen over het gebruik van de luchthaven in de vorm van een convenant?

Namens VOLE, Jan Wittenberg, 15-12-2010


[1] RTV Drenthe 16-11-2010
Stem: “Swierstra vindt dat als de Provincie aan tafel zit, ze daar met een dubbele pet zou zitten en dat het daarom niet kan.”
Swierstra: “Wij faciliteren het proces, ondersteunen op alle mogelijke manieren, maar het is juist aan partijen rond de luchthaven om over het gebruik van de luchthaven met elkaar afspraken te maken”.


 

Ergernis over inspreekbeurt VOLE in Drentse Staten


Geschreven door Dagblad van het Noorden op donderdag 16 december 2010

 


ASSEN
  De bijdrage van voorzitter Jan Wittenberg van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) aan de vergadering van de commissie bestuur, financiën en economie wekte gisteren louter ergernis bij statenleden en met name gedeputeerden. Wittenberg schoof de schuld van het mislukken van besprekingen met het vliegveld onder leiding van bemiddelaar Albertine van Vliet geheel in de schoenen van verkeersgedeputeerde Sipke Swierstra (VVD). De partijen zouden een convenant sluiten over lawaaioverlast en natuurbelasting rond het vliegveld, maar Swierstra schond volgens Wittenberg de vertrouwelijkheid. En later: "Swierstra liet niets na om het convenant te laten mislukken."
"Onvoorstelbaar", fluisterde de aangesprokene nijdig richting zijn collega's. Swierstra beperkte zich in zijn officiële reactie tot de opmerking dat hij het jammer vond dat het convenant er niet gekomen was. "En verder herken ik me op geen enkele wijze in de woorden van Wittenberg. Op geen enkele wijze!"


Commentaar VOLE
Het Dagblad vindt het - evenals de Statenleden - niet nodig om naar de argumenten te luisteren. Als kritiek de dames en heren politici te dichtbij komt, wordt het wat ongemakkelijk en sluit men zich ervoor af. 


 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 81 - 90 van 157

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.