Vliegveld Eelde in de luchtvaartnota

kleurenlogo.jpg  

 

 

   

 

        Persbericht  Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

        betreft: Vliegveld Eelde in de luchtvaartnota


Geachte redactie,
 
Op 3 februari behandelt de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu de Luchtvaartnota.
De regering acht vliegveld Eelde van Nationaal belang. Maar het is onduidelijk waarop dat belang is gebaseerd.
De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft zich tot deze Commissie gewend met enkele ideeën die u aantreft in bijgaande brief.

Belang vliegveld Eelde onbeduidend
Van Eelde vertrekken minder dan 600 chartervluchten per jaar, gemiddeld ongeveer 1½ per dag. Het overige luchtverkeer betreft kleine privé- en lestoestellen.
Per jaar maken slechts 50.000 passagiers gebruik van het vliegveld: gemiddeld 137 per dag [1]. Ter vergelijking: de buslijn Groningen-Lelystad vervoert jaarlijks 325.000 passagiers [2]; van een gemiddelde bushalte in de stad maken per dag 140 reizigers gebruik [3].
De jaaromzet van vliegveld Eelde bedraagt ongeveer € 6 miljoen, ongeveer zoveel als een gemiddelde supermarkt [4]. Daarmee is aangegeven hoe gering het economische belang van het vliegveld in feite is.
Op Eelde zijn ook enkele vliegscholen gevestigd. Ook hiervan is het nationaal belangÂ’ niet aangetoond. Deze activiteiten geven veel geluidoverlast en kunnen beter elders plaats vinden. Ze horen niet thuis in een gebied met natuurwaarden van nationale en internationale betekenis (Fochteloërveen, Drentsche Aa gebied, Zuidlaardermeer). De vliegscholen veroorzaken veel schade aan natuur, milieu en de toeristische sector.

Passagiersaantal  loopt terug
In 2010 is het passagiersaantal op Eelde ook nog eens teruggelopen met 10%, hoewel de andere regionale luchthavens in datzelfde jaar een spectaculaire groei te zien gaven. [1]

Vliegveld Eelde zwaar gesubsidieerd
Het exploitatietekort, de luchtverkeersleiding, douane en marechaussee op Eelde kosten de belastingbetaler ongeveer € 5 miljoen per jaar [5]. Er wordt dus € 100,- toegelegd op het ticket van elke charterpassagier. Hoe lang kan de overheid dit blijven verdedigen, gezien de pijnlijke bezuinigingen die zij de samenleving oplegt?

Het exploitatietekort dat het vliegveld jaarlijks lijdt, staat overigens los van het bedrag van € 25 miljoen dat het Rijk bijdraagt aan de baanverlenging. VOLE beschouwt dit als weggegooid geld. Immers, geenszins is aannemelijk gemaakt dat meer vliegtuigen Eelde zullen aandoen nadat de baan verlengd is.

De oorzaak van de zeer bescheiden betekenis van het vliegveld is het beperkte achterland. Dit achterland zal niet veranderen door baanverlenging. VOLE blijft zich daarom verzetten tegen de baanverlenging, die immers nauwelijks een economisch doel kan dienen, en die in elk geval wel ten koste zal gaan van 50 hectare (70 voetbal-velden) kleinschalig en eeuwenoud cultuurlandschap.

Wij wijzen er nog maar eens op dat het project baanverlenging nog steeds niet is goed- gekeurd. De Europese Commissie onderzoekt nog steeds of zij de exploitatiesteun kan toelaten. Bovendien zal de Raad van State zich nog moet buigen over de beroepen die VOLE en anderen hebben ingesteld.

VOLE heeft verscheidene voorstellen gedaan om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen, zonder afbreuk te doen aan de betekenis of aan het veronderstelde Nationaal belang van de luchthaven. Doorgaan op de ingeslagen weg van uitbreiding leidt alleen tot hogere kosten en een nog groter jaarlijks tekort.

Graag zijn wij bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg
Voorzitter
050 3183360

Bijlage: Brief aan de leden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu


[1] Het CBS telde in 2010 op Eelde 123.000 passagiersbewegingen (vertrekkende + aankomende +
25% transit-passagiers). Dat was 10% minder dan de 136.000 passagiersbewegingen in 2009 en een teruggang van 17% t.o.v. 2008, toen er 149.000 passagiersbewegingen waren: Zie CBS-Statline, regionale luchthavens

[2] Zie: Qliner 315 in OV magazine 12-3-2009

[3] Zie: Doorrekening en prioritering haltebestand, AGV adviseurs in mobiliteit, 2006

[4] Zie: jaarverslag GAE op www.gae.nl en Hoofdbedrijfschap detailhandel op www.hbd.nl

[5] 1 mln. exploitatiebijdrage aandeelhouders + 2,5 à 3 mln. tekort luchtverkeersleiding (LVNL) + 0,5 mln. kosten douane/marechaussee + 1 à 0,5 mln. interen op de van het Rijk ontvangen afkoopsommen.