Wat hangt er boven ons hoofd?

Wat hangt er boven ons hoofd?

Drones

Opeens zijn de drones veelvuldig in het nieuws. Zo ook op Groningen Airport Eelde.
“We zijn het eerste vliegveld waar met drones mag worden gevlogen” stond er in alle kranten te lezen. En dat is opvallend, want in eerste instantie zijn drones in de buurt van een vliegveld ten strengste verboden.


Wat speelt er allemaal op dit moment of op het gebied van drones?
Er zijn in Nederland locaties aangewezen waar met drones mag worden getest.
Dat kan onder andere op (voormalige) vliegvelden Twente, Woensdrecht, Valkenburg, Flevoland (NLR) en nu ook op vliegveld Eelde. GAE wil gaan testen hoe het gebruik van drones en de reguliere luchtvaart samengevoegd kunnen worden. Hier legt GAE uit wat hun plannen zijn.


Overal ontstaan initiatieven die met gejuich en subsidies worden begroet. De opsomming van voordelen en toepassingen van drones is veelzijdig en blijft maar groeien. En dus staan er wethouders en gedeputeerden in de rij om bij deze ontwikkelingen aan te haken. Woorden als technologie en werkgelegenheid vliegen je om de oren. Daar moet ruim baan voor worden gemaakt. De landelijke overheid is daarom bereid gevonden om de regelgeving rondom drones te versoepelen. Moest er vroeger nog met vergunningen en ontheffingen worden gewerkt, nu is een aanwijzing door de staatssecretaris en een veiligheidscertificaat al voldoende om met drones op speciale locaties ongehinderd de lucht in te gaan. Zie ook de brief van de minister aan de 2e kamer van 28 augustus 2015.


Voor GAE is er een speciale ontheffing waarbij er in het volledige controlegebied van de verkeerstoren met drones mag worden gevlogen. Op GAE wil men gaan onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden het vliegen met drones kan worden gecombineerd met de reguliere luchtvaart. Hier staat beschreven wat er allemaal wel en niet mag met drones op GAE.
Wie meer wil lezen over de ontwikkeling van drones in het algemeen kan deze website bezoeken.


Als u denkt ‘over het veranderen van de regels rondom drones heb ik niets gemerkt of gelezen´ dan klopt dat. Toch zijn de regels veranderd. Er zijn geen wetswijzigingen aan te pas gekomen en er zijn dus ook geen debatten in 1e en 2e Kamer geweest. De regels zijn aangepast met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Voor die aanpassingen zijn er een aantal internetconsultaties gehouden die alleen op de branche waren gericht. Men was niet geïnteresseerd in de mening van de burgers, zelfs niet als die mogelijk hinder gaan ondervinden.
En dat past volledig in het beeld van de luchtvaartwetgeving in zijn algemeen, want die is er alleen om de regels voor het luchtvaartverkeer onderling vast te stellen. Dat burgers op de grond mogelijk andere belangen hebben is niet aan de orde.


Welke nadelen brengen drones voor de burgers met zich mee?
U kunt daarbij denken aan 1. geluidsoverlast, 2. verlies van privacy en 3. onveiligheid door neerstortende drones.  

  1. Uit onderzoek is gebleken dat het geluid van drones als hinderlijker dan autoverkeer wordt ervaren
  2. Onder vrijwel iedere drone hangt een camera waarmee de hele omgeving gefilmd kan worden, uw privacy kan hierdoor worden geschonden
  3. Drones kunnen door diverse redenen buiten het bereik en controle van de bestuurder geraken en vervolgens neerstorten. Daarbij zijn dan allerlei scenario’s denkbaar op het gebied van persoonlijke of materiele schade. Met name ook doordat er op testlocaties geëxperimenteerd kan worden met nog niet goedgekeurde drones. Er zijn al diverse websites waar verloren en gevonden drones gemeld kunnen worden.


Naast de overlast voor de burgers kunnen vogels, vleermuizen etc. worden verstoord. GAE grenst aan de landgoederenzone en er vliegen zeldzame en beschermde soorten. De effecten op de fauna rond GAE zijn niet onderzocht. GAE handelt daarmee in strijd met de Flora- en Faunawet.


Tijdens de informatie inloopavond rondom het Luchthavenbesluit deelde havenmeester de Jong mee dat men op Eelde alleen wil gaan vliegen met gecertificeerde drones en met gecertificeerde piloten met als doel de zichtbaarheid van drones op de radar en vanuit vliegtuigen te testen.


Echter, de naam Dronehub die GAE aan het project geeft, veronderstelt meer dan dat. Een Hub is in de luchtvaart een centrum waar vluchten vertrekken naar, en aankomen vanuit alle richtingen. Denk hierbij aan het uitvoeren van allerlei vluchten met drones om pakketten te gaan bezorgen en dergelijke. Zo vertelt gedeputeerde Brink enthousiast in alle media over het testen van drones met waterstof voorstuwing. Dat past niet bij de uitlatingen van GAE.


Sinds kort is de korte start en landingsbaan 01-19 gesloten voor luchtvaartverkeer.
Uit informele contacten met GAE is gebleken dat er plannen zijn om langs die korte baan allerlei activiteiten met drones te gaan ontwikkelen.
Onlangs startte de procedure voor de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit. In de aanvraag van GAE staan de drone-activiteiten wel gemeld maar ze komen niet terug in de activiteiten die in de MER onderzocht gaan worden. Tegen de plannen van GAE zijn diverse zienswijzen ingediend.


Ook heeft VOLE vragen gesteld aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu over de manier waarop de nieuwe regelgeving tot stand is gekomen. We zullen dus alert moeten zijn op de ontwikkelingen op dit gebied rondom GAE.