spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Persbericht: Vereniging Omwonenden helpt aandeelhouders Groningen Airport Eelde met dossier Staatsst

Persbericht: Vereniging Omwonenden helpt aandeelhouders Groningen Airport Eelde met dossier Staatsst
Geschreven door VOLE   
donderdag 09 oktober 2008
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

'voor de kwaliteit van de leefomgeving'
 
Persbericht
Eelde, 8-10-2008
 
Vereniging Omwonenden helpt aandeelhouders Groningen Airport Eelde met dossier Staatssteun

           De vereniging van omwonenden Vliegveld Eelde (VOLE) heeft op 1 augustus een brief gestuurd aan alle aandeelhouders van het vliegveld Eelde. De brief is dus geadresseerd aan de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen, de provincies Drenthe en Groningen, maar ook aan directie en commissarissen van GAE.
Vandaag, op 8 oktober, komt die brief aan de orde in de Statencommissie “Mobiliteit” van de Provinciale Staten van Groningen.

           De Vereniging, die goed is ingevoerd in de geldende Europese regelgeving, heeft uitleg gegeven van de relevante richtlijnen betreffende steun van de overheden. VOLE kwam daartoe doordat uit het jaarverslag van Groningen Airport Eelde is gebleken dat noch het vliegveld, noch de commissarissen op de hoogte zijn van de Europese wetgeving op dit punt, hoewel die al enige jaren van kracht is.
           De vereniging heeft praktische hulp geboden, o.a. door de websites aan te reiken waar de geldende regels te vinden zijn. Zij houden kortweg in, dat onder voorwaarden subsidie voor brandweer, luchtverkeersbeveiliging en douane is toegestaan, maar dat andere vormen van staatssteun vrijwel altijd verboden zijn.
    
           VOLE heeft deze brief verzonden omdat de omwonenden belang hebben bij realistische businessplannen en juiste jaarverslagen.
 
Commentaar VOLE
  • De problemen voor GAE stapelen zich op:
  • Als de Europese Commissie oordeelt dat steun die Groningen Airport Eelde jarenlang ontvangen heeft niet mag, zal de luchthaven de ontvangen miljoenen  moeten terugbetalen, mèt rente. In de jaarverslagen van GAE is vermelding van dit enorme financiële risico niet te vinden.
  • De prognoses uit het bedrijfsplan worden bij lange na niet gehaald. Volgens de eigen prognose van het vliegveld  zou het aantal passagiersbewegingen van 177.000 in 2003 groeien naar 658.000 in 2015.  In werkelijkheid blijft het vliegveld steken op 172.000.. Vanaf 2003 is er zelfs een lichte terugval te zien, ondanks de steeds terugkerende hoera-verhalen van de directie. 
  • Ook oud-commissaris Hans Alders deed blijkens het Dagblad van het Noorden van 3 oktober j.l. (pag. 19) de volgende opvallende uitspraak: "Maar ik heb nooit gedacht dat de groei van chartervluchten en de komst van prijsvechters een grote vlucht zou nemen. Daarvoor ontbreekt het Eelde aan achterland”.
  • De afgelopen tien jaar hebben de overheden jaarlijks meer dan €100,- per noordelijke passagier bijgelegd. Wat het sociale en maatschappelijke nut is van deze subsidiëring is ons een raadsel.
  • Het wordt hoog tijd dat er rond GAE realistische politiek van de grond komt, zonder verdere luchtfietserij, van beleidsmakers die met beide benen stevig op de noordelijke grond staan.
 
 
Per 1 augustus j.l. is door VOLE onderstaande brief verstuurd.
 

kleurenlogo.jpg                     Vereniging Omwonenden Luchthaven
                                          Eelde
Aan
de leden van de Gemeenteraden en Colleges van B&W
van Groningen, Assen en Tynaarlo,
en aan de Gedeputeerden en leden van Provinciale Staten
van Groningen en Drenthe                                                                    Glimmen, 1 augustus 2008

Betreft:  Jaarverslag luchthaven Eelde 2007 en Europese Regelgeving


Geachte Aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (GAE),

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde heeft het jaarverslag 2007 gelezen, en stelt u hiermee op de hoogte van haar bevindingen. De Vereniging stelt prijs op een zakelijke en juiste weergave van de feitelijke situatie van de luchthaven. Voor een goede verhouding tussen luchthaven en omwonenden is het noodzakelijk dat zowel van de kant van de luchthaven als van de aandeelhouders correcte informatie naar buiten gebracht wordt. Daarom zenden wij u onze reactie op het jaarverslag 2007.

Het jaarverslag 2007, zoals door de aandeelhouders behandeld op 12 juni 2008, schetst een te rooskleurig beeld van de toekomst van de luchthaven. Uit de vragen die de Raad van State in 2007 stelde aan de Europese commissie en de antwoorden hierop valt af te leiden dat er financiële regelingen tot stand gekomen zijn tussen Rijks en regionale overheden die niet stroken met het Europese mededingingsbeleid. Omdat men hiermee geen rekening heeft gehouden geeft dit jaarverslag geen getrouw beeld van de werkelijkheid.

Anders dan u wellicht zou kunnen denken handelt de accountantsverklaring van  PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V.  d.d. 29 mei 2008 niet over de tekst van het jaarverslag. De controle is beperkt tot jaarrekening en balans:
 “Wij hebben de in dit verslag op pagina 21 tot en met 32 opgenomen jaarrekening 2007 van Groningen Airport Eelde NV te Eelde bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de winst-en verliesrekening over 2007 met de toelichting gecontroleerd.”

Uit de vragen van de  Raad van State aan de Europese Commissie (EC) en de antwoorden hierop blijkt dat de EC zeker vanaf 2000 regionale luchthavens beschouwt als ondernemingen die met elkaar concurreren op de Europese markt en dat bijdragen van overheden aan luchthavens vormen van ‘staatssteun’ zijn. Staatssteun moet ter beoordeling gemeld worden aan de EC. Dit Europese beleid heeft gevolgen voor de financiering van de baanverlenging en voor de overige overheidsbijdragen aan luchthaven Eelde.
 De EC heeft haar beleidsregels ten aanzien van luchthavens gepubliceerd  in Mededeling 2005/C 312/01 getiteld:
“MEDEDELING VAN DE COMMISSIE INZAKE COMMUNAUTAIRE RICHTSNOEREN VOOR FINANCIERING VAN LUCHTHAVENS EN AANLOOPSTEUN VAN DE OVERHEID VOOR LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN MET EEN REGIONALE LUCHTHAVEN ALS THUISHAVEN“
Deze publicatie van de Europese Unie is te vinden op het internet:[Klik hier voor deze link]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:312:0001:0014:NL:PDF.

Voor U, die immers als aandeelhouder jaarlijks bijdraagt in het exploitatieverlies van GAE is hoofdstuk 4 van de Richtsnoeren 2005 betreffende de financiering van luchthavens zeer relevant.
In 4.2: “Subsidies voor de exploitatie van luchthaveninfrastructuur” staat dat subsidie op de exploitatie in beginsel niet is toegestaan, enkele uitzonderingen daargelaten, zoals (onder voorwaarden) subsidie voor de kosten van brandweer, luchtverkeersbeveiliging en douane.
Vanaf 2006 boekt GAE de exploitatiesubsidie waartoe U eind 2002 hebt besloten als ‘kapitaalsstorting’, of als ‘agio’.
In verband met de hier – ons inziens ten onrechte - als kapitaalsstortingen omschreven financiële bijdragen, verwijzen wij u naar 3.2.4.” Principe van de investeerder in een markteconomie”. Het komt er kort gezegd op neer dat de Commissie kijkt of een particuliere aandeelhouder een dergelijke kapitaal-inbreng zou hebben geleverd tegen dezelfde voorwaarden. Indien het kapitaal tegen gunstigere voorwaarden is verschaft, bijvoorbeeld tegen lagere kosten, dan is het ongeoorloofde staatssteun.

U bent aandeelhouder van GAE en er daardoor verantwoordelijk voor dat zowel u, als de onderneming zich houdt aan het Europese mededingingsrecht. Volgens de Richtsnoeren hadden uw financiële bijdragen aan GAE aangemeld moeten zijn bij de Europese Commissie. Wil de commissie die bijdragen verenigbaar kunnen achten, dan is een eerste vereiste dat de financiële posten in de begroting van het bedrijf zodanig gerangschikt zijn, dat die begrotingsposten waarvoor men in beginsel staatssteun zou mogen ontvangen, duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. Daaraan is in de begroting 2008 niet voldaan. Die begroting hebt u echter wel goedgekeurd.

Op dit moment doet de Europese Commissie onderzoek naar staatssteun aan een tiental regionale luchthavens, waaronder GAE.
Overtreding van de Europese Richtsnoeren kan tot gevolg hebben dat GAE in het verleden ontvangen bijdragen moet terugbetalen.

VOLE waardeert het zeer dat tenminste één van uw collega-aandeelhouders, namelijk de Provinciale Staten van Drenthe heeft aangetoond het aandeelhouderschap serieus op te vatten. Middels een motie die is aangenomen op 23 april 2008 hebben de Staten het College van Gedeputeerden opgedragen om voor 1 juli 2008 een geactualiseerde meerjarenraming van Groningen Airport Eelde voor te leggen waarin relevante ontwikkelingen in verschillende scenario’s zijn opgenomen en per scenario inzichtelijk is wat de gevolgen voor de Provincie Drenthe ook op de langere termijn zijn.
 
VOLE is van mening dat het voor u als aandeelhouders noodzakelijk is om de plaats van GAE in het Europese mededingingsrecht te kennen. De noodzaak hiertoe blijkt uit de vragen die de Raad van State heeft gesteld aan de EC, alsmede de antwoorden hierop uit 2007, en uit de uitspraak van 11 juni 2008, inzake de Aanwijzing Luchthaven Eelde. In deze uitspraak bevestigt de Raad van State dat de Nederlandse overheid zich dient te houden aan Europese wet- en regelgeving.
Wij verzoeken u deze kwestie in uw Raden en Staten aan de orde te stellen.


Hoogachtend,                                                                           In afschrift aan:
                                                                                                - Raad van Commissarissen GAE
                                                                                                - Groningen Airport Eelde N.V.
                                                                                                - Ministerie V&W
Ir. F.A.J. van Beukering  (secretaris VOLE)  
 
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.