Over VOLE

Groningen Airport Eelde (GAE) ligt in een omgeving met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Het is een zeer gevarieerd en aantrekkelijk woongebied, ook vanwege het hoge voorzieningenniveau en de nabijheid van de stad Groningen. Niet voor niets heeft de overheid het behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van dit gebied (natuur, landschap, cultureel erfgoed) verklaard tot speerpunten van haar beleid.

 

VOLE vertegenwoordigt een groot aantal inwoners van het gebied rondom de luchthaven GAE. De leden van VOLE zijn niet tegen een regionale luchthaven zolang het luchtvaartverkeer de kernkwaliteiten van de omgeving niet aantast.

VOLE maakt bezwaar tegen onnodige (geluids)overlast door GAE en is tegen het aantrekken van vliegverkeer dat voor het noorden geen nuttige functie vervult. Hierin zit de pijn en de noodzaak voor een alerte vereniging van omwonenden.

VOLE vindt dat de media in het noorden te weinig kritisch staan ten opzichte van de luchthaven en de met haar sympathiserende bestuurders. Wij zien het als een taak om hen te voorzien van juiste informatie.

 

Waar verzet VOLE zich tegen?

  • De overambitieuze plannen voor uitbreiding van de luchthaven die niets te maken hebben met vraag vanuit de noordelijke regio. Bijvoorbeeld  opvang van de overloop van Schiphol en luchtvracht.
  • De voortdurende overlast die de verouderde lestoestellen van de Luchtvaartschool veroorzaken. Dit betreft onder meer het geluidsniveau, de looduitstoot, de vliegfrequentie en de vliegroutes. Update volgt ivm komst nieuwe lestoestellen in mei ’24
  • Militair verkeer
  • Nachtvluchten c.q. uitbreiding openingstijden GAE

 

Wat doet VOLE hieraan?

Kernactiviteiten van VOLE zijn:

  • Leveren van tegenspel in de politiek.
  • Lobbyen bij degenen die de beslissingen nemen.
  • Gebruiken maken van de wettelijke mogelijkheden om beleid rondom GAE te beïnvloeden waar dat ingaat tegen belangen van de omwonenden en hun leefomgeving.
  • Verzorgen van publiciteit.
  • Het organiseren van gerichte acties.
  • Samenwerken met andere belangengroepen rondom GAE/luchthavens.

VOLE organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering. Bij belangrijke gebeurtenissen betrekt VOLE niet alleen haar leden, maar alle omwonenden van het vliegveld. Ook zijn er contacten met werkgroepen vanuit de omwonenden die gericht zijn op vermindering van overlast door GAE.

 

Klik hier om de powerpointpresentatie over VOLE te bekijken

 

BESTUUR VOLE 2023-2024

voorzitter                          :        Jan  Wittenberg
secretaris                          :       
vacature
penningmeester            :        Willem Wortel
lid                                         :            Jan Schuurmans

woordvoerder VOLE   :       Jan Wittenberg

              

euro - free picture 

VOLE-contributie:  €7 per jaar

Graag overmaken via TRIODOS o.v.v. naam en contributiejaar

 NL11TRIO 032 0577 856

t.n.v. VERENIGING OMWONENDEN LUCHTHAVEN EELDE 

     

 

 

  Er zijn meer dan genoeg redenen om VOLE te steunen.

  Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en acties rondom GAE.

                    Word lid!  Mail naar info@vole.nl

 

 

 

Hoe  is VOLE ontstaan?

In 1968 waren er plannen van de Rijksluchtvaartschool (RLS) om op Eelde trainingsvluchten te gaan houden met zware Hansa-straalvliegtuigen. Omwonenden verzetten zich hier tegen en organiseerden zich in anti-bulderbaancomité’s.

In 1980 ging het tijdens hoorzittingen voor het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen over een baanverlenging. Omwonenden kwamen opnieuw in actie via diverse plaatselijke werkgroepen en buurtcomité’s. Stichting Rondom Vliegveld Eelde (SRVE) en later VOLE zijn hieruit voortgekomen om het woon- en leefklimaat rondom dit regionale vliegveld te beschermen. SRVE bracht bij haar oprichting een rapport uit waaruit bleek dat ook met een baanverlenging de exploitatie van het vliegveld economisch niet rendabel zou worden. Er werden voorlichtingsavonden voor omwonenden georganiseerd. Bij elke volgende stap in de richting van baanverlenging bracht SRVE een rapport uit met haar bezwaren.

In 1987 volgde een gesprek met de minister en werden opnieuw voorlichtingsavonden voor omwonenden gehouden. Bezwaarschriften werden ingediend in de procedures in het kader van de Luchtvaartwet, de Hinderwet, de wet Geluidshinder en het Streekplan Drenthe.

Op 6 februari 1992 werd VOLE opgericht vanuit een tijdelijk Comité Herbezinning Baanverlenging en met medewerking van de Stichting Rondom Vliegveld Eelde.

 

 

 

WEBSITE  ‘UNDER CONSTRUCTION’

Nu al meer lezen? Kijk hieronder ⇓

 

 

Financiering luchthaven GAE is een politieke keuze!

Onze noordelijke regio is klein en relatief dun bevolkt. De vraag naar vervoer door de lucht is beperkt. Het gevolg is dat de luchthaven sinds de oprichting (80 jaar geleden) in stand is gehouden met geld van de overheid. Het gaat hier om een politieke keuze. Steeds weer geven politiek prestige, eenzijdige belangenafweging en gebrek aan transparantie de doorslag.

De plannen van de luchthaven (waaronder eerder de baanverlenging na 30 (!) jaar) blijven gehuld in een mist van onrealistische prognoses, achtergehouden feiten, financiële onduidelijkheden en overtredingen van (Europese) wetten en regels.

VOLE heeft er grote moeite mee als de politiek haar keuzes ten aanzien van de luchthaven niet kan onderbouwen met objectieve gegevens. Daarom zijn er gerichte acties vanuit VOLE om objectieve informatie boven water te krijgen.

 

store - pixabay free

 

Hoe transparant zijn de financiën en subsidies aan de luchthaven?

binnenkort volgt een update

Met 114.000 passagiersbewegingen in 2011 (plm. 45.000 vertrekkende passagiers) is GAE een zeer bescheiden regionale luchthaven. Voor een rendabele exploitatie zijn ongeveer 10x zoveel passagiers nodig. Luchtvaarteconomen geven aan dat er geen schijn van kans is dat ‘Eelde’ dit aantal in de toekomst zal halen. Een verdubbeling tot 200 à 300.000 bewegingen is het maximaal haalbare. Dit betekent dat er altijd geld bij zal moeten om GAE open te houden. De laatste tien jaar ontving het bedrijf de volgende vormen van steun:

€ 10,2 mln. exploitatiesteun door de aandeelhouders
€ 7,2 mln. afkoopsommen van het Rijk voor verbod groot lesverkeer en voor compensatie exploitatiebijdrage Rijk
€  25 mln. bijdrage baanverlenging (incl. rente)
€  3,9 mln. bijdrage kosten afwatering
€  2 miljoen kosten van de nieuwe terminal
€  30 mln. tekorten luchtverkeersleiding over 10 jaar.

In dit overzichtje is nog geen rekening gehouden met de kosten van douane, marechaussee en de bestuurskosten van de aandeelhouders. De politiek vergoelijkt deze enorme geldstroom nog steeds met de economische betekenis die de luchthaven zou hebben. Maar nog nooit hebben economen kunnen verduidelijken waar die economische betekenis in schuilt. De noordelijke bedrijven maken namelijk nauwelijks gebruik van de luchthaven. Als ze dat al doen, is het met kleine toestellen die genoeg hebben aan een kleine ´groene´ luchthaven. Luchtvracht doet zich op GAE niet voor.

 

Mogen we van VOLE niet meer vliegen?

binnenkort volgt een update

 VOLE is niet gekant tegen de vakantiecharters, hoewel de milieunadelen van dit vliegverkeer niet te verwaarlozen zijn. VOLE maakt echter wel bezwaar tegen de forse kortingen op de tarieven die deze maatschappijen krijgen, en die met belastinggeld mogelijk worden gemaakt.
Dat dit verkeer economische betekenis zou hebben voor de regio is een gotspe. Het geld verdwijnt naar het buitenland. Dit overwegende, kan VOLE geen andere reden voor de geldstroom naar GAE bedenken dan politiek prestige of het imago van het noorden. Politieke bestuurders lijken nog steeds te geloven dat het Noorden niet zonder vliegveld kan, net zoals het Noorden niet zonder de strokarton, de scheepswerven, de suikerunie leek te kunnen, maar vroeger of later wel moest.

 

 

PLAATJE CIRCUITVLUCHTEN

Welke overlast geven les- en circuitvluchten? 

binnenkort volgt een update

Verreweg de grootste overlast wordt veroorzaakt door de lestoestellen van del luchtvaartschool. Al in 1999 heeft de toenmalige directeur van de luchtvaartschool aan VOLE geschreven dat de toestellen zouden worden vervangen als men de geluidhinder niet met technische middelen zou kunnen terugbrengen. Sindsdien heeft het jaren geduurd voordat er iets veranderde. Afgelopen jaren ….. toestellen Duitsland……..

De lestoestellen vliegen meestal in rondjes (circuits). Door de herhaling van de geluidshinder is dit extra storend. VOLE vindt het een politiek schandaal dat de overheid die zoveel subsidie geeft aan de luchthaven, geen voorwaarden stelt aan het geluidsniveau, maar de luchtvaartschool intussen wel korting geeft op het havengeld. Hier is een objectieve afweging van de diverse belangen ver te zoeken.

Elektrisch vliegen is voorlopig nog steeds geen optie, al promoot GAE ronkend dat dit in de nabije toekomst een mogelijkheid is.

 

 

 

Hoe kunnen we militair verkeer en nachtvluchten voorkomen?

binnenkort volgt een update

Rond 2000 trok de overheid zich terugtrok als aandeelhouder van GAE en werden de financiële gevolgen afgekocht met investeringen en afkoopsommen van bij elkaar meer dan €36 miljoen (!). Tegelijkertijd werd er een verbod op groot lesverkeer (toestellen van meer dan 6000kg) en op militair verkeer overeengekomen. De overheid was terecht van mening dat militair verkeer en groot lesverkeer in dit kwetsbare gebied niet thuishoren. Het ‘bedrijf GAE’ is destijds dus ruimschoots gecompenseerd voor deze verboden.

In 2002 heeft GAE tot verbijstering van de omgeving toch een ontheffing voor militair verkeer gevraagd, en heeft de overheid die verleend. VOLE heeft deze ontheffing al tweemaal met succes aangevochten bij de rechter. Helaas hebben deze gerechtelijke uitspraken geen opschortende werking en gaat het gebruik van GAE door militaire toestellen door. Maar deze zeer lawaaiige vliegtuigen horen niet thuis in deze kwetsbare omgeving. Elders in het land beschikt men over voldoende alternatieven (o.a. Leeuwarden). VOLE gaat daarom door met acties om militair verkeer te voorkomen.

Ook nachtvluchten horen niet thuis in dit kwetsbare gebied. VOLE heeft geen bezwaar tegen nachtvluchten voor medische doeleinden, maar het aantal nachtvluchten is onverklaarbaar groot en het is niet te controleren of het inderdaad om medische vluchten gaat.