spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Verslag Cie.vergadering Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie 13 december 2006

Verslag Cie.vergadering Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie 13 december 2006
Geschreven door Wietske Jonker   
donderdag 14 december 2006

Verslag Commissievergadering Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie 13 december 2006

 

Woensdagmiddag 13 december kwam het vlieveld weer eens ter sprake in de Staten van Drenthe. Op de commissievergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie stond een brief van het college van GS van 29 november op de agenda. De brief handelde over de halfjaarcijfers van vliegveld.
 
De PvdA fraktie had eerder een aantal vragen aan het college gesteld omdat de fraktie constateerde dat de cijfers van het vliegveld toch niet in de richting gingen die het businessplan voorspelde. De PvdA fraktie had verzocht om een nieuw, realistischer businessplan
 
Wietske Jonker en Jan Wittenberg hebben voorafgaand aan de cie vergadering ingesproken. Wietske pleitte voor een bedrijfsplan voor de luchthaven met de huidige baanlengte, passend bij de regionale funkties van het vliegveld (zie hieronder). Jan Wittenberg formuleerde een groot aantal financiële vragen (zie hieronder).
 
De discussie duurde meer dan een uur. CDA en VVD vroegen wat de PvdA nu eigenlijk wilden; de baanverlenging weer ter discussie stellen?
De PvdA wilde alleen helderheid over de financiële toekomst; de provincie is aandeelhouder en je moet dat goed volgen want de provincie heeft 3 miljoen euro ter beschikking gesteld voor een periode van tien jaar. GroenLinks haalde z'n gelijk; het vliegveld zou altijd verliesgevend blijven, de fraktie bleef tegen de baanverlenging, dit vond de fraktie financieel onverantwoord.
D66 stelde dat iedereen wel wist dat het vliegveld blijvend geld zou kosten.
CDA en VVD vonden dat er tot baanverlenging was besloten, dat het tijd werd dat die er kwam, en dat dit goed zou zijn voor de inkomsten van het vliegveld en voor de economie van de regio.
De Christen Unie stelde voor om jaarlijks over het vliegveld te spreken. Deze partij staat zeer kritisch tegenover de baanverlenging.
 
Gedeputeerde Sipke Swierstra vertelde dat het vliegveld bestuurlijk op afstand geplaatst was, en dat hij er van overtuigd was dat het vliegveld een financieel rooskleurige toekomst had, en dat break even misschien iets later bereikt zou worden dan in 2001 verwacht werd.
 
Kortom, veel heen en weer gepraat, zonder concrete uitkomst.

 

Inspraak reactie statencie Drenthe 13 december '06
W.L. Jonker-ter Veld

Meneer(of mevrouw) de voorzitter, aanwezigen,

Vanmiddag spreekt u over de halfjaarcijfers van vliegveld Eelde. Als adviseur van een aantal natuurorganisaties heb ik de stukken op de website met veel belangstelling gelezen. 

Een paar zaken vielen op:
de optimistische toon van de aanbiedingsbrief; in het bijzonder over de mogelijkheden voor de luchthaven na baanverlenging. Dit optimisme is niet nader onderbouwd.
Er was wel enige onderbouwing voor een anders gericht optimisme. Namelijk dat de huidige baan ook interessante mogelijkheden biedt.
Er bestaat een nieuwe lijndienst naar Stavanger, en een lijndienst naar Londen via Schiphol. Wat daarbij opvalt is dat deze diensten met bescheiden vliegtuigen gevlogen worden, voor 30 tot 50 passagiers. Zoiets is in lijn met de vereisten van een regionale luchthaven. Het is dus zinvol is om de tot dusverre weinig of niet benutte mogelijkheden bij de huidige baanlengte op een rijtje te zetten.

Vakantiecharters
Op dit moment voldoet de luchthaven aan de min of meer exploitabele vraag naar vakantievluchten. Opvallend is dat de chartervliegtuigen vaak al voor de helft gevuld zijn met passagiers die op andere vliegvelden zijn ingestapt. Af en toe lukt het in het hoogseizoen een toestel helemaal op Eelde te vullen met passagiers.
Hebt u redenen om aan te nemen dat er nu niet aan de vraag voldaan kan worden? Zelfs in die mate dat grotere vliegtuigen nodig zijn? Ik ben benieuwd naar uw antwoord. Overigens kunnen grotere vliegtuigen meer mensen per keer vervoeren; met bijbehorend minder landingsgelden.
Op dit moment zijn er 160 000 passagiersbewegingen. Dus 80 000 personen, waarvan ongeveer de helft elders is ingestapt. Deze 160 000 moet groeien tot 450 000 of zelfs 650 000 in 2013 of 2015, deze groei is nodig om in de toekomst het 'break even point' te bereiken.
Opvallend is dat in alle landelijke verkiezingsprogramma's gepleit is voor een heffing op vliegtuigstoelen of tickets om de ongelijke behandeling in accijns voor luchtverkeer en wegverkeer te verminderen. Als het luchtverkeer de werkelijke milieukosten zou moeten gaan betalen - de vervuiler betaalt - kan de huidige groei in vakantievluchten afvlakken of zelfs inkrimpen.
Zo'n maatregel is een kwestie van milieu- en klimaatbeleid.
Een dergelijk beleid wilt u toch niet als ver van uw bed - of ver van uw vliegveld - beschouwen?

Het gaat echter om meer dan cijfers.
Het gaat in de politiek vooral om vooruitkijken, om een integrale afweging van belangen, om effectieve aanwending van belastinggeld en om het inzetten van overheidssteun voor structurele doelen op lange termijn.
Ik pleit hier voor een zakelijke integrale afweging van de mogelijkheden van de huidige baan. En dit afgezet tegen wat een langere baan oplevert aan kosten en baten, waaronder de gevolgen op natuur en milieu.
Een geactualiseerd bedrijfsplan voor GAE - en ook voor de huidige baanlengte - lijkt daarvoor een eerste vereiste. Het huidige bedrijfsplan houdt onvoldoende rekening met kosten die nu al te voorzien zijn. Zoals de effecten van hogere brandstofkosten, een voortgang van het milieubeleid, de concurrentie van andere luchthaven zoals bijvoorbeeld Bremen.
Ik dank u voor uw aandacht.

 

Spreekrecht Commissie Bestuur, Financiën en Economie, PS Drenthe  13 december 2006
Jan Wittenberg

 • Het gaat goed met GAE volgens de Gedeputeerde; het aantal passagiers in het 1e halfjaar 2006 bleef achter bij 2005.
 • De totale bedrijfslasten zijn met 3 ton toegenomen, bij afname van het aantal passagiers.
 • Het tekort in het 1e halfjaar is geen € 300.000 zoals vorig jaar maar € 350.000 dit jaar: 'Goed op koers' volgens de Gedeputeerde in de aanbiedingsbrief.
 • Waar is de pot verliesafdekking Rijk van € 10 mln. gebleven???
 • De kosten van de Luchtverkeersleiding bedroegen in 2005 op Eelde € 8,5 mln. [1]. De heffingen op Eelde bedroegen € 550.000; de bijdrage van het Rijk  € 3,7 mln. en € 4 mln. werd ten laste gebracht van het 'bestemmingsfonds regionale luchthavens'. Het LVNL-jaarverslag maakt dan ook melding van "een belangrijk punt van zorg" en "Gezien de geringe omvang van de bedrijfsactiviteiten en het niet wenselijk achten van het toepassen van kruisfinanciering is het voor LVNL onmogelijk zelfstandig het huidige ontstane tekort de komende jaren tot verantwoorde proporties terug te dringen" [2]. Hoe oordelen de Statenleden over deze tijdbom. Was u daarover ingelicht bij de aandelenoverdracht???
 • Het is een illusie -zoals in de aanbiedingsbrief wordt gesteld- dat "uitgaande van de huidige marktvooruitzichten, in 2012 het break-evenpoint wordt bereikt". Niet zonder baanverlenging maar zeker niet met baanverlenging.
 • Met baanverlenging zullen de verliezen groter worden omdat het aantal passagiers hooguit met 5 % toeneemt, maar het aantal charters daalt aanzienlijk als er rechtstreekse vluchten worden uitgevoerd. Nu zitten de charters immers halfvol met passagiers die al in Eindhoven of Rotterdam zijn ingestapt. De vervoersvraag wordt niet groter in het dun bevolkte en kleine achterland van de regio.
 • Een kenner van de luchtvaart markt zei dan ook onlangs  "GAE mag wel dankbaar zijn dat VOLE de baanverlenging tot nu toe heeft weten tegen te houden. Anders waren ze al failliet geweest".
 • Er is geen relatie tussen baanverlenging en economische betekenis van GAE omdat de lijnvluchten en zakenvluchten allemaal met kleine toestellen gaan. Die toestellen worden niet groter door een langere baan. Er is nooit een vervoersvraag aangetoond, zoals ook luchtvaart econoom Professor de Wit al aangaf in zijn rapport.
 • De € 1 mln. die de regio jaarlijks in het vliegveld steekt verdwijnt als sneeuw voor de zon. Op de balans vindt je deze 'investering' niet terug. In tegendeel de vaste activa geven een vertekend beeld om dat er niet wordt afgeschreven op installaties en gebouwen.
 • Voorzieningen voor groot onderhoud bijvoorbeeld zijn met 10.000 toegenomen of wel een reservering van 20.000 per jaar. Op 14 mln. aan bedrijfsmiddelen is dat  1 à 2 promille. In gewoon Nederlands heet dat interen. De vernieuwing van de baanverlichting alleen al kostte in 1992 fl. 9 mln. Is er nu een reservering om wederom dit regulier groot onderhoud op te vangen?
 • De genoemde exploitatie tekorten opgeteld, geven - naast het interen- een totale bijdrage van de overheid van € 10 mln. per jaar. De omzet van GAE, is nog geen € 5 mln. Men hoeft geen econoom te zijn om in te zien dat dit niet lang kan doorgaan. Bovendien: zou aanwending van overheidssteun niet tot structurele economische versterking moeten leiden?
 • Een totale bijdrage van de overheid van € 10 mln. op een aantal passagiers van nog geen 50.000 [3] betekent een subsidie van  € 200 per passagier. Dit zijn vliegreisjes naar de zon en zakenvluchten.
 • Over de laatste 5 jaar is de groei in passagiersbewegingen op Eelde 5% [4]. De laatste  jaren wordt dat overigens niet gehaald. GAE heeft voor de komende 10 jaar een groei geprognosticeerd  van  400% (van 163.000 in 2005 naar 658.200 in 2015) [5].
 • Een groei van 400 % is overduidelijk onrealistisch. Die prognose was in eerste instantie ook opgesteld om te passen in de geluidscontour die veel te groot is. De geluidscontour is niet verkleind na het verbod op les en oefenvluchten. (GAE, blz.10).
 • Een optimistische (zo u wilt realistische) prognose van 5 % leidt tot 250.000 passagiers-bewegingen in 2015: ver beneden een kostendekkend niveau dat volgens Buck ligt bij 650.000 bewegingen.
 • Hét argument voor subsidie aan GAE is de economische betekenis van de luchthaven, met name als vestigingsfactor voor het bedrijfsleven en als voorziening met 'uitstraling'. De zakenvluchten gaan allemaal met kleine toestellen, waarvoor een 1800 m baan ruim voldoende is. De economische betekenis heeft dus geen enkele relatie met de baanverlenging. Lijnvluchten naar Londen en Stavanger zijn prachtig. Maar dit heeft niets te maken met de baanverlenging.
 • GAE is een middelgroot bedrijf en heeft ook als zodanig ook economische betekenis. Er zijn in de 3 noordelijke provincies 433 bedrijven met een grotere omzet dan GAE (€ 5 mln.).
 • Men mag zich afvragen waarom er geen nuchtere kosten-baten analyse wordt gemaakt? Waar is men bang voor?

Wij vragen u - de Staten, de aandeelhouders - om een bedrijfsplan voor een duurzame toekomst te laten opstellen. Dat mag van elk bedrijf, maar zeker van een overheidsbedrijf gevraagd worden. U had daar allang de beschikking over moeten hebben. Het is vijf voor twaalf.

__________________________________
[1]  LVNL jaarverslag 2005, te raadplegen op www.LVNL.nl
[2]  Het ministerie van V&W heeft in haar beleidsbrief 2006 aangegeven dat het voor de langere termijn onvermijdelijk is dat aard en omvang van de dienstverlening en bekostiging van de regionale luchthavens opnieuw in studie komen, waarbij het bereiken van kostendekkendheid voorop blijft staan. (bron zie noot1)
[3]  Charters maken het leeuwendeel uit van het vervoer en zijn voor + 50 % gevuld met passagiers die al in Eindhoven of Rotterdam zijn ingestapt . Bovendien telt men in-en uitgaande passagiers bij elkaar op, terwijl het natuurlijk om dezelfde passagiers gaat. Het werkelijke aantal passagiers uit het noorden bedroeg in 2005 niet meer dan 50.000. Dat is gemiddeld  137 passagiers per dag.
[4]  jaarverslag GAE 2005
[5]  GAE: Verwachte ontwikkelingen van het Luchtverkeer op Groningen Airport Eelde, januari 2005


 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.