spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Brief VOLE aan Eerste Kamer der Staten Generaal

Brief VOLE aan Eerste Kamer der Staten Generaal
Geschreven door VOLE   
dinsdag 04 november 2008
kleurenlogo.jpg  Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

'voor de kwaliteit van de leefomgeving'

Aan de leden van de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat van de

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Betreft: Wetsvoorstel 30452 Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens RBML

Eelde, 5-11-2008

Geachte volksvertegenwoordiger,


De aangekondigde plenaire behandeling van het wetsvoorstel RBML op 25 november a.s. in uw Kamer geeft de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde aanleiding om enkele kanttekeningen te maken en u enkele vragen voor te leggen. De samenhang van het wetsvoorstel RBML en een recente uitspraak (11 juni 2008) van de Raad van State inzake vliegveld Eelde, met de aangekondigde Luchtvaartnota van de minister van V&W, is in dit kader van belang.


Actuele situatie van vliegveld Eelde
Sinds 1959 is voor het Luchtvaartterrein Eelde (verder GAE) nog steeds geen hernieuwde, Aanwijzing onherroepelijk geworden. Dit komt doordat aandeelhouders al sinds 1984 proberen een baanverlenging op GAE voor elkaar te krijgen. Zo’n Aanwijzing zou daarvoor milieuruimte moeten bieden.
De vele en jarenlange staatssteun aan GAE werd het Rijk in 1998 te veel (zie de Nota RELUS van februari 1998). Uiteindelijk trok de staat zich eind 2001 geheel uit GAE terug, met achterlating van een juridisch betwiste Aanwijzing uit mei 2001 en een (toegezegd) totaalbedrag van Є 28,6 miljoen als afkoop, voor achterstallig onderhoud en voor een eventuele baanverlenging. In juni 2008 sprak de Raad van State uit dat het Rijk weliswaar het recht had om een Aanwijzing-met-baanverlenging uit te vaardigen, maar dat de beslissing op bezwaar –opnieuw -  vernietigd moest worden omdat de staatsfinanciering van het project niet was aangemeld bij de Europese Commissie ter toetsing aan de Europese richtlijnen voor staatssteun aan regionale luchthavens (1994, aangescherpt in 2005).
Op dit moment - eind 2008 - kan worden vastgesteld:
 • dat het Rijk zich eind 2001 geheel uit GAE heeft teruggetrokken en eind 2003 zijn aandelenpakket (80%) heeft overgedragen aan de Provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen;
 • dat in het wetsvoorstel-RBML een decentralisatie van verantwoordelijkheden voor exploitatie, veiligheid en milieubelasting wordt geregeld, waarbij voor GAE de Provincie Drenthe in overleg met de Provincie Groningen een luchthavenbesluit kan nemen over infrastructuur en/of exploitatie van de luchthaven;
 • dat de RBML in de plaats moet komen van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL), dat in 1979 werd ontworpen, in 1988 door de Staten-Generaal werd aangenomen, en sindsdien verscheidene malen is verlengd, laatstelijk tot eind 2008, teneinde een rechtgeldige basis te behouden voor de ‘afronding van lopende procedures’ (die voor GAE loopt sinds 1993);
 • dat een verdere verlenging van het SBL-1988, als ‘structuurvisie’ onder de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, juridisch niet zonder problemen zou zijn;
 • dat het vigerende SBL eind 2008 afloopt, dat dan de nog lopende Aanwijzingsprocedure zijn wettelijke grondslag verliest, en dat derhalve een geldige RBML per 1-1-2009 nodig zou zijn om de Aanwijzingsprocedure-Eelde te kunnen voortzetten;
 • dat de ministers van V&W en VROM sowieso binnen de wettelijke termijn een nieuwe Beslissing op Bezwaar omtrent de Aanwijzing-Eelde moeten nemen, op de grondslag van hetzij het oude SBL hetzij de nieuwe RBML en daarbij formeel niet kunnen wachten op een officieel onderzoek van de Europese Commissie naar de toelaatbaarheid van staatssteun aan GAE (hetgeen twee jaar kan duren);
 • dat een AMvB-verklaring inzake GAE als ‘luchthaven van nationale betekenis’:
  a.    strijdig lijkt te zijn met de volledige terugtrekking van het Rijk als
         aandeelhouder en mede-verliesafdekker van GAE;
  b.    wrijving kan gaan vertonen met de decentrale verantwoordelijkheid van de
         Provincies Drenthe en Groningen;
  c.    niet hoeft in te houden dat dan ook een baanverlenging met forse
         staatssteun wordt gerealiseerd.

Enkele kritische vragen omtrent de toekomst van GAE zijn dan ook:

 1. In welke opzichten gaat de aanstaande Luchtvaartnota verder dan, of gaat deze afwijken van de nota RELUS uit 1998, waarin de verzelfstandiging en de bestuurlijke decentralisatie van de regionale luchthavens zijn aangekondigd, zoals thans weerspiegelt in het wetsvoorstel-RBML?
 2. Wat betekent volgens de RBML de decentralisatie van verantwoordelijkheden – bestuurlijk en financieel – in geval de minister een regionale luchthaven van nationale betekenis verklaart? Op welke manier kan dit voor verschillende luchthavens verschillend uitpakken?
 3. Op welke gronden zou zo’n verklaring-van-nationale-betekenis al of niet verenigbaar zijn met de verzelfstandiging van de regionale luchthavens die sinds de nota RELUS (1998) in gang is gezet? 
 4. Op welke gronden zou zo’n verklaring al of niet verenigbaar zijn met de Europese richtlijnen voor regionale luchthavens die sinds 2005 immers hoofdzakelijk worden beschouwd als commerciële ondernemingen?
 5. Welke ‘nationale’ taken zouden de vier regionale luchthavens (excl. Twenthe) volgens de aanstaande Luchtvaartnota toebedeeld krijgen?
 6. Kan de minister GAE eventueel van nationale betekenis verklaren zonder dat uitzicht bestaat op een met staatssteun gerealiseerde baanverlenging?
 7. In hoeverre, op welke wijze en voor hoe lang zou het voortbestaan van GAE kunnen worden gewaarborgd met of zonder baanverlenging?

Met vriendelijke groet,
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg
voorzitter


 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.