GAE huurt Skybox bij FC Groningen voor 121.000 euro op kosten van de belastingbetaler

GAE huurt Skybox bij FC Groningen voor 121.000 euro op kosten van de belastingbetaler

GAE heeft op kosten van de belastingbetaler 121.000 euro betaald voor de huur van een skybox bij FC Groningen. VOLE heeft hierover onderstaande mail gestuurd aan de gemeenteraden en Staten van de gemeenten en provincies die aandeelhouder zijn. In de mail wordt verwezen naar het jaarverslag GRQ. Dat is het jaarverslag A&RDF BV die het GRQ routefonds beheert. Het fondsreglement waarnaar verwezen wordt vindt u hier: A&RDF.

Op dit filmpje is de feestelijke opening te zien van de skybox in aanwezigheid van de verantwoordelijke Gedeputeerden Bijl en Brouns. Op een ander filmpje wordt duidelijk wat de bedoeling is: geld ophalen bij het bedrijfsleven. De – voorspelbare en treurige- uitkomst van deze geldverkwisting is dat er wel 121.000 euro is uitgegeven maar geen cent is opgehaald. Dat de onthulling in eerste instantie mislukt is veelzeggend!

—————————–
Aan de leden van de gemeenteraad van Groningen, Assen, Tynaarlo en de Staten van Groningen en Drenthe

Onderwerp: Betaling Skybox FC Groningen uit Routefonds

Geachte volksvertegenwoordiger,

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo en de provincies Groningen en Drenthe) hebben in 2017 besloten tot een zogenoemd ‘investeringspakket’ van 46 miljoen euro. Onderdeel daarvan is een subsidie van 10 miljoen euro voor het ‘Routefonds GRQ’.  Dat fonds wordt beheerd door een daarvoor opgerichte BV A&RDF, ondergebracht bij de NOM.

U heeft, als het goed is, van GS bijgaand jaarverslag GRQ ontvangen om uw controlerende taak uit te voeren. De primaire opdracht aan deze BV is, zoals in het verslag vermeldt: ‘het uitvoeren van het beheer van het Routefonds GRQ en het onafhankelijk van publieke partijen verstrekken van financiering voor routeontwikkeling aan de luchthavenexploitant’.

Wij willen u wijzen op een opmerkelijke uitgavepost in dit jaarverslag. Op pagina 7 staat dat het fonds € 121.000 heeft uitgegeven aan ‘Skybox FC Groningen seizoen ’17-‘18’.
De vraag kan gesteld worden of dit in overeenstemming is met het door de aandeelhouders is goedgekeurde reglement A&RDF BV.
Het fondsreglement bepaalt (artikel 2.1):
‘Vanuit het Routefonds GRQ wordt uitsluitend Financiering verstrekt aan de Luchthavenexploitant ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe en de optimalisatie van bestaande luchtverbindingen tussen Groningen Airport Eelde en één of meerdere andere luchthavens’.

Onder de ‘ Voorwaarden financiering’ is voorts vermeld:
‘Financiering kan uitsluitend worden verstrekt aan Projecten die voldoen aan het gestelde in artikel 2.1 en 2.2 en waarvoor door de Luchthavenexploitant een Business Case wordt ingediend waarin naar genoegen van Beheerder wordt beschreven:

  1. de verbinding of verbindingen die ontwikkeld wordt/worden;
  2. de aard en omvang van de gevraagde bijdrage van het Routefonds GRQ en de beoogde financieringstermijn;
    etc…’


Kan een skybox worden aangemerkt als ‘een Project’ ten behoeve van ‘de ontwikkeling van nieuwe en de optimalisatie van bestaande luchtverbindingen’? Heeft ‘de Luchthavenexploitant een Business Case ingediend naar genoegen van Beheerder’? Of heeft de beheerder zelf gedacht dat een skybox wel een goed idee is?

Het jaarverslag van A&RDF geeft verder geen toelichting bij deze post van € 121.000, anders dan ‘voor A&RDF niet terugvorderbaar’. Deze toevoeging doet vragen rijzen over de terugvorderbaarheid (zie voetnoot 1) van de andere uitgaven, zoals die ‘gebaseerd op de businesscase Nordica (die) veel hoger zijn uitgevallen dan bij de aanvraag van de subsidie was voorzien’.
Kortom: het heeft er meer dan de schijn van dat het fondsreglement en de subsidieverordeningen overtreden zijn. Mag er zo met belastinggeld worden omgesprongen?

In het fondsreglement (overweging 2) staat voorts dat het routefonds wordt gevuld met ‘investeringsgelden van publieke en private partijen’.  Het zou in dat licht interessant zijn te weten hoeveel die private partijen hebben bijgedragen?

 
Uit het jaarverslag blijkt verder dat GAE in 2017/2018 € 6.836.269 heeft ontvangen en er voor 2019/2020  € 2 miljoen staat gepland die gedeeltelijk is uitbetaald. De toelichting hierop op pagina 4 (zie voetnoot 2) is zo cryptisch dat het vrijwel onmogelijk is dat u op basis hiervan uw controlerende taak kunt uitvoeren. En zouden de raden en staten niet geïnformeerd moeten worden over de behaalde resultaten zijn van deze ‘investering’ van € 8,8 miljoen, die betaald is met belastinggeld?

 
Met vriendelijke groet,
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg
(voorzitter)

Voetnoot 1:
Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 bepaalt dat subsidies kunnen worden introkken/teruggevorderd  als ‘de subsidieontvanger niet of niet langer voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in nadere regels op basis waarvan wordt bepaald of aanspraak op subsidie bestaat.

Voetnoot 2:

Kasritme subsidie businesscase Nordica.jpg