Brief aan College van BW van gemeente Assen 28 juni 2020

kleurenlogo.jpg        Vereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde
‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’
www.vole.nl

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen

Onnen/Yde, 28 juni 2020

Betreft: aandelen Groningen Airport Eelde

Geacht College,

Naar wij hebben vernomen wil de gemeente Assen nu daadwerkelijk haar aandelen in Groningen Airport Eelde (GAE) vervreemden en heeft u daartoe gesprekken geopend met mogelijke kandidaat-kopers, zoals de Stichting FB Oranjewoud.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) meldt zich hierbij formeel als een kandidaat-koper en verzoekt u om een gesprek om de modaliteiten nader uit te werken.

VOLE stelt zich ten doel “het behartigen van belangen van omwonenden van de Luchthaven Eelde in relatie tot activiteiten van voornoemde luchthaven, teneinde een zo mogelijk gunstiger, maar zeker niet negatiever dan het huidige woon- en leefklimaat te bewerkstelligen, rekening houdend met de belangen van – mens, dier, natuur en milieu rondom deze luchthaven.”
Wellicht ten overvloede benadrukken wij dat VOLE niet tegen de luchthaven is, maar vindt dat de luchthaven zich moet ontwikkelen in harmonie met haar omgeving.

Bij deze doelstelling past het verwerven van de aandelen in GAE. Onze vereniging beschikt over een uitgebreid netwerk van ervaren adviseurs (economen, juristen, milieukundigen, planologen, bestuurskundigen), waarmee zij kan bijdragen aan het oplossen van de thans ontstane situatie rond de luchthaven. Wij zien daarbij in principe twee mogelijke scenario’s:

  1.  een nieuwe businesscase, waarin de onderneming in staat wordt gesteld om op een duurzame wijze haar rol voor de noordelijke samenleving en economie te vervullen, rekening houdend met het woon- en leefklimaat. Niet onbelangrijk is dat een duurzame ontwikkeling moet rusten op het maatschappelijk draagvlak in de omgeving. VOLE is als geen ander in staat kennis en kunde in te brengen om dit draagvlak te borgen en een realistische toekomst voor in Groningen Airport Eelde uit te stippelen. 
  2. het scenario waarin de conclusie onvermijdelijk is dat wegens aanhoudende exploitatietekorten de onderneming moet worden afgebouwd/geliquideerd. Ook al zouden de aandeelhouders bereid zijn de exploitatietekorten nog voor vele jaren af te dekken, lijkt dit toch geen begaanbare weg vanwege strijdigheid met de staatssteunregelgeving.


Wij zijn ervan overtuigd dat wij als aandeelhouder beter in staat zijn de belangen van de luchthaven en de regio te dienen dan FB Oranjewoud[1]. Vooralsnog is onduidelijk gebleven waarom Oranjewoud de Groningse aandelen heeft verworven, anders dan uit de (speculatieve) overweging dat de terreinen te gelde kunnen worden gemaakt. Vaststaat dat Oranjewoud – in tegenstelling tot VOLE – geen direct belang heeft bij een harmonieuze ontwikkeling van de regio en het woon- en leefklimaat in de kop van Drenthe. Voorts is het ongewenst dat een particuliere partij de grootste aandeelhouder wordt. Wij wijzen u er tevens op dat de Stichting Oranjewoud – in strijd met de wet – geen jaarverslagen deponeert en dat Oranjewoud Participaties BV al jaren negatieve financiële resultaten boekt, dat de schuldenlast van deze BV de laatste jaren enorm is toegenomen en dat zij een groot negatief eigen vermogen heeft.

Bij verwezenlijking van ‘scenario 1’ is een duurzame ontwikkeling verzekerd in lijn met uw Bestuursakkoord “Samen duurzaam verder”. Zoals ook in de recent aan de Tweede Kamer gestuurde Luchtvaartnota (blz. 27) wordt benadrukt dat er draagvlak in de regio moet zijn voor de ontwikkeling van de luchthaven. Zowel op het vlak van duurzame ambities als het creëren van draagvlak heeft VOLE aanzienlijk betere papieren dan Oranjewoud.
Ingeval van ‘scenario 2’ zal ons netwerk van economen, juristen, milieukundigen en planologen graag bijdragen aan een duurzame en harmonieuze ontwikkeling van de terreinen. Het is duidelijk dat deze terreinen (240 ha.), op een aantrekkelijke locatie tussen Groningen en Assen, aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. VOLE is bereid een clausule in de verkoopovereenkomst op te nemen waarin is bepaald dat de ongetwijfeld aanzienlijke opbrengsten uit herontwikkeling van de terreinen zullen terugvloeien naar de gemeente Assen.

Wij wijzen er – naar wij aannemen ten overvloede – op dat de koop van de aandelen open moet staan voor andere gegadigden (openbare aanbesteding) en dat de verkoop van aandelen tegen een niet marktconforme prijs moet worden gemeld bij de Europese Commissie, opdat die kan beoordelen of de transactie verenigbaar is met de Europese richtsnoeren[2].

Samenvattend: VOLE is bereid de GAE-aandelen van de gemeente Assen over te nemen tegen voor de gemeente aanzienlijk betere voorwaarden dan kandidaat FB Oranjewoud kan bieden, waaronder een veel hogere koopsom3 en de garantie dat opbrengsten uit herontwikkeling van de terreinen zullen terugvloeien naar de gemeente Assen.

In afwachting van uw antwoord.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Ir. Jan Wittenberg                Dr. Harold van Dijk
(voorzitter)                        (secretaris)

Kopie: gemeenteraad van Assen


[1]  Oranjewoud verklaarde in DvhN 24-6-2020: “overnemen onder dezelfde condities als de aandelen van de gemeente Groningen”.

[2]  Europese staatssteunregels inzake overheidstransacties houden in dat (aandelen)transacties marktconform moeten verlopen. D.w.z. dat bij verkoop van de aandelen door de gemeente geen economisch voordeel wordt verleend aan de koper. Het feit dat een gemeente niet wordt benadeeld bij een transactie tegen boekwaarde, betekent niet dat er ook geen ‘voordeel aan een onderneming’ wordt verstrekt. Bij een bestemmingswijziging stijgt de marktprijs van de aandelen. Een marktconforme prijs ligt in dit geval boven de boekwaarde.

VOLE voorzitter Jan Wittenberg licht het aanbod om de aandelen over te nemen toe in een interview met radio Drenthe fragment van 34:25 tot 39:30