Provincie Drenthe haalt bakzeil: bijeenkomsten over de ?strategische verkenning GAE? nu wel openbaar

Provincie Drenthe haalt bakzeil: bijeenkomsten over de ‘strategische verkenning GAE’ nu wel openbaar

Er wordt op dit moment een ‘strategische verkenning’ naar de toekomst van  luchthaven Eelde uitgevoerd ( ). De resultaten hiervan worden in april/mei verwacht en de provincie Drenthe – de trekker van het project heeft een tweetal ‘informatiesessies‘ georganiseerd.

Bij toeval vond VOLE de aankondiging van deze bijeenkomsten op de website van de provincie. Hieruit bleek dat deze achter gesloten deuren zouden plaatsvinden. VOLE heeft daarom op 6 april onderstaande mail/brief aan de verantwoordelijke gedeputeerde Van der Tuuk gestuurd. Halsoverkop heeft men de bijeenkomsten ‘openbaar’ verklaard. Projectleider Jeroen Hartsuiker van de provincie heeft bakzeil moeten halen: zie zijn bericht helemaal onderaan). In de uitnodigingen die al klaar lag, wordt uitsluitend gesproken over: "is bedoeld voor de leden van de gemeenteraden van de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo evenals de leden van Provinciale Staten van Groningen en Drenthe".

Geconfronteerd met zijn eigen uitspraken over transparantie heeft Ard van der Tuuk kennelijk ingegrepen. En terecht zoals u kunt lezen in onze brief.

De bijeenkomsten op 21 april en 19 mei zijn nu wél openbaar.
De bijeenkomst op 21 april is in het provinciehuis van Groningen (Statenzaal om 19.00u.) en gaat over Maastricht Airport.
De bijeenkomst op 19 mei is in het restaurant op het vliegveld.  De resultaten van de onderzoeken naar de toekomst van GAE worden dan gepresenteerd, vanaf 17.00-21.30u.  
Van: VOLE [info@vole.nl]
Verzonden: woensdag 6 april 2016 09:53
Aan: ‘post@drenthe.nl’ <post@drenthe.nl>
Onderwerp: Opheffen beslotenheid Statenbijeenkomsten Strategische Verkenning GAE
Urgentie: Hoog

Aan de coördinerend gedeputeerde voor de Strategische Verkenning GAE
Dhr. A. van der Tuuk

Geachte heer Van der Tuuk,

Op de agenda van Provinciale Staten van Drenthe staan twee presentaties over het onderzoek naar GAE (Strategische Verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde) op 21 april en 19 mei. Beide bijeenkomsten zijn -zo blijkt uit de vooraankondiging-  besloten.*

De beslotenheid van deze bijeenkomsten wijkt nogal af van wat U in de aanloop naar dit onderzoek publiekelijk heeft gezegd, namelijk dat het transparant en in alle openheid gedaan zal worden.

Zoals u weet leidt de luchthaven al jaren tot veel beroering in de samenleving. Er is veel gemeenschapsgeld naar het vliegveld gegaan. Resultaat bleef uit. Er wordt nu (weer) een onderzoek gedaan voor €275.000 betaald met gemeenschapsgeld. En die gemeenschap mag niet horen hoe de resultaten worden gepresenteerd en hun vertegenwoordigers tegen dit onderzoek aankijken? Graag vernemen wij wat hier zo geheim aan is?

Het roept de sfeer op van het voorkoken van besluitvorming in achterkamertjes.  Het gaat -onder meer- over de afweging om weer gemeenschapsgeld te besteden aan het vliegveld. Waarom kan de informatie en meningsvorming hierover het daglicht niet verdragen?

De heer Hartsuiker schrijft ter toelichting op de bijeenkomsten: “ Het doel van de sessies is namelijk om u als politiek vertegenwoordiger te informeren en u de ruimte te geven om vragen te stellen, zodat u wordt meegenomen in de afweging die u uiteindelijk namens uw fractie in dit complexe dossier zult moeten gaan maken.”

“Zodat u wordt meegenomen in de afweging’ kan niet anders worden gelezen dan beïnvloeding. Het roept de vraag op wat de rol van GAE is in deze ‘informatie voorziening’. Het procesplan waarschuwt onder 4.3 Adviesrol GAE: “Het is daarbij cruciaal om te waken voor vervaging van rollen”

In het procesplan staat voorts: “Communicatie richting colleges, raden en staten vindt zoveel mogelijk eenduidig en op basis van afstemming plaats…. Openbare notities en brieven kennen in principe zoveel mogelijk een gelijke strekking.” Ook hiervan wordt afgeweken. Raden en Staten van Groningen weten van niets. Bovendien zijn diverse fracties niet geporteerd van geheime bijeenkomsten en informatie.

We dringen er bij u -als politiek verantwoordelijke voor dit proces- met klem op aan, om in lijn met het procesplan en uw eerdere uitlatingen de beslotenheid van de bijeenkomsten te heffen en daar ruim voor de 21 maart publiekelijk melding van te doen.
Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE),

Jan Wittenberg
Voorzitter