spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow Raad van State zitting verslag 28-2-2008

Raad van State zitting verslag 28-2-2008
Geschreven door Frans van Beukering   
vrijdag 29 februari 2008


Raad van State, Den Haag 28 februari 2008
 
Verslag en impressies

De raad werd gevormd door drie staatsraden: mr. Oosting, mr. Hennekens en voorzitter mr. Van Buuren. Drie griffiers leverden ondersteuning.
De twee partijen in het geding waren aan de ene kant  het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) en het vliegveld GAE.  De andere partij bestond uit vertegenwoordigers van VOLE en vertegenwoordigers van de milieubeweging. Namens het vliegveld was een opvallend grote delegatie opgekomen, de directie  en havenmeester,  meerdere personen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, van de landsadvocaat, van  het ingenieursbureau DHV, van advocatenkantoor Allan & Overy en de voorzitter van de Vrienden van de Luchthaven.  De verhoudingen waren ongeveer 1 tegen 3. Ongeveer 35 personen waren als toehoorder of inspreker in de raadszaal aanwezig.

De kernvragen die de raad zou behandelen waren:

 1. Moet de toegezegde 18,62 miljoen voor de baanverlenging worden beschouwd als staatssteun in de geest van het Europese verdrag?
 2. Op welk moment was er eigenlijk sprake van een juridisch afdwingbare toezegging aan het vliegveld en bestond er op dat moment al een verplichting om deze toegezegde subsidie aan de Europese commissie te melden?
 3. Enkele afgeleide vragen kwamen aan de orde zoals:
  Was de toezegging van het rijk voor de 18,6 miljoen inderdaad gekoppeld aan de toezegging door regionale overheden om jaarlijks een bedrag van 1 miljoen euro als ondersteuning aan het vliegveld bij te dragen? De subvraag hierbij was vervolgens of deze subsidie van 1 miljoen eveneens beschouwd zou moeten worden als staatsteun en of deze was aangemeld aan Europese Commissie.


De rechtsgang zag er globaal als volgt uit:

 1. Opening (10.20) door de voorzitter, enkele mededelingen en uitleg van de agenda
 2. Pleidooien door woordvoerders van beide partijen
 3. Vragen van de staatsraden
 4. Tweede gelegenheid voor opmerkingen/vragen van beide partijen
 5. Afronding van de zitting door de voorzitter (13.00)


Woordvoerders: Mr. T. Duursma, Mevr. W. Jonker-ter Veld, Hr. J.E. Jonker,  Prof. C.A.J. Vlek,
Hr. R. van Lotringen, Mr. B.J. Drijber van Pels Rijcken, landsadvocaat namens V&W, Mr. Ottervanger van Allan & Overy, advocaat van GAE. 

Korte notities en observaties.

 • Mr. Van Buuren: De Raad van State is vrij af te wijken van de antwoorden van de EU commissie op de vragen van de RvS zoals verwoord in hun brief van 3 december 2007.
 • Op de vraag van staatsraad Mr. Oosting over het standpunt over de aanvaardbaarheid van de jaarlijkse exploitatiesteun en het belang daarvan voor de baanverlenging, stelde verweerder dat die zonder discussie als bestaande steun kan worden bestempeld en dat deze steun overigens geen enkele relatie met de realiseerbaarheid van de baanverlenging heeft.
 • Begrippen rond staatsteun zijn o.a. steunvoornemen en ten uitvoerlegging van steun; dit is het moment waarop de steun is uitgekeerd (december 2003 en januari 2004). De vragen van de Raad van State gingen uit van 2003 en de landsadvocaat gaat uit van 1992, toen luchthavens nog gezien werden als infrastructuur.
 • Mr. Drijber vergeleek de steun aan luchthavens met die aan het omroepbedrijf. De steun aan het omroepbedrijf is voor de EC geen probleem.
 • Mr. Oosting: Wij doen geen uitspraak over het begrip verenigbaarheid van staatssteun, dat doet de EU.
 • Geschiedenis. In 1992 is aan de luchthaven een maximum bedrag toegezegd van 22,2 miljoen gulden. In 1999 is dit bedrag eveneens genoemd in een brief aan een kamercommisie luchtvaart.
 • Tot op deze zittingsdag is noch van de kant van GAE of noch vanuit het ministerie van V&W, enige melding aan de Europese Commissie gedaan van enige vorm van verleende steun.
  Mr. Drijber betoogde dat aanmelden neerkwam op toegeven dat het zou handelen om staatssteun.
 • Mevr. W. Jonker ter Veld was in die tijd statenlid van Drenthe en vertelde dat de brief uit 1992 een maximum was; dit bedrag was overgebleven van 35 miljoen gulden nadat er achterstallige onderhoud van baanverlichting van af was getrokken; iets dat ook in de brief staat. Het was duidelijk de bedoeling van de politiek om niet meer dan 22,2 miljoen gulden (€ 10,1 miljoen) voor de baanverlenging ter beschikking te stellen. Ze las voor uit de brief van '92 dat zouden de kosten hoger worden, dan zou dit uit de gunstige exploitatiereslultaten van het vliegveld betaald moeten worden.
 • De adjunt-directeur van het vliegveld dhr. Stutterheim, gaf een toelichting op de groei van het bedrag van 22,3 miljoen gulden (€ 10,1 miljoen) in 1992 naar de 18,62 miljoen euro in 2003. Hij bevestigde nogmaals dat de baanverlenging voor dit bedrag realiseerbaar was.
 • Mr. Oosting deed melding van de klachten over staatsteun, die door Dhr. J. Lindenberg zijn ingebracht bij de Europese commissie. Het betrof oa. de jaarlijkse bijdrage van 1 miljoen van de kant van de regionale overheden en de afkoopsom van 4,7 miljoen.
 • Op de vraag van mr. Oosting of al meer bekend was over de behandeling van deze klachten meldde dhr. H. Vriens, dat hij vernomen had van dhr. Lindenbergh dat Brussel de ontvangst heeft bevestigd van deze klachten.
 • Mr. Van Buuren probeerde te achterhalen of de brief van 1992 gezien kon worden als "een rechtens bindende" toezegging van de zijde van het Ministerie. Als deze brief op dit moment gestuurd zou zijn door bijv. minister Eurlings, zou deze brief dan nu moeten worden gezien als staatsteun en dus moeten worden aangemeld aan Brussel? Mr. Drijber stelde van ja (uiteraard), hoewel nu het ministerie al in een heel vroeg stadium zou aanmelden, dus vermoedelijk al voordat de brief verzonden zou worden; en dat er op dit moment regels bestaan over aanmelden voor de zekerheid, iets dat eerder niet bestond. 
 • Afsluiting Mr. Van Buuren.

De Raad van State zal ernaar streven om over 6 weken een uitspraak te doen. Hij waarschuwde duidelijk, dat gezien de complexiteit van de voorliggende materie, deze termijn niet haalbaar kan blijken, mede omdat ook alle andere zaken uit de beroepen en de vorige zitting daarin aan de orde moeten komen.


Commentaar VOLE

Duidelijk is dat een beslissing weer enige tijd op zich zal laten wachten. Het is niet aan ons om nu een verwachting uit te spreken over de conclusie, die de Raad van State binnen drie maanden zal trekken. Natuurlijk hoopt VOLE dat de Raad van State eindelijk een streep zal halen door het project baanverlenging. Wat we nu wel verwachten is, dat de Raad te zijner tijd een uitspraak zal doen over enkele aspecten van de staatsteun en de meldingsplicht naar de Europese Commissie.
We wachten in spanning af.

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.