spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 

Baanverlenging van het vliegveld Eelde nog lang geen uitgemaakte zaak
Geschreven door VOLE   
donderdag 12 januari 2006

Baanverlenging van het vliegveld Eelde is nog lang geen uitgemaakte zaak

 

In de Noordelijke politiek is al vele jaren een streven gangbaar naar een verlenging van de hoofdstart- en landingsbaan van het vliegveld Eelde van 1800 naar 2500 meter.

Dat het tot baanverlenging komt, spreekt echter bepaald niet vanzelf. Daarvoor mankeert er te veel aan het  beslissingsproces dat de overheid heeft gevolgd....

We geven hieronder de hoofdzaken aan en werken die vervolgens uit:

 

De overheid beschikt niet over de voorgeschreven informatie

1.   nut en noodzaak van baanverlenging zijn niet onderbouwd

2.   er is geen geldig milieueffectrapport

 

Zelfs de aandeelhouders beschikken niet over voldoende informatie

      3.   er is niet aangetoond dat de verliezen van de luchthaven afnemen na baanverlenging.

 

Bovendien houdt baanverlenging schending van wetgeving in

      4.   voorspeld gebruik door zwaardere vliegtuigen na baanverlenging heeft een negatieve invloed op het vogelrichtlijngebied Onnerpolder/Zuidlaardermeer en is daardoor in strijd met de Europese wetgeving.

      5.   baanverlenging betekent vernietiging van vleermuisvliegroutes, foerageergebieden, balts- en voortplantingsplaatsen. Dit is in strijd met de natuurwetgeving

 

1. nut en noodzaak van baanverlenging is niet onderbouwd

 

Begin jaren 80 van de vorige eeuw kwam bij een aantal noorderlingen, waaronder leden van gedeputeerde staten van de provincies Groningen en Drenthe, de gedachte op dat het verlengen van de startbaan van vliegveld Eelde goed zou zijn voor de noordelijke economie. Zij zetten dit op de politieke agenda, en lieten onderzoek doen.

 

In 1984 kreeg het bureau Metra Consulting de opdracht marktonderzoek te doen. Het bureau interviewde vijftig noordelijke bedrijven over het belang van de luchthaven voor de bedrijfsvoering. (N.V. Luchthaven Eelde, Business Development Prospects at Eelde, October 1984). De resultaten waren zodanig dat het rapport onmiddellijk in een la verdween. De ingevulde enquêteformulieren zijn zelfs uit het archief van het Drentse provinciehuis verdwenen.

 

In 1986 kreeg het bureau Van de Bunt de opdracht een bedrijfsplan te schrijven. Dit bureau onderzocht de totale luchtvaartmarkt en constateerde dat er groeimogelijkheden waren voor de - conjunctuurgevoelige -charter vakantiemarkt en voor oefen- en proefvluchten met grote toestellen. Dit laatste zou veel overlast voor de omgeving meebrengen. En dat alarmeerde de bevolking.

Hoewel Van de Bunt stelde dat de bestaande baanlengte de beste economische vooruitzichten bood, kregen de noordelijke statenleden een statenstuk voorgeschoteld waarin een buitengewoon optimistische toekomstvisie voor de luchtvaart op Eelde en voor de noordelijke economie was neergeschreven (zie verslag statenvergadering Drenthe van juni 1986). Er werd geld uit de ISP pot beschikbaar gesteld (Integraal Structuurplan Noorden des Lands).

 

In 1988 zette de toenmalige minister mevr. Neelie Smit - Kroes een punt achter de plannen, zij zag het nut er niet van in.

 

In 1991 bood de Raad van Bestuur van de luchthaven het boekje "Ontwikkelingsperspectief Groningen Airport Eelde" aan de nieuwe minister mevrouw Maij-Weggen, ten behoeve van de onderbouwing van nut- en noodzaak. Hierin stond dat baanverlenging voorwaarde was voor adequaat functioneren. Een aangepaste versie van dit enthousiaste Ontwikkelingsperspectief maakte vervolgens deel uit van het Milieu Effectrapport. Dit onderdeel van het MER is niet getoetst.

Nut en noodzaak zijn nooit aangetoond.

 

2. er is geen geldig milieueffektrapport

 

In april 1993 publiceerde de luchthaven de startnotitie baanverlenging (geschreven door adviesbureau DHV.)

Hierop was inspraak mogelijk.

In oktober 1993 publiceerde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met het Ministerie van VROM de Richtlijnen waaraan milieueffectrapportages dienen te voldoen. [1]

In 1997 kwam het milieueffectrapport (MER) beschikbaar voor inzage en in augustus 1997 verscheen het Toetsingsadvies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER).

Het MER bevat een beschrijving van de milieueffecten t/m het jaar 2005.

 

Op 15 mei 2001 nam de minister van V&W handelend in overeenstemming met de minister van VROM een Aanwijzingsbesluit dat de baanverlenging mogelijk maakte.

Hiertegen zijn bezwaren ingediend, o.a. door VOLE, maar bijvoorbeeld ook door natuurorganisaties en individuele personen

In 2003 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een deel van het Aanwijzingsbesluit betreffende de baanverlenging. De geluidszones waren niet op de juiste wijze berekend en het onderzoek naar natuur- en landschapswaarden vertoonde lacunes.

 

In het voorjaar van  2005 legde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aanvullende informatie ter inzage. Hierop konden belanghebbenden reageren in de zomer, en op een mondelinge hoorzitting op 7 september.

Deze aanvullende informatie lijkt deels een uitwerking van het bestaande MER en deels een vervanging. Deze aanvullende informatie voldoet echter niet aan de richtlijnen die sinds 1993 van kracht zijn. De gevolgde procedure met betrekking tot deze aanvullende informatie voldoet bovendien niet aan de richtlijnen die de opstellers van de MER dienen te volgen.

 

3. er is niet aangetoond dat de verliezen van de luchthaven afnemen na baanverlenging

 

Groningen Airport Eelde is verliesgevend. De gedachte leeft dat de financiële resultaten zullen verbeteren als de baan maar eenmaal verlengd is.

Begin jaren 90 van de vorige eeuw plaatste financieel adviseurs Coopers Lybrand hier vraagtekens bij. Vervolgens is er geen onafhankelijk onderzoek gedaan dat deze vraagtekens wegneemt. De bedrijfsplannen van GAE zijn overigens - anders dan in de jaren '80 - niet openbaar. Slechts raads- en statenleden van de aandeelhoudende gemeenten en provincies hebben het document mogen inzien.

 

4. het voorspeld gebruik door zwaardere vliegtuigen na baanverlenging heeft een negatieve invloed op het vogelrichtlijngebied Onnerpolder/Zuidlaardermeer. Dat gebruik is daardoor in strijd met de Europese wetgeving

 

Het ministerie gaf het bureau Waardenburg opdracht de gevolgen van het gebruik van het vliegveld op het gebied van de vogelrichtlijn te onderzoeken. Dit onderzoek had duidelijk ten doel aan te tonen dat er geen significante gevolgen voor het vogelrichtlijngebied zullen zijn. Het onderzoek vertoont echter lacunes en onvolkomenheden. Het is daardoor geen deugdelijke onderbouwing van deze vooronderstelling.

 

5. baanverlenging betekent vernietiging van vleermuisvliegroutes, foerageergebieden, balts en voortplantingsplaatsen. Dit is in strijd met de natuurwetgeving

 

Voor de uitbreiding moeten bomenrijen en oude houtwallen gekapt worden. Dit betekent de vernietiging van vleermuisroutes, foerageergebieden, balts- en voortplantingsplaatsen.

Deze vernietiging vereist een ontheffing op basis van de natuurbeschermingswet. Deze ontheffing kan verleend worden bij doorslaggevend maatschappelijk belang van de ingreep.

En dat belang is er dus niet, zie punt 1.

 

Zie ook: Is er eigenlijk wel een geldig Milieu Effect Rapport?[1] MER-procedures. Ieder bedrijf dat iets groots wil, moet een milieueffektrapportage maken. De grenzen ervan staan in de wet.

Het gaat als volgt: De initiatiefnemer schrijft een startnotitie. Hierin staat wat het bedrijf wil, en wat het denkt te gaan onderzoeken. Daarop is inspraak mogelijk. Daarna stelt het bevoegd gezag richtlijnen op waarin staat wat allemaal bekeken moet worden en hoe men dat dient te doen. Deze richtlijnen worden dus per projekt apart vastgesteld. Daarna beoordeelt een toetsingscommissie of het rapport aan de betreffende richtlijnen voldoet.

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.