Kamervragen over toekomst GAE

Kamervragen over toekomst GAE

In het stuk ‘Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’ van september zetten directie en commissarissen van GAE uiteen hoe zij denken GAE te redden.
Besluitvorming is urgent, want het exploitatieverlies is opgelopen tot meer dan 5 miljoen euro en begin 2021 is de kas leeg.
VOLE analyseerde dit ‘visiestuk’ en kwam tot de conclusie dat GAE een blanco cheque eist van haar aandeelhouders (beide provincies en de gemeenten Assen en Tynaarlo).
Het ‘Visiestuk’ is volgens VOLE grootspraak en chantage
. GAE probeert de raads- en Statenleden onder druk te zetten.

Gesteld wordt dat er 6 à 8 miljoen euro van het Rijk nodig is om de luchthaven overeind te houden. U voelt het aankomen: als het Rijk niet betaalt dan kunnen de verantwoordelijke politici het Rijk de schuld geven van het debacle. Voor VOLE is het wel duidelijk dat GAE het niet gaat redden. De schuldvraag is niet onbelangrijk, gezien de omvang van het fiasco: een nutteloze baanverlenging van 25 miljoen euro en een verkwistend steunpakket dat de laatste vier jaar 22 miljoen kostte.

GAE heeft het over een “actieve lobby die duidelijkheid moet geven over de financiële bijdrage van het Rijk”. En vervolgens: “Gevraagd wordt om tot die duidelijkheid er is, het nog resterende bedrag uit het investeringsprogramma van 2016 flexibel in te zetten voor behoud van de luchthaven.” Het advies van GAE is dus om gewoon door te gaan met de verkwisting van belastinggeld van de noorderlingen, want je hoeft geen econoom te zijn om te weten dat het Rijk niet gaat bijdragen. Dat staat al in de Conceptluchtvaartnota.

Om de raads- en Statenleden verder onder druk te zetten benadrukken GAE en de gedeputeerden Bijl en Rijzebol dat “aandeelhouders niet eigenstandig kunnen besluiten de luchthaven te sluiten. Daar gaat het Rijk over”. We hoorden dat keer op keer. Op die manier sturen ze de raads- en Statenleden het bos in. Ze creëren onduidelijkheid over de rol van het Rijk en hun eigen verantwoordelijkheid. Om aan deze onduidelijkheid maar meteen een eind te maken heeft VOLE de fracties van de politieke partijen in provinciale Staten van Drenthe en Groningen gevraagd om via hun Kamerleden (woordvoeders luchtvaart) de volgende vragen aan de minister te stellen:

–    Is het Rijk bereidheid om 6 à 8 miljoen euro per jaar aan GAE bij te dragen?
–    Kunnen de aandeelhouders eigenstandig besluiten GAE te sluiten of is sluiting een
bevoegdheid van het Rijk?

Het is verheugend dat de fracties van Partij voor de Dieren en de SP op 23 oktober,
bij monde van de Kamerleden Lammert van Raan (PvdD) en Cem Laçin (SP), onderstaande vragen hebben gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van GAE.

VOLE heeft er alle vertrouwen in dat de minister zal antwoorden – zoals ook al de Conceptluchtvaartnota staat- dat de aandeelhouders hun eigen boontjes moeten doppen. En als ze GAE willen sluiten, kunnen ze dat doen.

Kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van Groningen Airport Eelde:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z19530&did=2020D42082


 1. Bent u op de hoogte van de sterk negatieve vervoersontwikkeling van Groningen Airport Eelde die al voor de coronacrisis werd ingezet?
 2. Bent u op de hoogte van de financiële positie waarin Groningen Airport Eelde verkeert en het feit dat de luchthaven moet sluiten als er geen extra financiële injectie komt?

 3. Heeft u kennisgenomen van het stuk ‘Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’ waarin de directie erop aandringt dat het Rijk zes à acht miljoen euro per jaar bijdraagt aan de instandhouding van de luchthaven? 1)

 4. Hoe staat u tegenover een rijksbijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven?

 5. Past een rijksbijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven binnen uw luchtvaartbeleid?

 6. Als u bereid bent tot een
  bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven, hoe
  rijmt u dit dan met de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 waarin op
  bladzijde 77 staat dat u onder andere Groningen Airport Eelde ziet als
  zelfstandige onderneming en daarom geen financiële bijdrages levert? 2)
 7. Als u bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven, stelt u dan vergelijkbare steun beschikbaar voor de andere luchthavens van nationale betekenis?

 8. Bent u van plan om Groningen Airport Eelde op een andere manier te ondersteunen, als u niet bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar?

 9. Kunt u schriftelijk aan de noordelijke bestuursorganen laten weten of u wel of niet bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven?

 10. Klopt het dat “sluiten, of afschalen naar een zogenaamd “groen veld” (zonder luchtverkeersleiding voor alleen klein verkeer), alleen kan na toestemming van de Staat”, zoals de directie op bladzijde 8 in de ‘Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’ schrijft?

 11. Als er toestemming van de staat nodig is, bent u dan bereid die toestemming te geven? En wat is de daarbij te volgen procedure?

 12. Als er geen toestemming van de staat nodig is, kunt u dan aangeven wat de procedure is met betrekking tot het intrekken van het luchthavenbesluit en het schrappen van Eelde uit artikel 8.1 Wet Luchtvaart?

  1) Raad van Commissarissen en Directie Groninger Airport Eelde, 22 september 2020 ‘Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’ (https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2020/28-oktober/09:00/INGEKOMEN-STUKKEN/) (agendapunt 10, vergaderstuk B1)
2) Kamerstuk 31936, nr. 741.