spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Persbericht: De directie van GAE probeert met slechte resultaten een positief beeld te creëren
Geschreven door VOLE   
dinsdag 11 mei 2010
kleurenlogo.jpg       Vereniging Omwonenden Luchthaven
                               Eelde

                      'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

 
VOLE Persbericht
11 mei 2010

Jaarverslag Groningen Airport Eelde (GAE) 2009
De directie van GAE probeert met slechte resultaten een positief beeld te creëren.


De feiten:
 • de passagiersaantallen zijn in 2009 t.o.v. 2008 gedaald met ca. 12%;
 • het exploitatieverlies is weer toegenomen en bedraagt € 505.000. Dit bedrag is geflatteerd, en in werkelijkheid veel hoger doordat GAE al jaren inteert en onvoldoende afschrijft;
 • het aantal lesvluchten nam toe met 5000 tot bijna 50.000, maar de inkomsten uit havengelden namen af;
 • de lijndienst op London via Amsterdam is in 2008 vervallen. De lijndienst op Kopenhagen die voor 2010 was beloofd, is al gestaakt voordat deze van de grond kwam.
Het is VOLE een raadsel hoe Jos Hillen, de directeur van GAE positief kan terugkijken op 2009. In elk geval is het onwaarachtig dat hij de oorzaak van het toegenomen verlies toeschrijft aan "de hoge kosten voor de voorbereiding van de baanverlenging, o.a. de juridische ondersteuning bij alle procedures". Niet vermeld wordt dat het budget voor bijvoorbeeld grondaankopen inmiddels met vele miljoenen is overschreden en wwardoor GAE afkoerst op een grote kostenoverschrijding.
Het alsmaar noemen van de baanlengte als argument waardoor Eelde nog zo weinig passagiers heeft, wordt zo langzamerhand steeds doorzichtiger. Lübeck bijvoorbeeld heeft met zijn baan van 1800 meter nu al 4x zo veel passagiers als Eelde. Het is misleiding dat GAE - na alle mislukkingen met lijnvluchten en met Ryanair - beweert "door baanverlenging krijgen de internationale bereikbaarheid, de economische concurrentiepositie en de aantrekkingskracht van Noord-Nederland voor nieuwe bedrijven een extra impuls."
GAE kan kennelijk doorgaan met het rondstrooien van dit soort wensdromen, doordat men zich verzekerd weet van de kennelijk onvoorwaardelijke steun van de Rijks-, en regionale overheden die jaar in jaar uit de verliezen bijpassen en die bovendien alle investeringen betalen.

Dat het aantal lesbewegingen toenam met 5000, terwijl de inkomsten uit havengelden afnamen, geeft aan dat de lesvluchten minder opbrengen. Maar zij veroorzaken wel 90% van de overlast. GAE ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen van de regionale overheden als exploitatiesteun.
Subsidie op technisch onnodige overlast?
GAE zegt dat het af en toe "nabootsen en oplossen van noodsituaties" hiervan de oorzaak is.
Met die uitspraak bagatelliseert GAE de overlast en laat zien de omgeving niet serieus te nemen.
Bijna dagelijks ondervinden omwonenden vele uren achter elkaar ernstige overlast van vooral de KLM luchtvaartschool. Dit doet GAE af met "wellicht af en toe wat overlast, maar het is voor het goede doel". De geluidsoverlast wordt veroorzaakt doordat de KLM maar blijft rondvliegen met verouderde lestoestellen, zonder geluidsdempers. Dat ontgaat gastheer GAE kennelijk.
Het gedrag van vele vliegers wekt bovendien de indruk dat ze lak aan de omgeving hebben.

GAE heeft in feite weinig positiefs te melden: geen lijnvluchten, geen concurrentiepositie, geen achterland, nauwelijks bijdrage aan de economie, wel veel overlast.
Dan is het weinig gepast met een jubelverhaal naar buiten te komen.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Jan Wittenberg
woordvoerder VOLE
050 3183360
        Secretariaat                             Woordvoerder                             Postbank
         Postbus 47                       J. Wittenberg (voorzitter)                Gironummer 204082
  9765 ZG Paterswolde                         050 3183360           Ver. Omwonenden Luchthaven Eelde
        050 4062465                                www.vole.nl                                  te Eelde
                                                      e-mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe Europa probeert de groei van de vervuiling door de luchtvaart te beteugelen
Geschreven door VOLE   
donderdag 25 februari 2010

Hoe Europa probeert de groei van de vervuiling door de luchtvaart te beteugelen

 

 

Europa probeert de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Om dit te bereiken is een systeem ontwikkeld van handel in broeikasgassen, het zogenaamde emissie handelssysteem (Emission Trading System, ETS).
Wanneer bijvoorbeeld een vervuilende kolencentrale in Oost Europa vervangen wordt door een moderner systeem, komen emissierechten vrij. Een ander bedrijf kan ze kopen, waardoor het weer kan groeien.  Door de totale hoeveelheid rechten langzamerhand af te bouwen, bereikt Europa een vermindering van emissies. De luchtvaart viel ot dusverre niet onder dit ETS systeem.
In 2006 publiceerde de Europese Commissie een werkdocument (COM (2006) 818. Daarin staat in hoofdstuk 2 ‘Probleemomschrijving’, vetgedrukt in het origineel:

“Hoewel het luchtvervoer slechts circa 0,6% van de toegevoegde waarde van de EU3 vertegenwoordigt, neemt het ongeveer 3% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU voor zijn rekening. Het grootste deel van deze emissies wordt veroorzaakt door internationale vluchten waarop de doelstellingen van het Protocol van Kyoto geen betrekking hebben. Tot op heden is er nog geen substantiële bijdrage van de luchtvaart gevraagd in het kader van het beleid ter beperking van de klimaatverandering.

Grafiek uitstoot broeikasgassen luchtvaart.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals blijkt uit Figuur 1, is de uitstoot van broeikasgassen in de EU door de internationale luchtvaart tussen 1990 en 2004 met 87% toegenomen. Tegelijkertijd hebben beleidsmaatregelen geresulteerd in een vermindering van de totale uitstoot in andere sectoren. Naar verwachting zal het luchtverkeer tussen 2005 en 2020 meer dan verdubbelen.
Zonder nieuw beleid verandert er niets: de inspanningen die andere sectoren verrichten om de uitstoot terug te dringen, worden ondermijnd door de toename van emissies door het luchtverkeer.”

Op grond hiervan heeft Europa in 2008 besloten ook de luchtvaart onder ETS te brengen. Dit Europese besluit was de reden waarom Nederland de vliegtax heeft afgeschaft. Luchtvaartmaatschappijen die willen groeien zullen extra rechten moeten kopen.
Wat betekent dit voor vliegveld Eelde?
Vliegveld Eelde hoopt dat er na baanverlenging in 2020 meer dan drie keer zoveel passagiers vanaf Eelde vertrekken als in 2007 (zie hiervoor Actualisatie Businessplan Groningen Airport Eelde 2008).
Het ETS beleid maakt groei van de luchtvaart duurder. Met ETS beteugelt Europa ook de groeiwensen van vliegveld Eelde.

Klik hier voor informatie over het Europese beleid over luchtvaart en emissiehandel

[door klikken op de knop Uw reactie kunt u meedoen met een enquête over luchtvaart en emissiehandel, red.] 

Klik hier voor meer informatie over luchtvaart en klimaat


 

 

 

 

 

 

 

 
2010 het jaar van de biodiversiteit: procedures over vleermuizen en vliegtuigen
Geschreven door VOLE   
vrijdag 19 februari 2010

2010 het jaar van de biodiversiteit: over vleermuizen en vliegtuigen

10_2_vleermuisje.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de hoofd- start en landingsbaan op Eelde met 700 meter verlengd wordt, verdwijnen de oude houtwallen en hoge eikenbomen van de Eekhoornstraat. Op die houtwallen staan bomen van meer dan honderd jaar oud, vol gaten en scheuren; precies wat vleermuizen nodig hebben. En belangrijk: vleermuizen zijn beschermd door de Europese Habitatrichtlijn en het Bats Agreement. (zie ook het artikel: "Het Compensatiebeginsel voor flora en fauna")

Omdat de Raad van State in 2003 heeft bepaald dat er onderzoek gedaan moest worden naar natuuraspecten die Europese bescherming genieten, heeft het vliegveld Buro Bakker uit Assen daartoe opdracht gegeven. Bakker onderzocht de woningen een aantal keren; deed veldonderzoek in september en oktober 2004, en trof vier soorten vleermuizen aan.
Op grond van de constateringen van Buro Bakker heeft het  vliegveld  in 2006 een ontheffing van de Flora- en Faunawet aangevraagd. Deze ontheffing is inmiddels weer verlopen, maar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV) heeft op 1 mei 2009 een nieuwe ontheffing verleend.

De nieuwe ontheffing bevat een reeks specifieke vereisten die de vleermuizen compensatie moeten bieden voor het verlies aan leefomgeving dat hen te wachten staat. Onder meer de eis dat de compenserende maatregelen moeten zijn uitgeverd voordat men begint met kappen. Bovendien moet dit gefaseerd gebeuren. De baanverlenging kan dus pas gebeuren als de compenserende maatregelen klaar zijn.
 
LNV is van mening dat de gevraagde compensatie goed genoeg is geregeld. Hier denken de natuurorganisaties anders over. Zij zijn namelijk van mening dat de ontheffing niet zorgvuldig is voorbereid, omdat er onvoldoende onderzoek gedaan is. Er is immers alleen in de herfst in het veld geïnventariseerd.
Onderzoek van een vleermuisdeskundige in mei had aangetoond dat Buro Bakker tenminste één soort gemist heeft. In de herfst zijn de bomen waarin de jongen geboren worden en opgroeien al verlaten, en ook de bomen waar vleermuizen in de winter verblijven kan men in de herfst nog niet aanwijzen. Bovendien blijkt de ontheffing tegenstrijdige bepalingen te bevatten m.b.t. de compensatie voor de vliegroutes van vleermuizen.
Volgens de zogenaamde Habitatrichtlijn moet de minister van LNV bovendien aantonen dat de baanverlenging nodig is wegens ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. Maar dit heeft de minister geenszins aangetoond. De minister verwees gewoonweg naar de bekende argumenten die de politiek al jaren aanvoert, zoals betere bereikbaarheid  van de regio, en verbetering van de economie van het noorden.
De natuurorganisaties zijn van mening dat die argumenten niet opgaan. Immers, met de huidige baan is de luchthaven voldoende toegerust voor zakenvluchten en voor vakantiecharters en lijndiensten. Lijndiensten zijn tot nu toe overigens steeds mislukt door gebrek aan passagiers. Het achterland van Eelde is te klein.
Voor baanverlenging geldt daardoor geen “dwingende reden van groot openbaar belang”. In de beperking van de groei van het luchtverkeer, zien de natuur organisaties wel zo’n dwingende reden, wegens de klimaateffecten die het vliegverkeer met zich meebrengt

Klik hier om het Bats Agreement te bekijken: www.eurobats.org/index.htm 

Klik hier om de Ontheffingvan de Flora- en faunawet te bekijken: www2.minlnv.nl/lnv/algemeen/dr/FFwet2009/ff75c08toek0414.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 
Dagblad gecorrigeerd
Geschreven door VOLE   
zaterdag 28 november 2009
Dagblad gecorrigeerd

 
Geschreven door een van onze leden aan de hoofdredactie van Dagblad van het Noorden n.a.v. Hoofdredactioneel commentaar van zaterdag 21 november j.l.


Geachte hoofdredacteur,

In uw commentaar stelt u onder meer "En de procedures waarin de omwonenden uiteindelijk geen gelijk kregen, zorgden voor forse vertragingen". Ik was sinds 1977 omwonende, ben lid van VOLE sinds de oprichting en was een van de bezwaarden die ook zelfstandig procedeerden. Ik ben jurist met veel ervaring in het bestuursrecht. Mij zijn geen procedures bekend waarin de omwonenden uiteindelijk geen gelijk kregen en die voor forse vertragingen zorgden. Wilt u zo vriendelijk zijn om aan te geven welke procedures u hier op het oog hebt?

Ik wil ter toelichting van mijn vraag het volgende opmerken.
Er is erg veel tijd gemoeid geweest -ik meen tot 2002 of 2003- voordat er eindelijk een aanwijzingsbesluit lag tot baanverlenging. Al die tijd hebben bezwaarden niets hoeven en kunnen doen. In het besluitvormingstraject bij de betrokken ministeries en eerder bij GAE zelf is ontzettend veel "aangeklooid"; de besluitvormingsprocedure moest na meer dan 5 jaar opnieuw worden gestart wegens te ernstige gebreken (een procedure bij de Nationale Ombudsman wegens niet inlichten van bezwaarden heb ik toen gewonnen), en erna traden allerlei verzuimen en stommiteiten aan het licht die de zaak erg vertraagden, etc. In de periode dat minister Pronk zich ermee moest bezighouden, lag het ontwerp bij mijn weten jarenlang in een la en gebeurde er niets.
Pas in 2003 konden de bezwaarden en VOLE voor het eerst aan de bak en trad vertraging op door procedures. Die er in twee rondes toe leidden dat de Raad van State het besluit omver haalde (dus werden gewonnen). De eerste keer omdat ondanks vele waarschuwingen van de Raad in eerdere procedures, hardnekkig was doorgegaan met hanteren van verouderde geluidsnormen en de Raad van State dat zat was -het onderzoek moest dus worden overgedaan, wat tijd kostte- en de tweede keer wegens de ongeoorloofde, ten onrechte niet aangemelde staatssteun (wéér een fout van de bestuurders).
Voorstanders van baanverlenging hebben nooit in discussie willen gaan over de noodzaak tot baanverlenging. De -open!- dialoog is van de zijde van VOLE en bezwaarden bij herhaling gezocht maar helaas stelselmatig ontlopen.
De economische noodzaak tot baanverlenging is altijd als een axioma gehanteerd. Omdat de baanverlenging een stevige en onomkeerbare ingreep in de omgeving zal inhouden, zijn er vanuit diverse disciplines vraagtekens gezet bij die noodzaak, die m.i. in allerlei boterzachte rapporten inderdaad nimmer is aangetoond of aannemelijk gemaakt. De tegenstanders vormden geen actiegroep van dwarsliggers; u zult zelden een zo nette en solide denktank van specialisten op hun vakgebied verenigd zien die met goed onderbouwde argumenten hebben gewezen op bezwaren tegen een onomkeerbare ingreep met stevige gevolgen voor de omgeving, waarvan de economische noodzaak gemotiveerd werd betwist en niet was aangetoond. Dat mag je geen obstructie noemen.
Slotsom: Als we het over vertragingen hebben bij de baanverlengingsvoorbereiding, dan ligt dat in overgrote mate aan GAE en de betrokken ministeries zelf. Maar het bekt natuurlijk veel beter als je dat verdoezelt en het de tegenstanders in de schoenen schuift, fijn opportunistisch en het gaat er bij de politieke vrienden in als koek. De vertragingen die het gevolg zijn van procedures, hebben diezelfde GAE en ministeries aan zichzelf te wijten: hadden ze het maar beter moeten doen!
Ik kijk daarom met belangstelling uit naar uw antwoord.
Met vriendelijke groet,

 

Commentaar VOLE
Deze brief is tot nu toe onbeantwoord gebleven. Intussen plaatste de krant wel verscheidene ingezonden brieven van lezers die hun gram over VOLE kwijt konden.
Hun boosheid was veelal gebaseerd op veronderstellingen aangaande de drijfveren van VOLE die men gemakshalve als feiten hanteerde.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Persbericht ´Groen licht baanverlenging´ voorbarig
Geschreven door VOLE   
vrijdag 20 november 2009
 
 
kleurenlogo.jpg       Vereniging Omwonenden Luchthaven
                             Eelde


                         'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

Persbericht


 
 
Conclusie ‘Groen licht baanverlenging’ voorbarig
 
De feiten
 
De EC heeft besloten:
 • geen bezwaar te maken tegen de staatssteun van maximaal € 18,6 mln. voor de baanverlenging;
 • de overheidssteun voor het riolerings- en drainagesysteem toe te staan;
 • dat de overheidsfinanciering van de Luchtverkeersleiding geen staatssteun is;
 • de overheidssubsidie voor de passagiersterminal toe te staan.

Een onjuiste interpretatie

Het besluit van de EC wordt door het Ministerie van V&W geïnterpreteerd als “Europese Commissie geeft groen licht aan baanverlenging” (Nieuwsbericht V&W 19-11-2009). Het Dagblad van het Noorden maakt er van "Baan Eelde mag langer van Brussel".
Deze interpretatie van het besluit van de Europese Commissie (EC) is niet correct. De EC beslist niet over het al dan niet doorgaan van de baanverlenging. De EC heeft slechts uitgesproken dat de staatssteun van € 18,6 miljoen is toegestaan.
Het blijft nog even de vraag of de EC de jaarlijkse exploitatiesteun € 1 miljoen, die overheden in de regio bijdragen, zal goedkeuren.
En dan is er nog het tekort op het project baanverlenging dat VOLE schat op  € 10 miljoen. Het is overigens de vraag wie dat tekort zal dekken. Ook steun daarvoor is vooralsnog niet goedgekeurd door de EC.
 
De verdere procedure:
 1. Het punt dat bij de Raad van State voorlag (en straks weer ligt), is de vraag of de financiële onderbouwing van het project in orde is. Volgens VOLE is dat dus nog steeds niet het geval. Eerst moet de minister van V&W een nieuw besluit nemen. Daartegen staat gedurende zes weken beroep open bij de Raad van State. De afhandeling van dit beroep door het ministerie en de Raad van State kan wel een jaar op zich laten wachten.
 2. Er is een ontheffing van de flora- en faunawet nodig. Hiertegen loopt een bezwaarschriftenprocedure. De minister van LNV moeten een ‘eigenstandige’ beslissing nemen, met name over de vraag of het hier gaat om een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’.  Ook tegen dit besluit staat beroep open bij de Raad van State. Ook de afhandeling van dit beroep vergt maanden zoniet een jaar.
 3. Ondertussen zal de gemeente Tynaarlo een bestemmingsplan voorbereiden. Ook hiervoor geldt een bezwaar- en beroepsprocedure, die kan eindigen bij de Raad van State.
 4. In 2012 loopt de periode van exploitatiesteun van € 1 miljoen per jaar door de regionale aandeelhouders af. Het is zeer de vraag of de aandeelhouders door willen gaan met het afdekken van de tekorten, zeker als duidelijk wordt dat deze tekorten zullen oplopen. VOLE heeft meermaals aannemelijk gemaakt dat de baanverlenging niet zal betekenen dat het tekort verdwijnt, het kan zelfs verder oplopen. Bovendien is deze exploitatiesteun een vorm van staatssteun die moet worden beoordeeld door Brussel, met de daarbij behorende procedure.
 5. Er loopt al een klachtenprocedure bij de EC met betrekking tot de exploitatiesteun en de afkoopsommen die het vliegveld heeft ontvangen. Als de EC de exploitatiesteun niet zou goedkeuren, raakt het vliegveld in de huidige vorm (met of zonder baanverlenging) in grote financiële problemen.
 6. VOLE zal eventuele beroepsmogelijkheden tegen besluiten van de EC bij het Europese Hof benutten.

Drijfveren VOLE

VOLE heeft goede redenen om zich te blijven verzetten:
     a.  GAE heeft tot dusverre geen kans gezien een lijn met bescheiden toestellen op Amsterdam,
          Londen etc. in de lucht te houden, laat staan lijnen met grotere toestellen en verder liggende
          bestemmingen. Het achterland is hiervoor te klein gebleken. Een langere baan verandert
          daaraan niets.
     b.  In het businessplan van de baanverlenging is sprake van een enorme uitbreiding van de
          luchthavenactiviteiten en dus ook van een enorme toename van de milieubelasting: geluid,
          uitstoot van schadelijke stoffen en veiligheid. Met name de vrachtsector gaat geweldig
          uitbreiden. Zoals bekend vliegt deze sector met oude, zeer grote en zeer lawaaierige
          toestellen. Deze vrachtfirma's zoeken om kostprijsredenen de randen van de dag en nacht op
          en vliegen deze uren vol. Daarom worden ze van luchthaven naar luchthaven verjaagd, denk b.v.
          aan Maastricht, Luik e.d. Wij zijn zeer bezorgd dat deze vervuilende activiteiten zo hoog
          genoteerd staan in het businessplan van GAE.
     c.  Als het verlies verder oploopt, en dat is voorspelbaar, dan vrezen wij dat de overheid (om het
          verlies terug te dringen) het momenteel geldende verbod op militaire vluchten, les- en
          oefenvluchten met grote toestellen of zelfs vrachtvluchten in de nacht zal opheffen. Als dat
          gebeurt heeft een groot gebied rond Eelde regelmatig lawaaimakers boven het hoofd,
          bijvoorbeeld met grote helikopters van de luchtmobiele brigade. Dat verkeer zal de regio niets
          meer brengen dan een geringe beperking van de tekorten op Groningen Airport Eelde.

De enige zekere manier om de overlast van lawaaiige lesvluchten, vrachtvluchten, militaire toestellen uit te sluiten is voorkoming van baanverlenging.

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde,

Jan Wittenberg, voorzitter
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meer en minder tegelijk
Geschreven door VOLE   
vrijdag 20 november 2009
Meer en minder tegelijk

 
 
09 klimaat en luchtvaart Cramer.jpgDe Europese Commissie heeft op
19 november de staatssteun voor de baanverlenging goedgekeurd.
De directeur van de luchthaven zei op 20 november voor Radio 1 dat de
uitbreiding vooral bedoeld is voor vakantieverkeer.
Voor méér vakantieverkeer, wel te verstaan.

Op 21 oktober, in Kopenhagen, heeft de EU afgesproken te streven naar tien procent minder uitstoot door de luchtvaart in 2020, dan in 2005.
Klik hier om naar het artikel "De uitbreiding vliegveld Eelde en de klimaattop in Kopenhagen te gaan.

Ook minister Cramer van VROM zal zich hiervoor inzetten.

Maar nu:
Binnen zes weken moeten de ministers van V&W en VROM samen de nieuwe 'Beslissing op bezwaar' ondertekenen. Dat is de reactie van de ministers op bezwaren die o.a. VOLE heeft ingebracht.
Daarmee tekent dezelfde minister Cramer vóór baanverlenging.
VOLE verwacht niet dat de baanverlenging veel nieuw vliegverkeer zal veroorzaken, maar dat neemt niet weg dat de minister hier een spagaat zal vertonen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 91 - 100 van 153

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.