spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Zoekindex


Allemaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
R
Begrippen Uitleg
Raad van State
Hoogste college van Staat, waar de procedure over de baanverlenging voor de tweede maal behandeld is. Op 11 juni 2008 is het dossier baanverlenging voor de tweede keer door de Raad van State vernietigd.  De Raad van State heeft m.b.t. de beroepen tegen de Beslissing op Bezwaar inzake het Aanwijzingsbesluit / baanverlenging van vliegveld Eelde uitgesproken dat:
  • de Beslissing op Bezwaar van 14-3-06 is vernietigd
  • het Aanwijzingsbesluit wat betreft de baanverlenging is geschorst totdat een nieuwe beslissing op bezwaar is genomen
  • De overwegingen hierbij zijn dat de staatssteun voor de baanverlenging van € 18,6 miljoen had moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie.
Een nieuwe Beslissing op Bezwaar kan pas worden genomen nadat de staatssteun is aangemeld en de Europese Commissie hierover heeft geoordeeld dat deze steun toelaatbaar is. VOLE is blij met deze beslissing om de baanverlenging af te schieten. Na tientallen jaren procederen tegen de baanverlenging is er nu eindelijk uitzicht op het verdwijnen van dit absurde plan. We zijn er namelijk van overtuigd dat de Europese Commissie de staatssteun aan de baanverlenging als ontoelaatbaar zal beoordelen. Dat ook de luchthaven en het rijk hiervan overtuigd zijn, blijkt uit het feit dat ze niet het lef hebben gehad de steun eerder aan te melden voor toetsing. Zie ook:
 
RBML
Op 25 november 2008 kwam in de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel RBML (Regelgeving Burger- en Militaire Luchthavens) aan de orde, dat door de Tweede Kamer op 18 oktober 2007 is aangenomen.
De minister wil haast maken met het wetsvoorstel RBML, dat het oude SBL (Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen) dat per 25 december 2008 afloopt, moet gaan vervangen.
Helaas neemt men hierbij niet de nodige zorgvuldigheid in acht. In de procedure en de inhoud van de RBML schuilen zeer ernstige gebreken, ondermeer met betrekking tot de rechtsbescherming van betrokkenen, zoals omwonenden van (regionale) luchthavens.
Zo bepaalt de RBML dat de toegang tot de bestuursrechter en Raad van State vervalt bij vliegvelden, indien er “voor burgerluchthavenverkeer sprake is van een samenwerking bij de verdeling van luchthavenluchtverkeer met de luchthaven Schiphol.” Nergens in de RBML of in de Wet luchtvaart is het begrip samenwerking gedefinieerd. Voor de rechter zou het er op neer kunnen komen dat de kwalificatie “samenwerking” betekenisloos is. En dat leidt tot de conclusie dat voor luchthavens van nationale betekenis geen beroep mogelijk is op grond van de Awb (Algemene wet bestuursrecht).
De Raad van State heeft ernstige kritiek geleverd op het wetsvoorstel: “ … wordt voorbijgegaan aan de ernstige bezwaren die uitsluiting van het beroep op de bestuursrechter oproept. Met name het luchthavenbesluit heeft belangrijke gevolgen voor de ruimtelijke indeling in het gebied rondom de luchthaven en het woon- en leefklimaat van degenen die in de buurt van de luchthaven wonen.”
Het blijft onduidelijk ten aanzien van welke luchthaven ‘samenwerking’ bij de verdeling van luchthavenluchtverkeer met luchthaven Schiphol wordt voorzien. De vraag is of de luchtvaartnota, die de  minister heeft toegezegd, hier op ingaat. In de voorgelegde AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) Besluit burgerluchthavens is hierover niets te vinden.
Hoe dan ook, niet alleen de betrokkenen – maar ook de beide Kamers der Staten Generaal – verliezen hun invloed hierop. Dit is een zeer ernstig gebrek aan het wetsvoorstel.
Om die reden heeft VOLE een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. VOLE concludeert dat het wetsvoorstel RBML ernstig tekort schiet. VOLE heeft beide Kamers verzocht te bevorderen dat omwonenden en anderen, die belang hebben bij de regionale luchthavens, hun rechtsbescherming behouden, zoals oorspronkelijk ook bedoeld was in amendement 43 van de Tweede Kamer.
Op 16 december 2008 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel RBML aangenomen. De fracties van GroenLinks, de SP, D66, de OSF, de PvdD en de Fractie-Yildirim stemden tegen. De RMBL is daarmee wet geworden. Om de Eerste Kamer over te halen om met het wetsvoorstel in te stemmen heeft de minister van V&W de toezegging gedaan over de motie-Haverkamp. Die blijft tot de bespreking van de Luchtvaartnota buiten werking. De motie-Haverkamp regelt dat bij luchthavens die onder het nationale luchtvaartsysteem vallen voor de omwonenden geen beroep op de bestuursrechter mogelijk is. Dat is een ernstige aantasting van de rechtsbescherming zoals omwonenden – bijvoorbeeld bij vliegveld Eelde - die thans hebben. Zie ook:
 
RDR Cargo
De site van het project Baanverlenging meldt trots het volgende: Luchtvracht wordt een serieuze bedrijfstak op Eelde. GAE zal zich ontwikkelen tot een logistiek centrum. Bedrijven die goederen door de lucht willen vervoeren wachten met smart op de baanverlenging. Het bedrijf RDR Cargo heeft zelfs al een intentieverklaring getekend om luchtvracht te gaan uitvoeren.
VOLE heeft ontdekt dat RDR Cargo een spookbedrijf is. RDR Cargo bestaat niet en heeft alleen een simpele website. De jongens achter deze site wonen enkele straten van de directeur van GAE vandaan. Als de baanverlenging er eenmaal ligt, gaan deze boys beginnen op Eelde. VOLE neemt dit niet serieus. Zie verder de site van dit niet bestaande bedrijf: www.rdrcargo.com
Het bedrijf SIG real estate is ook wat moois. Hier zit de ex-wethouder van Groningen Roel Schuiling als mededirecteur. Deze broeders gaan samen met RDR Cargo een loods bouwen van uw centen, als de baanverlenging, ook van centen, er eenmaal ligt. Wij van VOLE, zullen alles doen om dit tegen te houden. Alle procedures betalen wij overigens uit onze eigen zak in tegenstelling tot de voorstanders van de baanverlenging.
 
Recreatie sector
Het effect van toenemende geluidsbelasting door baanverlenging op de werkgelegenheid toeristische- en recreatiesector is negatief. Tijdens de zitting bij de Raad van State, heeft een recreatieondernemer uit Roden een hartstochtelijk pleidooi gehouden tegen de baanverlenging ivm voorzien verlies aan recreanten. Dit effect wordt stelselmatig verwaarloosd. Zie ook:
 
Regionale luchthavens
Dit zijn de luchthavens van Eelde, Lelystad, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Twente. Met name de luchthavens van Lelystad en Eindhoven worden in de politiek genoemd als overloopluchthaven van Schiphol, als Schiphol beperkt wordt in zijn maximum aantal toelaatbare vluchten. Zie ook:
 
Reserves GAE
GAE teert met € 500.000 per jaar in op de reserves.
De Staatssteun uit 2001 (de afkoopsom) van € 7.260.483 is opgenomen in de 'Algemene Reserve'. De stand van de ‘Algemene Reserve' per 2001 was € 9.320.851.
Per 2006 (5 jaar later) is de stand echter € 6.838.024. - Er  is dus € 2,5 mln. ingeteerd ofwel 5 ton per jaar, boven op de €1 mln. waarmee de aandeelhouders jaarlijks het verlies afdekken. Zie ook:
 spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.