spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Beloofd voorzichtig en groen beleid van GAE valt vooralsnog tegen
Geschreven door VOLE   
dinsdag 26 oktober 2010
Beloofd voorzichtig en groen beleid van GAE valt vooralsnog tegen
 
 
 
 
Op de site van Groningen Airport Eelde (GAE) staat de aankondiging van de start van voorbereidende ecologische werkzaamheden. Zij hebben ten doel negatieve effecten van baanverlenging op flora en fauna zo veel mogelijk te voorkomen. De site suggereert dat GAE met deze werkzaamheden natuurvriendelijk aan de gang gaat.
Zie voor de berichtgeving:
http://www.groningenairport.nl/actueel/nieuws/laatste-nieuws/groningen-airport-eelde-start-met-voorbereidende-ecologische-werkzaamheden/

Op 24 september 2010 schreef het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan VOLE:
“Zolang de aanwijzing niet onherroepelijk is, kunnen maatregelen met een omkeerbaar karakter en welke geen direct verband hebben met (fysieke) werkzaamheden ten behoeve van de baanverlenging in gang gezet worden. (…) Het betreft maatregelen die er voor zorgen dat na het onherroepelijk worden van de aanwijzing alle fysieke ingrepen ten behoeve van de baanverlenging zodanig ter hand genomen kunnen worden dat de impact op de natuur zo gering mogelijk is. Groningen Airport Eelde heeft bovendien voldoende aan mij duidelijk gemaakt dat deze maatregelen omkeerbaar zijn.”
VOLE begrijpt uit deze brief dat maatregelen toegestaan zijn als bij voorbeeld het graven van nieuwe poelen voor amfibieën, en het vangen en verplaatsen van de beschermde hei- en poelkikkers. Dit geldt ook voor de aanleg van nieuwe boomsingels, het ophangen van vleermuiskasten en het construeren van vleermuiskelders.
Op vrijdag 1 oktober is het vliegveld echter begonnen de ondergroei van houtwallen aan de Bunnerzandweg rigoureus te slopen. Ook de begroeiing rond de huizen die men wil slopen is verwijderd. Bovendien zijn er in hetzelfde weekend op raadselachtige wijze bomen langs de Bunnerzandweg verdwenen. (Klik hier voor het artikel: VOLE doet aangifte vernieling houtwallen) Deze snoei verkleint de beslotenheid van het gebied. Daardoor vliegen er minder insecten. Hiermee heeft men het de vleermuizen moeilijker gemaakt voldoende te eten voordat ze in winterrust gaan.
Op vrijdag 22 oktober heeft het vliegveld aan de Bunnerzandweg bomen die geschikt zijn als verblijfplaatsen voor vleermuizen ongeschikt laten maken voor deze dieren.

Het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV) gaf de luchthaven een ontheffing op basis van de Flora- en faunawet (Ontheffing FF/75C/2008/0414 d.d. 1 mei 2009).
Hierin staat duidelijk dat GAE voor compenserende verblijfplaatsen voor beschermde fauna moeten zorgen, bijvoorbeeld vleermuiskasten en kelders, voordat GAE mag beginnen met het wegnemen en verstoren van bestaande verblijfplaatsen.

Op de vraag hoe deze activiteiten zich verdragen met de ontheffing liet het ministerie van LNV later op de middag van 22 oktober telefonisch weten dat er al vleermuiskasten zijn opgehangen. Dit had DHV, het adviesbureau van de luchthaven, aan het ministerie gemeld.

Maar toen de secretaris van VOLE op 23 oktober ging kijken, kon hij die nieuw opgehangen vleermuiskasten niet vinden. VOLE heeft daarom een brief geschreven aan het vliegveld en aan DHV om te vragen waar zij deze kasten hebben opgehangen, en tevens het ministerie verslag gedaan van onze vruchteloze zoektocht.
 
Wordt vervolgd.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het rijk bepaalt, de regio betaalt
Geschreven door VOLE   
donderdag 16 september 2010

Het rijk bepaalt, de regio betaalt
Over ‘bevoegd gezag’, aandelenbezit en een wurgcontract

 

Contracten tussen rijk, regio en Groningen Airport Eelde (GAE)
Groningen Airport Eelde is een Naamloze Vennootschap (NV) met aandeelhouders. Deze aandeelhouders zijn: de provincies Groningen en Drenthe, alsmede de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo. Vroeger was het Rijk de grootste aandeelhouder, maar eind 2003 heeft het Rijk besloten zijn aandelen voor een symbolisch bedrag over te doen aan de regio, die ze heeft aanvaard.

GAE heeft tot op heden altijd verlies geleden. Tot 2002 dekten de aandeelhouders de verliezen tot een maximum van 3,75 miljoen gulden per jaar. Het Rijk bezat destijds 80% van de aandelen, maar betaalde 40% van het exploitatieverlies. De vijf regionale aandeelhouders betaalden de resterende 60%. Gelukkig voor de belastingbetaler bleven de verliezen meestal onder het gestelde maximum.

Al in 1997 (nota RELUS) vatte het Rijk het plan op om zich terug te trekken uit de regionale luchthavens. Voor Eelde betekende dit dat zowel de aandelen, als de bevoegdheid over de luchthaven zou worden overgedragen aan de regio.
De aandelenoverdracht vond plaats in 2003. De regio is nu dus volledig eigenaar van het vliegveld. Maar eind 2007 - bij de behandeling van de nieuwe Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire luchthavens (RBML) - heeft de Tweede Kamer echter besloten om het ‘bevoegd gezag’ over de luchthaven Eelde voorlopig aan het Rijk voor te behouden. Dat wil zeggen dat het Rijk het Aanwijzingsbesluit neemt betreffende de baanverlenging, en daar in de geluidszones en openingstijden vaststelt: kortom de randvoorwaarden waarbinnen het bedrijf GAE mag opereren.

Het Rijk sloot bij de aandelenoverdracht drie contracten:

    a. Op 12 december 2001: De Overeenkomst inzake beëindiging subsidierelatie Staat /
        Groningen Airport Eelde N.V.

    b. Op 16 december 2003: De Overeenkomst inzake de baanverlenging, alsmede over
        de waarde van het luchthaventerrein GAE.

    c. Overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen in het kapitaal van GAE N.V.

Contract a is een overeenkomst tussen de Staat en GAE. Daarin verklaart de Staat zich bereid:

 • de kosten van de baanverlenging te betalen,

 • zijn aandeel in toekomstige exploitatieverliezen af te kopen en een vergoeding te betalen voor het thans geldende verbod op lesverkeer van grote toestellen.  Bovendien betaalt de staat de verbetering van het afwateringssysteem.
  Alles tezamen ging het om een bedrag van ruim 28 miljoen euro.

Contract b is eveneens een overeenkomst tussen de Staat en GAE.
Artikelen 1 en 2 regelen de bijdrage voor de baanverlenging en de uitbetaling hiervan.
Artikel 3 behandelt de meer- en minderkosten: GAE moet eventuele minderkosten terugstorten inclusief rente, en eventuele meerkosten zelf betalen.
Artikel 4 regelt dat indien GAE vóór 2043 aan terreinen een andere bestemming zouden geven, 80% van de marktwaarde van die gronden naar het rijk gaat. Hierna volgt een aantal bepalingen over de wijze waarop men de waarde van de gronden vaststelt.
Artikel 6 regelt dat het Rijk het recht van eerste hypotheek heeft op de luchthavengronden.

Contract c is een overeenkomst tussen het Rijk en de regionale aandeelhouders.
De regio verplicht zich gedurende 10 jaar - tot 2012 - een maximale bijdrage in de exploitatie van ruim 1 miljoen euro per jaar aan GAE over te maken. Voorts verplicht de regio zich ertoe zich in te spannen om de luchthaven in stand te houden. Daartoe moeten de regionale aandeelhouders “onder meer hun publiek – en privaatrechtelijke bevoegdheden zodanig aanwenden dat het voortbestaan van de luchthaven zo veel mogelijk wordt bevorderd.”

Deze laatste bepaling betekent dat de regio alle kosten die de regio krachtens Europees recht mag betalen, ook daadwerkelijk moet betalen. Krachtens Richtsnoeren uit 2005 staat Europa in enkele gevallen toe dat overheden regionale luchthavens subsidiëren.

Uit bovenstaande blijkt dat het rijk alle risico’s bij de regio heeft neergelegd. Je zou dit een wurgcontract kunnen noemen.

 
De regio kan zich nog aan dit wurgcontract ontworstelen

Het Rijk oefent het ‘bevoegd gezag’ uit. Het is daardoor het Rijk dat besluit over de Aanwijzing die de baanverlenging mogelijk maakt. Maar als de baanverlenging doorgaat, zit de regio muurvast aan de gesloten contracten, met als gevolg dat het Rijk bepaalt, terwijl de regio voor de kosten mag opdraaien.

Dit wil gelukkig nog niet zeggen dat de regio zich bij de gang van zaken hoeft neer te leggen. Het Rijk stelt zich namelijk niet bikkelhard op. Zou de regio besluiten het project baanverlenging te heroverwegen, bij voorbeeld op grond van de huidige economische situatie, de gewijzigde luchtvaartmarkt, of het Europese klimaatbeleid, die daartoe alle aanleiding geven, dan kan dat.

In de brief -van 21 nov. 2005 aan één der bezwaarmakers die had gewezen op de mogelijkheid van heroverweging van de baanverlenging in het licht van veranderde omstandigheden – schreef de staatssecretaris van V&W: “Ik ben van mening dat een eventuele heroverweging van het belang van de baanverlenging en het mogelijk maken van groei van GAE primair voorbehouden is aan de regio. De lusten en lasten van de luchthaven zijn vooral voor de regio relevant.”

VOLE vindt de steun van de regionale overheden aan GAE weggegooid geld en is het zeer eens met de uitspraak van de Provincie Groningen dat dit “Geen taak voor de overheid” is (Zie voor deze uitspraak de ‘Kaderstelling Bezuinigingen 2011-2015’: Financiële overzichten, Programma 4, Voordracht Gedeputeerde Staten van Groningen no 40/2009. Deze is door Provinciale Staten met algemene stemmen aanvaard op 31-3-2010).

Klik hier om contract a te bekijken
klik hier om contract b te bekijken
Klik hier om contract c te bekijken

Klik hier om een brief van de Rekenkamer Tynaarlo over GAE te bekijken

Klik hier voor een video-verslag van de raadsvergadering Gemeente Tynaarlo over de brief van de Rekenkamer Tynaarlo over GAE met wethouder Kosmeijer
Klik vervolgens op agendapunt 12. Informatie uit de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo

Klik hier voor meer informatie over de financiën van GAE

Klik hier voor meer informatie over de aandeelhouders van GAE


 

 

 

 

 

 

 

 
Gesubsidieerde geluidsoverlast vliegveld Eelde
Geschreven door Jan Wittenberg   
woensdag 15 september 2010
Onderstaand opiniestuk van VOLE is door het Dagblad van het Noorden in de krant van 15 september 2010 geplaatst. De redactie heeft echter een paar stukken tekst geschrapt, die wij volledigheidshalve wel plaatsen, omdat door die bekortingen de logica aan het eind van het verhaal zoek is. De tekst die door DvhN werd weggelaten, is weergegeven in
blauw cursief
, red.

 
Gesubsidieerde geluidsoverlast vliegveld Eelde
 
 
DvhN schreef gisteren “Groningen Airport Eelde dreigt geluidsnormen te overschrijden”. De omwonenden kunnen daarover meepraten. Zij ervaren dagelijks overschrijding van de normen. Het gaat hierbij niet alleen om de wettelijke geluidsnormen, maar ook om fatsoensnormen: hoe ga je om met de omgeving.
Vrijwel dagelijks ondervinden omwonenden veel overlast vooral van de KLM Luchtvaartschool (KLS). De KLS vliegt rond met zijn zeer lawaaïerige en vervuilende toestellen.
Overlast die te voorkomen valt met moderne toestellen. De KLS heeft al tien jaar geleden in een brief aan VOLE geschreven dat de ‘Barons’ aan vervanging toe zijn. De school heeft er ook het geld voor gereserveerd. De KLS geeft er blijk van lak aan de omgeving te hebben door de toestellen niet te vervangen en zich niet aan de regels te houden. GAE doet niets om van deze herrie-vliegtuigen af te komen, ondanks herhaald aandringen van VOLE. Klachten over te laag of buiten het circuit vliegen worden niet in behandeling genomen. Incidenteel wordt een klacht afgedaan met: ’het is wettelijk toegestaan’ of ‘het valt niet te controleren’.
Vliegveld Eelde wordt gesubsidieerd door de regio met meer dan een miljoen Euro per jaar. Belastinggeld dat dus niet aan iets anders in de regio kan worden besteed. Daar komen vele miljoenen per jaar bovenop die via andere kanalen naar het vliegveld vloeien, zoals voor de luchtverkeersleiding, de baanverlenging, etc. De vakantiecharters -19 in de zomer en 3 in de winter- vervoeren 93% van alle passagiers met minder dan 600 toestellen per jaar, minder dan 2 per dag. Die veroorzaken ‘gewone’ overlast. Daarover zult u VOLE dan ook niet horen omdat het voor de Noordelijke vakantiegangers plezierig is om dicht bij huis het vliegtuig te nemen. Over het economisch nut kun je van mening verschillen, maar ook daar ligt VOLE niet wakker van. VOLE is niet tegen het vliegveld, mits het op een verantwoorde manier wordt gebruikt. VOLE is wel tegen onevenredige overlast die bovendien weinig economisch nut heeft. KLS maakt 40 à 50.000 vliegbewegingen per jaar. Meer dan 100 per dag. Het vliegveld ontvangt daarvan maar weinig inkomsten. Het vliegveld heeft altijd verlies gemaakt omdat de kostprijs niet in rekening wordt gebracht. De overlastgevende circuitvluchten worden dus gesubsidieerd en dragen niet bij aan de economie. In tegendeel, recreatieondernemers ondervinden veel nadeel van de overlast omdat recreanten wegblijven of snel weer vertrekken door de herrie-toestellen.
In de luchtvaartnota die binnenkort door de Tweede Kamer wordt behandeld schrijft Minister Eurlings over de lestoestellen op GAE: “Deze vliegtuigen veroorzaken een relatief grote geluidsbelasting. Het Rijk wil dat de luchthavenexploitant in overleg treedt met de lesscholen en met plannen komt om de geluidsbelasting en geluidshinder van deze vliegtuigen zoveel mogelijk te beperken.”
VOLE heeft directeur Hillen gevraagd hoe het staat met deze plannen. Het antwoord was dat de luchtvaartnota nog niet door de Kamer is aangenomen. Alsof de overlast –waar zelfs luchtvaartidool Eurlings gewag van maakt- niet bestaat. De opmerking van Hillen in de krant van gisteren is ook weinig bemoedigend: ”Voor één vlucht om tien uur ’s avonds kun je ook vijf vluchten overdag doen”. Dit geeft opnieuw aan dat de GAE directie het werkelijke probleem niet wil zien. Maar wel de hand ophouden.
De geluidbelasting wordt niet gemeten maar berekend op basis van aantallen toestellen, type, tijdstip, etc. Daarbij wordt uitgegaan van de geluidbelasting van een gemiddeld vliegtuigtype per categorie, dat precies de juiste route volgt. Wat niet in de berekende geluidnorm is meegenomen, is dat de Barons zich vaak niet aan de routes houden. Ook de onderhoudstoestand en het vlieggedrag van de Barons kan afwijken van de gemiddelde geluidsbelasting waarmee wordt gerekend.
Desondanks dreigt nu al de ‘geluidsruimte’ te worden overschreden. Hiermee is aangeven dat de overlast voor omwonenden werkelijk de spuigaten uitloopt. En wat doet de regionale overheid? Zij subsidieert deze overlast onder het mom van –nimmer aangetoonde- economische betekenis.
 
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde,
Jan Wittenberg
voorzitter
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PERSBERICHT Project ‘Green Sustainable Airports’: een geldverslindend rookgordijn
Geschreven door VOLE   
dinsdag 14 september 2010
kleurenlogo.jpgVereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde
'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

www.vole.nl


PERSBERICHT
Project ‘Green Sustainable Airports’: een geldverslindend rookgordijn
'Luchthaven Eelde niet groen, zeker niet duurzaam'

Op de Luchthaven Eelde vindt van 15-17 september een internationale conferentie plaats met als titel ‘Green Sustainable Airports’. Vertegenwoordigers van Europese vliegvelden en kennisinstellingen praten over het toepassen van duurzame oplossingen voor het beheer en gebruik van luchthavens. Gastheren van de conferentie zijn de Provincie Drenthe en Groningen Airport Eelde. Het project wordt mogelijk gemaakt met geld van de Europese Commissie.
De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) is niet uitgenodigd voor deze
conferentie. Als nauw betrokken partij bij de luchthaven heeft VOLE echter wel een mening over dit project.
 • VOLE juicht het toe dat duurzaamheid en vergroening de aandacht krijgen.
 • Deze conferentie is in onze ogen niet meer dan een dure slag in de lucht zolang GAE niets doet aan de overlast die de KLM Luchtvaartschool (KLS) iedere dag veroorzaakt met zijn met lawaaïerige en vervuilende toestellen. Overlast die te voorkomen valt met moderne toestellen. De KLS heeft al tien jaar geleden erkend dat de ‘Barons’ waarmee de school maar blijft vliegen, aan vervanging toe zijn. De school heeft er ook het geld voor gereserveerd. GAE doet niets om van deze herrie vliegtuigen af te komen, ondanks herhaald aandringen van VOLE.

 • De groei van de luchtvaart leidt tot toename van de vervuiling, zoals uitstoot van CO2 en fijnstof. De maatregelen die mogelijk zijn ter vergroening van Eelde, compenseren slechts een fractie van de toename van de vervuiling die de groei van het vliegverkeer veroorzaakt.

 • Een duurzame toekomst van luchthaven Eelde is gediend met een realistische planning en met een bedrijfsvoering die is afgestemd op de werkelijke betekenis en potentie van de luchthaven. Maar helaas houdt GAE vast aan onhaalbare groeicijfers en gaat uit van verviervoudiging van het aantal passagiers in acht jaar. Ter vergelijking: voor heel Nederland wordt uitgegaan van een verdubbeling in 18 jaar.

 • Volgens GAE is voor de toename van het vliegverkeer een baanverlenging nodig. Daarvoor moet 50 hectare eeuwenoud cultuurlandschap onder asfalt verdwijnen (70 voetbalvelden). Het project “Green Sustainable Airports” op Eelde komt er op neer dat GAE met de ene hand Led-lampjes indraait, terwijl het met de andere hand 50 hectare waardevol groen landschap vernietigt.

 • Op de conferentie worden de maatregelen rond South End Airport en Billund Airport gepresenteerd. Het is een gotspe dat Eelde zich vergelijkt met deze vliegvelden. Billund verwerkt 2,5 miljoen passagiers, 15 maal zoveel als Eelde dat vorig jaar slechts 167.000 passagiersbewegingen haalde. South End Airport is nu nog een klein vliegveld maar heeft een ambitieus plan om te groeien naar 2 miljoen passagiers, overigens, met een baan van 1900 meter [1]. Dit laatste toont maar weer eens aan dat Eelde om te kunnen groeien helemaal geen baan van 2500 meter nodig heeft.

 • Het jaarverslag maakt ook melding van het ‘Green Sustainable Airports project’. GAE schrijft: “Er zijn een aantal concrete projecten geïdentificeerd, waarmee de luchthaven de duurszaamheidsdoelstellingen inhoud gaat geven”. Het enige voorbeeld dat GAE weet te noemen is het invoeren van glijvluchten. Maar dit is een fopspeen waarmee de omgeving weinig opschiet. Men wil het publiek laten geloven dat vliegtuigen glijden zoals een zweefvliegtuig. In werkelijkheid daalt men iets geleidelijker, maar met de motoren aan en met dezelfde snelheid. De vermindering van geluidoverlast en vervuiling bij invoering van glijvluchten staat in geen verhouding tot de werkelijke overlast en vervuiling. Bovendien veranderen zij niets aan de fase waarin het meeste lawaai ontstaat, de starts.

 • Een ander voorbeeld waarmee GAE aangeeft dat het de ‘vergroening’ niet serieus neemt is het uitrijden van mest. GAE spreekt van “natuurvriendelijk graslandbeheer op het luchthaventerrein”. In werkelijkheid wordt er drijfmest aangevoerd uit Gelderland en over het gehele terrein geïnjecteerd. Volgens het vliegveld gebeurt dit “binnen de regels van de mestwet."

 • Zolang GAE ambities heeft om een aanzienlijk aantal vrachtvliegtuigen aan te trekken, is elk verhaal over vergroening nauwelijks serieus te nemen. Vrachtvliegtuigen vervuilen ernstig en geven veel overlast voor de omgeving. Bovendien bestaan er goede alternatieven voor vrachtvervoer door de lucht.

 • De luchthaven Eelde telt in de zomer negentien chartervluchten per week en in de winter drie. Wie buiten de vertrek-aankomstpiek wel eens in de vertrekhal komt verbaast zich over de enorme verspilling. De verwarmde en overvloedig verlichte vertrekhal is meestal uitgestorven. De luchthaven is meer dan 5700 uur per jaar open [2]. Ook de luchtverkeersleiding en de brandweer zijn dan op volle sterkte aanwezig. Het vliegveld is voor de charters ongeveer 1200 uur in gebruik [3].
  Dit betreft 93% van het totaal aantal passagiers. De conclusie is dat energie- en geldverslindende voorzieningen slechts beschikbaar dienen te zijn gedurende +1500 gebruiksuren. Een zeer aanzienlijke besparing (tot 70%) kan worden bereikt met beperkte openingstijden. Dat zou pas vergroening opleveren en zeker ook verduurzaming. Want de bedrijfskosten (met name salarissen) gaan met de helft omlaag. Op die manier kan het vliegveld voor Noord Nederland behouden blijven. In plaats daarvan kiest GAE voor de heilloze weg van ongefundeerde expansie en baanverlenging.

 • VOLE vindt het ‘Green Sustainable Airports’ project een geldverslindend rookgordijn rond de werkelijke problemen van luchthaven Eelde. Een twintigtal internationale gasten worden drie dagen gefêteerd door de provincie Drenthe in een duur hotel. De rekening wordt betaald met belastinggeld, deels door de Provincie Drenthe, deels door de Europese Commissie. Als het de Provincie en GAE werkelijk te doen was om de duurzaamheid van de luchthaven, hadden ze een conferentie kunnen beleggen met stakeholders over een realistisch toekomstperspectief. In de slepende procedure rond de baanverlenging trekt men kennelijk liever een rookgordijn op.

  VOLE 14-9-2010
  Voor een nadere toelichting: 050-318336



[1] Bron: www. flysouthend2012.com
     The airport’s existing runway is 1,605 metres long. The proposed runway extension would increase
     the runway length to 1,905 metres. With the extension the airport runway would be able to declare
     an available take off distance of 1,799 metres.
[2] Openingstijden: ma-vr van 6.30-23.00 uur, za-zo en feestdagen 7.30-21.30 uur.
[3] De155.000 charterpassagiersbewegingen ( plm. 60.000 instappende passagiers, rest is transit)
     worden vervoerd met plm. 600 charters. De checkintijd is 2 uur en de omkeertijd 45-50 minuten.
     Sommige charters vertrekken kort na elkaar.



     Secretariaat                 
Woordvoerder                              Postbank
      Postbus 47           
J. Wittenberg (voorzitter)               Gironummer 204082
9765 ZG Paterswolde           050-3183360            Ver. Omwonenden Luchthaven Eelde
  email: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken                                                               te Vries


 
Businessplan luchthaven Eelde achterhaald?
Geschreven door Philippe Boucher   
maandag 13 september 2010

Businessplan luchthaven Eelde achterhaald?

 

Via de eerste twee onderstaande links komt u uit bij de inspraaknotitie en de brief, die Philippe Boucher naar aanleiding van de eerste halfjaar cijfers van luchthaven Eelde aan de Staten van de provincies Groningen en Drenthe, en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo stuurde. Wij vinden dat deze bijdragen van een omwonende van Groningen Airport Eelde - helaas geen lid van VOLE - de aandacht van onze bezoekers verdient. [red.]
 
Klik hier om de inspraaknotitie van Philippe Boucher te bekijken
[Het duurt een aantal seconden voordat het gehele pdf-bestand op uw computer gedownload is, even geduld a.u.b.! red.]
 

Klik hier om de brief van Philippe Boucher te bekijken
 
Klik hier om het artikel 'Heeft een kleine regionale luchthaven nog kansen?' te bekijken

Klik hier om het artikel 'Groningen Airport Eelde voor altijd in de couveuse' te bekijken

Klik hier om het artikel 'Groningen Airport Eelde in 2017 failliet?´ te bekijken


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht: Weer minder passagiers op Groningen Airport Eelde
Geschreven door VOLE   
maandag 16 augustus 2010
kleurenlogo.jpgVereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde

                         'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 www.vole.nl
   

PERSBERICHT 13-8-2010
 
Weer minder passagiers op Groningen Airport Eelde

 

Uit de CBS cijfers voor het 1e halfjaar 2010 blijkt dat op Groningen Airport Eelde wederom minder passagiers zijn vertrokken. In vergelijking met 2009 zijn 5% minder passagiers vervoerd. Ten opzichte van 2008 is het verlies zelfs 22 %!  
Onderstaande cijfers contrasteren duidelijk met de optimistische prognoses waar de directie van de luchthaven jaar in jaar uit mee naar buiten komt, en waardoor de regionale politici zich steeds weer laten leiden.
 
De prestaties van Luchthaven Eelde zijn trouwens beduidend ongunstiger dan die voor de andere regionale luchthavens. Daar nam het vervoer in het eerste helft van 2010 namelijk toe met 2 %. Het  verschil tussen 2010 en 2008 op de andere regionale luchthavens komt neer op een verlies van minder dan 10 %, terwijl de Luchthaven Eelde op een verlies van 22% is uitgekomen.
Het herstel dat de andere regionale luchthavens laten zien, deed  zich op Eelde dus niet voor.
 
Naar de mening van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde illustreert dit opnieuw dat de optimistische voorspellingen van de Luchthaven zonder meer misleidend zijn. Dit punt zal opnieuw een rol spelen bij de behandeling van de bezwaren tegen de baanverlenging door de Raad van State. 
Keer op keer  hebben verschillende deskundigen aangetoond dat de ontwikkeling van de luchtvaart op Eelde niets te maken heeft met de lengte van de startbaan. Het probleem van Groningen Airport Eelde is het gebrek aan klanten. Dit wordt veroorzaakt door het geringe aantal inwoners in Noord Nederland.
Chartermaatschappijen en low-cost carriers kunnen overigens prima landen en vertrekken van de huidige baan. Die is lang genoeg voor het type vliegtuig dat zij het meest gebruiken: de Boeing 737-800.
 
Een nieuw feit is dat baanverlenging, die aanvankelijk op 18,6 miljoen Euro was begroot, nu volgens de luchthavendirectie, al ruim 28 miljoen zal kosten. Te verwachten valt dat het hele project nog duurder zal uitvallen. Weggegooid geld volgens VOLE. 
 
Intussen heeft Groningen Vliegveld Eelde grootscheeps drukte gemaakt rond de aanbesteding van de baanverlenging. Deze zou op 1 oktober zijn beslag moeten krijgen. Het ziet er niet naar uit dat dit lukt.
 
De onhoudbaarheid van het optimisme zal steeds duidelijker blijken, niet alleen in termen van kosten en opbrengsten, maar ook in tijd.
 
 
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Voor een nadere toelichting kunt u contact op nemen met de woordvoeder



Bijlage: CBS cijfers voor 1e en 2e kwartaal 2008, 2009, 2010 Eelde en alle regionale luchthavens 
Bron CBS

passagiers:
2010
Eelde                                                                        alle regionale luchthavens
1e kw            2e kw            totaal 1e halfjaar                1e halfjaar
12.028            39.841            51.869                            1.501.041

 

2009
1e kw            2e kw            totaal 1e halfjaar
12.900            41.809            54.707                            1.298.704
 
2008
1e kw            2e kw            totaal 1e halfjaar  
14.897            51.329            66.226                            1.467.413

Verschil Eelde 2010 t.o.v. 2009 min 5%
Verschil Eelde 2010 t.o.v. 2008 min 22%

 
Verschil totaal regionale luchthavens 2010 t.o.v. 2009 (202.337) plus 15%
Verschil totaal regionale luchthavens 2010 t.o.v. 2008 (33.628) plus 2 %



 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 91 - 100 van 159

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.