Waarom de provincie convenantpartij moet zijn


Waarom de provincie Drenthe convenantpartij moet zijn

Achtergrondnotitie ter voorbereiding van convenantbesprekingen

Ter voorbereiding van het convenant rond de Luchthaven Eelde heeft VOLE vier gesprekken gevoerd met de door GS aangezochte gespreksleider, Mevrouw A. van Vliet-Kuiper. In deze gesprekken (en in opvolgende notities en telefoongesprekken) heeft VOLE  erop aangedrongen dat behalve GAE, VOLE en de NMF ook de provincie Drenthe convenantpartij wordt.
Immers, de provincie Drenthe speelt formeel en informeel een belangrijke rol m.b.t. luchthaven Eelde. Dit betreft zowel het bedrijf GAE, als ook de instandhouding van de publieke infrastructuur en de afweging van andere belangen. Gedeputeerde Staten zijn – naar aanleiding van het verzoek van Provinciale Staten opdrachtgever van het convenantproces. Als het convenant niet mede door de provincie wordt opgesteld en ondertekend, hebben de andere partijen geen zekerheid dat de provincie in haar relatie tot GAE (o.a. als toekomstig bevoegd gezag) afspraken in het convenant ook overneemt. Ook is het bestuurlijk gewicht van de Provincie van belang voor de handhaving van de te maken afspraken.

Het gaat bij het convenant om een afweging van de belangen van het bedrijf GAE tegenover de belangen van het milieu, natuur en landschap, de leefomgeving van omwonenden, de ruimtelijke ordening, de belangen van de recreatieve sector, etc. Deze brede belangen afweging is bij uitstek een verantwoordelijkheid van de provincie.
Meer specifiek heeft VOLE de volgende argumenten waarom de provincie Drenthe convenantpartij moet zijn:

  1. De provincie Drenthe is op verschillende manieren betrokken bij het vliegveld. In haar rol als aandeelhouder wordt de provincie bij de convenantbesprekingen vertegenwoordigd door de directie van GAE. Het gaat dan om de belangen van GAE als bedrijf.
    De provincie is echter ook ‘bevoegd gezag’ op het terrein van ruimtelijke ordening,  natuur en landschap, milieu en regionale economische ontwikkeling. Deze rollen vult de provincie op diverse manieren in:

    in het Provinciaal Omgevingsplan, Regiovisie, etc.    door deelname aan de Commissie Milieuhygiëne Luchthaven Eelde (CMLE)