Deskundigen: Plannen Eelde voor vliegen op waterstof is luchtfietserij

DESKUNDIGEN: PLANNEN EELDE VOOR VLIEGEN OP WATERSTOF IS LUCHTFIETSERIJ

Groningen, 21 oktober 2021 – Groningen Airport Eelde (GAE) voert al
jarenlang een overlevingsstrijd. Inmiddels denkt het vliegveld het gouden ei
in handen te hebben met vliegen op waterstof. Eelde zou de eerste Europese
luchthaven moeten worden die draait op waterstof en daarmee een proeftuin
moeten worden voor grotere luchthavens. Economen en deskundigen op het
gebied van waterstof doen de ‘groene’ strategie van Eelde af als
luchtfietserij: de plannen van Eelde zijn gespeend van elke realiteitszin.
Voor de Partij voor de Dieren is dit aanleiding om schriftelijke vragen te
stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

De PvdD vraagt op grond waarvan het college verwacht dat GAE met de nieuwe
‘groene’ strategie wél een sluitende businesscase kan maken en op welke
termijn. Hoeveel provinciaal geld zal er nodig zal zijn om GAE in de
tussentijd overeind te houden én om GAE op termijn op eigen benen te laten
staan? Hoever wil het college hierin gaan en wanneer is de limiet bereikt en
wordt er gestopt met het injecteren van publiek geld in het vliegveld?

De algemene verwachting is dat het aanbod van groene waterstof nog
decennialang sterk zal achterblijven bij de behoefte aan groene waterstof.
De Partij voor de Dieren vindt dat de schaarse groene waterstof op de eerste
plaats moet worden ingezet voor (openbaar) vervoer, verwarming, groene
industrie en andere toepassingen waar grote groepen mensen van profiteren.
Vraag aan het college is dan ook of het uit oogpunt van duurzaamheid
verantwoord is om het uitermate schaarse aanbod van groene waterstof mede te
gebruiken om relatief heel weinig personen over korte afstanden door de
lucht te vervoeren, terwijl hiervoor prima alternatieven bestaan die veel
minder energie vergen.

Voor de Partij voor de Dieren is het duidelijk hoe het verder moet met de
provinciale steun aan GAE: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Het wordt tijd om de realiteit onder ogen te zien en om werkelijk duurzame
keuzes te maken. Stoppen met luchtfietserij en niet langer provinciaal geld
steken in de bodemloze put van Groningen Airport Eelde.

Bijlage: Statenvragen Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan college van GS over groen Groningen Airport Eelde