spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow Persbericht: Prof. Vlek kraakt "Attitudeonderzoek Groningen Airport Eelde"

Persbericht: Prof. Vlek kraakt "Attitudeonderzoek Groningen Airport Eelde"
Geschreven door Jan Wittenberg & Roel Velthuijs   
woensdag 11 oktober 2006

 

Vereniging Omwonenden Luchthaven EeldePERSBERICHT

Eelde, 11 oktober 2006


Prof. Vlek kraakt “Attitudeonderzoek Groningen Airport Eelde”

Mede op verzoek van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft Emeritus hoogleraar Omgevingspsychologie en besliskunde Dr. C.A.J. Vlek het attitudeonderzoek van de RUG in opdracht van Groningen Airport Eelde beoordeeld. Klik hier om het artikel over het attitude-onderzoek in het Dagblad vh Noorden te bekijken

Zijn conclusie: “de resultaten en conclusies van het onderzoek geven een beperkt en vertekend beeld van wat de omwonenden in werkelijkheid van de luchthaven vinden.”
Vlek stelt verder: “Gezien de diverse tekortkomingen in het onderzoek lijkt er vooralsnog weinig grond voor de conclusie in het persbericht van GAE d.d. 2-10-2006 dat er een kentering plaats vindt in de houding van omwonenden ten aanzien van de luchthaven en de eventuele baanverlenging.”

Het attitudeonderzoek -in opdracht van GAE- draagt te zeer het stempel van slechts één van de betrokken partijen in de besluitvorming over de toekomst van de luchthaven.
Dit leidt o.a. tot: ”onvolledige, twijfelachtige en misleidende informatieverstrekking omtrent de baanverlenging”.

Dit bevestigt de indruk van VOLE dat het onderzoek de zoveelste propagandastunt is van het vliegveld om de baanverlenging te rechtvaardigen. De baanverlengingsprocedure noodzaakt absoluut niet tot dit onderzoek. Het lijkt door opzet een uitkomst ook nauwelijks van belang voor de procedure bij de Raad van State.
Prof. Vlek schrijft hierover: “In het kader van de lopende besluitvorming over de toekomst van GAE lijkt de betekenis van de onderzoeksresultaten (voorzover valide, betrouwbaar en representatief) zeer beperkt te zijn. De probleemstelling weerspiegelt slechts een klein deel van de luchthaven-problematiek.”

We kunnen slechts gissen naar het motief van de luchthavendirectie. Voelt men zich zo in het nauw gedreven door de 170 beroepsschriften die bij de Raad van State zijn ingediend, dat men hoopte dat dit onderzoek iets zou uithalen?
Het RUG-onderzoek is kennelijk bedoeld om steun voor de baanverlenging aan te tonen. Daartoe werden de 500 geënquêteerden aanvechtbare ‘feiten’ voorgehouden. Deze ‘feiten’ (bijvoorbeeld aangaande de economische betekenis, de 350 arbeidsplaatsen en de toename van passagiers) zijn stuk voor stuk gemanipuleerd. De economische betekenis is namelijk nooit aangetoond; er zijn geen 350 maar hooguit 100 arbeidsplaatsen; de toename van passagiers blijft ver achter bij de eigen prognose van GAE.

De prognose van GAE is 650.000 passagiersbewegingen in 2015. Het werkelijke aantal ligt de laatste jaren zo rond de 160.000 [1]. De door GAE voorspelde groei van 400% in 8 jaar is niet aannemelijk. Als men al van groei kan spreken, bedraagt die niet meer dan enkele procenten per jaar. Overigens kunnen de huidige en toekomstige chartervliegtuigen prima toe met de huidige baan. Vliegveld Bremen -bijvoorbeeld- verwerkt tien keer zoveel passagiers met een even lange baan. Het gaat dus niet om de baanlengte, maar om de omvang van het ‘achterland’.

Met het attitudeonderzoek leidt de directie de aandacht opnieuw af van haar werkelijke probleem,
namelijk: de structurele verliesgevendheid van het vliegveld vanwege het beperkte achterland.
Er moeten jaarlijks enkele miljoenen door de overheid worden bijgepast en daar komt een keer een einde aan. Het jaarlijkse verlies is al jaren enkele miljoenen. De regio past per jaar een miljoen euro bij. De rest van het verlies komt uit de ‘pot verliesafdekking Rijk’. Het Rijk heeft haar deel afgekocht met 10 miljoen. Maar op deze ‘pot’ wordt ingeteerd en als het over enige tijd leeg is, komen het vliegveld en de aandeelhouders (de regionale overheden) in grote problemen [2] . Hier komt bij dat over enige tijd ook de kosten van de luchtverkeersleiding doorberekend zullen worden. Het is al een illusie dat het vliegveld rendabel zou kunnen zijn in de huidige opzet. De baanverlenging leidt voorspelbaar tot vergroting van het verlies.

VOLE ziet met vertrouwen de uitspraak van de Raad van State tegemoet. Die wordt overigens pas midden volgend jaar verwacht. Het is te hopen dat de aandeelhouders in de tussentijd de feiten onder ogen durven te zien en dat zij een beter en duurzaam plan voor het vliegveld Eelde laten ontwikkelen. Het geld voor de baanverlenging zou men hiervoor kunnen gebruiken.

Gaarne zijn wij bereid u nader te informeren. Kijk ook eens op www.vole.nl
U kunt daar bijvoorbeeld de volledige beoordeling van Prof. Vlek vinden.
[Klik hier om naar het rapport van prof. Vlek te gaan]

Met vriendelijke groet,

Jan Wittenberg, secretaris Roel Velthuijs, bestuurslid
050-3183360

[1] Het gaat hier niet om passagiers, maar om zgn. passagiersbewegingen: aankomende, vertrekkende en transit passagiers samen. Van de charterpassagiers is 50% in transit. In werkelijkheid komt het erop neer dat slechts + 50.000 passagiers van Eelde vertrekken.
Het gemiddelde aantal passagiersbewegingen over de laatste 4 jaar was 161.000. In 2005 was dit aantal 163.000. Er is dus nauwelijks groei op vliegveld Eelde. De directie van het vliegveld wil door juichende berichtgeving het publiek graag anders doen geloven.
[2] Het is overigens curieus dat uit de jaarrekening niet kan worden opgemaakt hoever al op deze pot is ingeteerd en hoe lang het nog duurt voor dit lijk uit de kast rolt.


Enkele feiten over de baanverlenging

 • Om de baan te kunnen verlengen moet de aanwijzingsprocedure worden afgerond. Al sinds 1982 wordt hieraan gewerkt. In al die tijd is het niet gelukt om aan te tonen dat baanverlenging nodig is. In 2003 vernietigde de Raad van State het vorige aanwijzingsbesluit. Het vliegveld, noch de minister hebben het nut en de noodzaak van de baanverlenging kunnen aantonen.
 • Om het economisch belang aan te tonen heeft het vliegveld een rapport laten opstellen door Buck Consultants. Hierin wordt ‘geprognosticeerd’ dat er in 2015 650.000 passagiersbewegingen (nodig) zullen zijn. Het werkelijke aantal is de laatste jaren zo rond de 160.000. Een groei van 400% in 8 jaar is niet aannemelijk.
 • De chartervliegtuigen kunnen prima toe met de huidige baan. Vliegveld Bermen - bijvoorbeeld - verwerkt veel meer passagiers met een even lange baan.
 • Luchtvaarteconoom Prof. de Wit veegt de vloer aan met het Buck rapport : “Nergens in de bestudeerde rapporten wordt duidelijk, voor welk deel van de veronderstelde latente vervoersvraag een baanverlenging nodig is”. “De cijfers voor de economische betekenis van GAE zijn deels onjuist en volgens de meest recente inzichten volledig achterhaald”.
 • Belangenafweging:
  Een belangrijk bezwaar van VOLE e.a. tegen het aanwijzingsbesluit is dat alleen de belangen van het vliegveld zijn meegeteld. De negatieve economische effecten, de overlast voor omwonenden en de vernietiging van de natuur zijn ten onrechte buiten beschouwing gebleven.
 • Nachtsluiting:
  Het vliegveld wil open om 6.30 uur zodat toestellen eerder kunnen vertrekken om aansluitingen op Schiphol te kunnen halen. Er is wel geteld één aansluiting die mogelijk wordt gemist, en wel de aansluiting op een vlucht naar Canada. Bovendien is met gezondheidseffecten van slaapverstoring geen rekening gehouden.
 • Externe veiligheid:
  Het onderzoek naar de externe veiligheid geeft onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke risico’s. Ook op dit punt is de conclusie dat het aanwijzingsbesluit onvoldoende en onzorgvuldig is voorbereid.
 • Gezondheid:
  In het aanwijzingsbesluit is voorbij is gegaan aan rapporten van de Gezondheidsraad en het RIVM over de negatieve gevolgen voor de gezondheid van geluidhinder en slaapverstoring. De minister is op dit punt in gebreke gebleven. Het aanwijzingsbesluit is in strijd met het motiveringsbeginsel en het beginsel van een deugdelijke belangenafweging.
 • Strijd met de natuurbeschermingswetgeving:
  Door de baanverlenging wordt de vleermuisroute langs de Eekhoornstraat vernietigd. Dit is in strijd met de Flora en Fauna wet. Ontheffing van deze wet is alleen mogelijk bij een zwaarwegend maatschappelijk belang. Dat belang is er niet, het is althans niet aangetoond. Dit weegt des temeer omdat het bedrijfseconomisch nut van de uitbreiding nog steeds niet is aangetoond.

Bovenstaande is slechts een greep uit de aangevoerde bewaren tegen de baanverlenging. Er zijn 170 beroepsschriften ingediend bij de Raad van State, waarvan enkelen vuist dik. De Raad van State zal - naar verwachting - midden volgend jaar een uitspraak doen.
 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.