12 redenen waarom Groningen Airport Eelde een onbetrouwbare partij is

12 redenen waarom Groningen Airport Eelde een onbetrouwbare partij is

 

VOLE heeft bij de
gesprekken over een convenant voortdurend benadrukt dat de provincie
convenantpartij moet zijn, omdat GAE een onbetrouwbare partij is
gebleken. VOLE heeft hiervoor de volgende 12 redenen:

 1. In de jaren
  ‘70 werden met de omgeving afspraken gemaakt over terugdringen van de
  overlast van de KLM Luchtvaartschool. Bijvoorbeeld niet vliegen in de
  avonden. Toen het GAE beter uitkwam werd die afspraak geschonden. En
  tot vandaag duurt de overlast voort en houdt men geen rekening met de
  omgeving.

 2. Militaire
  vluchten werden na een unaniem advies van de Commissie 21 in de jaren
  ’90 verboden. Kort daarna vroeg en kreeg GAE gewoon een ontheffing.
  VOLE is hiertegen in beroep gegaan en al meerdere keren door de
  rechtbank in het gelijk gesteld. Toch wordt de ontheffing niet
  aangepast.

 3. In 2001 waren alle partijen het er over eens dat er een convenant moest komen. Op het laatste moment trok GAE de stekker eruit.

 4. In
  2008 schreven de landsadvocaat en GAE dat er geen onomkeerbare
  maatregelen worden genomen zolang de baanverlenging niet onherroepelijk
  is. Hillen bevestigde dit nogmaals in een brief op 30 juli 2010.
  Een maand later werd -in opdracht van GAE- het leefgebied van
  vleermuizen bij de Bunnerzandweg vernietigd en werden bomen gekapt. Ook
  werden huizen onbewoonbaar gemaakt. Zijn deze maatregelen omkeerbaar?
  VOLE denkt van niet.

 5. Op
  1 oktober sloot GAE een aannemingscontract. Het project is als
  overheidsopdracht aanbesteed en wordt betaald uit gemeenschapsgeld.
  Toch blijft het geheim. Waarom vraagt de burger zich af. Er zijn
  namelijk financiële verplichtingen aangegaan voor de komende 10 jaar.
  De gemeenteraden en Provinciale Staten worden straks voor voldongen
  feiten geplaatst en kunnen dokken, ook al hebben ze bij hoog en bij
  laag beweerd geen financiële verplichtingen aan te gaan voor na 2012.
  VOLE vindt dat een onbetrouwbare handelswijze.

 6. GAE
  heeft naar pers en publiek bekend gemaakt dat als de Raad van State de
  baanverlenging niet goedkeurt het aannemingscontract zonder kosten kan
  worden ontbonden. VOLE heeft sterke aanwijzingen dat de aannemers dan
  een bedrag van € 500.000,- op strijken.

 7. November
  2010 gaf GAE directeur Hillen in de Provinciale Staten Commissie een
  presentatie, waarin hij met nadruk wees op de Luchtvaartnota. Hillen
  liet dia’s zien met: De ‘nationale betekenis’, de ‘internationale
  bereikbaarheid’, het ‘nationaal knooppunt’, het ‘nationale
  opleidingscentrum’. Het zou allemaal in de Luchtvaartnota staan.
  VOLE wees Hillen er een tijdje geleden op dat er in de Luchtvaartnota
  ook staat dat de vliegscholen veel geluidshinder veroorzaken en dat: ”Het
  Rijk wil dat de luchthavenexploitant in overleg treedt met de
  lesscholen en met plannen komt om de geluidsbelasting en de
  geluidhinder van deze vliegtuigen zoveel mogelijk te beperken.”

  VOLE vroeg toen aan Hillen of hij al in overleg getreden was. Het
  antwoord van Hillen was dat de luchtvaartnota nog niet door de 2e Kamer
  is aangenomen. Hij ontkende niet dat er vermijdbare hinder is, maar hij
  hoeft formeel niets te doen en dus doet hij niks. Wel schermen met een
  nota als het van pas komt, maar negeren al het niet van pas komt. Dat
  vindt VOLE onbetrouwbaar.

 8. Terwijl
  de officiële raming voor de groei van de luchtvaart 2% per jaar
  bedraagt, voorspelt GAE een verviervoudiging: dus 400% groei in 8 jaar.
  De andere regionale vliegvelden herstelden dit jaar van de terugval in
  2009 en groeiden met 38%. Het aantal passagiers op Eelde nam dit jaar
  met 12% af. Maar GAE blijft beweren dat ze met 400% gaat groeien door
  de baanverlenging. Er is nooit enig bewijs geleverd voor groei na
  baanverlenging. Wij vinden dat onbetrouwbaar.

 9. Voor
  het geven van illegale kortingen op de luchthaventarieven aan KLM Excel
  is GAE door de rechtbank Assen veroordeeld tot een boete. De illegale
  kortingen aan Ryanair zijn nog in onderzoek bij de Europese Commissie.

 10. GAE
  heeft de staatssteun voor de terminal, de BVL, de jaarlijkse
  exploitatiebijdrage door de regio, de afkoopsommen voor grootlesverkeer
  en exploitatieverliezen in strijd met Europese regels niet aangemeld.
  Hiervoor gaf de Europese Commissie een reprimande.

 11. GAE
  handelt in strijd met de Europese aanbestedingsregels door de
  groundservice aan SIG, de beveiligingsdiensten aan Trigion en de
  brandstofverkopen aan Shell onderhands aan te besteden.

 12. GAE
  verschrijft de jaarlijkse bijdrage in de exploitatieverliezen tot
  Agio-stortingen. Hiermee heeft GAE geprobeerd –overigens zonder succes-
  de Europese Commissie te misleiden wat betreft de staatssteun. Dit is
  een van de redenen waarom de exploitatiesteun nog in onderzoek is bij
  de Europese Commissie. Omdat niet vaststaat dat deze staatsteun
  geoorloofd is, is het uiterst onzeker of de financiering van de
  baanverlenging wel zeker is. GAE doet voortdurend voorkomen alsof de
  besluitvorming over de baanverlenging is afgerond en het project
  binnenkort van start kan gaan. Dit is niet het geval. GAE is
  onbetrouwbaar in haar berichtgeving hierover.