Militair medegebruik luchthaven Eelde voor F16 en F35 jachtvliegtuigen

Defensie wil meer ruimte om te oefenen, onder meer met F16 en F35 jachtvliegtuigen. Daarvoor is het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie opgesteld en moet een Milieueffectrapport worden gemaakt. Als eerste stap is daarvoor een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NPRD) opgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer van 31 mei j.l. over de NPRD schrijft de Staatssecretaris van Defensie:

“Op basis van een inventarisatie van de aanwezige luchthaveninfrastructuur, het huidig aantal ernstig gehinderden en geluidsgevoelige objecten in het beperkingengebied van bestaande luchthavens en de ontvangen zienswijzen heb ik besloten Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport en Twente Airport op te nemen in het planMER als de te onderzoeken alternatieven voor het tijdelijk of permanent gebruik van civiele luchthavens door jachtvliegtuigen.”

U leest het goed: Defensie onderzoekt militair medegebruik van luchthaven Eelde voor stationering en oefeningen met F16 en F35 jachtvliegtuigen. Dat moet bedacht zijn door mensen die de situatie rond Eelde totaal niet kennen!
VOLE bereidt daarom acties voor om Defensie en de politiek duidelijk te maken dat F16 en F35 in de kop van Drenthe en de provincie Groningen desastreus is voor het leefklimaat, de Natura-2000 gebieden en de recreatie sektor.

Informatiebijeenkomsten

Defensie houdt informatiebijeenkomsten: Op 1 juli in Maarhuizen 3, 9951 TB Winsum  (locatie op kaart).En op 3 juli in Assen in de Bonte Wever, Stadsbroek 17, 9405 BK Assen (locatie op kaart).

Zie ook https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/informatiebijeenkomst

VOLE zal op deze bijeenkomsten aanwezig zijn. We roepen de leden op om Defensie, de politiek en de pers te laten weten wat u van het idee vindt om vliegveld Eelde open te stellen voor F16 en F35 jachtvliegtuigen.

Bezoek de informatiebijeenkomsten en laat uw stem horen!

VOLE vraagt zich af hoe het kan dat in de NPRD vliegveld Eelde niet eens genoemd wordt, maar dat er kennelijk wel een inventarisatie is van het aantal ernstig gehinderden op basis waarvan Defensie meent dat Eelde mogelijk opengesteld kan worden voor F16 en F35.

Procedureel is dit niet in de haak: Er konden immers geen zienswijzen worden ingediend op dit absurde idee.

Waarom is Eelde nu wel in beeld voor F16 en F35 oefeningen?

Op 6 februari schrijft Gedeputeerde Staten van Drenthe in een brief aan Defensie: Bovendien zien wij kansen voor militair medegebruik van Groningen Airport Eelde (GAE). Dit zouden we graag samen met u en GAE nader verkennen.”

GS opende daarmee de doos van Pandora, ze brengt Defensie op een idee. Vervolgens zijn er geheime besprekingen met Defensie. Kennelijk beseft GS pas later welke desastreuze maatschappelijke gevolgen de jachtvliegtuigen op Eelde zullen hebben en probeert men de deksel weer op de doos te duwen. In de besluitenlijst van GS Groningen van 21-5-2024 staat dat er een (geheime?) brief is gestuurd aan Defensie:

“Met deze brief geeft het college een duidelijke no-go aan als het gaat om Groningen Airport Eelde (GAE) als jachtvliegtuiglocatie, dan wel als reservefunctie van jachtvliegtuiglocatie”

Op 23 mei schrijft GS Drenthe in een brief aan Provinciale Staten:

“In een gesprek op 8 april j.l. gaf de staatssecretaris aan dat een drietal civiele luchthavens inmiddels zijn (sic) afgevallen en dat er serieus wordt gekeken naar vliegveld GAE als mogelijke locatie voor jachtvliegtuigen, zowel als reserve field als primary field.

Reactie College

Dit was voor ons college om vooruitlopend op de Nota van Antwoord in een vertrouwelijke brief (8 mei 2024, kenmerk 19/1.1/20240006940 een duidelijk signaal af te geven dat een dergelijke ontwikkeling voor ons een ‘no-go’ is. In reactie daarop heeft Defensie ons inmiddels mondeling laten weten dat hier kennis van is genomen maar dat Defensie niet van plan is om op voorhand GAE te laten afvallen in het brede mer-onderzoek naar extra ruimte voor jachtvliegtuigen. In afwachting van de nota van antwoord blijven wij dit standpunt benadrukken bij Defensie.”

Op 24 mei geven de gedeputeerde Turenhout  (Drenthe) en Smaal (Groningen) interviews aan RTV Noord: “Eelde en Lelystad enige overgebleven kandidaten voor straaljagerbasisreactie”. Met hun “NO GO” proberen ze de doos van Pandora -die ze zelf geopend hebben- weer te sluiten. Zonder veel succes, want Defensie organiseert op 1 juli in Groningen en 3 juli in Drenthe hiervoor informatie avonden.

 


Standpunt VOLE

VOLE zal met de dorpsverenigingen, bewonersorganisaties, natuurorganisaties, recreatieondernemers en politieke partijen acties opzetten om dit onzalige plan van tafel te krijgen:

 • Er is al genoeg overlast in de omgeving door toegenomen circuitvliegen van de vliegscholen
 • Geluidoverlast treft ook de ondernemers in de recreatiebranche door verlies aan werkgelegenheid en kapitaalvernietiging
 • Geluid en uitstoot van jachtvliegtuigen boven de dorpen is onacceptabel en onevenredig vanwege de nabijheid van veel woningen
 • Geluidniveaus zullen vanwege de nabijheid van omwonenden gezondheidsnormen overschrijden
 • Tienduizenden woningen zullen moeten worden gesaneerd
 • Tientallen recreatiebedrijven moeten worden opgekocht
 • Nadeelcompensatie gaat miljarden kosten en levert alleen verliezers op
 • Natuurgebieden -nu al belast met stikstof- worden nog verder belast
 • Goede staat van instandhouding van nabijgelegen Natura 2000- gebieden kan niet worden gegarandeerd
 • Met F16- of F35-jachtvliegtuigen op Eelde moeten de nabijgelegen Natura 2000 worden geschrapt. Brussel zal dit niet goedkeuren
 • Vrijkomende stikstofruimte moet eerst naar de boeren om het landelijk gebied vitaal te houden
 • Het vliegveld ligt ingeklemd door (woon)bebouwing. Er is geen ruimte voor de bijkomende voorzieningen (hangars etc.)

VOLE zal met andere organisaties op de informatiebijeenkomsten van zich laten horen.

KOMT ALLEN

Vul het registratieformulier in door op de datum van de informatiebijeenkomst te klikken

 

Waarom zou je iets onderzoeken dat helemaal niet kan?