Ongedekt tekort baanverlenging € 20 miljoen

Ongedekt tekort baanverlenging € 20 miljoen


In het Dagblad van het Noorden van 15 januari 2008 stond een berichtje over vliegveld Münster. Vliegveld Münster gaat de landingsbaan binnenkort verlengen en daarvoor was 60 miljoen Euro gereserveerd stond in het artikel.
Een interessant gegeven, gezien de inschatting van VOLE dat Luchthaven Eelde absoluut veel te weinig geld voor haar geplande baanverlenging beschikbaar zou hebben, n.l. € 18,5 miljoen.
Om welke baanverlenging in Münster gaat het? Zoals op de site van Münster te zien is, komt er 830 meter bij.
Klik hier om naar vliegveld Münster te gaan. Eelde wil van 1800 naar 2500 meter, dus 700 meter extra (84,3% van Münster).
Waar is deze 60 miljoen die in Münster begroot is, precies voor bestemd? Volgens opgave van het vliegveld Münster is dit bedrag van € 60 miljoen uitsluitend bestemd voor de aanleg van de beoogde baanverlenging, waarbij inbegrepen alle kosten voor aankoop van benodigde bouwgronden en technische maatregelen, die in het kader van de milieu-
bescherming getroffen dienen te worden.
De kosten voor dit soort werken gaan grofweg per strekkende meter. Volgens deze Duitse gegevens zou de baanverlenging Eelde dus uitkomen op 0,843x 60 milj. = 50,6 miljoen. 

Intussen is wel duidelijk, dat de kosten van de baanverlenging sowieso aanzienlijk hoger zijn dan het bedrag van € 18,6 miljoen dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Dat was al in 2002 bekend bij het Ministerie, de Provincies Groningen en Drenthe en de Colleges van B&W. En uiteraard bij de directie van de GAE zelf. In een memo uit 2003 schrijft de directie van GAE aan de Commissaris der Koningin, de heer Alders, citaat:"…komen € 3,6 miljoen tekort". Maar dat was in 2002, prijspeil 2001. Sedert die tijd zijn de kosten voor weg- en waterbouwkundige werken met meer dan dertig procent gestegen (de prijzen van asfalt en cement zijn zelfs verdubbeld). Bovendien is het bedrag van € 18,6 miljoen exclusief 19% BTW. Het aan te schaffen onroerend goed, panden en terreinen, zijn eveneens aanzienlijk in prijs gestegen. De advieskosten rijzen ook de pan uit. Kortom naar schatting bedraagt het huidige benodigde budget ruim het dubbele: circa € 38 miljoen. Er is dus een ongedekt tekort van € 20 miljoen. En het is zeer de vraag of de gemeente raden en provinciale staten dit tekort willen bijpassen en het is nog meer de vraag of de Europese regels dat toe laten.
De eerdere analyse van VOLE "De financiering van het project is niet gewaarborgd" is met de jongste gegevens een eufemisme te noemen voor de financiële valkuil waar het Noorden in dreigt te vallen.