Persbericht: Noordelijke Rekenkamer start onderzoek naar vliegveld Eelde

kleurenlogo.jpg     Vereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde
www.vole.nl                    ‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’

Persbericht
Noordelijke Rekenkamer start onderzoek naar vliegveld Eelde

De Noordelijke Rekenkamer gaat een onderzoek instellen naar de gang van zaken bij Groningen Airport Eelde. De Rekenkamer zet vraagtekens bij de besluitvorming over nut en noodzaak van de baanverlenging.
Ook vraagt de Rekenkamer zich af hoe Provinciale Staten van Drenthe en Groningen zijn geïnformeerd over de besluitvorming en welke impact de baanverlenging heeft op de toekomstige exploitatie.

VOLE blij met onderzoek
Het verheugt de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) dat de Rekenkamer een onderzoek instelt naar nut en noodzaak van de baanverlenging en naar de exploitatiesubsidie.
VOLE heeft immers altijd betoogd dat de baanverlenging nauwelijks enig nut dient en er zeker geen  noodzaak voor is. Baanverlenging put de reserves uit en leidt tot verhoging van de exploitatielasten, terwijl er geen vliegtuig méér door zal komen. VOLE heeft hoge verwachtingen van de uitkomsten van het onderzoek.

De Noordelijke Rekenkamer schrijft in haar onderzoeksprogramma 2012-2013 [1]  dat het onderzoek naar de bestuurlijke besluitvorming rond Groningen Airport Eelde (GAE) kan leiden tot verbetering van het besluitvormingsproces betreffende  GAE en tot de structurele inschakeling van een breed pallet aan belanghebbenden bij vergelijkbare ruimtelijke projecten.

Het Rijk heeft het belang van GAE afgewaardeerd
De Rekenkamer schets de ontwikkeling rond vliegveld Eelde en merkt op: “het Rijk heeft het belang van GAE in het ontwerp van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte afgewaardeerd” en “ook het stedelijk netwerk Groningen – Assen waaraan de luchthaven onlosmakelijk verbonden was, is in het ontwerp van de structuurvisie niet (meer) opgenomen”.

Het is de Rekenkamer niet ontgaan dat “de Raad van State in een eerdere procedure inzake de baanverlenging (heeft) aangegeven dat de huidige baanlengte van 1.800 meter onvoldoende is om de exploitatie sluitend te kunnen voeren.”
De Rekenkamer merkt voorts op dat bij de besluitvormingsproces over de baanverlenging geen ‘breed pallet aan belanghebbenden’ betrokken is, zoals bij Schiphol, Eindhoven, Lelystad en Rotterdam Airport wel het geval was.

De exploitatiesubsidie die GAE ontvangt van de provincies Drenthe en Groningen, loopt dit jaar af. In de loop van 2012 moeten deze provincies besluiten of zij blijven bijdragen in een verliesgevende exploitatie van GAE. De Rekenkamer merkt hierover op: “In hun besluitvorming dienen de provincies de maatschappelijke belangen integraal tegen elkaar af te wegen.”

Onderzoek naar bestuurlijke besluitvorming en impact baanverlenging
De Rekenkamer richt het onderzoek op de bestuurlijke besluitvorming over GAE. “De centrale vraag daarbij is of dit bestuurlijk besluitvormingsproces zorgvuldig doorlopen is en of er een integrale afweging van belangen heeft plaatsgevonden”.
“Dit leidt tot de volgende deelvragen:

  • heeft de besluitvorming plaatsgevonden op basis van objectieve en eenduidige   beslisinformatie waarin nut en noodzaak van de baanverlenging worden onderbouwd?
  • in hoeverre is er sprake geweest van scheiding van het belang van de provincie als aandeelhouder en als behartiger van het algemeen maatschappelijke belang?
  • welke belanghebbenden zijn bij het bestuurlijk besluitvormingsproces betrokken?
  • op welke wijze zijn de leden van provinciale staten van Drenthe en Groningen over de besluitvorming geïnformeerd en hierbij in kaderstellende zin betrokken?
  • welke impact heeft de baanverlenging op de toekomstige exploitatie?”

Uitkomsten onderzoek Rekenkamer en uitspraak Raad van State
Op 25 januari zal de Raad van State een uitspraak doen over het zogenaamde Aanwijzingsbesluit. In dit besluit is onder meer de baanverlenging geregeld. Het is niet mogelijk vooruit te lopen op de uitspraak, maar het onderzoek van de Rekenkamer maakt het in ieder geval nodig te wachten  met de eventuele uitvoering van de baanverlenging totdat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.
Het onderzoek gaat immers in op ‘nut en noodzaak’ van het project. Het zou wel heel merkwaardig zijn dat men een project uitvoert om kort daarna vast te stellen dat ‘nut en noodzaak’ ontbreken, en er vrijwel geen effect te verwachten valt op de exploitatie anders dan verhoging van kosten.
Het is ook nodig te wachten met de uitvoering doordat de termijn van het exploitatiesubsidie dit jaar afloopt. Zonder een welwillende beslissing over de voortzetting van de exploitatiesteun is het uitgesloten dat GAE kan voortbestaan. In de overweging  moet tevens rekening worden gehouden met de kosten van de Luchtverkeersleiding (4 miljoen per jaar) die GAE vanaf 2015 zelf moet betalen. Hiermee is in de businessplannen die ten grondslag liggen aan het besluit tot baanverlenging, nooit rekening gehouden.

Uitgaande van de huidige cijfers zal het verlies van GAE vanaf 2015 rond de
€ 4 à 5 miljoen bedragen. De politici in de regio moeten eerst kiezen hoe ze verder willen met het vliegveld. De uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer moeten daarvoor de basis zijn.
Indien de politiek al besluit tot voortzetting van de exploitatiesteun, moet dit worden voorgelegd aan de Europese Commissie. De kans dat de Commissie exploitatiesteun zal goedkeuren is echter bijzonder klein, temeer daar het hier gaat om een bedrag dat buitenproportioneel is, gegeven de omzet van GAE (€ 5 miljoen per jaar).

[1]  zie: www.Noordelijkerekenkamer.nl

VOLE 20-1-2012


         Secretariaat                                   Woordvoerder                                    Postbank
Postbus 47                             J.Wittenberg (voorzitter)                     Gironummer 204082
9765 ZG Paterswolde                                050 3183360                Ver. Omwonenden Luchthaven
e-mail: info@vole.nl
                                                                                           Eelde te Vries