Vliegveld betwijfelt of de baanverlenging wel door gaat

Vliegveld betwijfelt of de baanverlenging wel door gaat

 

 

Groningen Airport Eelde heeft gezegd te twijfelen of de baanverlenging überhaupt wel door gaat. Naar deze uitspraak verwijst het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en lnnovatie (EL&I) in een recente brief aan het vliegveld.

Ministerie geeft nadere instructies voor vleermuisroute
Het ministerie schrijft in een brief van 29 november 2011 dat het vliegveld
de bestaande vliegroutes voor vleermuizen moet compenseren voordat de eerste boom aan de Eekhoornstraat gekapt mag worden. (Klik hier om deze brief te bekijken).
De brief sluit aan bij overleg dat het vliegveld en het ministerie hebben gevoerd over de verbetering van de vleermuisroute langs het Paasveen, als alternatief voor de Eekhoornstraat.

De Paasveenroute
Het Paasveen is een weggetje, dat op 900 meter ten westen van de Eekhoornstraat ligt (
Klik hier om de luchtfoto te bekijken). Indien het vliegveld deze vleermuisroute wil versterken, moet het daarvoor grond aankopen. In bovengenoemd overleg heeft het vliegveld “aangegeven pas daadwerkelijk gronden op te kopen als er geen twijfel meer over bestaat of de baanverlenging überhaupt wel doorgaat.” Kennelijk twijfelt het vliegveld daaraan zozeer dat men het niet verantwoord acht de versterkingen van de Paasveenroute nu reeds uit te voeren.

Eerder had GAE al eens gemeld de gewraakte vliegroute niet te kunnen compenseren in verband met veiligheidsvereisten van de luchtvaart. Bovendien heeft het vliegveld altijd volgehouden dat compensatie van deze noord-zuid route niet nodig zou zijn omdat het al een perceel ten noorden van de baan had aangeplant. Deze aanplant echter, biedt volgens het ministerie geen compensatie voor de vliegroute die verloren dreigt te gaan.

Het ministerie verlangt dat het vliegveld nu eerst een concreet plan indient voor de compensatie langs de Paasveenroute. Het ministerie wil dit plan kunnen goedkeuren alvorens de bestaande vliegroute langs de Eekhoornstraat mag worden aangepakt.
Dit houdt in dat er een doorgaande verbinding moet komen tussen het deel van de Eekhoornstraat dat behouden blijft en de bestaande bomen en houtwallen aan het Paasveen. Daarvoor is de aanplant nodig van een paar honderd meter houtsingel. De bomen en struiken in deze singels moeten ongeveer vijf meter hoog zijn voordat ze een bruikbare vliegroute voor de vleermuizen vormen. Deze vliegroute dient gereed te zijn vóórdat men mag beginnen met verstoring en verwijdering van bestaande vliegroutes.
Op een kaart die de advocaat van GAE aan de rechtbank Assen overhandigde staat waar vliegroutes verdwijnen en waar "mogelijke aanpassingen" nodig zijn. (Klik hier om de kaart te bekijken)