Brief over dreigementen Gedeputeerde Bijl m.b.t. betalingsverplichting aandeelhouders

 

Aan de leden van de gemeenteraden van Assen, Tynaarlo en Groningen,

Onnen, 19-5-2017

Betreft: Dreigementen Gedeputeerde Bijl m.b.t. betalingsverplichting aandeelhouders

In de Statenvergadering van woensdag 17 mei j.l. vroegen enkele Statenleden naar de situatie die zou ontstaan als één of meerdere aandeelhouders niet zouden instemmen met de steunoperatie voor GAE.
Gedeputeerde Bijl gaf aan dat alle aandeelhouders gehouden zijn hun aandeel te betalen. Dit is uiteraard in flagrante strijd met de gemaakte afspraken bij de aandelenoverdracht begin 2004. Wij hebben de Statenleden hierop gewezen en doen u hierbij een afschrift.

Hoogachtend,
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

 
Ir. F. van Beukering                                                         Ir. J. Wittenberg
secretaris                                                                     voorzitter


kleurenlogo.jpgVereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

               


                         ‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’

 www.vole.nl

 
Aan de leden van Provinciale Staten van Drenthe,

Onnen, 19-5-2017

Betreft: Onjuistheden over betalingsverplichting aandeelhouders

Geacht Statenlid,
We horen de laatste tijd regelmatig hele en halve waarheden ter verdediging van de steunoperatie voor vliegveld Eelde. Gedeputeerde Bijl ging afgelopen woensdag nog een stapje verder met het uiten van dreigementen dat de aandeelhouders Assen, Tynaarlo en Groningen hun deel moeten betalen in de steunoperatie. Ook als ze van de aandelen af willen.

Dit is natuurlijk in flagrante strijd met de gemaakte afspraken bij de aandelenoverdracht begin 2004. Statenleden maakten zich toen zorgen over de betekenis van de ‘instandhoudingsclausule’ in het ex Artikel 5.1 van de overeenkomst aandelenoverdracht. Verantwoordelijk Gedeputeerde Schaap was daar toen volstrekt helder in (Zie blz. 14 van het bijgevoegde verslag van de Statenvergadering 2 februari 2004 en de motie op blz. 16):

“De heer SCHAAP: Artikel 5.1 – in de Statencommissie BFE hebben wij hierover ook gesproken – slaat op een instandhoudingsverplichting. Het gaat dan om zaken als ruimtelijke ordening, milieu en wat er ook maar te bedenken valt. De provincie neemt een instandhoudingsverplichting op zich. Artikel 5.1 slaat op de periode tot 2015.  De tienjaarstermijn van de afkoop is een besluit dat wij met elkaar nemen, dat is een deal tussen het Rijk en de nieuwe aandeelhouders die niet in het contract staat. Wij spreken af dat wij het nog 10 jaar doen en dat wij er daarna mee ophouden.

De heer ENGELS: Dus als wij vandaag afspreken dat wij die maximale bijdrage zeker niet langer dan 10 jaar geven, kan ons door de wederpartij, dus het Rijk, niet worden tegengeworpen, dat artikel 5.1 ons verplicht, door welke oorzaak dan ook, dat wel te doen?

De heer SCHAAP: Dat lijkt mij een volstrekt heldere conclusie.

De heer BOMHOF: Maar is dat wel zo?

De heer SCHAAP: De toekomstige aandeelhouders hebben onderling afgesproken dat geen van hen gehouden is extra bij te passen na de periode van 10 jaar. De aandeelhouders zullen dus als het onverhoopt toch allemaal anders loopt, niet tegen elkaar zeggen dat zij dienen bij te passen.”

Omdat de Statenleden geen misverstand wilden laten bestaan werd een motie aangenomen (zie blz. 16):

Provinciale staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 4 februari 2004;

gelezen het statenstuk 2003-89;

gehoord de beraadslaging;

van oordeel: dat de aandeelhouders na 2015 niet op grond van artikel 5.1 van de Overeenkomst gehouden zijn verder bij te dragen aan de exploitatie van de luchthaven Eelde;

spreken uit:

na ommekomst van de termijn van 10 jaar maximale exploitatiebijdrage van
€ 1.021.005,– niet verder bij te dragen aan de exploitatie,

en gaan over tot de orde van de dag.

Samenvattend: De aandeelhoudende gemeenten zijn niet gehouden nog een cent in GAE te steken.
Het dreigement van Gedeputeerde Bijl is de zoveelste onjuistheid in de verdediging van de steunoperatie voor vliegveld Eelde.

Hoogachtend,
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

 
Ir. F. van Beukering                                                          Ir. J. Wittenberg
secretaris                                                                      voorzitter