Staatssteun voor de baanverlenging mag niet zonder toestemming van de Europese Commissie

Staatssteun voor de baanverlenging mag niet zonder toestemming van de Europese Commissie


 
Op 3 december is bij de appellanten die tegen de baanverlenging procederen een dik pak van de Raad van State bezorgd. Hierin beantwoordt de Europese Commissie de vragen van de Raad van State met betrekking tot de toelaatbaarheid van Staatssteun, met name de 18,6 miljoen euro voor de baanverlenging.
De antwoorden zijn duidelijk: Staatssteun voor de baanverlenging mag niet!
 
De EC maakt ook nog melding van de een klacht die is ingediend bij de Commissie. De nu gegeven antwoorden hebben geen betrekking  op deze klacht. "Voorzover nodig zal de Commissie in een latere fase aan genoemde brieven (en in het bijzonder de klacht) gevolg geven". Dat houden we nog tegoed. De klacht heeft ook betrekking op de exploitatiesteun.
 
De EC schrijft tot slot:
"Ik hoop dat deze antwoorden U zullen helpen bij het beslechten van het geschil.  Indien u nog vragen hebt, ben U van harte welkom deze te stellen. De Commissie waardeert het stellen van vragen zoals de onderhavige door nationale rechters, alvorens zij een beslissing nemen, zeer."
Was getekend "Hoogachtend Michel PETITE"
 
Appellanten hebben vier weken de tijd om op de antwoorden de Commissie bij de RvS te reageren. Daarna doet -naar verwachting- de RvS uitspraak. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Raad van State met deze antwoorden zou concluderen dat de baanverlenging kan doorgaan. Maar er zijn wel meerdere scenario’s denkbaar, bijvoorbeeld: parkeren van de zaak totdat financiering is aangetoond of vernietiging van het Aanwijzingsbesluit. VOLE ziet met vertrouwen de uitspraak van de Raad van State begin 2008 tegemoet.


Commentaar VOLE

De Europese Commissie beschouwt de rijksbijdrage van 18,5 mln Euro aan Groningen Airport Eelde als staatssteun. De Europese Commissie antwoordt hiermee op een vraag van de Raad van State over deze belangrijke kwestie. De Raad van State zal naar verwachting over enige maanden een definitieve uitspraak doen. Dit antwoord van de Europese Commissie zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen bij die uiteindelijke beslissing.
De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde ziet deze uitspraak van de Europese Commissie als een belangrijke steun in de rug. VOLE wil nogmaals benadrukken: “Wij zijn niet tegen de Luchthaven Eelde”. VOLE streeft wel naar een prettige en schone leefomgeving rondom de Luchthaven Eelde. VOLE wil dat de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt wordt, zeker indien die geen belangrijk regionaal doel dient. 
Wij hebben Noordelijke bestuurders bij herhaling gewezen op de ongefundeerde verwachtingen van de directie van GAE. Naar onze overtuiging is baanverlenging overbodig. Baanverlenging zou GAE nog verder in de financiële problemen brengen en dat met grote milieu-nadelen voor de wijde omgeving.
Op kosten van onze leden, hebben wij onafhankelijke luchtvaartexperts gevraagd om de effecten van de baanverlenging te onderzoeken. Deze experts kwamen tot duidelijke conclusies: baanverlenging brengt geen extra vracht, geen extra werkgelegenheid en kost alleen extra geld. De baanlengte is helemaal geen fundamentele belemmering voor meer activiteiten op Eelde. De werkelijke beperking voor GAE is de geringe bevolkingsdichtheid in Noord Nederland. Hierdoor is er structureel een beperkte markt voor zowel personenvervoer als luchtvracht. Deze kleine markt kan de noden van een vliegveld met een baan van 2500 meter niet dekken. Aanzienlijk overheidssteun is, gegeven de uitspraak van de Europese Commissie, geen optie (meer).
VOLE steekt hierbij een uitnodigende hand uit naar directie en commissarissen van Groningen Airport Eelde. Om GAE duurzaam te laten voortbestaan zijn nieuwe ambities nodig. Daarbij hoort een nieuw bedrijfsplan. VOLE is bereid in het kader daarvan mee te werken aan een convenant tussen GAE en de omwonenden. De bereidheid tot een convenant melden wij overigens niet voor de eerste keer.
 

Klik hier om het artikel hierover in Dagblad Trouw te lezen.

Klik hier om het artikel hierover in het Financieele Dagblad te lezen.

Klik hier om het artikel hierover in het Dagblad van het Noorden te lezen.

Klik hier om de reactie van Jaap de Wit, luchtvaarteconoom te lezen.