spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Zoekindex


Allemaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
Allemaal
Begrippen Uitleg
Aandeelhouders
Met de aandelenoverdracht door het rijk zijn de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde de verplichting aangegaan alle verliezen van de luchthaven tot 2015 af te dekken. Dit betekent dus dat het jaarlijkse tekort van € 1 miljoen van GAE door de aandeelhouders moet worden bijgepast. De aandeelhouders zijn: de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen. Zie ook:
 
Aantal passagiers GAE
Het jaarverslag 2006 van GAE geeft 166.240 passagiersbewegingen. Van hier vertrekken geen 166.240 personen. Het CBS noemt voor Eelde slechts 129.012 passagiersbewegingen. Waarom deze grote verschillen? Er zijn echte Eelde passagiers die hier in- en uitstappen en zgn. transitpassagiers, die in Eindhoven en Rotterdam zijn ingestapt en hier in het vliegtuig blijven zitten. In 2006 had Eelde 64.655 eigen reizigers, die hier zijn opgestapt. Ze gaan niet emigreren en dezelfde reizigers keren na afloop van de vakantie of zakenreis natuurlijk weer terug. Eelde telt ook zakenvluchten en vluchten met kleine vliegtuigen mee, dat mag. Er waren ongeveer 30.000 binnenkomende en weer vertrekkende transitpassagiers. Deze "direct transito passagiers" telt Eelde ook op bij de eigen passagiers en zo komt GAE op de 166.240 passgiersbewegingen. Voor het gemak worden passagiersbewegingen in de publiciteit meestal passagiers genoemd. In werkelijkheid heeft Eelde echter minder dan 65.000 echte “noordelijke” passagiers die van hier vertrekken. Zie ook:
Plan voor toekomst Eelde rammelt, 2009
 
Aanwijzingsbesluit
Hiermee wordt de wettelijke basis gelegd voor GAE en voor de baanverlenging. Het betreft twee besluiten van de minister van 15 mei 2001 en een beschikking van 14 maart 2006. Formeel als volgt: Het aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Eelde ex artikel juncto 24 van de luchtvaartwet d.d. 15 mei 2001 en de aanwijzing ex artikel 26 van de Luchtvaartwet juncto artikel 37 van de Wet op de ruimtelijke ordening d.d. 15 mei 2001. Beschikking d.d. 14 maart 2006 bijlagen A, C1 tot en met C4, D, E en G. Zie ook:
 
Achterland
Noord Nederland is een prachtig gebied maar is te dun bevolkt om een grote luchthaven te onderhouden. De industrie maakt een omslag door van maak- naar diensten dus is er minder luchtvracht die hier van nature thuishoort. Zowel wat betreft personen- als qua vrachtvervoer, is de kritische massa voor een grote luchthaven volkomen onrealistisch. Lees verder het zeer uitgebreide artikel:

 
Achterstallig onderhoud
Bij de begroting voor de baanverlenging is geen rekening gehouden met achterstallig onderhoud aan de bestaande baan. Een tekort van  
€ 3,6 mln. is weggepoetst. Dit komt onvermijdelijk aan het licht bij de aanbesteding. Bij de onderhandelingen over de financiering van de baanverlenging (mei 2003) heeft het Rijk geweigerd de maatregelen aan de bestaande baan (€ 3,6 mln.) te betalen omdat dit gezien werd als "achterstallig onderhoud en dat dient onderdeel te zijn van het normale businessplan". Zie ook:
 
Adviesbureaus en kritiek
GAE maakt jarenlang gebruik van een circuit van adviesbureaus, die rapporten leveren aan hen betalende opdrachtgevers (V&W en GAE). De bureaus zoals bureau Buck Consultants,  komen standaard met positieve prognoses. De PvdA Drenthe begint zich kennelijk wat zorgen te maken over financiële verplichtingen. De PvdA heeft in 2006 aan prof. De Wit van de Universiteit van Amsterdam gevraagd om kritisch naar de prognoses van bureaus zoals Buck te kijken. Prof. De Wit heeft een samenvatting gemaakt en is buitenwoon kritisch over de objectiviteit van deze adviesbureaus.
 
Alternatieven
Wij vinden dat naast het huidige plan, enkele alternatieven hadden moet worden uitgewerkt. Het is altijd verstandig om alternatieve scenario’s naast elkaar te zetten. Twee heel voor de handliggende mogelijkheden zijn:
a) Bestaande baanlengte handhaven en economisch optimaliseren
b) Baanlengte van 2040 meter als Bremen heeft doorrekenen en
    optimaliseren
Uitgaande van het uiteindelijke doel van het project, kan men dan zien welk van de alternatieven de optimale uitkomst heeft. Een dergelijke aanpak is zeer gebruikelijk bij welke investeringen dan ook, waarbij diverse belangen moeten worden afgewogen. Door in wezen sterk te overvragen met 2500 meter, lijkt het erop dat GAE zich nu in de eigen vingers aan het snijden is. Zie ook:
 
AttitudeonderzoekenEr zijn diverse attitudeonderzoeken gehouden onder de omwonenden van GAE. In  september 1999 is een groot onderzoek gedaan door TNO.  In 2006 is in opdracht van het vliegveld een telefonische enquête gehouden door onderzoekers van de Universiteit Groningen. Wij hadden u graag dit rapport via “downloads” beschikbaar gesteld maar GAE heeft dit ons niet toegestaan. Emeritus professor C. Vlek heeft ernstige bezwaren geformuleerd tegen de gevolgde methodiek. Het rapport waarin hij deze analyse geeft, kan hierna opgeroepen worden.
OPINIEONDERZOEK-2006 GEEFT OPPERVLAKKIG EN VERTEKEND BEELD VAN MENING OMWONENDEN LUCHTHAVEN EELDE, 2006
 
Baanverlenging
GAE wil de bestaande baan van 1800 meter verlengen naar 2500 meter. Hiervoor moet 70 hectare Drents cultuur/natuurlandschap vernietigd worden. Het rijk heeft hiervoor 18,6 miljoen Euro beschikbaar gesteld. Het tegenhouden van de baanverlenging is het belangrijkste strijdpunt van VOLE. De reden waarom VOLE furieus tegen de baanverlenging is, is de volgende: Als de verlengde baan er fysiek eenmaal ligt, zal die vroeg of laat intensief gebruikt gaan worden. Het ding brengt hogere kosten met zich mee dan de huidige baan en die moeten worden gedekt. Dan is de verleiding voor GAE groot om weer allerlei vluchten aan te trekken, die geen enkel economisch nut hebben voor het noorden maar wel enorme overlast geven. Dit is midden van de jaren negentig jarenlang gebeurd. VOLE vindt de baanverlenging volstrekt overbodig voor het Noorden en weggegooid geld. Nu hij er nog niet ligt moet hij worden tegengehouden. Anders wordt het rampzalig voor de omgeving.
Zie ook:

 
Banen door baanverlenging
GAE claimt een geweldige groei van de werkgelegenheid als de verlengde baan eenmaal wordt gerealiseerd. In het rapport opgesteld door Prof. Drs. J. de Wit, komt hij tot de schatting dat zelfs als de prognoses van GAE waar zouden zijn, de werkgelegenheid op GAE niet zal toenemen. Met andere woorden, hij is van mening dat er momenteel veel teveel personeel in dienst is bij de luchthaven. Hij baseert deze conclusie op een vergelijking van kerncijfers van een groot aantal Europese luchthavens.
 
Barons
De KLM luchtvaartschool op Eelde gebruikt 3 ouderwetse Beechcraft Barons 58. Deze toestellen hebben vrijwel geen geluidsdemping en zijn ongelooflijk lawaaierig. Het komt voor dat deze toestellen tot ’s-avonds tien uur laag over de huizen vliegen. Hun geluid dringt tientallen kilometers in de omgeving door. Ook de milieucommissie CMLE, heeft bij de KLM aangedrongen om deze toestellen te vervangen, zie volgend bericht:
GRONINGEN/EELDE Klachtencommissie vraagt KLM lawaaitoestellen te vervangen. De KLM Luchtvaartschool op luchthaven Eelde moet de lawaaiige lesvliegtuigen zo snel mogelijk vervangen. Dat vindt de commissie die de klachten afhandelt over het vliegverkeer van en naar Eelde.
De commissie milieuhygiëne luchthaven terrein Eelde (CMLE) besloot dit te vragen in een brief aan de luchtvaartschool, tegenwoordig officieel KLM Flight Academy geheten. De lesvliegtuigjes van het type Beech Baron vormen samen de grootste bron van klachten. Vorig jaar werd 33 keer geklaagd over lesvluchten en 33 keer over vakantiecharters. Daarnaast waren de Beech Barons onder het overige verkeer nog eens goed voor tien klachten. VOLE dringt er bij de KLM directie per brief op aan, om deze toestellen af te voeren. Zie ook:
 
BeroepsschriftJuridisch document waarmee de vereniging VOLE samen met de Stichting Rondom Vliegveld Eelde (SRVE), beroep aantekent tegen de beslissingen van de minister van V&W. Twee beroepsschriften dd. 5-7-2007 en 5-8-2007 zijn opgesteld in nauw overleg met onze advocaat.
 
Bestuur VOLE
Bestaat uit 6 personen met diverse achtergronden. Het bestuur wordt ondersteund door een groep adviseurs.
Voor meer informatie: Bestuur vereniging VOLE, 2008
 
BloemenTijdens de zitting bij de Raad van State in mei 2007, kwam Dhr. J. Meulendijks met weer een nieuwe reden waarom de baan verlengd zou moeten worden. De verrassende laatste reden is het aanvoeren van bloemen uit Kenia, die dan via de bloemenveiling in Eelde verhandeld zouden moeten worden. VOLE heeft een studie gemaakt van de steeds wisselende doelstellingen van het project baanverlenging. Binnenkort verschijnt op deze site een studie van de zeer verschillende doelstellingen waarvoor de baanverlenging nodig zou zijn.
 
Bremen

Succesvolle luchthaven in Noord-Duitsland met een baan die slechts 240 meter langer is dan de huidige Eeldebaan. Dit onderstreept de stelling van VOLE, dat niet de baanlengte bepalend is voor het succes van een luchthaven, maar de bevolkingsgrootte van het achterland.
Meer bussen Groningen-Bremen

 
Brieven van VOLE
Behandeling wetsvoorstel RBML door Eerste Kamer: minister ontwijkt vragen over rechtsbescherming, 2008
Brief VOLE aan Eerste en Tweede Kamer over ernstige tekortkomingen in wetsvoorstel RBML, 2008

 
Catchment area's
Term voor het veronderstelde gebied waar de klanten of potentiële klanten van een luchthaven wonen. Het adviesbureau Buck definieert catchment area’s voor Eelde waar vrijwel geen concurrentie van andere luchthavens optreedt. In werkelijkheid is de concurrentie hier aanzienlijk. Veel informatie is te vinden bij de "downloads".
Naam van de uitgebreide studie is:
Zie ook:
 
CBS
Vliegveld Eelde meldt altijd veel hogere passagiersaantallen dan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS meldde voor 2006 129.012 passagiers. GAE publiceerde voor 2006 maar liefst 166.241 passagiers. Wij hebben de indruk dat GAE de aantallen op een zo danige manier telt, dat ze veel hogere cijfers in de publiciteit kunnen brengen.
Zie ook: artikel CBS, 2007  
 
Circuits rond GAE

De circuitvluchten boven en rond de luchthaven zorgen voor veel geluidsoverlast voor de omwonenden. Voor een belangrijk deel wordt deze overlast veroorzaakt door lesvluchten van KLM Flight Academy. Ondanks herhaalde verzoeken van VOLE aan de KLM Flight Academy deze toestellen te vervangen is dit tot op heden nog nooit gebeurd. VOLE vindt dat de lesvluchten zich te houden hebben aan de daarvoor bestemde circuits, maar in de praktijk houdt geen enkele piloot zich daaraan.
Klik hier als u wilt zien waar de circuits lopen.

 
CMLE
De CMLE (Commissie Milieu Luchthaven Eelde) is het officiële meldpunt voor klachten over het vliegverkeer op en rond Groningen Airport Eelde (GAE). Een aantal jaren geleden is voor de afhandeling van de klachten een klachtenbureau opgericht, dat is gevestigd in de kantoren van GAE.
In het verleden was de afhandeling van klachten ronduit bedroevend. Klachten werden niet geregistreerd of beantwoord. Als er al antwoord kwam was dat vrijwel altijd nietszeggend. VOLE gaf daarom het advies om rechtstreeks bij de Provincie te klagen. Daarmee werden de klachten weliswaar niet verholpen, maar wel gedeponeerd bij de verantwoordelijke overheid.

Het laatste jaar is de registratie van klachten bij het klachtenbureau verbeterd. Ook is er in de CMLE een omslag merkbaar. Men zegt zich ook bezig te willen houden met de klachten van vliegtuigen die zich formeel aan de regels hielden maar die wel degelijk overlast gaven. Omwonenden hebben hier vrijwel dagelijks mee te maken, met name met de overlast van de les- en oefenvluchten van de KLM Luchtvaart School (KLS). Formeel verlopen die wel volgens de regels, maar in de praktijk is het onacceptabel dat de verouderde toestellen zoveel lawaai maken en laag over de huizen scheren. Doordat de CMLE heeft toegezegd de klachten serieuzer te gaan behandelen heeft VOLE op haar jaarvergadering in mei 2008 besloten, de klachten per 1 juli 2008 weer aan de CMLE te sturen. VOLE zal de afhandeling na een jaar evalueren. Zie ook:
 
Convenant
Een convenant is een gedrags- en juridische overeenkomst tussen de luchthaven en de omwonenden. VOLE steekt hierbij een uitnodigende hand uit naar directie en commissarissen van Groningen Airport Eelde. Om GAE duurzaam te laten voortbestaan zijn nieuwe ambities nodig. Daarbij hoort een nieuw bedrijfsplan. VOLE is bereid in het kader daarvan mee te werken aan een convenant tussen GAE en de omwonenden. De bereidheid tot een convenant melden wij overigens niet voor de eerste keer. Zie ook:
 
Dagblad van het Noorden
De wijze waarop vliegveld Eelde in de publiciteit komt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door het Dagblad van het Noorden.
De journalistieke kwaliteit van het Dagblad is wisselend, soms publiceert een journalist zonder doorvragen de optimistische reclameteksten van de luchthaven over baanverlenging, een andere keer verschijnen er kritische artikelen over de financiële onderbouwing van het voornemen.
 
Verder valt op dat er een enorm verschil is in redactioneel beleid tussen de Drentse en de Groningse redactie van het Dagblad. Waar in de Drentse editie vrij regelmatig verhalen over de luchthaven staan, is het aan de "andere" kant in de Groningse editie vaak oorverdovend stil. Is dat misschien ook de reden waarom de Groningse politiek (zowel de gemeente als de provinciale Staten) zo muurvast zit in hun politieke besluitvorming t.a.v. GAE? Hoe het dan ook zij: VOLE heeft gemeend in de afgelopen jaren het Dagblad meer dan eens op haar journalistieke verplichtingen te wijzen, overigens zonder al te groot resultaat.
 
Wanneer het Dagblad haar journalistieke taak verzuimt, reageert VOLE met ingezonden stukken waarin de beweringen van de luchthaven met onderbouwde argumenten worden weerlegd, maar lang niet altijd worden die stukken geplaatst.
Zie ook:
 
Doelstelling en visieDe Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) streeft naar een prettige en schone leefomgeving rondom Luchthaven Eelde. VOLE wil opkomen voor die mensen, die in de buurt van de luchthaven wonen en daar willen wonen zonder geluidsoverlast. VOLE is niet tegen de Luchthaven Eelde. Wel is VOLE tegen die activiteiten van de Luchthaven, die onnodig geluidsoverlast veroorzaken en tegen uitbreiding van de geluidsoverlast.
Gebaseerd op deze visie hebben we 4 speerpunten gedefinieerd als onze missie:
 • Tegenhouden van de baanverlenging om toekomstige uitbreiding van geluidshinder tegen te gaan en ook voor het behoud van waardevolle natuurwaarden
 • Fatsoenering bewerkstelligen van de hinderlijke les- en circuitvluchten
 • Bevorderen van transparantie van de geldstromen die bij GAE binnenkomen en ervoor zorgen dat die geldstromen vloeien volgens de geldende regels
 • Een correcte en effectieve klachtenbehandeling bewerkstelligen.
 
Doelstellingen baanverlenging
Er is nooit één onveranderde en eenduidige doelstelling geweest voor het project baanverlenging. Er was steeds een zeer verschillende strategische doelstelling maar wel met steeds dezelfde oplossing: baanverlenging. In de wereld van projectmanagement is zo iets onbestaanbaar. In principe zou je dan steeds over verschillende projecten moeten spreken. Hier volgt een verkorte samenvatting van de steeds wisselende strategische doelstellingen over de afgelopen jaren:

1. Oefenmogelijkheden vergroten voor de KLM
2. Verliezen verminderen
3. Faciliteiten voor een vliegtuigfabriek op Eelde
4. Positieve uitstraling creëren voor de regionale economie
5. Groei zonder toename vliegbewegingen bewerkstelligen
6. Satellietfunctie voor Bremen en Hamburg creëren
7. Aanvoeren bloemen uit Kenia faciliteren
8. Ontsluiting Noorden na afschrijving Zuiderzeelijn!!

Meulendijks in Dagblad van het Noorden van 8-2-2008: “Nu de Zuiderzeelijn door politiek Den Haag is afgeschreven nijpt de ontsluiting van dit landsdeel des te meer. Een baanverlenging betekent dat de luchthaven een belangrijkere infrastructurelevoorziening voor Noord-Nederland zal worden dan deze nu is en die hebben we hard nodig”.
Zie ook:

Voor het document met een uitgebreide beschrijving van de vele zeer verschillende doelstellingen zie:
 
Duurzaamheid GAE
Tot het jaar 2009 was luchthaven Eelde niet te betrappen op enig initiatief om te komen tot duurzame bedrijfsvoering. Met de komst van interim-directeur Jos Hillen begin maart 2009 is het roer duidelijk omgegooid. GAE moet wat Hillen betreft het groenste vliegveld van Nederland worden, en zelfs geluidshinder door vliegtuigen zou volgens hem moeten worden aangepakt. Dit soort initiatieven, geboren uit PR-overwegingen dan wel een oprechte wijziging in de richting van werkelijk duurzame exploitatie juicht VOLE van harte toe. Wel kunnen we hier direct bij aantekenen, dat duurzame initiatieven heel wel mogelijk zijn zonder baanverlenging.
 
Economische invloed regio
Uit bijgaande studie blijkt, dat door GAE er een aanmerkelijke geldstroom uit onze regio verdwijnt. Dit verlies aan koopkracht zal nog versterkt worden als de baanverlenging het geclaimde effect zou hebben. Zie:
GAE en baanverlenging hebben een negatieve economische invloed op de regio, 2005
Het effect van toenemende geluidsbelasting op de werkgelegenheid toeristische- en recreatiesector is negatief. Tijdens de zitting bij de Raad van State, heeft een recreatieondernemer uit Roden een hartstochtelijk pleidooi gehouden tegen de baanverlenging ivm voorzien verlies aan recreanten. Dit effect wordt stelselmatig verwaarloosd.
Zie ook:
 
Europese Commissie
De Raad van State heeft aan de Europese commissie advies gevraagd over de interpretatie van subsidieregels rond het project baanverlenging. Inmiddels heeft de Europese Commissie duidelijk uitgesproken dat vooraf toestemming had moeten worden gevraagd. Ook het beschikbaar stellen van de 18,5 miljoen voor de baanverlenging kan beschouwd worden als staatssteun. De Raad van State heeft in haar uitspraak van 11 juni 2008 het besluit tot baanverlenging van de ministeries VROM en V & W vernietigd, omdat de staatssteun voor de baanverlenging had moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie is naar aanleiding van ingediende klachten gestart met het onderzoek naar de staatssteun aan de luchthaven die in strijd is met de Europese staatssteun - en mededingingsregels. Zie ook:
Luchtvaart en klimaat, 2009
'Europa neemt klacht over Eelde serieus', 2008
Klachten bij de Europese Commissie, 2008

Wie het onderste uit de kan wil ........, 2008
 
Financiën GAE
In de 70 jaar dat vliegveld Eelde nu bestaat, heeft het vliegveld nog nooit winst gemaakt. In tegendeel, ieder jaar wordt steevast afgesloten met verlies. De laatste jaren beloopt dat verlies rond de € 1 miljoen, die door de aandeelhouders moet worden afgedekt, als gevolg van het feit dat de staat zijn aandelen in vliegveld Eelde overgedragen heeft aan de aandeelhouders met de verplichting het vliegveld in ieder geval open te houden tot 2016. Niet alleen het exploitatieverlies loopt met de jaren op, ook de verliezen op de luchtverkeersleiding worden steeds groter en zo zijn er nog heel wat posten waarop de kosten oplopen. Zie ook:
 
Flora en Fauna wet
 • De minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 30 oktober 2006 ontheffing verleend van de Flora en Faunawet. Deze ontheffing heeft het vliegveld nodig om -ondermeer- de bomen te kappen waarin de beschermde vleermuizen zitten. Dit geld met name voor de Eekhoornstraat.
 • Tegen deze ontheffing heeft VOLE een bezwaarschrift  ingediend bij LNV. Ook is bij de rechtbanken in Groningen en Assen een Voorlopige Voorziening gevraagd om het vliegveld te verbieden werkzaamheden uit te voeren hangende de bezwaarprocedure tegen de ontheffing. Het bezwaarschrift is gedateerd 30 oktober 2006.
 • De ontheffing van de Flora- en Faunawet is overigens aangevraagd voor een periode t/m 31 december 2007. Op dit moment (17-11-2008) is de gevraagde ontheffings termijn dus al weer vervallen.
 • VOLE heeft - mede namens SRVE - 7 maart 2007 op een hoorzitting in Dordrecht haar bezwaarschrift toegelicht tegen de ontheffing van de Flora en Faunawet, die verleend is door het Ministerie van LNV ten behoeve van de baanverlenging. Voor meer informatie zie ook:


  Beloofd voorzichtig en groen beleid van GAE valt vooralsnog tegen, 2010
  Baanverlenging en de Flora- en Faunawet, 2009

  Vliegveld Eelde krijgt ontheffing Flora- en Faunawet, 2009

  Pleitnota, 2007
 
Geluidshinder
Geluidshinder door vliegtuigen wordt heel anders bepaald dan hinder door brommers of motoren. Een brommer mag nooit boven een bepaald geluidsniveau uitkomen. Hier zijn duidelijke meetnormen voor en als iemand zonder knalpot rondrijdt, krijgt hij een boete. Bij vliegtuigen gaat dat heel anders. Een vliegveld heeft een denkbeeldig geluidspotje wat ze gedurende een jaar mogen “vullen”. De KLM luchtvaartschool mag dus rustig rondknallen met hun Beechcraft Barons zonder geluidsdempers zolang de “geluidsruimte” nog niet is opgevuld. Vliegveld Eelde heeft de “geluidsruimte” ooit laten bepalen toen men nog van plan was om met grote lestoestellen hier te gaan vliegen. Ook toen dat verboden werd, heeft Eelde toestemming gehouden om de veel te grote geluidsruimte te laten bestaan. Dat betekent, dat omwonenden in de praktijk heel weinig wettelijke middelen hebben om te klagen over vliegtuiggeluid. Jan met de pet wordt met een foute brommer meteen bekeurd. De dokter of burgemeester in zijn vliegtuigje wordt geen strobreed in de weg gelegd. Zie ook:
 
Gemeenschapsgeld
Er gaat een grote stroom gemeenschapsgeld naar het vliegveld. Per noordelijke passagier gaat jaarlijks meer dan 150 Euro naar het vliegveld. Dit staat nog buiten de 18,5 miljoen Euro voor de baanverlenging, die de Europese Commissie onlangs ook heeft bestempeld als subsidie. Bijpassen voor de luchtbeveiliging Eelde 3,7 miljoen. Rest bijpassen door Noordelijke bestuurders 1 miljoen jaarlijks en kosten brandweer, marechaussee en douane 2,9. Totaal dus 7,6 miljoen jaarlijks voor ongeveer 69.000 passagiers. Dus meer dan 100 Euro per noordelijke instapper op Eelde. Er blijkt nog veel meer verborgen subsidies richting vliegveld te stromen. Enige leden van VOLE bestuderen dit verschijnsel.
Zie voor meer informatie: Onwettige subsidies, 2005
 
Geschiedenis baanverlenging
Al veertig jaar proberen GAE en de regionale overheden de hoofdstartbaan van vliegveld Eelde te verlengen tot 2500m. Tot nog toe zonder resultaat. Zie ook:
 
GlimmenPrachtig dorp en deel van de gemeente Haren. Er bestaat een klein en een groot circuit. Het grote  circuit van het Groningen Airport Eelde loopt om het dorp heen, het kleine circuit raakt bijna de spoorlijn en vliegtuigen zouden de bebouwde kom moeten mijden. In de praktijk wordt altijd kriskras over het dorp gevlogen want de vliegers in opleiding kunnen van boven de circuits niet zien.
 
Habitatrichtlijn
Wettelijke richtlijn die verdere vernietiging van ons milieu wil tegengaan. Een essentieel deel van deze wet is dat er een overtuigende noodzaak moet zijn van een geplande natuurvernietiging. Volgens ons is nut en noodzaak van de gewilde baanverlenging absoluut afwezig. Na baanverlenging voldoet GAE niet aan de vereisten van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
Klik hier voor een snel overzicht van wat de Habitatrichtlijn is
Klik hier voor de originele EG-brontekst van de Habitatrichtlijn
[Wat betreft de situatie van de beschermde dieren die voorkomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn dient u speciaal te letten op de bepalingen in Artikel 6.] Zie ook:
 
HamburgDe voorlaatste doelstellingen van de baanverlenging is geweest om als satelietluchthaven voor Hamburg en Bremen te gaan functioneren. Deze doelstelling is door de politiek van Groningen en Drenthe in een langetermijnstudie geformuleerd.
 
HarenGemeente waarvan Glimmen een onderdeel uitmaakt en in 2006 uitgeroepen tot groenste gemeente van Nederland. Het grote circuit van het Groningen Airport Eelde loopt om het dorp Glimmen heen, het kleine circuit raakt bijna de spoorlijn en vliegtuigen zouden de bebouwde kom moeten mijden. In de praktijk wordt altijd kriskras over het dorp Glimmen gevlogen. VOLE zou het waarderen als de gemeente Haren deze hinder in haar voorlichtingsmateriaal zou opnemen. Wij vinden dat toekomstige bewoners hierover duidelijk vooraf geïnformeerd moeten worden. Verder roepen wij de gemeente Haren op om stevig voor de milieubelangen van haar inwoners op te komen.
 
Havengeld regeling
De directie van een luchthaven kan via de gebruikstarieven of havengelden, lawaaierige toestellen weren en milieuvriendelijke toestellen stimuleren. VOLE heeft herhaaldelijk aan de luchthaven gevraagd om van deze positieve mogelijkheid gebruik te maken. De directie heeft dit geweigerd. Onlangs is hierover zelfs een rechtszaak tegen de luchthaven aangespannen maar deze zaak is verloren. De directie mag van de Groningse rechter doorgaan en elk mogelijk rommeltoestel toelaten, zolang de jaarlijkse “geluidsruimte” nog niet is opgebruikt. Zie ook:
 
HeemstedeWoonplaats van de huidige Airport directeur. Ook de jongens achter de website van RDR Cargo wonen in Heemstede.
 
Intentieverklaring
De website van het bureau Baanverlenging Eelde
http://www.baanverlenging.nl/home.bve vermeldt onder andere dat er al een intentieverklaring is getekend door het bedrijf RDR Cargo. Dat klinkt heel serieus maar is het niet. Het bedrijf RDR Cargo is een zogenaamd spookbedrijf en bestaat niet. Het bedrijf RDR Cargo bestaat alleen uit een simpele website. Zie ook: www.rdrcargo.com
 
Jaarverslag GAE
Is nuttige informatie om achtergronden luchthaven te bestuderen.
 
KeniaBloemenaanvoer vanuit Kenia blijkt nu de belangrijkste reden te zijn om de verlengde baan aan te leggen. Met deze verrassende mededeling kwam de heer J. Meulendijks tijdens de zitting bij de Raad van State in mei 2007. Deze bloemen zouden dan op de bloemenveiling van Eelde verkocht moeten worden. Zouden de diverse kwekers rondom Eelde van dit nieuwe plan op de hoogte zijn? 
 
Klachten
In het verleden was de afhandeling van klachten ronduit bedroevend. Klachten werden niet geregistreerd of beantwoord. Als er al antwoord kwam was dat vrijwel altijd nietszeggend. VOLE gaf daarom het advies om rechtstreeks bij de Provincie te klagen. Daarmee werden de klachten weliswaar niet verholpen, maar wel gedeponeerd bij de verantwoordelijke overheid. 
Zie ook: CMLE handelt klachten niet serieus af, 2005

Het laatste jaar is de registratie van klachten bij het klachtenbureau verbeterd. Ook is er in de CMLE een omslag merkbaar. Men zegt zich ook bezig te willen houden met de klachten van vliegtuigen die zich formeel aan de regels hielden maar die wel degelijk overlast gaven. Omwonenden hebben hier vrijwel dagelijks mee te maken, met name met de overlast van de les- en oefenvluchten van de KLM Luchtvaart School (KLS). Formeel verlopen die wel volgens de regels, maar in de praktijk is het onacceptabel dat de verouderde toestellen zoveel lawaai maken en laag over de huizen scheren. Doordat de CMLE heeft toegezegd de klachten serieuzer te gaan behandelen heeft VOLE op haar jaarvergadering in mei 2008 besloten, de klachten per 1 juli 2008 weer aan de CMLE te sturen. VOLE zal de afhandeling na een jaar evalueren.
Zie ook:
Veelklager drijft aantal klachten over vliegveld Eelde fors op, 2008
Commissie Eelde gaat bemiddelen, 2008

Meer klachten na verleggen vliegroute Eelde, 2007

Stadskanaal, lichtgewichten en stunten Eelde, 2006

Minder klachten over hinder vliegveld Eelde (??!), 2004

 
Klachtenbureau
Het klachtenbureau van de CMLE. Doordat de CMLE heeft toegezegd de klachten serieuzer te gaan behandelen heeft VOLE op haar jaarvergadering in mei 2008 besloten, haar leden en bezoekers van de website te adviseren  hun klachten over geluidsoverlast sinds 1 juli 2008 weer aan de CMLE te sturen. VOLE zal de afhandeling na een jaar evalueren. Zie ook:
 
Klachtenformulier
Als u een klacht heeft over geluidsoverlast van het vliegveld Eelde kunt u via onderstaande link een klachtenformulier invullen en per e-mail versturen. Stuur uw klacht zowel naar de CMLE als naar de provincie. 
Klachtenbehandeling, 2008
 
KLM Luchtvaartschool
Heet tegenwoordig “modern” KLM Flight Academy maar vliegt nog met 2 zeer ouderwetse Beechcraft Barons 58. Met name deze Beechcraft Barons 58 en de manier waarop ze vliegen over bewoond gebied, maakt het gehele vliegveld buitengewoon ongeliefd bij veel omwonenden. Onlangs heeft VOLE in rechtstreeks overleg bij de KLM Luchtvaartschool  aangedrongen  op  de  aanschaf van nieuwe  geluids-
arme toestellen. Zie ook:
 
Kostenoverschrijding baanverlenging
De baanverlenging gaat veel meer kosten dan waar de noordelijke politiek op rekent. VOLE denkt dat de kostenoverschrijding van de baanverlenging meer dan € 20 miljoen zal bedragen. Zie ook:
 
Letter of intentEngelse term voor een intentieverklaring. Zie ook bij intentieverklaring of bij CDR Cargo.
 
Lijnvluchten
De functie lijnvlucht van luchthaven Eelde wordt door ons van harte toegejuicht. Dit kan dienen als feeder voor Schiphol en staat naar onze mening ten dienste van de noordelijke economie. Deze vluchten vertrekken op een bepaald moment, vliegen eenmaal over en zijn dan weg. Bij de retourvlucht idem dito. Deze geringe hinder wordt door iedereen geaccepteerd.
Hetzelfde geldt voor zakenvluchten, die af en toe op Eelde komen en vertrekken. Het punt is alleen dat lijnvluchten door het geringe achterland van GAE meestal geen lang leven beschoren zijn. Zie ook:
 
London
Zowel Ryanair als VLM heeft in het verleden getracht een lijndienst naar London vanaf Eelde te exploiteren. Beide maatschappijen zijn daarmee weer gestopt. Reden: de lijndiensten rendeerden niet wegens gebrek aan belangstelling ondanks alle mooie verhalen van de luchthavendirectie van Groningen Airport Eelde.  Overigens heeft London City Airport, gelegen in (nabij het centrum van) London, een landingsbaan van 1508 meter lengte. Deze baan is maar liefst 192 meter korter (!) dan de huidige baan van Eelde! Een duidelijker bewijs, dat baanlengte geen beperking is voor een succesvolle luchthaven, is er niet. De grootte van het achterland is bepalend voor commercieel succes.
 
Luchtvaart en klimaat
Door de klimaatverandering wordt de roep om maatregelen voor de reductie van CO2 uitstoot steeds luider, te meer omdat de luchtvaart nog immer vrijuit haar gang kan gaan. Ook luchthaven Eelde heeft met die klimaatdiscussie te maken.
Zie ook:
 
Luchtvracht
Sinds de zitting bij de Raad van State van mei 2007, weten we dat het aantrekken van luchtvracht, de belangrijkste reden voor de door GAE zo gewenste baanverlenging blijkt te zijn. Zie ook bij RDR Cargo, Kenia en Bloemen.

Overigens is t/m october 2007 slechts 2 ton luchtvracht op Eelde vervoerd. Als vergelijking: Maastricht heeft in deze periode meer dan achtenveertigduizend ton getransporteerd. (24.000 keer meer dus).
Deze magere twee ton luchtvracht is wel een erg magere reden om de baan te verlengen. Nu zegt de directie natuurlijk dat als de baan er eenmaal ligt, de vracht vanzelf komt. Maastricht ligt tussen indrukwekkende industriegebieden. Eelde echter heeft geen industriëel achterland. Ook als de lange baan er eenmaal ligt, blijft het achterland gewoon leeg. Zie ook:
 
MakelaarsWij zouden het waarderen als de verkopende makelaars ruim vóór de koop informatie zouden verschaffen over de ligging van circuits en de hinder die circuits voor de bewoners geven. Hetzelfde verwachten en vragen we ook van de gemeenten in de buurt van het vliegveld.
 
Meulendijks
Jeroen Meulendijks was directeur van luchthaven Eelde van 1 december
2000 tot 1 februari 2009. Op de ledenvergadering van VOLE van 4 april 2001 kreeg Meulendijks alle ruimte van VOLE om zijn ideeën over GAE naar voren te brengen. Desgevraagd meldde hij dat de luchthaven de intentie had de haalbaarheid van een convenant met omwonenden naar voorbeeld van Eindhoven te onderzoeken. Een duidelijk voorbeeld van een uitgestoken hand van VOLE om met de luchthaven samen te werken. Later draaide Meulendijks (nadat hij door zijn commissarissen was teruggefloten?!) de zaken in de publiciteit om, en beweerde hij dat de luchthaven een convenant aan VOLE had aangeboden, maar dat VOLE dit aanbod had afgeslagen; een kras staaltje van verdraaiing van de feiten. Ook in de jaren hierna heeft Meulendijks voor zover bekend nooit meer gereageerd op oproepen van VOLE om samen te werken aan een duurzaam beheer van het vliegveld op basis van een realistisch bedrijfsplan. Zie ook:
VVD'er Pieter Hofstra: GAE dreigt stiefkindje te worden, 2008
 
Milieucommissie
De nieuwe luchtvaartwet RMBL (Regelgeving voor Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) regelt de decentralisatie van de zeggenschap over regionale luchthavens naar de provincies. Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de RBML eind 2007 heeft Minister Eurlings toegezegd met een Luchthavennota te komen. In deze nota zal worden aangegeven of Rotterdam, Maastricht, Eindhoven, Enschede en Eelde gaan behoren tot de luchthavens van nationale betekenis, of dat de zeggenschap gedecentraliseerd wordt naar de provincies. In het laatste geval wordt de provincie Drenthe het ‘bevoegd gezag’ voor Eelde en moet de provincie voor het vliegveld een zogenaamd ‘luchthavenbesluit’ vaststellen.
In het ‘luchthavenbesluit vliegveld Eelde’ worden de gebruiksmogelijk- heden geregeld: dus ook de geluidsruimte, de lengte van de banen, de openingstijden, de nieuwe milieucommissie “Commissie Regionaal Overleg (CRO), etc. Deze nieuwe milieucommissie gaat de CMLE vervangen indien de provincie Drenthe het bevoegd gezag wordt.
Zie ook:
 
Milieuvervuiling
Onder milieuvervuiling verstaan wij niet alleen geluidshinder (zie aldaar) maar luchtverontreiniging door luchtverkeer. Zie ook:
 
Militaire vluchten
Eelde is statutair gesticht als een burgerluchthaven. VOLE vindt het dan ook niet acceptabel als de luchthaven geheel wordt opengesteld voor militaire doeleinden. Voor een noodlanding moet de haven natuurlijk open staan maar structureel gaan oefenen met militaire helikopters is natuurlijk van de gekke. Veel van de gebruikte militaire toestellen zijn zeer lawaaiig, vooral de helikopters en de zware transportvliegtuigen. VOLE heeft een rechtszitting aangespannen tegen de ontheffing voor militaire vluchten die GAE heeft aangevraagd. Zie ook:
 
MissieWij hebben vier speerpunten gedefinieerd als onze missie:
 • Tegenhouden van de baanverlenging om toekomstige uitbreiding van geluidshinder tegen te gaan en ook voor het behoud van waardevolle natuurwaarden
 • Fatsoenering bewerkstelligen van de hinderlijke les- en circuitvluchten
 • Bevorderen van transparantie van de geldstromen die bij GAE binnenkomen en ervoor zorgen dat die geldstromen vloeien volgens de geldende regels
 • Een correcte en effectieve klachtenbehandeling bewerkstelligen.
 
Motivering leden VOLE & SRVE
Mensen vragen vaak waarom veel leden van VOLE zo gemotiveerd zijn om veel tijd en energie te steken in hun activiteiten. Het blijkt dat de motieven van de verschillende leden nogal verschillen. De een richt zich vooral op natuurbescherming en een ander geeft vooral aandacht aan de financiële escapades van het vliegveld. De belangrijkste motieven zijn:
 1. Kwaadheid over de hinder door het ongebreidelde circuitvliegen, gecombineerd met de gedachte dat dit rondjesvliegen geen enkel economisch nut oplevert voor de omwonenden.
 2. Boosheid over de geplande verwoesting van 70 ha natuurlandschap voor een baanverlenging, die wij zinloos vinden. Bovendien geeft deze meer hinder in de toekomst.
 3. Stijgende ergernis over de grote sommen geld, die naar het vliegveld worden gesluisd.
 4. De manier waarmee met klachten wordt omgegaan versterkt de ergernis nog in hoge mate.
 
Natuur
Behoud van de waardevolle natuur en het mooie landschap, is een zeer belangrijk motief in de strijd tegen de baanverlenging. Zie ook:
 
Niet tegen GAE
VOLE is niet tegen het vliegveld. VOLE steekt hierbij een uitnodigende hand uit naar directie en commissarissen van Groningen Airport Eelde. Om GAE duurzaam te laten voortbestaan zijn nieuwe ambities nodig. Daarbij hoort een nieuw bedrijfsplan. VOLE is bereid in het kader daarvan mee te werken aan een convenant tussen GAE en de omwonenden.
 
Nut en noodzaak
Een belangrijk element in de strijd tegen de baanverlenging. Wettelijk behoort er een gezonde afweging te worden gemaakt tussen de noodzaak om stukken natuur te vernietigen inclusief de kosten die dit met zich meebrengt en het nut dat een verlengde baan voor het vliegveld en de omgeving gaat opbrengen. Beide elementen zijn erg slordig en onzorgvuldig voorbereid en blijken weinig doordacht te zijn door het ministerie van V&W en de vliegveldautoriteiten. Nut en noodzaak leveren steeds voldoende munitie in de juridische discussies. Zie ook:
 
Opinieonderzoeken
Er zijn diverse opinieonderzoeken gehouden onder de omwonenden van GAE. In september 1999 is een groot onderzoek gedaan door TNO. In 2006 is in opdracht van het vliegveld een telefonische enquête gehouden door onderzoekers van de Universiteit Groningen. Wij hadden u graag dit rapport via “downloads” beschikbaar gesteld maar GAE heeft dit ons niet toegestaan. Emeritus professor C. Vlek heeft ernstige bezwaren geformuleerd tegen de gevolgde methodiek. Het rapport waarin hij deze analyse geeft, is te vinden onder Menuknop Kennisdomein:
 
Overlast
Het grote dilemma van Groningen Airport Eelde is, dat de activiteiten die het meeste overlast geven het minst nuttig zijn voor de omgeving en omgekeerd.
 • Lijn- en zakenvluchten. Hoogste nut >>>>>Geen overlast
 • Circuit & lesvluchten. Geen enkel nut >>>>Enorme overlast

Bij discussie over een convenant zal de balans tussen overlast en nut een grote rol spelen.

 
Overschrijding begroting baanverlenging
VOLE is overtuigd dat de baanverlenging veel meer gaat kosten dan de 18,5 miljoen, die voor het project beschikbaar is gesteld. Los hiervan vinden we project volkomen overbodig en zeer nadelig voor de omgeving. De diverse aandeelhouders zoals de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo doen er goed aan om alvast heel veel extra miljoenen opzij te zetten. Zie ook:
Kostenoverschrijding baanverlenging nu al meer dan
€ 10 miljoen, 2007

Ongedekt tekort baanverlenging € 20 miljoen, 2008
 
Partij van de Arbeid
Althans de PvdA-fractie van de Provinciale Staten in Drenthe begint af en toe kritische geluiden te geven betreffende de financiën van het vliegveld. Men begint hier kennelijk “nattigheid” te voelen over o.a. de betrouwbaarheid van prognoses en toezeggingen. De PvdA in Groningen loopt nog geheel aan de leiband van de partij-apparatsjiks als H. Calon en lijkt ruim voorzien van oogkleppen.
Zie ook:
 
Passagiers prognoses
De passagiersprognoses, die de baanverlenging moeten onderbouwen, zijn uit de lucht gegrepen en veel te optimistisch. De adviesbureaus werken naar uitkomsten toe, die de luchthaven hen opgeeft. Ze baseren zich consequent op verkeerde gegevens en verwaarlozen de concurrentie. Volgens het vliegveld groeit de passagiersmarkt voor Eelde tot 518.000 passagiersbewegingen in 2015. Dat betekent een groei van 16,5% per jaar. De gemiddelde groei van 1998 tot 2006 was een magere 1,6% per jaar. De prognoses lijken dus inderdaad uit de lucht gegrepen. Lees ook:
 
Persberichten
Hieronder treft u alle berichten over tal van onderwerpen aan waarmee VOLE in de afgelopen jaren de publiciteit heeft gezocht. 
 
Pleitnota
VOLE heeft - mede namens SRVE - 7 maart 2007 op een hoorzitting in Dordrecht haar bezwaarschrift toegelicht tegen de ontheffing van de Flora en Faunawet, die verleend is door het Ministerie van LNV ten behoeve van de baanverlenging. Als u de volledige pleitnota wilt inzien, klik op Pleitnota VOLE, 2007
 
Raad van State
Hoogste college van Staat, waar de procedure over de baanverlenging voor de tweede maal behandeld is. Op 11 juni 2008 is het dossier baanverlenging voor de tweede keer door de Raad van State vernietigd.  De Raad van State heeft m.b.t. de beroepen tegen de Beslissing op Bezwaar inzake het Aanwijzingsbesluit / baanverlenging van vliegveld Eelde uitgesproken dat:
 • de Beslissing op Bezwaar van 14-3-06 is vernietigd
 • het Aanwijzingsbesluit wat betreft de baanverlenging is geschorst totdat een nieuwe beslissing op bezwaar is genomen
 • De overwegingen hierbij zijn dat de staatssteun voor de baanverlenging van € 18,6 miljoen had moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie.
Een nieuwe Beslissing op Bezwaar kan pas worden genomen nadat de staatssteun is aangemeld en de Europese Commissie hierover heeft geoordeeld dat deze steun toelaatbaar is. VOLE is blij met deze beslissing om de baanverlenging af te schieten. Na tientallen jaren procederen tegen de baanverlenging is er nu eindelijk uitzicht op het verdwijnen van dit absurde plan. We zijn er namelijk van overtuigd dat de Europese Commissie de staatssteun aan de baanverlenging als ontoelaatbaar zal beoordelen. Dat ook de luchthaven en het rijk hiervan overtuigd zijn, blijkt uit het feit dat ze niet het lef hebben gehad de steun eerder aan te melden voor toetsing. Zie ook:
 
RBML
Op 25 november 2008 kwam in de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel RBML (Regelgeving Burger- en Militaire Luchthavens) aan de orde, dat door de Tweede Kamer op 18 oktober 2007 is aangenomen.
De minister wil haast maken met het wetsvoorstel RBML, dat het oude SBL (Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen) dat per 25 december 2008 afloopt, moet gaan vervangen.
Helaas neemt men hierbij niet de nodige zorgvuldigheid in acht. In de procedure en de inhoud van de RBML schuilen zeer ernstige gebreken, ondermeer met betrekking tot de rechtsbescherming van betrokkenen, zoals omwonenden van (regionale) luchthavens.
Zo bepaalt de RBML dat de toegang tot de bestuursrechter en Raad van State vervalt bij vliegvelden, indien er “voor burgerluchthavenverkeer sprake is van een samenwerking bij de verdeling van luchthavenluchtverkeer met de luchthaven Schiphol.” Nergens in de RBML of in de Wet luchtvaart is het begrip samenwerking gedefinieerd. Voor de rechter zou het er op neer kunnen komen dat de kwalificatie “samenwerking” betekenisloos is. En dat leidt tot de conclusie dat voor luchthavens van nationale betekenis geen beroep mogelijk is op grond van de Awb (Algemene wet bestuursrecht).
De Raad van State heeft ernstige kritiek geleverd op het wetsvoorstel: “ … wordt voorbijgegaan aan de ernstige bezwaren die uitsluiting van het beroep op de bestuursrechter oproept. Met name het luchthavenbesluit heeft belangrijke gevolgen voor de ruimtelijke indeling in het gebied rondom de luchthaven en het woon- en leefklimaat van degenen die in de buurt van de luchthaven wonen.”
Het blijft onduidelijk ten aanzien van welke luchthaven ‘samenwerking’ bij de verdeling van luchthavenluchtverkeer met luchthaven Schiphol wordt voorzien. De vraag is of de luchtvaartnota, die de  minister heeft toegezegd, hier op ingaat. In de voorgelegde AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) Besluit burgerluchthavens is hierover niets te vinden.
Hoe dan ook, niet alleen de betrokkenen – maar ook de beide Kamers der Staten Generaal – verliezen hun invloed hierop. Dit is een zeer ernstig gebrek aan het wetsvoorstel.
Om die reden heeft VOLE een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. VOLE concludeert dat het wetsvoorstel RBML ernstig tekort schiet. VOLE heeft beide Kamers verzocht te bevorderen dat omwonenden en anderen, die belang hebben bij de regionale luchthavens, hun rechtsbescherming behouden, zoals oorspronkelijk ook bedoeld was in amendement 43 van de Tweede Kamer.
Op 16 december 2008 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel RBML aangenomen. De fracties van GroenLinks, de SP, D66, de OSF, de PvdD en de Fractie-Yildirim stemden tegen. De RMBL is daarmee wet geworden. Om de Eerste Kamer over te halen om met het wetsvoorstel in te stemmen heeft de minister van V&W de toezegging gedaan over de motie-Haverkamp. Die blijft tot de bespreking van de Luchtvaartnota buiten werking. De motie-Haverkamp regelt dat bij luchthavens die onder het nationale luchtvaartsysteem vallen voor de omwonenden geen beroep op de bestuursrechter mogelijk is. Dat is een ernstige aantasting van de rechtsbescherming zoals omwonenden – bijvoorbeeld bij vliegveld Eelde - die thans hebben. Zie ook:
 
RDR Cargo
De site van het project Baanverlenging meldt trots het volgende: Luchtvracht wordt een serieuze bedrijfstak op Eelde. GAE zal zich ontwikkelen tot een logistiek centrum. Bedrijven die goederen door de lucht willen vervoeren wachten met smart op de baanverlenging. Het bedrijf RDR Cargo heeft zelfs al een intentieverklaring getekend om luchtvracht te gaan uitvoeren.
VOLE heeft ontdekt dat RDR Cargo een spookbedrijf is. RDR Cargo bestaat niet en heeft alleen een simpele website. De jongens achter deze site wonen enkele straten van de directeur van GAE vandaan. Als de baanverlenging er eenmaal ligt, gaan deze boys beginnen op Eelde. VOLE neemt dit niet serieus. Zie verder de site van dit niet bestaande bedrijf: www.rdrcargo.com
Het bedrijf SIG real estate is ook wat moois. Hier zit de ex-wethouder van Groningen Roel Schuiling als mededirecteur. Deze broeders gaan samen met RDR Cargo een loods bouwen van uw centen, als de baanverlenging, ook van centen, er eenmaal ligt. Wij van VOLE, zullen alles doen om dit tegen te houden. Alle procedures betalen wij overigens uit onze eigen zak in tegenstelling tot de voorstanders van de baanverlenging.
 
Recreatie sector
Het effect van toenemende geluidsbelasting door baanverlenging op de werkgelegenheid toeristische- en recreatiesector is negatief. Tijdens de zitting bij de Raad van State, heeft een recreatieondernemer uit Roden een hartstochtelijk pleidooi gehouden tegen de baanverlenging ivm voorzien verlies aan recreanten. Dit effect wordt stelselmatig verwaarloosd. Zie ook:
 
Regionale luchthavens
Dit zijn de luchthavens van Eelde, Lelystad, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Twente. Met name de luchthavens van Lelystad en Eindhoven worden in de politiek genoemd als overloopluchthaven van Schiphol, als Schiphol beperkt wordt in zijn maximum aantal toelaatbare vluchten. Zie ook:
 
Reserves GAE
GAE teert met € 500.000 per jaar in op de reserves.
De Staatssteun uit 2001 (de afkoopsom) van € 7.260.483 is opgenomen in de 'Algemene Reserve'. De stand van de ‘Algemene Reserve' per 2001 was € 9.320.851.
Per 2006 (5 jaar later) is de stand echter € 6.838.024. - Er  is dus € 2,5 mln. ingeteerd ofwel 5 ton per jaar, boven op de €1 mln. waarmee de aandeelhouders jaarlijks het verlies afdekken. Zie ook:
 
Samenwerking
VOLE wil zeker samenwerken met het vliegveld om tot een betere verstandhouding met de omwonenden te komen. Wij ondersteunen vliegactiviteiten, die voor de noordelijke economie van belang zijn zoals de zakenvluchten en lijnvluchten. Tegenover vakantievluchten staan we neutraal. Circuitvluchten horen in dit druk bewoonde gebied niet thuis. Ook willen we onze expertise ten dienste stellen van het vliegveld om tot een goede klachtenbehandeling te komen.
 
Speerpunten VOLE
VOLE heeft een duidelijke strategie gebaseerd op onze leidende visie. Wij hebben vier speerpunten gedefinieerd als onze missie:
 • Tegenhouden van de baanverlenging om toekomstige uitbreiding van geluidshinder tegen te gaan en ook voor het behoud van waardevolle natuurwaarden
 • Fatsoenering bewerkstelligen van de hinderlijke les- en circuitvluchten
 • Bevorderen van transparantie van de geldstromen die bij GAE binnenkomen en ervoor zorgen dat die geldstromen vloeien volgens de geldende regels
 • Een correcte en effectieve klachtenbehandeling bewerkstelligen.
 
Staatssteun
Staatssteun zijn maatregelen die ondernemingen selectief economische voordelen verlenen. Dit is volgens artikel 87 van het EG-verdrag verboden. Steunmaatregelen kunnen immers de concurrentieverhou-dingen verstoren. Dit kan ongunstig zijn voor het handelsverkeer. Voorbeelden van steunmaatregelen zijn directe subsidies en rentesubsidies, maar ook door het Rijk in rekening gebrachte te lage grondprijzen. Zie ook:
 
Staten van Drenthe en Groningen
De beide provinciale staten zijn mede aandeelhouders van de luchthaven. De noordelijke regio past tot 2013 elk jaar een miljoen euro bij in de verliesafdekking van het vliegveld. Omdat het vliegveld in de provincie Drenthe ligt krijgen de Staten van Drenthe over enige tijd de verantwoordelijkheid voor de handhaving van milieuregels. De huidige milieucommissie CMLE, zal dan worden opgeheven en krijgt een nieuwe wettelijke vorm. VOLE gaat in overleg met de provincie Drenthe om tot een werkbare en effectieve regeling te komen. Op dit ogenblik doet de Europese Commissie onderzoek naar de rechtmatigheid van deze betaling van 1 miljoen als verliesafdekking. Recentelijk heeft VOLE beide Staten nog gewezen op nog te verwachten financiële verrassingen. Klik hier om deze brief te zien. Zie ook:
 
Stavanger
City Star begon half september 2006 met de verbinding Eelde-Stavanger. Er waren vanuit de olie- en gaswereld geregeld zakenvluchten op Stavanger. De directie van GAE dacht aan aanbodgestuurde marketing en kreeg City Star zover deze lijndienst te gaan exploiteren. De lijndienst wordt in ieder geval komend seizoen niet hervat. ”Het aantal passagiers was daarvoor te teleurstellend”, vertelt Wendy Buist van de Schotse luchtvaartmaatschappij City Star Airlines.
 
Subsidies
Er gaat een brei aan zichtbare en verborgen subsidies naar het vliegveld. Per noordelijke passagier gaat jaarlijks meer dan 150 Euro (HONDERDVIJFTIG EURO) richting Eelde. Zo heeft de Staat € 18,5 miljoen betaald voor de baanverlenging, die de Europese Commissie onlangs heeft bestempeld als verboden staatssteun. Per jaar nemen de aandeelhouders het exploitatieverlies van GAE van € 1 miljoen voor hun rekening (staatssteun). En zo blijken er nog veel meer verborgen subsidies richting vliegveld te stromen. Enige leden van VOLE onderzoeken deze geldstromen. Geregeld worden de bevoegde autoriteiten van de laatste bevindingen op de hoogte gebracht. Zie ook het memo: Onwettige subsidies, 2005
 
Tarieven
De directie van een luchthaven kan via de gebruikstarieven of havengelden, lawaaierige toestellen weren en milieuvriendelijke toestellen stimuleren. VOLE heeft herhaaldelijk aan de luchthaven gevraagd om van deze positieve mogelijkheid gebruik te maken. De directie heeft dit geweigerd. Onlangs is hierover zelfs een rechtszaak tegen de luchthaven aangespannen maar deze zaak is verloren. De directie mag van de Groningse rechter doorgaan en elk mogelijk rommeltoestel toelaten, zolang de jaarlijkse “geluidsruimte” nog niet is opgebruikt. Zie ook:
 
Terrorismedreiging
Een vliegveld zonder terrorismedreiging is niet serieus. Groningen Airport Eelde heeft daarom het volgende bedacht. “Laten we VOLE aanmelden als een potentieel terroristische organisatie”. Ik verzin het niet want het is waar gebeurd. Een van onze meest prominente leden heeft in april 2006 bezoek gehad van een rechercheur en is ondervraagd over mogelijk terroristische ideeën. Ons lid heeft de dappere onderzoeker te woord gestaan en vervolgens een lijst gegeven van diverse wetsovertredingen begaan door het vliegveld zelf. Daarna is de man de deur gewezen. De man zei op dit "spoor" te zijn gezet door medewerkers van het vliegveld. Zo denkt GAE met omwonenden te moeten omgaan.
 
Transitpassagiers
Dit zijn passagiers die op andere vliegvelden zijn ingestapt en hier op Eelde even moeten wachten tot de Eelde-passagiers zijn in- of uitgestapt. Deze transitpassagiers hebben niets met de vakantiemarkt van GAE te maken. Toch rekent GAE deze transitpassagiers mee in de passagiersaantallen van GAE. Wij vinden dat deze transito passagiers apart moeten worden vermeld in de jaarverslagen van GAE. De huidige manier van verslaglegging en van publiciteit is erg misleidend. Men blaast op deze manier het belang van het vliegveld onnodig op.
 
Veiligheid vliegveld Eelde
Aan de orde is hier de veiligheid van piloten en van omwonenden van GAE, die bewaakt wordt door de luchtverkeersleiding op GAE. De luchtverkeersleiding staat onder druk omdat de kosten van de organisatie van deze dienst ruim € 3,3 miljoen bedragen waar maar dekking van € 592.000 uit heffingen commerciële vluchten tegenover staat. Het tekort van € 2,8 miljoen wordt nu nog door de landelijke overheid bijgepast, maar dit gaat ophouden. Als men zou overwegen zonder luchtverkeersleiding op GAE te gaan vliegen is de veiligheid van piloten en omwonenden direct in het geding. Zie ook:
 
Verliesafdekking
Vliegveld Eelde maakt al jarenlang een structureel verlies van 1 miljoen Euro. In het verleden is dit verlies gedragen door de aandeelhoudende bestuursorganen (de Staat, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo). In 2001 is de Staat als medeverliesdrager teruggetreden. In 2003 hebben de resterende aandeelhoudende bestuursorganen de staatsaandelen overgenomen en zijn onderling een overeenkomst aangegaan waarbij is vastgelegd:
a) gedurende maximaal 10 jaar zal per jaar een vaste, maximale
    bijdrage in de exploitatieverliezen worden betaald aan de GAE van
    € 1,0 miljoen en
b) deze bijdrage wordt volgens een vaste verdeelsleutel door de
    betreffende bestuursorganen gedragen.
Deze verliesafdekking is exploitatiesteun, die niet is gemeld bij de Europese Commissie. Het zou kunnen dat deze steun ook binnenkort wordt verboden.
 
VOLE
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde bestaat uit ongeveer 800 leden. Zie ook:
 
Voorterrein luchthaven Eelde
Op het voorterrein van de luchthaven zijn een aantal ontwikkelingen te zien geweest die op zijn minst bedenkelijk zijn te noemen. Koop Tjuchem dochter Geveke heeft de grond uiterst goedkoop in handen gekregen voor de nieuwbouw van de kantoorflat voor Koop dochter Nacap. De vraag blijft of, en zo ja, waarom de aandeelhouders, waaronder het rijk, akkoord gegaan zijn met verkoop, en dan nog wel tegen een zo laag bedrag. Zie ook:
 
Vrienden
De Stichting Vrienden Groningen Airport Eelde is opgericht in 1998 als reactie op het succes van onze vereniging VOLE.
De “Vrienden” ondersteunen de luchthaven met promotiecampagnes en lobbyactiviteiten. Ze hebben volgens VOLE het volste recht om voor hun overtuiging uit te komen en het heilig geloof in hun luchthaven ongehinderd te belijden.

Minder waardering hebben wij voor illegale acties die lange tijd vanuit de achterban van de “Vrienden” zijn ondernomen richting bestuursleden van VOLE.
Veel van onze bestuursleden zijn sinds 1998 bestookt met een groot aantal, altijd anonieme, dreig- en scheldbrieven.
We hebben sterke aanwijzigingen dat deze activiteiten op zijn minst de steun hebben gehad van de vroegere vliegvelddirectie. De namen van enkele daders zijn overigens bij de politie bekend.
Directeur J. Meulendijks heeft zich duidelijk gedistantieerd van deze activiteiten en na zijn inwerkperiode is het sturen van dreig- en scheldbrieven vrijwel opgehouden.
Klik hier voor een voorbeeld van een scheldbrief
 
Wit (de)
Drs. J. de Wit is als professor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en tevens directeur van Airneth. Airneth is opgericht door deze Jaap de Wit, hoogleraar luchtvaarteconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Airneth wordt gefinancierd door het Directoraat-generaal Transport en Luchtvaart. Airneth organiseert regelmatig diverse activiteiten (workshops, seminars en congressen).
Hij heeft de Drentse PvdA-fractie onlangs geadviseerd en heeft een kritisch rapport geschreven over de plannen voor de baanverlenging. Vooral de door GAE gehanteerde passagiersprognoses en de plannen voor luchtvracht, oogsten buitengewoon veel kritiek. Zie ook:
 spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.