spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Persbericht Oplopende verliezen en lange termijn perspectief Luchthaven Eelde, 15-11-09
Geschreven door VOLE   
maandag 16 november 2009

Persbericht Oplopende verliezen en lange termijn perspectief Luchthaven Eelde, 15-11-09

 

Klik hier om het Persbericht Oplopende verliezen en lange termijn perspectief Luchthaven Eelde, 15-11-09 te bekijken

Klik hier voor brief hierover aan Provinciale Staten van Drenthe en Groningen

Klik hier voor meer informatie over de Staten van Drenthe en Groningen


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wordt vliegen snel schoner?
Geschreven door VOLE   
donderdag 12 november 2009

Wordt vliegen snel schoner?

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium heeft in 2005 een rapport gepubliceerd over de brandstof efficiëntie van commerciële luchtvaart. Het is een Engelstalig rapport met de titel: Fuel efficiency of commercial aircraft, an overview of historical and future trends' (NLR-CR-2005-669).
 
09 heks bezemsteel vliegen schoner.jpgIn dit rapport behandelt men de brandstofefficiency sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw. De huidige straalvliegtuigen blijken qua brandstofefficiency overeen te komen met de ‘ouderwetse’ propeller vliegtuigen.

De toename van efficiëntie wordt gewoonlijk berekend aan de hand van brandstofkosten per zitplaats. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat het effect van verbetering langzamerhand jaarlijks afneemt.

De conclusie van de rapporteurs is dat de jaarlijkse voorspelling van toekomstige efficiencyverbetering nogal optimistisch is uitgevallen.

Het rapport is te vinden op http://www.cstt.nl/publicatiesdetail_19.html.

 

 

Klik hier voor meer informatie over luchtvaart en klimaat 


 

 

 

 

 

 

 

 
Het compensatiebeginsel voor flora en fauna
Geschreven door VOLE   
donderdag 12 november 2009

Het Compensatiebeginsel
voor flora en fauna


De Europese Habitatrichtlijn beschermt belangrijke Europese natuurwaarden.
Wanneer een overheid plannen maakt die door Europa beschermde natuur aantasten, moet de overheid rekening houden met de Habitatrichtlijn.

In Nederland zijn de bepalingen van de Habitatrichtlijn opgenomen in de Flora en Faunawet. Een ingreep, die ‘significante’ schade veroorzaakt, vereist een Ontheffing op basis van deze wet.

De Raad van State sprak in 2003 uit dat een dergelijke Ontheffing vereist is doordat het gekozen gebied voor de baanverlenging leefgebied is van vleermuizen. Vleermuizen staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf de Ontheffing op 1 mei 2009.

De Habitat richtlijn vereist behalve ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ ook nog dat er geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn, en dat ‘compensatie’ gereed is voordat de ingreep gepleegd wordt. In de tekst van de Ontheffing waarom het hier gaat, is inderdaad compensatie voorgeschreven. De discussie gaat nu over het moment waarop compensatie zijn effect krijgt.

De  hoge eikenbomen aan de Eekhoornstraat bieden de vleermuizen hun vliegroute. Voordat deze bomen gekapt mogen worden, zullen er nieuwe bomen moeten staan van voldoende hoogte om hun functie over te nemen. Op dit moment - november 2009 - is nog niet aan compenserende aanplant begonnen.

Klik hier om naar de Habitatrichtlijn te gaan

Van belang is artikel 6 lid 4

Artikel 6

  1. De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen.

  2. De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.

  3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

  4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen.

Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd.

Klik hier voor meer informatie over de Habitatrichtlijn


 

 

 

 

 

 

 

 
Baanverlenging voor reizen op grotere voet
Geschreven door VOLE   
dinsdag 10 november 2009

Baanverlenging voor reizen op grotere voet

 

Baanverlenging van vliegveld Eelde heeft ten doel chartervluchten naar nog verdere bestemmingen mogelijk te maken. Vliegvakanties van Nederlanders dragen nu al aanzienlijk bij aan de toename van co2-uitstoot.

Gemiddeld groeit de footprint van de milieubelasting van de Nederlands vakantieganger met 2,6% per jaar. Dit steekt schril af bij de vérgaande reducties van de carbon footprint met ten minste 3% per jaar die nodig is om de ernstigste vormen van klimaatverandering te voorkomen. Deze groei van de carbon footprint is bijna geheel veroorzaakt door de toename van de totale afgelegde afstand tussen 2002 en 2008 naar bestemmingen buiten Europa met 35%. Dus van verre vliegvakanties.

Indien de baanverlenging van vliegveld Eelde het effect heeft dat de voorstanders beogen, zal deze het reizen op nog grotere voet in de hand werken, en daarmee vergroting van het klimaatprobleem.

Dit blijkt uit het rapport ‘Reizen op grote voet 2008. De carbon footprint van vakanties van Nederlanders in 2008 en de ontwikkeling sinds 2002’. Dat dit jaar is verschenen  Deze ‘carbon footprint’ wordt uitgedrukt in aantal kg
co2 emissies. 'Reizen op grote voet 2008' is te vinden op: http://www.cstt.nl/publicatiesdetail 46.html .

Dit themarapport is samengesteld door het Centre for Sustainable Tourism and Transport, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, in samenwerking met NRIT Onderzoek en NBTC-NIPO Research. Zie www.cstt.nl . Het is de tweede uitgave in een publicatiereeks van het Kenniscentrum (Kust)toerisme, en maakt deel uit van het Interreg IV-project SusTRIP: Sustainable Tourism Research Intelligence Partnership. SusTRIP wordt mede gefinancierd door de Europese Unie, de Nederlandse activiteiten worden bovendien mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland.
Zie ook www.kenniscentrumtoerisme.nl

Klik hier voor meer informatie over luchtvaart en klimaat  


 

 

 

 

 

 
Baanverlenging en de Flora- en Faunawet
Geschreven door VOLE   
dinsdag 10 november 2009

Baanverlenging en de
Flora- en Faunawet

Is baanverlenging goed voor de noordelijke economie?

Indien leefgebied van beschermde dieren vernietigd wordt, moet het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daarvoor een ontheffing geven. Dat kan het ministerie doen indien er “dwingende redenen van groot openbaar belang” in het geding zijn, en er voor compensatie is gezorgd.

De plek waar de verlengde baan gepland is, is leefgebied van vleermuizen. Deze dieren zijn beschermd volgens de Europese natuurwetgeving. Nederland heeft deze Europese wetgeving opgenomen in de ‘Flora- en Faunawet’.

Op verzoek van Groningen Airport Eelde heeft het ministerie van LNV de luchthaven op
1 mei 2009 de verlangde ontheffing verleend.

Op 7 september 2009 mochten de bezwaarmakers hun bezwaren mondeling toelichten. Het Instituut voor Natuurbescherming (IVN) heeft erop gewezen dat terugdringing van de
co2-emissies inmiddels alom is aanvaard als een kwestie van openbare belang. Om aan te tonen dat ook de Europese Unie daar zo over denkt citeerde het INV de toelichting bij de Europese richtlijn die  luchtvaart opneemt in het Europese emissiehandels systeem. In de toelichting staat hoe schadelijk luchtvaart is voor het klimaat. (zie artikel Luchtvaart en klimaat elders op deze site).
Die
co2 beperking, dat is pas een dwingende reden van groot openbaar belang!

LNV citeerde in de ontheffing de uitspraak van de Raad van State waarin staat dat de baanverlenging bedoeld was voor verbetering van de noordelijke economie, en dat verbetering van de noordelijke economie een zwaarwegend belang is. VOLE bracht daar tegen in dat hiermee nog niet is gezegd dat er ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ gemoeid zijn met baanverlenging. VOLE acht geenszins aangetoond dat baanverlenging zal leiden tot verbetering van de noordelijke economie.   

09 Bats vliegveld economie tkst.jpgDe luchthaven had het advocatenkantoor Allen & Overy ingeschakeld. Een medewerkster van dit kantoor, Jantina Vermont, vertelde dat de baanverlenging noodzakelijk is voor vakanties naar verre bestemmingen en dat daarmee een openbaar belang zou gediend zou zijn. (Zie het artikel ‘Baanverlenging voor reizen op grotere voet’.
Klik hier om naar dit artikel te gaan) Zij stelde  dat baanverlenging een groot positief effect zou hebben op de directe en indirecte werkgelegenheid in de noordelijke regio. Dat is een aanname die ons niet overtuigt, wat niet wegneemt dat sommige Noordelijke bestuurders deze zelfde aanname ventileren als ware het een feit.

Over de niet gerealiseerde compensatie, zie het artikel 'Het Compensatiebeginsel voor flora en fauna'.

 

Klik hier voor meer informatie over de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

 


 
VOLE wint opnieuw beroep tegen ontheffing militaire vluchten
Geschreven door VOLE   
maandag 02 november 2009
VOLE wint opnieuw beroep tegen ontheffing militaire vluchten

 
Met de uitspraak van de Groningse rechtbank van 1 juli 2009 is VOLE opnieuw in het gelijk gesteld in het beroep tegen de ontheffing van het verbod op militaire vluchten op vliegveld Eelde. Al eerder, op 17 februari 2005, gaf de Groningse rechtbank VOLE gelijk.

Toen de nieuwe aanwijzing in 2001 van kracht werd, 09 vliegveld militair gebruik tekst.jpgwas het niet meer toegestaan met militaire toestellen te landen op de Luchthaven Eelde. Toen dit toch gebeurde, legde VOLE dit voor aan de luchtvaartpolitie. Deze begon een strafrechtelijke vervolging van de luchthaven. De luchthaven heeft toen in allerijl een ontheffing voor militaire vluchten aangevraagd, die het ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2002 verstrekte. Tegen deze ontheffing zijn in 2002 534 bezwaarschriften ingediend. In een voorlopige voorzieningprocedure erkende het ministerie dat het - voor wat betreft het geluid van de militaire vliegtuigen - een koppeling had moeten leggen met de geluidscontouren die gelden voor Eelde. Toen bleek dat in de beslissing op bezwaar in 2003 geen stap in de richting van omwonenden was gedaan, behalve waar het de koppeling met de geluidscontouren betrof, is VOLE in beroep gegaan bij de rechtbank Groningen.
Pas op 17 februari 2005 kwam het tot een uitspraak. Volgens de rechter was het besluit onzorgvuldig voorbereid. De rechter had in het bijzonder veel kritiek op het advies van de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde (CMLE, Cie28). Het ministerie nam vervolgens twee jaar de tijd voor een nieuwe adviesprocedure van de CMLE en voor een nieuwe beslissing op de bezwaren.

In 2007 bleek echter dat de nieuwe beslissing op bezwaar niet had geleid tot een aanpassing van (de motivering van) het besluit, terwijl de rechtbank hierover toch heel duidelijk was geweest. Dus ging VOLE opnieuw in beroep.
De rechtbank nam ook nog eens twee jaar voordat de behandeling plaats vond. Uit de uitspraak blijkt dat ook de rechtbank zich heeft geërgerd aan het feit dat het ministerie het besluit niet had aangepast. Opnieuw kreeg de adviesprocedure van de CMLE kritiek. De uitspraak heeft tot gevolg dat de minister opnieuw een beslissing op bezwaar, de derde, moet opstellen. De uitspraak van de rechtbank kunt u nalezen door de eerste onderstaande link te klikken.
 
Helaas leidt de uitspraak niet tot een verbod op militaire vluchten. De minister heeft nu eenmaal de bevoegdheid om, in strijd met de inhoud van de aanwijzing, een ontheffing te geven voor militaire vluchten.
Uit het verloop van de procedures blijkt dat het ministerie geen belang heeft bij een aanpassing van het ontheffingsbesluit. Kennelijk heeft het ervoor gekozen de procedure eindeloos te rekken. Waarschijnlijk staan we dus over vier jaar opnieuw voor de rechtbank in Groningen.

VOLE zal proberen er door middel van kamervragen op aan te doen dringen dat de minister deze kwestie serieus behandelt.

Klik hier om een volledige uitspraak van de rechtbank te bekijken

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 91 - 100 van 146

spacer
© 2017 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.