spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Groningen Airport Eelde in het Collegeakkoord van de provincie Groningen
Geschreven door VOLE   
dinsdag 05 april 2011

Groningen Airport Eelde in het Collegeakkoord van de provincie Groningen
 

PvdA, VVD, D66 en Groen Links hebben een collegeakkoord gesloten voor het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Groningen voor de periode 2011-2015. Hierin staat over Groningen Airport Eelde (GAE):

"De luchthaven is onderdeel van een totaalpakket aan keuzes in mobiliteit voor inwoners en bedrijven. De verdere doorontwikkeling van Groningen Airport Eelde vinden wij daarom van belang voor de regio. Onze inspanningen zijn erop gericht om de (exploitatie-) bijdragen van de partners tot het absolute minimum te beperken. De beoogde baanverlenging zal naar verwachting een sluitende exploitatie dichterbij brengen. Op weg daar naartoe zullen we stringent toezien op een duurzame bedrijfsvoering en de bestedingseffectiviteit van onze middelen aan de luchthaven. Daarbij geldt als vertrekpunt, dat er een reëel perspectief dient te bestaan op een op termijn sluitende exploitatie."

Aan de tekst is duidelijk te zien dat men heeft geworsteld met de exploitatiebijdrage aan het vliegveld. Niet verwonderlijk als men bedenkt dat VVD en Groen Links hier nogal verschillend over denken. Wat moet je met 'onderdeel van een totaalpakket' en 'bijdragen tot het absolute minimum beperken'? Vaagheid troef.

Dat 'de beoogde baanverlenging naar verwachting een sluitende exploitatie dichterbij zal brengen' is pure misleiding. De baanverlenging slaat een gat van 10 miljoen in het eigen vermogen en verhoogt de exploitatielasten, terwijl nooit is aangetoond dat er meer vliegverkeer zal komen. De coalitiegenoten zouden er goed aan doen beschikbare gegevens te bekijken.

De winst van het akkoord is echter, dat GS stringent willen toezien op de bestedingseffectiviteit van de overheidsbijdrage en dat bij het besluit over een exploitatiebijdrage na 2012 'een reëel perspectief dient te bestaan op een op termijn sluitende exploitatie'. Is dit de erkenning van het feit dat het tot nu toe geschilderde perspectief niet geloofwaardig is? Dat zou getuigen van inzicht, maar rijmt niet met de tekst in het collegeakkoord.
 
Het besluit over een exploitatiebijdrage moet in 2012 vallen. Het perspectief van een sluitende begroting is wel heel ver weg. Het nieuwe college ontkomt ons inziens niet aan  een onafhankelijk onderzoek naar de toekomst van GAE. Wij pleiten daar al jaren voor.

Klik hier voor meer informatie over de Staten van Drenthe en Groningen


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Vervanging Barons aan de orde tijdens bezoek Joop Atsma aan Groningen Airport Eelde
Geschreven door VOLE   
maandag 21 februari 2011
kleurenlogo.jpg
    Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
                       
'voor de kwaliteit van de leefomgeving'
   
  www.vole.nl
Persbericht
21-2-2011
 
Geachte redactie,
 
De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde verwelkomt staatssecretaris Joop Atsma bij zijn bezoek aan Groningen Airport Eelde morgen 22 februari. Dit is een uitstekende gelegenheid om te spreken over reductie van de geluidshinder die de Barons van de KLM luchtvaartschool nog steeds veroorzaken.
 
In de Luchtvaartnota van de regering staat over Groningen Airport Eelde: "Het Rijk wil dat de luchthavenexploitant in overleg treedt met de lesscholen en met plannen komt om de geluidsbelasting en de geluidshinder van de vliegtuigen zoveel mogelijk te beperken."
Nu de Luchtvaartnota door de Tweede Kamer is aangenomen, staat helemaal niets dit overleg in de weg, en ligt voor de hand dat de staatssecretaris en de directie van GAE concrete afspraken maken over de beperking van de geluidshinder. Niet alleen de omwonenden, maar ook de Tweede Kamer rekent daarop.
 
VOLE verwacht dat directeur Hillen aan de staatssecretaris gaat vragen om de KLM op te dragen de verouderde en lawaaiïge Barons Beechcrafts te vervangen.
Deze mooie omgeving moet eindelijk verlost worden van de herrie, die deze lestoestellen in de wijde omgeving veroorzaken. De omwonenden zullen de staatsecretaris dankbaar zijn als hij dit voor elkaar weet te boksen.
 
Hoewel inmiddels ook menig Tweede Kamerlid twijfelt aan de 'nationale betekenis' van de Luchthaven Eelde, blijft het Rijk voorlopig wel het bevoegd gezag over de luchthaven. De staatssecretaris kan daardoor gewoon regels opleggen met betrekking tot het gebruik van de luchthaven en deze verouderde lawaaimakers verbieden. Maar hij kan natuurlijk ook even de KLM-directie bellen om hen te herinneren aan de toezegging van meer dan tien jaar geleden, toen de KLM luchtvaartschool zelf al aangaf de lestoestellen verouderd te vinden.
 
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
nadere informatie 050 3183360
 
Noot voor de redactie: Bijgaande cartoon is van de hand van Wietske Jonker-ter Veld. Zij heeft toestemming gegeven voor publicatie bij media-aandacht voor de geluidshinder door de lestoestellen van de KLM luchtvaartschool.
 
 
09 KLS en Barons.jpg
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vliegveld Eelde in de luchtvaartnota
Geschreven door VOLE   
dinsdag 01 februari 2011

kleurenlogo.jpg  

 

 

   

 

        Persbericht  Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

        betreft: Vliegveld Eelde in de luchtvaartnota


Geachte redactie,
 
Op 3 februari behandelt de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu de Luchtvaartnota.
De regering acht vliegveld Eelde van Nationaal belang. Maar het is onduidelijk waarop dat belang is gebaseerd.
De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft zich tot deze Commissie gewend met enkele ideeën die u aantreft in bijgaande brief.

Belang vliegveld Eelde onbeduidend
Van Eelde vertrekken minder dan 600 chartervluchten per jaar, gemiddeld ongeveer 1½ per dag. Het overige luchtverkeer betreft kleine privé- en lestoestellen.
Per jaar maken slechts 50.000 passagiers gebruik van het vliegveld: gemiddeld 137 per dag [1]. Ter vergelijking: de buslijn Groningen-Lelystad vervoert jaarlijks 325.000 passagiers [2]; van een gemiddelde bushalte in de stad maken per dag 140 reizigers gebruik [3].
De jaaromzet van vliegveld Eelde bedraagt ongeveer € 6 miljoen, ongeveer zoveel als een gemiddelde supermarkt [4]. Daarmee is aangegeven hoe gering het economische belang van het vliegveld in feite is.
Op Eelde zijn ook enkele vliegscholen gevestigd. Ook hiervan is het nationaal belangÂ’ niet aangetoond. Deze activiteiten geven veel geluidoverlast en kunnen beter elders plaats vinden. Ze horen niet thuis in een gebied met natuurwaarden van nationale en internationale betekenis (Fochteloërveen, Drentsche Aa gebied, Zuidlaardermeer). De vliegscholen veroorzaken veel schade aan natuur, milieu en de toeristische sector.

Passagiersaantal  loopt terug
In 2010 is het passagiersaantal op Eelde ook nog eens teruggelopen met 10%, hoewel de andere regionale luchthavens in datzelfde jaar een spectaculaire groei te zien gaven. [1]

Vliegveld Eelde zwaar gesubsidieerd
Het exploitatietekort, de luchtverkeersleiding, douane en marechaussee op Eelde kosten de belastingbetaler ongeveer € 5 miljoen per jaar [5]. Er wordt dus € 100,- toegelegd op het ticket van elke charterpassagier. Hoe lang kan de overheid dit blijven verdedigen, gezien de pijnlijke bezuinigingen die zij de samenleving oplegt?

Het exploitatietekort dat het vliegveld jaarlijks lijdt, staat overigens los van het bedrag van € 25 miljoen dat het Rijk bijdraagt aan de baanverlenging. VOLE beschouwt dit als weggegooid geld. Immers, geenszins is aannemelijk gemaakt dat meer vliegtuigen Eelde zullen aandoen nadat de baan verlengd is.

De oorzaak van de zeer bescheiden betekenis van het vliegveld is het beperkte achterland. Dit achterland zal niet veranderen door baanverlenging. VOLE blijft zich daarom verzetten tegen de baanverlenging, die immers nauwelijks een economisch doel kan dienen, en die in elk geval wel ten koste zal gaan van 50 hectare (70 voetbal-velden) kleinschalig en eeuwenoud cultuurlandschap.

Wij wijzen er nog maar eens op dat het project baanverlenging nog steeds niet is goed- gekeurd. De Europese Commissie onderzoekt nog steeds of zij de exploitatiesteun kan toelaten. Bovendien zal de Raad van State zich nog moet buigen over de beroepen die VOLE en anderen hebben ingesteld.

VOLE heeft verscheidene voorstellen gedaan om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen, zonder afbreuk te doen aan de betekenis of aan het veronderstelde Nationaal belang van de luchthaven. Doorgaan op de ingeslagen weg van uitbreiding leidt alleen tot hogere kosten en een nog groter jaarlijks tekort.

Graag zijn wij bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg
Voorzitter
050 3183360

Bijlage: Brief aan de leden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu


[1] Het CBS telde in 2010 op Eelde 123.000 passagiersbewegingen (vertrekkende + aankomende +
25% transit-passagiers). Dat was 10% minder dan de 136.000 passagiersbewegingen in 2009 en een teruggang van 17% t.o.v. 2008, toen er 149.000 passagiersbewegingen waren: Zie CBS-Statline, regionale luchthavens

[2] Zie: Qliner 315 in OV magazine 12-3-2009

[3] Zie: Doorrekening en prioritering haltebestand, AGV adviseurs in mobiliteit, 2006

[4] Zie: jaarverslag GAE op www.gae.nl en Hoofdbedrijfschap detailhandel op www.hbd.nl

[5] 1 mln. exploitatiebijdrage aandeelhouders + 2,5 à 3 mln. tekort luchtverkeersleiding (LVNL) + 0,5 mln. kosten douane/marechaussee + 1 à 0,5 mln. interen op de van het Rijk ontvangen afkoopsommen.

 

 

 
Inspraakbijdrage VOLE in Commissie Bestuur Financiën en Economie 15 december 2010
Geschreven door VOLE   
vrijdag 17 december 2010

 

Inspraakbijdrage VOLE in
Commissie Bestuur Financiën & Economie 15 december 2010

 

Een convenant kan pas slagen als partijen elkaar accepteren als gelijkwaardig en in de onderhandelingen de vertrouwelijkheid respecteren. Hieraan is niet voldaan. Gedeputeerde Swierstra zei in de pers:
“Wij faciliteren het proces, ondersteunen op alle mogelijke manieren, maar het is juist aan partijen rond de luchthaven om over het gebruik van de luchthaven met elkaar afspraken te maken”.
Daarmee bedoelde Swierstra dat hij zelf geen partij wil zijn. Hij zit intussen wel aan de knoppen, voor en achter de schermen. GS zijn wél verantwoordelijk voor de afweging van de milieuaspecten en wél verantwoordelijk voor het beleid op de luchthaven én voor de verliesafdekking. Maar géén partij?! Het faciliteren en ondersteunen door Swierstra hield in dat hij niets heeft nagelaten om het convenant te laten mislukken:

 1. De Gedeputeerde heeft geblokkeerd dat de provincie mee zou praten als partij, maar noemt wel Eindhoven als voorbeeld. In Eindhoven speelt de provincie een cruciale rol, als partij én als handhaver van het convenant.

 2. Mevrouw Van Vliet is op pad gestuurd met een opdracht die wel moest mislukken. VOLE -maar ook dhr. Veenstra- hebben vooraf benadrukt dat het proces eerst zorgvuldig moest worden beschreven. Dat is niet gebeurd. Gedeputeerde Bats zei 30 juni in deze commissie dat de Terms of Reference met partijen zou zijn besproken. Bats sprak niet de waarheid.  Als VOLE de opdracht had gekend, hadden we direct wel gezegd dat die niet deugde.

 3. De ‘onafhankelijke’ gespreksleider werd ‘ondersteund’ door een ambtenaar die rechtstreeks aan GS rapporteert. De gesprekleider werd eenzijdig geïnstrueerd en gecontroleerd. Van onafhankelijkheid was geen sprake. Bovendien kwam ze uit het netwerk van Hillen. De gelijkwaardigheid van partijen was ver te zoeken. De vertrouwelijkheid van de gesprekken was niet gegarandeerd. Wij hebben Mevrouw Van Vliet gewaarschuwd vóór ons eerste gesprek. Zij kon toen kennelijk al niet meer terug.

 4. Swierstra schond met opzet de vertrouwelijkheid, door het Plan van Aanpak op de provinciale website te plaatsen. In datzelfde Plan van Aanpak staat dat niet naar buiten wordt getreden zonder instemming van de partijen. Die instemming was er niet. De vertrouwelijkheid werd wederom geschonden.

 5. Swierstra was er als de kippen bij om in pers te verklaren dat VOLE het convenant heeft laten mislukken.

VOLE heeft altijd een convenant gewild en wil dat nog steeds.
VOLE is van mening dat het maken van afspraken met GAE geen zin heeft als er niet een betrokken overheid achterstaat, die instemt met de inhoud en die zorgt voor de naleving. Want alleen dán is GAE gebonden. Alleen dán is er een ultieme toets op het niveau waar die hoort: bij de verantwoordelijke overheid, en uiteindelijk is er de politieke toets hier in dit democratisch gekozen forum.
Deze commissie was op 10 maart unaniem van mening dat GS convenantbesprekingen moesten beginnen. In mijn inspraakbijdrage heb ik toen de rol van de overheid bij het convenant benadrukt. Ik noemde het succesvolle convenant Eindhoven.

Bats zei bij de beantwoording -ik citeer- “ …ook het College is een groot voorstander … [van een convenant]. Om met elkaar te kijken hoe kunnen we gezamenlijk de luchthaven zo optimaal mogelijk vormgeven: economisch, qua duurzaamheid en alle aspecten die bij een luchthaven horen, zoals dat gebeurt in Eindhoven, zoals dat gebeurt rond Schiphol, zoals door de inspreker aangegeven”. [Einde citaat]
U en ik hoefden dus niet te twijfelen aan de rol van de provincie. Bats zei: “met elkaar en gezamenlijk, zoals in Eindhoven en over alle aspecten die bij een luchthaven horen”
VOLE heeft goede redenen om te verlangen dat de provincie partij is. Afspraken tussen GAE en VOLE zijn in het verleden keer op keer geschonden. GAE is een onbetrouwbare partij gebleken, die zonder sancties afspraken kan negeren.
De provincie Drenthe is overigens wel convenantpartij bij het Convenant Wijster, de TT Assen, het Mobiliteitsconvenant. Waarom kan dat in dit geval dan niet?
Swierstra noemde het probleem van de dubbele petten. [1] Juist daarom geven wij ook de voorkeur aan gesprekken met de gedeputeerde van milieu. Het aandeelhoudersbelang wordt immers al voldoende door de directie van GAE vertegenwoordigd.
Tot slot onze vraag:
Provincie, u hebt een verantwoordelijkheid voor het afwegen van de diverse belangen die spelen rond de luchthaven. Wilt u afspraken maken met betrokken partijen over het gebruik van de luchthaven in de vorm van een convenant?

Namens VOLE, Jan Wittenberg, 15-12-2010


[1] RTV Drenthe 16-11-2010
Stem: “Swierstra vindt dat als de Provincie aan tafel zit, ze daar met een dubbele pet zou zitten en dat het daarom niet kan.”
Swierstra: “Wij faciliteren het proces, ondersteunen op alle mogelijke manieren, maar het is juist aan partijen rond de luchthaven om over het gebruik van de luchthaven met elkaar afspraken te maken”.


 

Ergernis over inspreekbeurt VOLE in Drentse Staten


Geschreven door Dagblad van het Noorden op donderdag 16 december 2010

 


ASSEN
  De bijdrage van voorzitter Jan Wittenberg van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) aan de vergadering van de commissie bestuur, financiën en economie wekte gisteren louter ergernis bij statenleden en met name gedeputeerden. Wittenberg schoof de schuld van het mislukken van besprekingen met het vliegveld onder leiding van bemiddelaar Albertine van Vliet geheel in de schoenen van verkeersgedeputeerde Sipke Swierstra (VVD). De partijen zouden een convenant sluiten over lawaaioverlast en natuurbelasting rond het vliegveld, maar Swierstra schond volgens Wittenberg de vertrouwelijkheid. En later: "Swierstra liet niets na om het convenant te laten mislukken."
"Onvoorstelbaar", fluisterde de aangesprokene nijdig richting zijn collega's. Swierstra beperkte zich in zijn officiële reactie tot de opmerking dat hij het jammer vond dat het convenant er niet gekomen was. "En verder herken ik me op geen enkele wijze in de woorden van Wittenberg. Op geen enkele wijze!"


Commentaar VOLE
Het Dagblad vindt het - evenals de Statenleden - niet nodig om naar de argumenten te luisteren. Als kritiek de dames en heren politici te dichtbij komt, wordt het wat ongemakkelijk en sluit men zich ervoor af. 


 
Waarom de provincie convenantpartij moet zijn
Geschreven door VOLE   
dinsdag 30 november 2010


Waarom de provincie Drenthe convenantpartij moet zijn

Achtergrondnotitie ter voorbereiding van convenantbesprekingen


Ter voorbereiding van het convenant rond de Luchthaven Eelde heeft VOLE vier gesprekken gevoerd met de door GS aangezochte gespreksleider, Mevrouw A. van Vliet-Kuiper. In deze gesprekken (en in opvolgende notities en telefoongesprekken) heeft VOLE  erop aangedrongen dat behalve GAE, VOLE en de NMF ook de provincie Drenthe convenantpartij wordt.
Immers, de provincie Drenthe speelt formeel en informeel een belangrijke rol m.b.t. luchthaven Eelde. Dit betreft zowel het bedrijf GAE, als ook de instandhouding van de publieke infrastructuur en de afweging van andere belangen. Gedeputeerde Staten zijn – naar aanleiding van het verzoek van Provinciale Staten
opdrachtgever van het convenantproces. Als het convenant niet mede door de provincie wordt opgesteld en ondertekend, hebben de andere partijen geen zekerheid dat de provincie in haar relatie tot GAE (o.a. als toekomstig bevoegd gezag) afspraken in het convenant ook overneemt. Ook is het bestuurlijk gewicht van de Provincie van belang voor de handhaving van de te maken afspraken.

Het gaat bij het convenant om een afweging van de belangen van het bedrijf GAE tegenover de belangen van het milieu, natuur en landschap, de leefomgeving van omwonenden, de ruimtelijke ordening, de belangen van de recreatieve sector, etc. Deze brede belangen afweging is bij uitstek een verantwoordelijkheid van de provincie.
Meer specifiek heeft VOLE de volgende argumenten waarom de provincie Drenthe convenantpartij moet zijn:

 1. De provincie Drenthe is op verschillende manieren betrokken bij het vliegveld. In haar rol als aandeelhouder wordt de provincie bij de convenantbesprekingen vertegenwoordigd door de directie van GAE. Het gaat dan om de belangen van GAE als bedrijf.
  De provincie is echter ook ‘bevoegd gezag’ op het terrein van ruimtelijke ordening,  natuur en landschap, milieu en regionale economische ontwikkeling. Deze rollen vult de provincie op diverse manieren in:

  in het Provinciaal Omgevingsplan, Regiovisie, etc.
  door deelname aan de Commissie Milieuhygiëne Luchthaven Eelde (CMLE)
  voorts maakt de provincie zich sterk voor een ‘groene luchthaven’ [1]. Zij is trekker van
    het project Green Sustainable Airports, etc.
   

 2. Doordat het vliegveld op Drents grondgebied ligt, is de provincie Drenthe de trekker van de bestuurlijke aangelegenheden m.b.t. GAE. De andere bestuursorganen/ aandeelhouders zijn volgers.

 3. De rol die de provincie Drenthe speelt bij de belangenafweging  -in het bijzonder als bewaker van de milieubelangen- maakt haar onmisbaar bij de totstandkoming en naleving van een convenant, dat nu eenmaal in belangrijke mate een milieuconvenant is.

 4. De provincie heeft zich verplicht haar publieke- en privaatrechterlijke bevoegdheden aan te wenden voor de instandhouding van de luchthaven [2]. Het is niet wenselijk dat deze inzet van de provincie en hetgeen is overeengekomen in het convenant in de toekomst met elkaar in conflict komen.

 5. Met de provincie als convenantpartij ontstaat uitzicht op een betere werkrelatie in de toekomst [3].

 6. Al in de eerste gesprekken heeft Mevrouw Van Vliet aangegeven dat het convenant Eindhoven als voorbeeld dient. Ook VOLE heeft dat al in haar inspraakbijdrage –die aanleiding was voor het convenant proces- benadrukt. In de totstandkoming en naleving van het convenant Eindhoven is de provincie Noord- Brabant echter een belangrijke convenantpartij. Als dat in Noord-Brabant wel kan, waarom zou het dan niet in Drenthe kunnen?

 

VOLE, 12-10-2010


[1]  Persbericht Provincie Drenthe 15-09-2010

[2]  De provincie Drenthe “zal haar publieke- en privaatrechterlijke bevoegdheden in te
    zetten om de luchthaven in stand te houden”: Overeenkomst tot koop en verkoop van
    de aandelen GAE, december 2003.

[3] Gewezen wordt op de soms ‘moeizame’ relatie in het verleden met de respectievelijke

    verantwoordelijke Gedeputeerden:

 • Bij brief van 20 juli 2006 neemt GS het advies over van de ‘Commissie voor advies voor de bezwaarschriften en klachten’ van 4 juli 2006. De commissie behandelt 
  “De klacht gericht tegen de stijl en inhoud van de onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Swierstra geschreven antwoordbrief (aan VOLE)” en  concludeert: “Derhalve acht de commissie uw gedragingen in deze niet behoorlijk.”

 • Bij brief van 16 april 2009 bieden GS verontschuldigingen aan voor een uitspraak van J.H. Bats. Verwijzend naar de uitspraak over VOLE in de vergadering van de Statencommissie BFE op 18 maart schrijven GS: “Hiervoor bieden wij onze verontschuldigingen aan. Wij nemen hierbij dan ook afstand van het hiervoor genoemde optreden”.
 

 

Klik hier voor meer informatie over een convenant

 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: VOLE streeft naar convenant met luchthaven én provincie
Geschreven door VOLE   
donderdag 11 november 2010
kleurenlogo.jpg    Vereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde

    'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

   www.vole.nl


PERSBERICHT 11-11-2010


VOLE STREEFT  NAAR CONVENANT MET LUCHTHAVEN ÈN PROVINCIE

VOLE heeft zich ten volle ingezet voor de totstandkoming van een convenant rondom vliegveld Eelde. Uitgangspunten daarbij waren de onze inspraak in maart 2010 in de Provinciale Staten van Drenthe, alsmede een zeer constructief gesprek dat wij hebben gevoerd met Commissaris van de Koningin Tichelaar en Gedeputeerde Bats. VOLE staat een convenant voor ogen zoals het reeds jaren bestaande en succesvolle convenant rondom vliegveld Eindhoven.

Ook voor de bemiddelaar, oud burgemeester Mw. A. van Vliet-Kuiper is het convenant Eindhoven steeds het voorbeeld geweest. Aan het convenant Eindhoven nemen, zoals bekend, behalve de luchthaven en de omwonenden ook bestuursorganen deel: de provincie Noord- Brabant en de omliggende gemeenten. Het adviesbureau Awareness, dat de totstandkoming van het convenant Eindhoven heeft begeleid, noemde de deelname van deze partijen één van de succesfactoren die geleid hebben tot het convenant.

Helaas heeft mevrouw Van Vliet ons woensdag - na een maandenlange periode van gesprekken - laten weten dat zij niet bereid is om de deelname van de  provincie aan het convenant in het Plan van Aanpak op te nemen. Een duidelijke verklaring hiervoor is tot nu toe achterwege gebleven. Volgens mevrouw Van Vliet zou de provincie niet bereid is van meet af aan deel te nemen, maar wel hebben toegezegd achteraf te willen bekijken in hoeverre zij alsnog partij wil zijn in bepaalde onderdelen van het convenant. Die toezegging echter, is wel erg vrijblijvend en geeft VOLE onvoldoende houvast.

De discussie in Provinciale Staten dit voorjaar en het gesprek met CdK Tichelaar lieten geen twijfel over de deelname van de provincie aan het convenant. VOLE heeft hierover nog geen rechtstreeks contact gehad met de provincie omdat zij de bemiddelaar niet voor de voeten wilde lopen. VOLE zal hierover nu echter op korte termijn in gesprek gaan met de provincie om alsnog een convenant mogelijk te maken.
De vraag is daarbij cruciaal waarom, terwijl de provincie Noord-Brabant al jaren succesvol deelnemer is aan het convenant Eindhoven, de provincie Drenthe een soortgelijke rol niet zou willen accepteren. Wellicht dat meer kennis van het convenant Eindhoven en het proces dat daar gevolgd is, de convenantpartijen rond Eelde op gang kan helpen.

VOLE blijft met kracht streven naar de totstandkoming van een breed gedragen en werkbaar convenant.

Met vriendelijke groet,
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
 
Jan Wittenberg
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 81 - 90 van 155

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.