AANNEMERS LET OP!


AANNEMERS LET OP!

Waarom Groningen Airport Eelde niet mag beginnen met het kappen van bomen.
Het vliegveld wil per 1 oktober 2010 het werk voor de baanverlenging aanbesteden. Aannemers doen er goed aan te beseffen dat zij volgens de wet niet mogen beginnen met het kappen van de bomen in de houtwallen en langs de Eekhoornstraat, voordat de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet definitief is.
Het is zeer de vraag of dit op 1 oktober al het geval zal zijn.
In 2003 sprak de Raad van State uit dat nader onderzoek vereist was naar planten en dieren die bescherming genieten krachtens de Europese natuurbeschermingswet.
Het vliegveld heeft Buro Bakker uit Assen opgedragen dit onderzoek uit te voeren.
Buro Bakker trof een viertal vleermuissoorten aan in het gebied dat kaal gekapt moet worden en waarin huizen gesloopt worden om plaats te maken voor de verlengde baan.
De luchthaven vroeg en kreeg een ontheffing op 1 mei 2009.
Deze ontheffing ligt juridisch onder vuur, want ze is gebaseerd op gebrekkig onderzoek.
De overheid had de ontheffing niet mogen verlenen om de volgende redenen:


  • de gegevens van veldonderzoek zijn te oud,
  • er zijn geen inventarisaties uitgevoerd in het voorjaar en de zomer. Hierdoor zijn soorten gemist,
  • het onderzoek is niet uitgevoerd volgens het vleermuisprotocol dat men had moeten volgen.

Daardoor bestaat slechts een onvolledig beeld van de soorten vleermuizen die voorkomen in het plangebied, over hun aantallen en over de perioden waarin zij daar zijn.
Hierdoor is ook onduidelijk welke compenserende maatregelen nodig zijn.
Op de site van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat recente informatie over het weigeren van een ontheffing wegens tekortkomingen in vleermuisonderzoek:
Ontheffing: FF/75C/2009/0452 Sloopwerkzaamheden Amolf-gebouw (PDF-formaat, 40 Kb) 
Zoals aannemers kunnen weten, zijn bouw- en sloopactiviteiten nogal eens stopgezet bij overtreding van de Flora- en faunawet.