spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Het compensatiebeginsel voor flora en fauna

Het compensatiebeginsel voor flora en fauna
Geschreven door VOLE   
donderdag 12 november 2009

Het Compensatiebeginsel
voor flora en fauna


De Europese Habitatrichtlijn beschermt belangrijke Europese natuurwaarden.
Wanneer een overheid plannen maakt die door Europa beschermde natuur aantasten, moet de overheid rekening houden met de Habitatrichtlijn.

In Nederland zijn de bepalingen van de Habitatrichtlijn opgenomen in de Flora en Faunawet. Een ingreep, die ‘significante’ schade veroorzaakt, vereist een Ontheffing op basis van deze wet.

De Raad van State sprak in 2003 uit dat een dergelijke Ontheffing vereist is doordat het gekozen gebied voor de baanverlenging leefgebied is van vleermuizen. Vleermuizen staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf de Ontheffing op 1 mei 2009.

De Habitat richtlijn vereist behalve ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ ook nog dat er geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn, en dat ‘compensatie’ gereed is voordat de ingreep gepleegd wordt. In de tekst van de Ontheffing waarom het hier gaat, is inderdaad compensatie voorgeschreven. De discussie gaat nu over het moment waarop compensatie zijn effect krijgt.

De  hoge eikenbomen aan de Eekhoornstraat bieden de vleermuizen hun vliegroute. Voordat deze bomen gekapt mogen worden, zullen er nieuwe bomen moeten staan van voldoende hoogte om hun functie over te nemen. Op dit moment - november 2009 - is nog niet aan compenserende aanplant begonnen.

Klik hier om naar de Habitatrichtlijn te gaan

Van belang is artikel 6 lid 4

Artikel 6

  1. De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen.

  2. De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.

  3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

  4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen.

Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd.

Klik hier voor meer informatie over de Habitatrichtlijn


 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.