spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws

Actueel nieuws
Persbericht ´Groen licht baanverlenging´ voorbarig
Geschreven door VOLE   
vrijdag 20 november 2009
 
 
kleurenlogo.jpg       Vereniging Omwonenden Luchthaven
                             Eelde


                         'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

Persbericht


 
 
Conclusie ‘Groen licht baanverlenging’ voorbarig
 
De feiten
 
De EC heeft besloten:
 • geen bezwaar te maken tegen de staatssteun van maximaal € 18,6 mln. voor de baanverlenging;
 • de overheidssteun voor het riolerings- en drainagesysteem toe te staan;
 • dat de overheidsfinanciering van de Luchtverkeersleiding geen staatssteun is;
 • de overheidssubsidie voor de passagiersterminal toe te staan.

Een onjuiste interpretatie

Het besluit van de EC wordt door het Ministerie van V&W geïnterpreteerd als “Europese Commissie geeft groen licht aan baanverlenging” (Nieuwsbericht V&W 19-11-2009). Het Dagblad van het Noorden maakt er van "Baan Eelde mag langer van Brussel".
Deze interpretatie van het besluit van de Europese Commissie (EC) is niet correct. De EC beslist niet over het al dan niet doorgaan van de baanverlenging. De EC heeft slechts uitgesproken dat de staatssteun van € 18,6 miljoen is toegestaan.
Het blijft nog even de vraag of de EC de jaarlijkse exploitatiesteun € 1 miljoen, die overheden in de regio bijdragen, zal goedkeuren.
En dan is er nog het tekort op het project baanverlenging dat VOLE schat op  € 10 miljoen. Het is overigens de vraag wie dat tekort zal dekken. Ook steun daarvoor is vooralsnog niet goedgekeurd door de EC.
 
De verdere procedure:
 1. Het punt dat bij de Raad van State voorlag (en straks weer ligt), is de vraag of de financiële onderbouwing van het project in orde is. Volgens VOLE is dat dus nog steeds niet het geval. Eerst moet de minister van V&W een nieuw besluit nemen. Daartegen staat gedurende zes weken beroep open bij de Raad van State. De afhandeling van dit beroep door het ministerie en de Raad van State kan wel een jaar op zich laten wachten.
 2. Er is een ontheffing van de flora- en faunawet nodig. Hiertegen loopt een bezwaarschriftenprocedure. De minister van LNV moeten een ‘eigenstandige’ beslissing nemen, met name over de vraag of het hier gaat om een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’.  Ook tegen dit besluit staat beroep open bij de Raad van State. Ook de afhandeling van dit beroep vergt maanden zoniet een jaar.
 3. Ondertussen zal de gemeente Tynaarlo een bestemmingsplan voorbereiden. Ook hiervoor geldt een bezwaar- en beroepsprocedure, die kan eindigen bij de Raad van State.
 4. In 2012 loopt de periode van exploitatiesteun van € 1 miljoen per jaar door de regionale aandeelhouders af. Het is zeer de vraag of de aandeelhouders door willen gaan met het afdekken van de tekorten, zeker als duidelijk wordt dat deze tekorten zullen oplopen. VOLE heeft meermaals aannemelijk gemaakt dat de baanverlenging niet zal betekenen dat het tekort verdwijnt, het kan zelfs verder oplopen. Bovendien is deze exploitatiesteun een vorm van staatssteun die moet worden beoordeeld door Brussel, met de daarbij behorende procedure.
 5. Er loopt al een klachtenprocedure bij de EC met betrekking tot de exploitatiesteun en de afkoopsommen die het vliegveld heeft ontvangen. Als de EC de exploitatiesteun niet zou goedkeuren, raakt het vliegveld in de huidige vorm (met of zonder baanverlenging) in grote financiële problemen.
 6. VOLE zal eventuele beroepsmogelijkheden tegen besluiten van de EC bij het Europese Hof benutten.

Drijfveren VOLE

VOLE heeft goede redenen om zich te blijven verzetten:
     a.  GAE heeft tot dusverre geen kans gezien een lijn met bescheiden toestellen op Amsterdam,
          Londen etc. in de lucht te houden, laat staan lijnen met grotere toestellen en verder liggende
          bestemmingen. Het achterland is hiervoor te klein gebleken. Een langere baan verandert
          daaraan niets.
     b.  In het businessplan van de baanverlenging is sprake van een enorme uitbreiding van de
          luchthavenactiviteiten en dus ook van een enorme toename van de milieubelasting: geluid,
          uitstoot van schadelijke stoffen en veiligheid. Met name de vrachtsector gaat geweldig
          uitbreiden. Zoals bekend vliegt deze sector met oude, zeer grote en zeer lawaaierige
          toestellen. Deze vrachtfirma's zoeken om kostprijsredenen de randen van de dag en nacht op
          en vliegen deze uren vol. Daarom worden ze van luchthaven naar luchthaven verjaagd, denk b.v.
          aan Maastricht, Luik e.d. Wij zijn zeer bezorgd dat deze vervuilende activiteiten zo hoog
          genoteerd staan in het businessplan van GAE.
     c.  Als het verlies verder oploopt, en dat is voorspelbaar, dan vrezen wij dat de overheid (om het
          verlies terug te dringen) het momenteel geldende verbod op militaire vluchten, les- en
          oefenvluchten met grote toestellen of zelfs vrachtvluchten in de nacht zal opheffen. Als dat
          gebeurt heeft een groot gebied rond Eelde regelmatig lawaaimakers boven het hoofd,
          bijvoorbeeld met grote helikopters van de luchtmobiele brigade. Dat verkeer zal de regio niets
          meer brengen dan een geringe beperking van de tekorten op Groningen Airport Eelde.

De enige zekere manier om de overlast van lawaaiige lesvluchten, vrachtvluchten, militaire toestellen uit te sluiten is voorkoming van baanverlenging.

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde,

Jan Wittenberg, voorzitter
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meer en minder tegelijk
Geschreven door VOLE   
vrijdag 20 november 2009
Meer en minder tegelijk

 
 
09 klimaat en luchtvaart Cramer.jpgDe Europese Commissie heeft op
19 november de staatssteun voor de baanverlenging goedgekeurd.
De directeur van de luchthaven zei op 20 november voor Radio 1 dat de
uitbreiding vooral bedoeld is voor vakantieverkeer.
Voor méér vakantieverkeer, wel te verstaan.

Op 21 oktober, in Kopenhagen, heeft de EU afgesproken te streven naar tien procent minder uitstoot door de luchtvaart in 2020, dan in 2005.
Klik hier om naar het artikel "De uitbreiding vliegveld Eelde en de klimaattop in Kopenhagen te gaan.

Ook minister Cramer van VROM zal zich hiervoor inzetten.

Maar nu:
Binnen zes weken moeten de ministers van V&W en VROM samen de nieuwe 'Beslissing op bezwaar' ondertekenen. Dat is de reactie van de ministers op bezwaren die o.a. VOLE heeft ingebracht.
Daarmee tekent dezelfde minister Cramer vóór baanverlenging.
VOLE verwacht niet dat de baanverlenging veel nieuw vliegverkeer zal veroorzaken, maar dat neemt niet weg dat de minister hier een spagaat zal vertonen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOLE antwoordt Jos Hillen
Geschreven door VOLE   
donderdag 19 november 2009
Antwoord op de verzuchting van de directeur van GAE in DvhN van 17 november 2009De heer Hillen vraagt zich af waarom VOLE niet even langs gekomen is met de cijfers die zo zeer afwijken van de prognoses van Groningen Airport Eelde. Dat is een verzuchting, en misschien een verwijt dat men zou kunnen maken aan een gesprekspartner met wie men goed samenwerkt.
Helaas is dat niet de verhouding waarin GAE en VOLE tot elkaar staan.
Wij hebben een geschiedenis van veertig jaar slechte onderlinge communicatie.
Even zag het er naar uit dat daarin verandering zou komen.
Kort na de benoeming van de voorganger van de heer Hillen, de heer Jeroen Meulendijks hebben wij hem uitgenodigd te komen spreken op onze jaarvergadering.
En tot ons niet geringe genoegen heeft Meulendijks dat gedaan. Hij was toen nog niet ingewerkt. Daarover was hij duidelijk. Maar hij hield een verhaal dat voorzichtige verwachtingen wekte.
Wij hoopten met GAE in gesprek te kunnen gaan over een convenant van GAE met zijn omwonenden, vergelijkbaar met dat van de Luchthaven Eindhoven.
Maar helaas, het optreden bleek een eenzame zwaluw. Van bespreking is het nooit gekomen.
Laten we wel zijn. Ook de heer Hillen heeft op dit punt (nog?) geen enkel initiatief laten zien.
Het ligt dan ook niet erg voor de hand dat wij even langs kwamen met onze cijfers. Het is overigens de vraag of zo’n bezoek veel zoden aan de dijk zou hebben gezet.

Immers, Groningen Airport Eelde en de regionale overheden hebben de gewoonte rooskleurige berichten over de luchthaven naar buiten te brengen, maar tegenvallende cijfers 'onder de pet' te houden.
GAE heeft een lange geschiedenis van optimistische prognoses die vervolgens niet zijn gehaald. Dat geldt ook voor de prognose voor dit jaar.
Het is ons altijd een raadsel waarop deze cijfers zijn gebaseerd en wat ze meer waard zijn dan ‘wishful thinking’.

VOLE legt zich daarentegen toe op een zakelijke en controleerbare onderbouwing van onze  standpunten. Wij hebben als basis de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek genomen. Deze bron is algemeen erkend en onze berekening van de uitkomst voor 2009 is controleerbaar.
Wanneer volgend jaar de jaarcijfers bekend zijn, zal blijken welke schatting het dichtst zit bij de feitelijke resultaten van GAE.
 
Hillen brengt tegen de cijfers van VOLE in dat er weliswaar minder passagiers waren  "maar de bezetting van de toestellen was beter".  Een betere bezetting van een vliegtuig geeft echter geen betere opbrengst voor het vliegveld. Het tegendeel is waar. Bij een afname van 10% van het aantal passagiers, geeft een ‘betere bezetting van de toestellen’ juist een afname van het aantal toestellen en dus een afname van de inkomsten voor GAE.
 
"Vliegen wordt in de toekomst dé nieuwe vorm van openbaar vervoer", voorspelt de directeur. Wie onze site een beetje volgt, weet dat dit niet zo vanzelf spreekt, al was het maar doordat het luchtverkeer waarschijnlijk fors duurder zal worden, door belasting, emissiehandel e.d. Maar zelfs indien Hillen’s stelling klopt, wat betekent die dan voor Eelde?

Lijndiensten met een vaste dienstregeling zijn inderdaad een vorm van openbaar vervoer.
Zoals bekend zijn de lijndiensten vanaf Eelde op Amsterdam, Parijs en Londen geen succes geweest. Wat is er veranderd om te verwachten dat dit nu wel een succes wordt?
Het achterland van vliegveld Eelde is toch niet gegroeid?

VOLE is voornemens een brief van gelijke strekking aan de heer Hillen te sturen. Want wij stellen prijs op een goed werkcontact met de luchthaven, ondanks onze verschillende doelstellingen.


 

 

 

 

 

 

 

 
Persbericht Oplopende verliezen en lange termijn perspectief Luchthaven Eelde, 15-11-09
Geschreven door VOLE   
maandag 16 november 2009

Persbericht Oplopende verliezen en lange termijn perspectief Luchthaven Eelde, 15-11-09

 

Klik hier om het Persbericht Oplopende verliezen en lange termijn perspectief Luchthaven Eelde, 15-11-09 te bekijken

Klik hier voor brief hierover aan Provinciale Staten van Drenthe en Groningen

Klik hier voor meer informatie over de Staten van Drenthe en Groningen


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wordt vliegen snel schoner?
Geschreven door VOLE   
donderdag 12 november 2009

Wordt vliegen snel schoner?

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium heeft in 2005 een rapport gepubliceerd over de brandstof efficiëntie van commerciële luchtvaart. Het is een Engelstalig rapport met de titel: Fuel efficiency of commercial aircraft, an overview of historical and future trends' (NLR-CR-2005-669).
 
09 heks bezemsteel vliegen schoner.jpgIn dit rapport behandelt men de brandstofefficiency sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw. De huidige straalvliegtuigen blijken qua brandstofefficiency overeen te komen met de ‘ouderwetse’ propeller vliegtuigen.

De toename van efficiëntie wordt gewoonlijk berekend aan de hand van brandstofkosten per zitplaats. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat het effect van verbetering langzamerhand jaarlijks afneemt.

De conclusie van de rapporteurs is dat de jaarlijkse voorspelling van toekomstige efficiencyverbetering nogal optimistisch is uitgevallen.

Het rapport is te vinden op http://www.cstt.nl/publicatiesdetail_19.html.

 

 

Klik hier voor meer informatie over luchtvaart en klimaat 


 

 

 

 

 

 

 

 
Het compensatiebeginsel voor flora en fauna
Geschreven door VOLE   
donderdag 12 november 2009

Het Compensatiebeginsel
voor flora en fauna


De Europese Habitatrichtlijn beschermt belangrijke Europese natuurwaarden.
Wanneer een overheid plannen maakt die door Europa beschermde natuur aantasten, moet de overheid rekening houden met de Habitatrichtlijn.

In Nederland zijn de bepalingen van de Habitatrichtlijn opgenomen in de Flora en Faunawet. Een ingreep, die ‘significante’ schade veroorzaakt, vereist een Ontheffing op basis van deze wet.

De Raad van State sprak in 2003 uit dat een dergelijke Ontheffing vereist is doordat het gekozen gebied voor de baanverlenging leefgebied is van vleermuizen. Vleermuizen staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf de Ontheffing op 1 mei 2009.

De Habitat richtlijn vereist behalve ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ ook nog dat er geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn, en dat ‘compensatie’ gereed is voordat de ingreep gepleegd wordt. In de tekst van de Ontheffing waarom het hier gaat, is inderdaad compensatie voorgeschreven. De discussie gaat nu over het moment waarop compensatie zijn effect krijgt.

De  hoge eikenbomen aan de Eekhoornstraat bieden de vleermuizen hun vliegroute. Voordat deze bomen gekapt mogen worden, zullen er nieuwe bomen moeten staan van voldoende hoogte om hun functie over te nemen. Op dit moment - november 2009 - is nog niet aan compenserende aanplant begonnen.

Klik hier om naar de Habitatrichtlijn te gaan

Van belang is artikel 6 lid 4

Artikel 6

 1. De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen.

 2. De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.

 3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

 4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen.

Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd.

Klik hier voor meer informatie over de Habitatrichtlijn


 

 

 

 

 

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 91 - 100 van 149

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.