D66: Hield Eelde zich aan de regels bij binnenhalen nieuwe vluchten?

D66: Hield Eelde zich aan de regels bij binnenhalen nieuwe vluchten?

plaatje Nordica2.jpg

Luchtvaartmaatschappij Nordica gaat de vluchten naar München en Brussel uitvoeren
(foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

 

EELDE – De provinciale D66-fractie zet vraagtekens bij het binnenhalen van twee nieuwe vliegverbindingen door Groningen Airport Eelde.

Deze week werd bekend dat er vanaf maart vluchten komen naar München en Brussel.

Regels
D66 vraagt zich af of alles wel volgens de regels is gegaan. De partij heeft daarom vragen gesteld aan commissaris van de koning Jetta Klijnsma.

“De aanloopsteun die het vliegveld aan de luchtvaartmaatschappijen heeft gegeven, lijkt meer dan de helft van de luchthavengelden voor die maatschappijen te bedragen. Als dat zo is, moet de provincie de steun eerst voorleggen aan de Europese Commissie”, zegt Statenlid Jurr van Dalen.

Gevolgen
Ook wil de partij weten wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe verbindingen.

"Groningen Airport Eelde heeft een Routefonds ingesteld voor tien jaar en heeft daar 10 miljoen euro ingestort. In het tempo dat er nu vanuit dat fonds bedragen uitgekeerd worden, lijkt dat fonds binnen enkele jaren leeg te raken. Wij willen weten wat de consequenties hiervan voor de provincie Drenthe als aandeelhouder zijn”, aldus Van Dalen.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe Mevrouw J. Klijnsma Postbus 122 9400 AC Assen  

Dit zijn de vragen die D66 heeft gesteld:

Onderwerp: schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO inzake aanloopsteun Groningen Airport Eelde voor lijndiensten   Assen, 6 december 2017

Geachte mevrouw Klijnsma,

Recentelijk zijn dagelijkse verbindingen door luchtvaartmaatschappij Nordica van Groningen Airport Eelde (GAE) naar München en Brussel aangekondigd. Nordica en andere luchtvaartmaatschappijen is aanloopsteun geboden door de luchthaven. Aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen is onder voorwaarden toegestaan volgens de Europese richtsnoeren voor aanloopsteun (2014/C, 99/03) en de door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgestelde Handleiding Staatssteun voor overheden. De aanloopsteun die momenteel aan de genoemde luchtvaartmaatschappijen verstrekt wordt mag gedurende maximaal drie jaar tot 50% van de luchthavengelden voor een route dekken. Mocht dit percentage overschreden worden, dan moet deze gemotiveerd voorgelegd worden aan de Europese Commissie.  Daarnaast zijn luchthavens verplicht zich te houden aan het non-discriminatiebeginsel, wat inhoudt dat luchtvaartmaatschappijen op gelijke wijze behandeld moeten worden door luchthavens. De nieuwe verbindingen hebben mogelijk financiële consequenties voor de provincie als aandeelhouder. Daarnaast vraagt de fractie van D66 zich af of de bijdragen die met de nieuwe bestemmingen gepaard zijn wel passen in de genoemde wettelijke kaders op zowel EU- als nationaal niveau. Daarom heeft D66 de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten (GS):

1. Welke bedragen heeft GAE aan Nordica respectievelijk Stobart Air uit het Routefonds betaald?

2. Nederland hanteert de Handreiking Staatssteun voor de overheid. In hoeverre passen de gelden die als aanloopsteun uit het Routefonds aan luchtvaartmaatschappijen zijn verstrekt binnen het kader van die Handreiking en bij de voorwaarden die daarbij geschetst worden?

3. Ervan uitgaande dat u bekend bent met EU-richtsnoeren 2014/C, 99/03: Hoe verhoudt het bedrag aan aanloopsteun aan Nordica respectievelijk Stobart Air zich tot het totale bedrag aan luchthavengelden voor die twee luchtvaartmaatschappijen? Hoe zijn die luchthavengelden berekend? Hoe past dit binnen de van kracht zijnde wet- en regelgeving?

4. Dezelfde EU-richtsnoeren stellen dat onder transparantie van steun begrepen wordt, dat onder andere belangstellenden “gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot alle desbetreffende besluiten en relevante informatie over de op grond van die besluiten toegekende steun”. In hoeverre past de huidige gang van zaken in dit kader, ervan uitgaande dat Provinciale Staten van Drenthe op zijn minst belangstellenden zijn?

5. De bijdragen uit het Routefonds voor de twee nieuwe verbindingen zijn dermate hoog dat deze, wanneer structureel, het fonds ruim vóór de vooraf bestemde tien jaar leeg zouden maken. Hoe verwachten GS daarom dat het in het Routefonds beschikbare bedrag zich jaarlijks gaat ontwikkelen, gelet op de hoge bijdragen aan de genoemde lijndiensten vanuit het Routefonds? Wat zijn de financiële gevolgen voor de provincie Drenthe hiervan?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Jurr van Dalen