spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow VOLE wil de strijdbijl begraven

VOLE wil de strijdbijl begraven
Geschreven door Jaap Kiers in Dagblad van het Noorden 11 maart 2010   
donderdag 11 maart 2010

VOLE wil de strijdbijl begraven

Vereniging bereid tot convenant met vliegveld Eelde

ASSEN  De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) wil zonder enige voorwaarde vooraf in gesprek gaan met Groningen Airport Eelde om zo te komen tot sluitende afspraken over de toekomst van het vliegveld.

Voorzitter Jan Wittenberg van VOLE deed dit aanbod gisteren als inspreker tijdens de Drentse statencommissie bestuur, financiën en economie. Als voorbeeld noemde hij de luchthavens Schiphol en Eindhoven die op soortgelijke wijze een convenant hebben gesloten met omwonenden en andere belanghebbenden.
    Wittenberg wil niet zover gaan dat zijn vereniging het verzet tegen de baanverlenging van Eelde staakt. Wel stelde hij dat het tijd wordt dat vliegveld en omwonenden als 'goede buren' met elkaar omgaan en dat VOLE 'de strijdbijl wil begraven'. "Dat we met elkaar in gesprek gaan, kan niet alleen een boel kou uit de lucht halen, het kan allicht ook procedures in de toekomst voorkomen", aldus Wittenberg.
    VOLE wil niet alleen afspraken maken over hinderbeperkende maatregelen, klachtenafhandeling, militaire vluchten en openingstijden maar ook over het wegnemen van economische beperkingen. De vereniging stelt voor de gesprekken onder leiding van een onafhankelijke partij te voeren. Oud-commissaris van de koningin Hans Alders vervulde die rol succesvol bij Schiphol.
    Het voorstel van VOLE werd gisteren unaniem gesteund door alle statenfracties.

INTERVIEW   VOLE doet handreiking

'We hebben ons altijd vrij constructief opgesteld'

 

Een opmerkelijke handreiking van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde. De vereniging wil een convenant sluiten met Groningen Airport Eelde over de toekomst van het vliegveld. Betekent dit dat VOLE zich neerlegt bij de baanverlenging? "Die blijft helemaal buiten de besprekingen", zegt voorzitter Jan Wittenberg van VOLE.

Het is toch wel een opmerkelijke ommezwaai die u maakt.
"Nee, zo opmerkelijk is het niet. We hebben ons altijd vrij constructief opgesteld. Het probleem in de beeldvorming rond VOLE is dat de publiciteit steeds gefixeerd is geweest op de procedures zoals die lopen. Maar er is nog zoveel meer dan de baanverlenging. Zoals de geluidsoverlast bijvoorbeeld."

U stelt geen voorwaarden vooraf. Dat kan toch niet anders betekenen dan dat VOLE uiteindelijk kan leven met een vliegveld Eelde met een langere baan, maar dan onder voorwaarden?
"Wat betreft die baanverlenging ... Dat moeten we allemaal nog maar zien. Wat ons betreft is de baanverlenging niet iets om met het vliegveld te bespreken. Een onafhankelijke voorzitter moet gaan inventariseren wat de mogelijke gespreksonderwerpen zijn. We hebben met het voorstel in elk geval niet bedoeld dat we instemmen met de baanverlenging in ruil voor een aantal toezeggingen.

Ook economische ontwikkeling van het vliegveld behoort wat u betreft tot de gespreksonderwerpen. Ook dat lijkt een handreiking.
"We erkennen de verschillende belangen en dus ook het belang van economische ontwikkeling. VOLE is niet tegen het vliegveld, we zijn zelfs niet tegen verdere ontwikkeling ervan. Er moet wel een afweging gemaakt worden tussen enerzijds de ontwikkeling van het vliegveld en het beperken van de hinder. Voor het vliegveld zit de winst in het feit dat we met elkaar in gesprek komen. Dat de kou uit de lucht gaat, dat we als goede buren met elkaar om kunnen gaan. Iedereen verschuilt zich tot nu toe in zijn eigen stellingen."

U wilt de strijdbijl begraven?
"Dat zou een resultaat kunnen zijn. Los van de baanverlenging is veel vooruitgang te boeken. Bijvoorbeeld geen lesvluchten in de weekeinden, geen militaire vluchten meer, nachtvluchten onder stricte condities. Maar het is niet bedoeld als een uitruilproces tegen de baanverlenging."

Dus u stopt niet met procederen?
"De juridische procedures lopen en een convenant kan nooit bedoeld zijn om omwonenden de wettelijke rechten die ze hebben af te pakken."

U stelde dat de luchthaven positief tegenover het idee staat.
"Men wijst het niet af. Maar het oordeel van de directie van Eelde is hierin niet doorslaggevend. het is uiteindelijk de provincie die de luchthaven naar de onderhandelingstafel stuurt."

Er was unanieme bijval van de statenfracties voor het idee, dus dat komt wel goed. En vandaag zit u al aan tafel met commissaris van de koningin Jacques Tichelaar.
"Ik ben blij met de steun in de Drentse Staten. En dat we met Tichelaar praten had van mij niet bekend hoeven worden. Dat was een oude afspraak, die al geruime tijd stond. Gewoon een kennismakingsgesprek."

 

'Eelde' eist stille vliegles van KLM
Klachten nemen sterk toe

Geschreven door René Otterloo in Dagblad van het Noorden 11 maart 2010

EELDE Groningen Airport Eelde vindt dat de KLM Flight Academy snel nieuwe lesvliegtuigen in gebruik moet nemen, want de klachten over lawaaioverlast van de huidige kisten nemen hand over hand toe.

De Milieufederatie Drenthe luidde gisteren de noodklok naar aanleiding van het Klachtenrapport over 2009. Dat overzicht kwam aan de orde tijdens de commissie milieuhygiëne van Luchtvaartterrein Eelde.
Ten opzichte van het jaar ervoor (2008) zijn de klachten over de lesvliegtuigen met een kwart toegenomen. Zeventig procent van al deze klachten heeft betrekking op de Flight Academy.
Havenmeester Onno de Jong van Gronuingen Airport Eelde vertelt dat de luchthavenleiding zeer frequent in gesprek is met de luchtvaartschool.
"Er zal een investeringsaanvraag van enkele miljoenen euro's richting Amstelveen moeten, maar de economische omstandigheden waarin KLM-Air France verkeert, zijn niet dusdanig dat dit eenvoudig zal gaan."
De Jong weet dat er wel wordt gedacht aan het (deels) vervangen van de vloot, maar op welke termijn dit wordt voorzien is hem niet bekend. "Aan de hand van onze rekenvoorbeelden proberen we ze ook duidelijk te maken dat het ook in hun belang is om snel met stillere kisten te vliegen."
Directeur Geert Assink van de Flight Academy meldt desgevraagd dat het de bedoeling is om een deel van de vloot "binnen twee of drie jaar" te vervangen.
Assink: "Op dit moment is er een investeringsstop van kracht. Er is geen geld en zo lang er sprake is van een recessie, zal dat ook wel zo blijven. Bovendien, vervanging van de vloot is voor ons geen doel op zich. Het is onze verantwoordelijkheid om kwalitief goede vliegers af te leveren."
Wel vertelt Assink in gesprek te zijn met de leiding van luchthaven Eelde over nieuwe regelgeving met betrekking tot geluidsnormering.

 

Als aanvullend commentaar treft u hieronder de inspraakbijdrage van VOLE aan, uitgesproken door Jan Wittenberg in de statencommissie Bestuur, Financiën en Economie van de Staten van Drenthe op 10 maart 2010

In 2000 is in Eindhoven een convenant gesloten tussen Eindhoven Airport, de Vereniging van Omwonenden, de Milieu Federatie en een aantal betrokken overheden. De kern hiervan is een pakket hinderbeperkende maatregelen.
De overeenkomst rust op twee pijlers:
1e    Bescherming van de omgeving en het milieu
2e    Economische ontwikkeling
Het proces werd begeleid door het onafhankelijke bureau Awareness.

Rond Schiphol wordt al een aantal jaren door betrokken partijen -waaronder organisaties van omwonenden- gesproken aan de ‘Tafel van Alders’. Ook hier hebben de gesprekken geleid tot een ‘Convenant Hinderbeperkende maatregelen’. Ook dit proces wordt beleid door een onafhankelijke voorzitter/procesbegeleider.

Uw College van Gedeputeerde Staten heeft op 12 januari j.l. ‘het Plan van Aanpak TT-circuit en Omgeving’ vastgesteld. Het project beoogt een balans aan te brengen tussen de verschillende belangen die spelen bij het TT-circuit en omgeving. De geluidsproblematiek was de aanleiding voor deze aanpak, waarbij gekozen is voor een brede integrale benadering. De betrokken partijen zijn de TT-organisatie, Milieu Federatie, Drents Landschap, Bewoners organisaties en een aantal overheden. Ook dit proces wordt begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider: BMC.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde zou ook graag een convenant afsluiten met de luchthaven en betrokken overheden, waarin overlastbeperkende maatregelen worden afgesproken. VOLE denkt hierbij aan:
-    het reduceren van geluidniveaus, met name van de zeer lawaaiige KLS toestellen
-    openingstijden,  lesuren en de ligging van de circuits
-    alleen nachtvluchten bij hoge uitzondering volgens heldere criteria
-    geen militaire vluchten en beperking van de oefenvluchten met grote toestellen
-    serieuze klachtenafhandeling

Het gaat nu niet om het benoemen van de maatregelen. Wij stellen geen voorwaarden vooraf. Ons uitgangspunt is: erken de verschillende belangen en ga als goede buren met elkaar om. Eerst moet het proces zorgvuldig worden vormgegeven, waarbij -als het aan VOLE ligt- ook voor een brede benadering wordt gekozen. Dat we met elkaar in gesprek gaan, kan niet alleen een boel kou uit de lucht halen, het kan allicht ook procedures in de toekomst voorkomen.
De directie van GAE –waarmee wij onlangs spraken- staat hier in principe positief tegenover. VOLE is van mening dat een onafhankelijke gespreksleider/bemiddelaar een belangrijke rol kan spelen om het proces te sturen en al te directe confrontaties te voorkomen. De onafhankelijke procesbegeleider heeft tot taak:
-    het hele speelveld te overzien en de uitgangspunten voor aanpak en proces te
     formuleren

-    een goede volgorde van de gespreksonderwerpen te bepalen
-    en evenwicht te bewaken in de inbreng van diverse partijen.
Behalve voor GAE en voor VOLE kan er ook een rol zijn voor de Milieu Federatie, de CMLE (CRO), de KLS en de overheid. Het belang van een convenant is vooral dat:
-    afspraken over hinderreductie worden vastgelegd
-    belemmeringen voor economische ontwikkeling worden weggenomen
-    partijen elkaar weten te vinden bij problemen
-    problemen worden opgelost zonder juridische procedures.

Het is aan u -de Staten als aandeelhouder en als overheid- om de opdracht te geven voor het starten van convenantbesprekingen en het aanstellen van een onafhankelijke gespreksleider.

Klik hier om het video-verslag van deze inspraakbijdrage te bekijken
[Klik op Agendapunt 7.  Brief van VOLE van 15 november 2009 over Oplopende verliezen luchthaven Eelde en perspectief op lange termijn, en vervolgens op Dhr. Wittenberg 04:18]

Klik hier voor het artikel 'Natuur- en MilieuFederatie Drenthe in voor nieuwe initiatieven' 

Klik hier voor meer informatie over een convenant met luchthaven Eelde


 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2018 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.