spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home

Wetten milieu, veiligheid en subsidies overtreden

Na baanverlenging voldoet GAE niet aan de vereisten van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. In het verleden handelde GAE in strijd met de luchtvaartwet door kortingen aan te bieden aan luchtvaartmaatschappijen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de regels van de Europese Unie en de Algemene Wet Bestuursrecht overtreden door verleende subsidies niet aan te melden.

 

Als de baanverlenging gerealiseerd is, worden rond GAE op drie terreinen bestaande nationale en internationale wetten en richtlijnen overtreden. Wat het milieu betreft, voldoet GAE niet aan de vereisten van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Verder wordt de vleermuizenroute bij baanverlenging vernietigd, terwijl vleermuizen een beschermde diersoort vormen.

Qua veiligheid is belangrijk dat de drinkwatervoorziening van de omgeving mogelijk bedreigd wordt door in de bodem gemorste kerosine. De luchthaven ligt namelijk gedeeltelijk binnen het grondwaterbeschermingsgebied van de waterwinning De Punt. Dit is overigens een punt dat op zichzelf niet met de baanverlenging te maken heeft, maar wel met mogelijke overtredingen van bestaande milieuwetgeving.

Met betrekking tot economische delicten gaat het om onwettig verleende kortingen en subsidies.     

 

Nederland is het dichtstbevolkte land binnen de Europese Unie. Om ons land leefbaar te houden is het daarom van groot belang om het natuurlijke milieu zoveel mogelijk te beschermen, omdat er anders weinig van zal overblijven. Verder is het zaak om bestaande  veiligheidsvoorschriften zo goed mogelijk na te leven. Afgezien daarvan zijn er wetten in Europees verband die concurrentievervalsing verbieden. Voor al dit soort zaken zijn op democratische wijze tal van wetten en richtlijnen vastgesteld.

Met betrekking tot alle drie soorten verordeningen heeft GAE in het verleden de regels overtreden en dreigt dit bij de baanverlenging opnieuw en in nog sterkere mate te doen.

Eerst de milieurichtlijnen. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. Dat hebben we in Europees verband met elkaar afgesproken. Een andere, nog veel belangrijkere richtlijn is de zogenaamde Europese Vogel-en Habitatrichtlijn, waaronder ook de vleermuizenroute valt.  Deze is van toepassing op enkele belangrijke natuurgebieden in de omgeving van het vliegveld. Daarbij gaat het om het Zuidlaardermeergebied, het Drentse Aa-gebied, het Leekstermeergebied en het Fochteloerveen. Bescherming krachtens de Vogel-en Habitatrichtlijn is ondermeer gebaseerd op het voorzorgprincipe. Dit betekent dat onomwonden zal moeten worden aangetoond dat een ingreep geen (significante) effecten heeft op het gebied en de daarin levende organismen. Gezien de beperkte kennis over en inzicht in de verstoringsmechanismen is volgens het rapport van bureau Waardenburg, dat door het ministerie is ingehuurd,  aan deze voorwaarde niet te voldoen.  Dat betekent dat de baanverlenging niet kan doorgaan.  Deze richtlijn kent weliswaar ontsnappingsclausules, maar in de aanvullende informatie van de kant van het bevoegd gezag  is totnutoe geen poging gedaan deze ontsnappingsclausules van toepassing te verklaren.

 

Fochteloërveen bedreigd

Ook een ander belangrijk natuurgebied in de omgeving van het vliegveld, het Fochteloërveen is in het geding. De Milieufederatie heeft van de gebiedsbeheerder van dit natuurgebied namelijk vernomen dat vooral rietganzen bij het Fochteloërveen opvlieggedrag vertonen bij overkomende grote verkeersvliegtuigen van en naar Eelde. Dit strookt niet met de theoretische conclusies van het bureau Waardenburg dat de vlieghoogte boven het Fochteloërveen te hoog zou zijn om enigerlei hinder te veroorzaken. Duidelijk is dat er onderzoek moet komen naar de huidige verstoring en de verstoring bij baanverlenging in de gebieden Fochteloërveen, Zuidlaardermeer en Drentse Aa en in de aanpalende foerageergebieden. Zorgwekkend is dat bij de baanverlenging alleen de toename in schade aan natuur wordt bepaald. Als dus wordt vastgesteld dat het nu al heel erg is, kan dat betekenen dat er nauwelijks toename zal zijn en kan de baanverlenging dus doorgaan!

Overigens vermeldt het  rapport Waardenburg rapport in haar Epiloog nog dit:

"Ondanks de geraadpleegde literatuur is er relatief weinig bekend over de effecten van verstoring op vogels en andere fauna. Vooral effecten die gevolgen hebben voor de populatie zijn weinig onderzocht. Daarnaast is er gebrek aan inzicht in fenomenen als tolerantie en gewenning."

Zie verder: Pleitnota Chr. Teule Milieufederatie Drenthe Hoorzitting Vliegveld Eelde 

 

Voorschriften met betrekking tot de veiligheid

Daarbij zijn drie zaken in het geding:

1 de veiligheid op het vliegveld

2 de veiligheid voor de omwonenden

3 de veiligheid van het waterwingebied in verband met bodemverontreiniging

 

De wet schrijft voor dat om de twee jaar oefeningen worden gehouden met betrekking tot de brandveiligheid. Zo is er bij oefening op het vliegveld in 1997, die bestond uit het blussen van een oude autobus met houten vleugels gebleken dat het commandocentrum onvoldoende functioneerde. Het is niet bekend wat er daarna gebeurd is. 

Ook is het rampenplan van de gemeente Tynaarlo nog nooit beproefd. De conclusie is dus dat  de veiligheid op het vliegveld zeker niet gegarandeerd is. Zeker geen aanbeveling om met grotere vliegtuigen te komen. Een ramp van het type als met de Hercules op Eindhoven is op Eelde helaas niet ondenkbeeldig.

Met betrekking tot de veiligheid van omwonenden kunnen we wijzen op verschillende incidenten en ongelukken die tot nu toe gebeurd zijn. Dit betrof tot nu toe les-en sportvliegtuigjes en enkele incidenten met chartertoestellen. Met instructeurs en andere vliegers die zich niet aan de regels hielden werd in het verleden echter nogal eens lacherig omgegaan. 

Daarnaast wordt de veiligheid van de omwonenden onnodig in gevaar gebracht, omdat veel piloten van kleine toestellen (les- en sportvliegtuigen) zich niet aan de voorgeschreven vlieghoogten houden. Ook de regel dat bebouwde kommen gemeden moeten worden wordt op grote schaal genegeerd.

 

Bodemverontreiniging

Dan de bodemverontreiniging. Het is onaanvaardbaar dat het luchtvaartterrein nog nooit gesaneerd is, terwijl dat met alle benzinestations in Nederland inmiddels wel gebeurd is. Op het luchtvaartterrein wordt echter al zeventig jaar kerosine gemorst, terwijl het terrein gedeeltelijk in de grondwaterbeschermingszone van een belangrijk drinkwaterwinningsgebied gelegen is. Vlakbij de luchthaven, onder een druk bevlogen gebied ligt bovendien een drinkwaterreservoir. Vervuiling van dit reservoir zou zeer ernstige consequenties voor de drinkwatervoorziening in een groot gebied hebben. En dat terwijl tot voor kort de voorzitter van de RvC van GAE tevens in het bestuur van de drinkwatermaatschappij zitting had! Het zou beter zijn om het geld voor de baanverlenging te bestemmen om dat risico grondig te onderzoeken er zo nodig maatregelen te treffen  Daarbij zou ook onderzocht moeten worden of de emissies van de vliegtuigen kwaad kunnen voor het drinkwaterreservoir.

 

Economische overtredingen

Het gaat hierbij om overtredingen die in het verleden gepleegd zijn.

Een van de bepalingen in de luchtvaartwet is dat het geven van kortingen in strijd met de eigen havengeldregeling verboden is. GAE heeft dit gebod overtreden door kortingen aan Fairlines en KLM Exel op de lijnvlucht Eelde-Schiphol aan te bieden en van de rechter een maximale boete opgelegd gekregen.

Een andere overtreding is van recenter datum en betreft het toelaten van militaire vliegtuigen in de zomer van 2001, hetgeen niet toegestaan was. Verder bleek vorig jaar dat GAE wederom onwettige kortingen heeft gegeven, dit maal aan Ryanair. Binnenkort zal het hof in Leeuwarden zich uitspreken over deze zaak .

Al deze overtredingen maken dat men vraagtekens kan zetten bij het nut van afspraken en convenanten met GAE.

Tenminste zo ernstig is dat het ministerie van Verkeer & Waterstaat als subsidiegever en mogelijk ook de regionale aandeelhouders de regels hebben overtreden. Het gaat hierbij om regels van de Europese Unie en  de Algemene Wet Bestuursrecht, waaraan men moet voldoen, wanneer subsidies (aan regionale luchthavens) worden verleend.

De subsidies zijn niet aangemeld in Brussel, zoals voorgeschreven. En als ze aangemeld worden zullen ze beoordeeld worden door de Europese Commissie. Ze komen dan op het bordje van de Commissaris Mededinging, mevrouw Smit-Kroes. Dit is toevallig dezelfde persoon die in 1988 als minister van Verkeer en Waterstaat in Nederland de toen ook al lopende aanvraag voor baanverlenging van tafel heeft geschoven, omdat zij de economische onderbouwing niet geloofwaardig vond. Als GAE hiermee tegen de lamp loopt kan zij mogelijk een flink deel van de voor de baanverlenging gereserveerde miljoenen nodig hebben om de boetes wegens de door haar begane overtredingen te betalen

 

Bestuurlijke procedure

Ook de huidige bestuurlijke procedure voldoet niet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. De procedure rond de hoorzitting van 7 september 2005 over de aanvullende informatie met betrekking tot de Aanwijzing van luchtvaartterrein Eelde (waarin de baanverlenging is geregeld) was uitermate mistig en voor de belangstellende burger absoluut niet te volgen. Deze onduidelijke procedure rond de hoorzitting was de schuld van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Zo was de status van het advies van de Commissie voor de m.e.r. onduidelijk. De Commissie voor de m.e.r heeft niet de reacties van de belanghebbenden kunnen betrekken in haar advies. Het is bizar dat de oorspronkelijke MER van 1995 een tijdshorizon had van 2005 en dat sindsdien cruciale nieuwe informatie beschikbaar is gekomen, terwijl de tijdshorizon nu  op 2015 gesteld is. Dit maakt een nieuwe MER nodig, waarin met de nieuwe informatie een afweging wordt gemaakt tussen alternatieven, met en zonder baanverlenging. Dit is tot nu toe niet gebeurd.

Voor uitgebreide informatie:

Geluidsoverlast, Betuwelijn enz.
PleitnotaHoorzittingVliegveldEelde Teule Milieufederatie

Is er eigenlijk wel een geldig Milieu Effect Rapport?

Passagiersprognoses en niet objectieve adviesbureaus

Onwettige subsidies

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.