spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Eelde en Lelystad willen allebei een langere baan

Eelde en Lelystad willen allebei een langere baan
Geschreven door VOLE   
dinsdag 22 april 2008
Eelde en Lelystad willen allebei een langere baan
Een vergelijking tussen de procedures aangaande de vliegvelden Eelde en Lelystad

 
Het Vliegveld Lelystad wordt genoemd als overloophaven voor Schiphol, en Eelde niet. In de statencommissie Bestuur Drenthe van april 2008 is gevraagd naar de reden daarvoor. Met dit artikel lopen we vooruit op het antwoord dat gedeputeerde Bats nog voor de zomervakantie zal geven.
Om als overloophaven te kunnen fungeren moet de landingsbaan van Vliegveld Lelystad uitgebreid worden met 900 meter, tot 2100 meter. Er bestaan veel verschillen tussen beide luchthavens.
 1. Natuuraspecten
  A. Vogelrichtlijngebieden
  In het verslag van de Aandeelhoudersvergadering van Groningen Airport Eelde van 20 december 2007 staat onder agendapunt 3a. vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2006:
  "...De heer van Hooft vraagt verder naar Lelystad Airport. Dit naar aanleiding van krantenberichten dat L.A. als tweede luchthaven (opvang) van Schiphol zou kunnen functioneren. De heer Meulendijks legt uit dat L.A. qua ontwikkeling een aantal jaren op GAE achterloopt. Lelystad is zoals dit in de luchtvaart wordt genoemd een "groen" veld. Er is geen verkeersleiding en de baan dient eveneens verlengd te worden (is nu 1200 meter) Daar komt bij dat, indien een baanverlenging op GAE niet zou worden toegestaan door de Raad van State op basis van milieuaspecten, dit wellicht ook voor Lelystad tot problemen leidt."

  De heer Meulendijks zinspeelt hiermee op de mogelijkheid dat de beschermde status van de Oostvaardersplassen een uitbreiding van vliegveld Lelystad kan belemmeren. Bij Eelde ligt het Vogelrichtlijngebied Onnerpolder-Zuidlaardermeer.

  Een belangrijk verschil is dat het Vogelrichtlijngebied bij Eelde in het verlengde ligt van de baan, en dat vliegtuigen er niet ruim omheen kunnen vliegen. Bovendien bedraagt de afstand tussen het einde van de Eelder baan en de grens van het Vogelrichtlijngebied slechts vijf kilometer, waardoor zware vliegtuigen nog onvoldoende hoogte hebben als zij boven het gebied de landing inzetten of daarover opstijgen.
  Bij Lelystad ligt de baan evenwijdig aan de begrenzing van de Oostvaardersplassen, op een zijwaartse afstand van ruim twee kilometer. De verstoringbreedte voor ganzen is ongeveer twee kilometer aan weerszijden van de route die een laagvliegend toestel volgt. Eén uitvliegroute loopt over de Oostvaardersplassen, maar de vliegtuigen zijn dan inmiddels op een hoogte van 1 km. De andere routes liggen er niet overheen. Het zal bezwaarmakers uit Lelystad daardoor moeilijk vallen wezenlijke schade voor de Oostvaardersplassen aan te tonen.

  B. Beschermde dieren
  Voor de baanverlenging op Eelde is een ontheffing nodig volgens de Flora- en Faunawet, doordat het leefgebied van beschermde dieren onder asfalt dreigt te verdwijnen. Het vliegveld Eelde ligt in een oud cultuurlandschap met houtwallen die meer dan een eeuw oud zijn, en door die ouderdom is het gebied van belang voor amfibieën en vleermuissoorten die onder Europese bescherming vallen. De aanwezigheid van deze dieren in het gebied is bevestigd in een rapport van een officieel erkend groen bureau, ‘Buro Bakker’ uit Assen.
  Bij de beoordeling van een ontheffing ter wille van de vernietiging van dit leefgebied van vleermuizen moet het ministerie van LNV zich houden aan de regels van de Europese Habitatrichtlijn: Er moeten dwingende redenen van groot openbaar belang zijn, en er moeten geen alternatieve mogelijkheden zijn om het doel te bereiken. Indien beide argumenten gelden, moet er voor compensatie gezorgd worden, en die compensatie moet gerealiseerd zijn voordat men ingrijpt in het landschap. Voor de compensatie van de vliegroutes van vleermuizen zijn redelijk volgroeide bomen voorwaarde. Het gebied waar de baanverlenging op Lelystad moet plaatsvinden kent dergelijke natuurwaarden niet.

 2. De Europese Commissie en de financiering
  In het geval van Eelde is geld voor de baanverlenging afkomstig van het Rijk. Hierdoor doet zich het probleem voor van Europese mededingingsregels betreffende 'staatssteun'. De NV Luchthaven Lelystad, die Lelystad Airport exploiteert, is een volledige dochter van de Schiphol groep. Indien Schiphol de uitbreiding van Lelystad betaalt, kan en mag de Europese Commissie zich er niet mee bemoeien, want dan gaat het niet om 'staatssteun', maar om een investering door een rendabel bedrijf.

 3. De planologische procedures
  Bij vliegveld Eelde begon de huidige aanwijzingsprocedure in 1991 met de richtlijnen voor het Milieu Effect Rapport dat in 1995 klaar was en dat ter inzage gelegd is in 1997. De Aanwijzingsprocedure met betrekking tot Lelystad begon in september (vermoedelijk van 2007, de website van Lelystad Airport vermeldt geen jaartallen). Lelystad verwacht de Aanwijzingsprocedure in twee jaar af te ronden op basis van een nieuwe Planologisch Kernbeslissing voor vliegveld Lelystad uit april 2004.

 4. Onzekerheden
  Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat werkt aan een rapport over de zeggenschap over onder andere Eelde en Lelystad. Wie moet het gezag uitvoeren,  de provincie of het rijk? Dit rapport is toegezegd voor eind mei.

  De  baanverlenging van Eelde ligt op dit moment ter beoordeling bij de Raad van State. Indien de Raad van State de Beslissing op Bezwaar van de ministers wederom vernietigt, dan zal een baanverlenging op Eelde nog jaren op zich laten wachten. Zelfs in geval de Raad van State de beslissing van de minister in stand zou laten, dan nog zullen procedures op grond van de ontheffing Flora- en Faunawet tot aanzienlijke uitstel leiden.

 5. Conclusie
  Lelystad is al een heel eind op weg met de aanwijzingsprocedure, inclusief inspraak en een Milieu Effect Rapport. Het ziet er naar uit dat er meer belemmeringen liggen voor de baanverlenging op vliegveld Eelde dan voor die op vliegveld Lelystad. Lelystad ligt aanzienlijk gunstiger t.o.v. de Randstad dan Eelde.
  Lelystad zal Eelde binnenkort allicht inhalen.
 
 
 
 
 
 
 
 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.