spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
VOLE antwoordt Jos Hillen
Geschreven door VOLE   
donderdag 19 november 2009
Antwoord op de verzuchting van de directeur van GAE in DvhN van 17 november 2009De heer Hillen vraagt zich af waarom VOLE niet even langs gekomen is met de cijfers die zo zeer afwijken van de prognoses van Groningen Airport Eelde. Dat is een verzuchting, en misschien een verwijt dat men zou kunnen maken aan een gesprekspartner met wie men goed samenwerkt.
Helaas is dat niet de verhouding waarin GAE en VOLE tot elkaar staan.
Wij hebben een geschiedenis van veertig jaar slechte onderlinge communicatie.
Even zag het er naar uit dat daarin verandering zou komen.
Kort na de benoeming van de voorganger van de heer Hillen, de heer Jeroen Meulendijks hebben wij hem uitgenodigd te komen spreken op onze jaarvergadering.
En tot ons niet geringe genoegen heeft Meulendijks dat gedaan. Hij was toen nog niet ingewerkt. Daarover was hij duidelijk. Maar hij hield een verhaal dat voorzichtige verwachtingen wekte.
Wij hoopten met GAE in gesprek te kunnen gaan over een convenant van GAE met zijn omwonenden, vergelijkbaar met dat van de Luchthaven Eindhoven.
Maar helaas, het optreden bleek een eenzame zwaluw. Van bespreking is het nooit gekomen.
Laten we wel zijn. Ook de heer Hillen heeft op dit punt (nog?) geen enkel initiatief laten zien.
Het ligt dan ook niet erg voor de hand dat wij even langs kwamen met onze cijfers. Het is overigens de vraag of zo’n bezoek veel zoden aan de dijk zou hebben gezet.

Immers, Groningen Airport Eelde en de regionale overheden hebben de gewoonte rooskleurige berichten over de luchthaven naar buiten te brengen, maar tegenvallende cijfers 'onder de pet' te houden.
GAE heeft een lange geschiedenis van optimistische prognoses die vervolgens niet zijn gehaald. Dat geldt ook voor de prognose voor dit jaar.
Het is ons altijd een raadsel waarop deze cijfers zijn gebaseerd en wat ze meer waard zijn dan ‘wishful thinking’.

VOLE legt zich daarentegen toe op een zakelijke en controleerbare onderbouwing van onze  standpunten. Wij hebben als basis de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek genomen. Deze bron is algemeen erkend en onze berekening van de uitkomst voor 2009 is controleerbaar.
Wanneer volgend jaar de jaarcijfers bekend zijn, zal blijken welke schatting het dichtst zit bij de feitelijke resultaten van GAE.
 
Hillen brengt tegen de cijfers van VOLE in dat er weliswaar minder passagiers waren  "maar de bezetting van de toestellen was beter".  Een betere bezetting van een vliegtuig geeft echter geen betere opbrengst voor het vliegveld. Het tegendeel is waar. Bij een afname van 10% van het aantal passagiers, geeft een ‘betere bezetting van de toestellen’ juist een afname van het aantal toestellen en dus een afname van de inkomsten voor GAE.
 
"Vliegen wordt in de toekomst dé nieuwe vorm van openbaar vervoer", voorspelt de directeur. Wie onze site een beetje volgt, weet dat dit niet zo vanzelf spreekt, al was het maar doordat het luchtverkeer waarschijnlijk fors duurder zal worden, door belasting, emissiehandel e.d. Maar zelfs indien Hillen’s stelling klopt, wat betekent die dan voor Eelde?

Lijndiensten met een vaste dienstregeling zijn inderdaad een vorm van openbaar vervoer.
Zoals bekend zijn de lijndiensten vanaf Eelde op Amsterdam, Parijs en Londen geen succes geweest. Wat is er veranderd om te verwachten dat dit nu wel een succes wordt?
Het achterland van vliegveld Eelde is toch niet gegroeid?

VOLE is voornemens een brief van gelijke strekking aan de heer Hillen te sturen. Want wij stellen prijs op een goed werkcontact met de luchthaven, ondanks onze verschillende doelstellingen.


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht Oplopende verliezen en lange termijn perspectief Luchthaven Eelde, 15-11-09
Geschreven door VOLE   
maandag 16 november 2009

Persbericht Oplopende verliezen en lange termijn perspectief Luchthaven Eelde, 15-11-09

 

Klik hier om het Persbericht Oplopende verliezen en lange termijn perspectief Luchthaven Eelde, 15-11-09 te bekijken

Klik hier voor brief hierover aan Provinciale Staten van Drenthe en Groningen

Klik hier voor meer informatie over de Staten van Drenthe en Groningen


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wordt vliegen snel schoner?
Geschreven door VOLE   
donderdag 12 november 2009

Wordt vliegen snel schoner?

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium heeft in 2005 een rapport gepubliceerd over de brandstof efficiëntie van commerciële luchtvaart. Het is een Engelstalig rapport met de titel: Fuel efficiency of commercial aircraft, an overview of historical and future trends' (NLR-CR-2005-669).
 
09 heks bezemsteel vliegen schoner.jpgIn dit rapport behandelt men de brandstofefficiency sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw. De huidige straalvliegtuigen blijken qua brandstofefficiency overeen te komen met de ‘ouderwetse’ propeller vliegtuigen.

De toename van efficiëntie wordt gewoonlijk berekend aan de hand van brandstofkosten per zitplaats. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat het effect van verbetering langzamerhand jaarlijks afneemt.

De conclusie van de rapporteurs is dat de jaarlijkse voorspelling van toekomstige efficiencyverbetering nogal optimistisch is uitgevallen.

Het rapport is te vinden op http://www.cstt.nl/publicatiesdetail_19.html.

 

 

Klik hier voor meer informatie over luchtvaart en klimaat 


 

 

 

 

 

 

 

 
Het compensatiebeginsel voor flora en fauna
Geschreven door VOLE   
donderdag 12 november 2009

Het Compensatiebeginsel
voor flora en fauna


De Europese Habitatrichtlijn beschermt belangrijke Europese natuurwaarden.
Wanneer een overheid plannen maakt die door Europa beschermde natuur aantasten, moet de overheid rekening houden met de Habitatrichtlijn.

In Nederland zijn de bepalingen van de Habitatrichtlijn opgenomen in de Flora en Faunawet. Een ingreep, die ‘significante’ schade veroorzaakt, vereist een Ontheffing op basis van deze wet.

De Raad van State sprak in 2003 uit dat een dergelijke Ontheffing vereist is doordat het gekozen gebied voor de baanverlenging leefgebied is van vleermuizen. Vleermuizen staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf de Ontheffing op 1 mei 2009.

De Habitat richtlijn vereist behalve ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ ook nog dat er geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn, en dat ‘compensatie’ gereed is voordat de ingreep gepleegd wordt. In de tekst van de Ontheffing waarom het hier gaat, is inderdaad compensatie voorgeschreven. De discussie gaat nu over het moment waarop compensatie zijn effect krijgt.

De  hoge eikenbomen aan de Eekhoornstraat bieden de vleermuizen hun vliegroute. Voordat deze bomen gekapt mogen worden, zullen er nieuwe bomen moeten staan van voldoende hoogte om hun functie over te nemen. Op dit moment - november 2009 - is nog niet aan compenserende aanplant begonnen.

Klik hier om naar de Habitatrichtlijn te gaan

Van belang is artikel 6 lid 4

Artikel 6

  1. De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen.

  2. De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.

  3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

  4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen.

Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd.

Klik hier voor meer informatie over de Habitatrichtlijn


 

 

 

 

 

 

 

 
Baanverlenging voor reizen op grotere voet
Geschreven door VOLE   
dinsdag 10 november 2009

Baanverlenging voor reizen op grotere voet

 

Baanverlenging van vliegveld Eelde heeft ten doel chartervluchten naar nog verdere bestemmingen mogelijk te maken. Vliegvakanties van Nederlanders dragen nu al aanzienlijk bij aan de toename van co2-uitstoot.

Gemiddeld groeit de footprint van de milieubelasting van de Nederlands vakantieganger met 2,6% per jaar. Dit steekt schril af bij de vérgaande reducties van de carbon footprint met ten minste 3% per jaar die nodig is om de ernstigste vormen van klimaatverandering te voorkomen. Deze groei van de carbon footprint is bijna geheel veroorzaakt door de toename van de totale afgelegde afstand tussen 2002 en 2008 naar bestemmingen buiten Europa met 35%. Dus van verre vliegvakanties.

Indien de baanverlenging van vliegveld Eelde het effect heeft dat de voorstanders beogen, zal deze het reizen op nog grotere voet in de hand werken, en daarmee vergroting van het klimaatprobleem.

Dit blijkt uit het rapport ‘Reizen op grote voet 2008. De carbon footprint van vakanties van Nederlanders in 2008 en de ontwikkeling sinds 2002’. Dat dit jaar is verschenen  Deze ‘carbon footprint’ wordt uitgedrukt in aantal kg
co2 emissies. 'Reizen op grote voet 2008' is te vinden op: http://www.cstt.nl/publicatiesdetail 46.html .

Dit themarapport is samengesteld door het Centre for Sustainable Tourism and Transport, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, in samenwerking met NRIT Onderzoek en NBTC-NIPO Research. Zie www.cstt.nl . Het is de tweede uitgave in een publicatiereeks van het Kenniscentrum (Kust)toerisme, en maakt deel uit van het Interreg IV-project SusTRIP: Sustainable Tourism Research Intelligence Partnership. SusTRIP wordt mede gefinancierd door de Europese Unie, de Nederlandse activiteiten worden bovendien mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland.
Zie ook www.kenniscentrumtoerisme.nl

Klik hier voor meer informatie over luchtvaart en klimaat  


 

 

 

 

 

 
Baanverlenging en de Flora- en Faunawet
Geschreven door VOLE   
dinsdag 10 november 2009

Baanverlenging en de
Flora- en Faunawet

Is baanverlenging goed voor de noordelijke economie?

Indien leefgebied van beschermde dieren vernietigd wordt, moet het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daarvoor een ontheffing geven. Dat kan het ministerie doen indien er “dwingende redenen van groot openbaar belang” in het geding zijn, en er voor compensatie is gezorgd.

De plek waar de verlengde baan gepland is, is leefgebied van vleermuizen. Deze dieren zijn beschermd volgens de Europese natuurwetgeving. Nederland heeft deze Europese wetgeving opgenomen in de ‘Flora- en Faunawet’.

Op verzoek van Groningen Airport Eelde heeft het ministerie van LNV de luchthaven op
1 mei 2009 de verlangde ontheffing verleend.

Op 7 september 2009 mochten de bezwaarmakers hun bezwaren mondeling toelichten. Het Instituut voor Natuurbescherming (IVN) heeft erop gewezen dat terugdringing van de
co2-emissies inmiddels alom is aanvaard als een kwestie van openbare belang. Om aan te tonen dat ook de Europese Unie daar zo over denkt citeerde het INV de toelichting bij de Europese richtlijn die  luchtvaart opneemt in het Europese emissiehandels systeem. In de toelichting staat hoe schadelijk luchtvaart is voor het klimaat. (zie artikel Luchtvaart en klimaat elders op deze site).
Die
co2 beperking, dat is pas een dwingende reden van groot openbaar belang!

LNV citeerde in de ontheffing de uitspraak van de Raad van State waarin staat dat de baanverlenging bedoeld was voor verbetering van de noordelijke economie, en dat verbetering van de noordelijke economie een zwaarwegend belang is. VOLE bracht daar tegen in dat hiermee nog niet is gezegd dat er ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ gemoeid zijn met baanverlenging. VOLE acht geenszins aangetoond dat baanverlenging zal leiden tot verbetering van de noordelijke economie.   

09 Bats vliegveld economie tkst.jpgDe luchthaven had het advocatenkantoor Allen & Overy ingeschakeld. Een medewerkster van dit kantoor, Jantina Vermont, vertelde dat de baanverlenging noodzakelijk is voor vakanties naar verre bestemmingen en dat daarmee een openbaar belang zou gediend zou zijn. (Zie het artikel ‘Baanverlenging voor reizen op grotere voet’.
Klik hier om naar dit artikel te gaan) Zij stelde  dat baanverlenging een groot positief effect zou hebben op de directe en indirecte werkgelegenheid in de noordelijke regio. Dat is een aanname die ons niet overtuigt, wat niet wegneemt dat sommige Noordelijke bestuurders deze zelfde aanname ventileren als ware het een feit.

Over de niet gerealiseerde compensatie, zie het artikel 'Het Compensatiebeginsel voor flora en fauna'.

 

Klik hier voor meer informatie over de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

 


 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 91 - 100 van 147

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.