Inspraakbijdrage VOLE in Commissie Bestuur Financiën en Economie 15 december 2010

 

Inspraakbijdrage VOLE in
Commissie Bestuur Financiën & Economie 15 december 2010

 

Een convenant kan pas slagen als partijen elkaar accepteren als gelijkwaardig en in de onderhandelingen de vertrouwelijkheid respecteren. Hieraan is niet voldaan. Gedeputeerde Swierstra zei in de pers:
“Wij faciliteren het proces, ondersteunen op alle mogelijke manieren, maar het is juist aan partijen rond de luchthaven om over het gebruik van de luchthaven met elkaar afspraken te maken”.
Daarmee bedoelde Swierstra dat hij zelf geen partij wil zijn. Hij zit intussen wel aan de knoppen, voor en achter de schermen. GS zijn wél verantwoordelijk voor de afweging van de milieuaspecten en wél verantwoordelijk voor het beleid op de luchthaven én voor de verliesafdekking. Maar géén partij?! Het faciliteren en ondersteunen door Swierstra hield in dat hij niets heeft nagelaten om het convenant te laten mislukken:

  1. De Gedeputeerde heeft geblokkeerd dat de provincie mee zou praten als partij, maar noemt wel Eindhoven als voorbeeld. In Eindhoven speelt de provincie een cruciale rol, als partij én als handhaver van het convenant.

  2. Mevrouw Van Vliet is op pad gestuurd met een opdracht die wel moest mislukken. VOLE -maar ook dhr. Veenstra- hebben vooraf benadrukt dat het proces eerst zorgvuldig moest worden beschreven. Dat is niet gebeurd. Gedeputeerde Bats zei 30 juni in deze commissie dat de Terms of Reference met partijen zou zijn besproken. Bats sprak niet de waarheid.  Als VOLE de opdracht had gekend, hadden we direct wel gezegd dat die niet deugde.

  3. De ‘onafhankelijke’ gespreksleider werd ‘ondersteund’ door een ambtenaar die rechtstreeks aan GS rapporteert. De gesprekleider werd eenzijdig geïnstrueerd en gecontroleerd. Van onafhankelijkheid was geen sprake. Bovendien kwam ze uit het netwerk van Hillen. De gelijkwaardigheid van partijen was ver te zoeken. De vertrouwelijkheid van de gesprekken was niet gegarandeerd. Wij hebben Mevrouw Van Vliet gewaarschuwd vóór ons eerste gesprek. Zij kon toen kennelijk al niet meer terug.

  4. Swierstra schond met opzet de vertrouwelijkheid, door het Plan van Aanpak op de provinciale website te plaatsen. In datzelfde Plan van Aanpak staat dat niet naar buiten wordt getreden zonder instemming van de partijen. Die instemming was er niet. De vertrouwelijkheid werd wederom geschonden.

  5. Swierstra was er als de kippen bij om in pers te verklaren dat VOLE het convenant heeft laten mislukken.


VOLE heeft altijd een convenant gewild en wil dat nog steeds.
VOLE is van mening dat het maken van afspraken met GAE geen zin heeft als er niet een betrokken overheid achterstaat, die instemt met de inhoud en die zorgt voor de naleving. Want alleen dán is GAE gebonden. Alleen dán is er een ultieme toets op het niveau waar die hoort: bij de verantwoordelijke overheid, en uiteindelijk is er de politieke toets hier in dit democratisch gekozen forum.
Deze commissie was op 10 maart unaniem van mening dat GS convenantbesprekingen moesten beginnen. In mijn inspraakbijdrage heb ik toen de rol van de overheid bij het convenant benadrukt. Ik noemde het succesvolle convenant Eindhoven.

Bats zei bij de beantwoording -ik citeer- “ …ook het College is een groot voorstander … [van een convenant]. Om met elkaar te kijken hoe kunnen we gezamenlijk de luchthaven zo optimaal mogelijk vormgeven: economisch, qua duurzaamheid en alle aspecten die bij een luchthaven horen, zoals dat gebeurt in Eindhoven, zoals dat gebeurt rond Schiphol, zoals door de inspreker aangegeven”. [Einde citaat]
U en ik hoefden dus niet te twijfelen aan de rol van de provincie. Bats zei: “met elkaar en gezamenlijk, zoals in Eindhoven en over alle aspecten die bij een luchthaven horen”
VOLE heeft goede redenen om te verlangen dat de provincie partij is. Afspraken tussen GAE en VOLE zijn in het verleden keer op keer geschonden. GAE is een onbetrouwbare partij gebleken, die zonder sancties afspraken kan negeren.
De provincie Drenthe is overigens wel convenantpartij bij het Convenant Wijster, de TT Assen, het Mobiliteitsconvenant. Waarom kan dat in dit geval dan niet?
Swierstra noemde het probleem van de dubbele petten. [1] Juist daarom geven wij ook de voorkeur aan gesprekken met de gedeputeerde van milieu. Het aandeelhoudersbelang wordt immers al voldoende door de directie van GAE vertegenwoordigd.
Tot slot onze vraag:
Provincie, u hebt een verantwoordelijkheid voor het afwegen van de diverse belangen die spelen rond de luchthaven. Wilt u afspraken maken met betrokken partijen over het gebruik van de luchthaven in de vorm van een convenant?

Namens VOLE, Jan Wittenberg, 15-12-2010


[1] RTV Drenthe 16-11-2010
Stem: “Swierstra vindt dat als de Provincie aan tafel zit, ze daar met een dubbele pet zou zitten en dat het daarom niet kan.”
Swierstra: “Wij faciliteren het proces, ondersteunen op alle mogelijke manieren, maar het is juist aan partijen rond de luchthaven om over het gebruik van de luchthaven met elkaar afspraken te maken”.

 

Ergernis over inspreekbeurt VOLE in Drentse Staten


Geschreven door Dagblad van het Noorden op donderdag 16 december 2010

 


ASSEN
  De bijdrage van voorzitter Jan Wittenberg van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) aan de vergadering van de commissie bestuur, financiën en economie wekte gisteren louter ergernis bij statenleden en met name gedeputeerden. Wittenberg schoof de schuld van het mislukken van besprekingen met het vliegveld onder leiding van bemiddelaar Albertine van Vliet geheel in de schoenen van verkeersgedeputeerde Sipke Swierstra (VVD). De partijen zouden een convenant sluiten over lawaaioverlast en natuurbelasting rond het vliegveld, maar Swierstra schond volgens Wittenberg de vertrouwelijkheid. En later: "Swierstra liet niets na om het convenant te laten mislukken."
"Onvoorstelbaar", fluisterde de aangesprokene nijdig richting zijn collega’s. Swierstra beperkte zich in zijn officiële reactie tot de opmerking dat hij het jammer vond dat het convenant er niet gekomen was. "En verder herken ik me op geen enkele wijze in de woorden van Wittenberg. Op geen enkele wijze!"

Commentaar VOLE
Het Dagblad vindt het – evenals de Statenleden – niet nodig om naar de argumenten te luisteren. Als kritiek de dames en heren politici te dichtbij komt, wordt het wat ongemakkelijk en sluit men zich ervoor af.