Groningen Airport Eelde krijgt tik op de vingers om drie overtredingen

Groningen Airport Eelde krijgt tik op de vingers om drie overtredingen

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in de periode 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019 drie overtredingen geconstateerd bij Groningen Airport Eelde.

In één geval landde een commerciële vlucht op Groningen Airport Eelde toen het vliegveld al gesloten was.

De ILT heeft Groningen Airport Eelde hiervoor op de vingers getikt. Het vliegveld heeft direct gehandeld en maatregelen genomen om herhaling te voorkomen, blijkt uit het rapport.

Volgens vaste routes vliegen
Verder stelt de inspectie vast dat twee luchtvaartmaatschappijen zich niet hebben gehouden aan de geldende vertrekprocedures. Ieder vliegtuig moet volgens vaste routes vliegen.

Uit de rapportage van de ILT blijkt dat twee keer zonder geldige reden van de route is afgeweken. De betrokken vliegmaatschappijen hebben een waarschuwingsbrief van de inspectie ontvangen.

Binnen de normen
Het vliegveld in Eelde heeft zich van april vorig jaar tot eind maart dit jaar wel aan de geluid- en milieunormen gehouden, constateert de inspectiedienst.


Commentaar VOLE

VOLE heeft in 2018 meerdere overtredingen van de sluitingstijden vastgesteld en heeft in juli 2018 drie handhavingsverzoeken ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze werden door ILT in eerste instantie afgewimpeld. Het kwam er kortheidshalve op neer dat ILT de beantwoording van de vraag of er overtredingen waren overliet aan de overtreder. GAE beoordeelt – op verzoek van ILT- dus haar eigen overtredingen. In de Commissie Regionaal Overleg (CRO) had Havenmeester Onno de Jong van GAE al eens uitgelegd dat GAE niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor overtredingen door vliegers of luchtvaartmaatschappijen. De Jong stelde: “GAE kan worden vergeleken met een autoverhuurbedrijf. Dat is ook niet verantwoordelijk voor de overtredingen door de huurders”.

Deze opmerking toont aan dat GAE geen idee heeft van haar verantwoordelijkheid. GAE gaat er geheel aan voorbij dat vliegers/luchtvaartmaatschappijen bij vertrek of aankomst buiten de sluitingstijden (23.00-6.30 uur op weekdagen, 23.00-7.30 uur op zon- en feestdagen) toestemming moeten vragen aan GAE en dat GAE de reden van de afwijking moet toetsen aan de in het luchthavenbesluit genoemde uitzonderingsgronden. Dat noemt men de ‘extensieregeling’. Die bepaalt dat alleen van de sluitingstijden mag worden afgeweken “voor zover sprake is van onverwachte vertragende omstandigheden, die op het moment van vertrek redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden”. Daarvan was in deze gevallen geen sprake. VOLE heeft aangetoond dat de “vertragende omstandigheden” ruim van te voren waren voorzien. GAE had geen toestemming mogen verlenen om te landen/ te vertrekken. GAE neemt het echter niet zo nauw met de wet en schroomt niet om het Ministerie van I&W (waaronder de ILT valt) om de tuin te leiden.

VOLE heeft harde bewijzen geleverd dat de uitzonderingsgronden van de extensieregeling niet van toepassing waren. Daarom tekende VOLE bezwaar aan tegen de beslissing van ILT in maart van dit jaar om de handhavingsverzoeken af te wijzen. Uiteindelijk werd na veel smoesjes, een hoorzitting en veel gedoe, één van de overtredingen toegegeven. GAE kreeg hiervoor een waarschuwing en moest een verbeterplan opstellen. GAE presteerde het vervolgens om in een brief aan de pers te beweren: “De luchthaven is het niet eens met de conclusie (van ILT) dat er onvoldoende bewijs was voor het toepassen van de extensieregeling. De regeling stelt namelijk geen enkele voorwaarde aan en over het te leveren bewijs, er is geen voorgeschreven procedure en derhalve is het naar de mening van de luchthaven onjuist om te stellen dat er ‘onvoldoende’ bewijs was.” De redenering van GAE is dus: bij wet verboden gebruik van de luchthaven buiten de openingstijden is altijd toegestaan, want “er is geen voorgeschreven procedure voor het te leveren bewijs”. De bewijzen die VOLE had overlegd (screenshot van de vluchtgegevens buiten de openingstijden) werden overigens niet aangevochten.

VOLE is in april in beroep gegaan bij de Rechtbank Noord Nederland tegen de beslissing van ILT om niet op te treden tegen de andere twee overtredingen, waarvoor even sterke bewijzen waren. Deze zaak is na een half jaar nog niet geagendeerd. De rechtbanken hebben grote achterstanden.
Eén en ander toont ook aan dat het aan de kaak stellen van aantoonbare overtredingen door GAE een uiterst moeizame en tijdrovende zaak is. VOLE is nu al anderhalf jaar bezig met een op zichzelf simpele actie ter bescherming van de nachtrust van de omwonenden. Het ministerie van I&W stelt zich op als hoeder van de luchtvaart. De Inspectie Leefomgeving en Transport behartigt kortom de belangen die schuil gaan achter het tweede deel van haar naam en weet zich kennelijk geen raad met het begrip ‘Leefomgeving’.